Sunday, March 13, 2011

ISLAM KA PAIGHAM PART 3

Continues


Munafiq aur bidati jahannum ke sabse Nichley darjey mein honge'


(surah-al-nisa, aayat-no: 145) ''

lado unse jo

(1) imaan nahi rakhte allah par

(2) na hi qiyamat par

(3) na hi wo haraam karte hai jo allah ne aur uske rasool{saw} ne haraam kiya hai

(4) aur wo jo islaam ko kubool nahi karte ahl-e- kitab (jews and christians), jab tak wo jaziyah(tax) nahi dete apni marzi se, aur chote ban kar rahe''.


(surah-al-tauba, aayat-no: 29 )


'' aur ruzu(palto) apney rab ki taraf aur uskey farmabardar bano isse pehle ke tum par azab aaye, fhir tum ko koi madad mil na sakegi ''


(surah-al-ankaboot, aayat-no: 54 ).


'' aye eman walo! Allah ke madadgar bano . jis tarah isa-ibne-maryam ne apney hawariyo(companions) se kaha tha 'kuan hai allah ke rah me mera madadgar? Hawariyo ne jawab diya tha, hum hai allah ke madadgar.to bani israel ke ek giroh emaan laya aur dusrey giroh ne kufr kiya .toh humne(allah ne) emaan lane walo ki unke dushmano ke muqabley mein madad ki aur wah galib ho gaye


(surah-al-saff, 14) "


the end