Friday, April 27, 2012

MUSHRIKEEN-E-MAKKAH AUR MAUJOODAH MUSHRIKEEN ME FARQ

Bismillahirrahmanirraheem
MUSHRIKEEN-E-MAKKAH AUR MAUJOODAH MUSHRIKEEN ME FARQ:Aap par ye haqiqat waazeh ho gayi ke maujoodah mushriqeen jise " aqeedat" ke naam se taabeer karte hain, dar'asal yahi wah shirk hai jiske baare me qur'aan ki aayat naazil hui aur isi aateqaad ke logon se nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne jihaad kiya tha..

Note: read previous articles


ye bhi dimaagh me bitha len ke makkah waalon ka shirk maujoodah zamaane ke shirk se do tarah se khafeef tha...


1- pahle mushrikeen sirf khus'haali wa faarigh ul baali ke zamaane me shirk karte aur malaika, awliya aur buton ko allah ke saath pukaarte they, magar gurbat wa usrat aur tangi wa musibat ke waqt wah sirf allah hi ko pukaarte they.... Jaisa ke allah taala ka irshaad hai


" aur jab samundar me tumhe koi musibat gher le toh allah ke siwa jinhe tum pukaarte ho wah sab bhool jaate hain, sirf allah hi rah jaata hai. Aur jab wah tumhe saahil tak pahuncha de toh tum muh pher lete ho, aur insaan bada na'shukr guzaar hai "

(surah bani israel 67)


aise hi farmaan e ilaahi hai


" kah dijiye ke ye tum hi zara bataao ke agar tum par allah ka koi azaab aa jaaye ya tum par qayaamat toot pade toh kya tum allah ke siwa kisi ko pukaaroge ? Agar tum sacche ho (toh bataao), Balke sirf usi ko pukaaroge, aur jis tangi ke liye pukaarte ho wah use khol dega, agar wah chaahe aur jise tum shareek banaate ho use bhool jaate ho "


(surah anaam 40,41)


isi tarah irshaad e rabbani hai


" sab insaan kisi museebat ka shikaar ho jaaye toh apne rab ki taraf ruju karke use pukaarta hai, jab wah apne anaam wa rahmat se museebat hata de toh wah pahle jiski khaatir bulaata tha bhool jaata hai aur allah ke shareek banaane lagta hai taake uski raah se gumraah kar de, kah den ke apne kufr ki badolat kuch deir Faayeda utha le, aakhir tu ahle jahannum mese hoga"

(surah zumar 8)


isi se milta julta farmaan e rabbani hai


" jab samundar ki mauj saaibaan ki tarah unhe dhaanp leti hai to allah ko bade mukhlis hokar pukaarte hain ke deen wa ibaadat sirf tere hi liye hain "

(surah luqman 32)


jisne quraan paak me allah ka bayaan kardah ye masla acchi tarah samjh liya ke mushrikeen jin se nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne jihaad farmaya, wah zamana e khus'haali me allah aur ghairullah ko pukaarte they, lekin museebat wa bad'haali me sirf " allah wahdahu la shareek " ko pukaarte aur apne peer wa murshid ko bhool jaate they,

is par hamare maujoodah daur ke mushrikeen aur mushrikeen e makkah ke shirk ka farq roz roshan ki tarah saaf ho jaayega......


2- pahle zamaana ke mushrik allah ke muqarrabeen, maslan ambiya, awliya, aur farishton ko pukaarte they ya phir darakhton aur pattharon ko pukaarte They jo allah ke mutee aur farmabardaar they, na ke sharkash wa gunaahgaar...


Aur maujoodah zamaane ke mushrikeen allah ke saath aise logon ko pukaarte hain jo awaam un naas se badhkar buraaiyyon me lath path hain,

aur jo log unhen pukaarte hain wahi khud unke zina, chori, tark e namaz wagerah ki hakaayaat bayaan karte hain.. Daur e haalaat wah mushrik jo kisi nek wa saaleh insaan ya gunaah na karne waali lakdi wa patthar ka aqeedatmand hai, us mushrik se badr'jaha bahtar aur kam mujrim hai jo aise logon ki aqeedatmand hai jinki siyaah kaariyon, fishq, wa fajoor aur fasaad wa bigaad ka wah khud aini shaahid wa gawaah hai...


ALLAH HAM SABKO HAQ BAAT KAHNE KI TAWFEEQ DE......AMEEN

' DUA ' AUR ' PUKAAR ' KA IBAADAT HONA

Bismillahirrahmanirraheem' DUA ' AUR ' PUKAAR ' KA IBAADAT HONA:SHUBAH(DOUBT)- 4


Aaj ke mushkireen kahte hain ke main siwaaye allah ke kisi ki ibaadat nahi karta aur nek logon ki panaah lena aur tangi wa takleef me mushkil kushaai ke liye unhe pukaarna koi ibaadat toh nahi


JAWAB:


Kya aap ye iqraar karte hain ke allah ne aapko khaalisatan sirf apni ibaadat farz ki hai, aur ye uska aap par haq hai ?

Jab wah(maujooda mushrikeen ) kahe , haan !,

toh usse apne us farz ki wazaahat talab karen jo sirf allah wahdahu la shareeq ki mukhlisaana ibaadat ki shakl me bande par allah ka haq hai ?

Agar wah ibaadat aur uski anwa wa aqsaam ko na jaanta ho toh use is tarah samjhaaye ke allah paak ka irshaad hai

" sirf apne rabb ko aajizi se aur poshidgi se pukaaro "

(surah aaraaf 55)


ab usse poochiye : kya aap samjh gaye ke dua aur pukaar allah ki ibaadat hai, to wah laziman kahega : haan !

Kyonki Dua toh khaalis ibaadat ka maakhaz hai, phir use kahen ke jab aapne iqraar kar liya ke pukaarna ibaadat hai, aur aane ne shab wa roz wa rija ya khauff wa ummeed me allah ko pukaara aur phir kisi haajat ke waqt kisi nabi ya ghair nabi ko bhi pukaara toh kya aapne allah ki ibaadat me kisi ghair ko shareek kiya ??

Uske haan kahne ke siwa koi chaarah hi nahi, toh use kahen:- jb aapne irshaad e ilaahi me waarid allah ke huqm par amal kiya jisme hai:


" allah ke liye namaz padh aur usi ke naam qurbaani de"

( surah kauthar 2)


aur allah ki farmabardaari ki, aur usi ki naam ki qurbaani di, kiya ye ibaadat hai ??

Yaqinan wah kahega: haan ! Phir usse poochen: agar aap kisi makhlooq, nabi, jinn, bhoot, ya unke elaawa kisi ke naam ki qurbaani den toh kya aapne allah ki ibaada me ghair ko shareeq kiya ??

Yaqinan wah iqraar karega, usse ye bhi poochen ke wah mushrikeen jin ke mutaallik qur'aan pak ki aayat Naazil hui hai, kya wah farishton, saaliheen aur laat wagerah ki ibaadat karte they ? Wah himmati taur par asbaat me jawaab dega, phir aap acchi tarah waazeh kar den ke unki ibaadat bhi dua wa zibaah aur ilteja(waseela) ke siwa kuch na thi..

Balke wah yaqeen rakhte they ke ham allah hi ke ghulaam hain, usi ke qabzah qudrat ke maathat hain, aur allah hi kaarsaaz hai, lekin unhone ghair allah ko unki qadr o manzilat ke pesh e nazar shifaarish ke liye pukaara aur usne rafa e haajat ki bheek maangi, unka ye fael bilkul waazeh shirq hai....SHARIAYAH WA SHIRKIYYAH SHAFAA'AT:SHUBAH- 5
Agar wah kahe: kya aap nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ki shafaa'at ka inkaar karte hain ??


JAWAAB:


Use kahen ke : main nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ki shifaa'at ka inkaar nahi karta hun,

balke nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) shafaa'at karne waale aur maqbool e Shafaa'at hain aur main ummeedwaar e shafaa'at hun,

lekin tamaam tar shafaa'at allah ke haath me hai, jaisa ke farmaan e ilaahi hai


" tamaam tar shafaa'at wa shifaarish allah ke akhtiyaar me hai"


(surah zumar 44)


aur allah ke huqm ke beghair kisi ko shifaarish karne ki ijaazat tak nahi, jaisa ke irshaad e baari taala hai


" kaun hai jo uske paas (kisi ki ) shifaarish kare ? Jab tak ke uska huqm wa ijaazat na ho "


(surah baqarah 225)


aur jab tak allah paak kisi ke baare me shafaa'at karne ki ijaazat na denge, shifaa'at na ki jaa sakegi, jaisa ke rabbul izzat ka farmaan hai


" aur kisi ke liye shafaa'at na karenge, siwaaye uske jiski shafaa'at par allah ki razamandi haasil ho jaaye"


(surah ambiya 28)


aur allah ahle tawheed ke siwa kisi dusre aqeedah waale par razamand na hoga, jaisa ke farmaan e ilaahi hai


" agar kisi ne islaam ke elaawa koi dusra deen pasand kiya toh use allah qubool Nahi karega "


(surah imran 85)jab tamaam shafaa'at sirf allah taala hi ke akhtiyaar me hai, uski ijaazat ke beghair mumkin hi nahi aur na hi nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ya koi dusra kisi ke baare me shafaa'at karega,

yahan tak ke unhe raza e ilaahi ka ishaara na mil jaaye aur raza e ilaahi ahle tawheed ke siwa kisi ko haasil na hogi,


is tarah jab baat khul kar saamne aagayi ke tamaam tar shafaa'at allah ke haath me hai toh usi se hi yun talab karen


" aiy allah ! Mujhe nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ki shafaa'at se mahroom na kar "


" aiy allah ! nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ko meri shafaa'at ka akhtiyaar aur mera shafaa bana "


aur aisi hi deegar duwaayen maanga karenSHUBAH - 6agar wah mushrik kahe ke : nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ko shafaa'at di gayi hai, aur main usi me se talab karta hun jo nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ko allah taala ne ata farmaayi hai...


JAWAB:


Use kahen ke: allah rabbul izzat ne nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ko shafaa'at ata farmaayi magar aapko nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) se talab e shafaa'at ke aqdaam se mana kar diya hai, chunanche irshaad e rabbani hai:


" allah ke siwa kisi dusre ko mat pukaaro "


( surah jinn 18)


jab aap allah se dua karte hain ke wah nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ko aap ka shafaai banaaye to uske farmaan

" allah ke saath kisi dusre ko mat pukaaro "

ki bhi itaat karen,


shafaa'at nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ke elaawah baaz ko bhi di gayi hai,

sahih ahadith se saabit hai ke farishte shafaa'at karenge, awliya allah shafaa'at karenge, aur shanne shaoor se pahle wafaat paa jaane waale bacche bhi shafaa'at karenge,

aur kya aap ye kahte hain ki allah ne Unhe shafaa'at ata ki hai, aur main unse wah talab karta hun ?


Agar aap is tarah kahen toh aap nek logon ki ibaadat ke shirk me mulawwis hongn, jiska kitaab e ilaahi me zikr hai,

aur agar aapka jawaab manfi me ho toh aap ka ye qaul

" ke allah ne unhe haq shafaa'at me akhtiyaar diya hai aur main isi ata kardah haq se talab karta hun"

( qaul e mushrik)

baatil ho gaya.....BUZURGON KO PUKAARNA:SHUBAH - 7


Agar wah kahen ke : main kisi ko allah ka shareek nahi banaata, lekin saaleh buzurgon ko pukaarna aur unse ilteja e rafa e haajat to shirk nahi hai !JAWAB:
Use kahen:- aap iqraar karte hain ke allah taala ne shirk ko zina se bhi badh kar haraam wa gumaah qaraar diya hai aur allah ye shirk kabhi maaf nahi karega,

wah kaunsa kaam hai jise allah ne haraam qaraar diya hai aur jisko wa qattan nahi bakhshega ??


Ye baat mushrik nahi jaanta..... Lihaaza use kahdn ke: aap khud ko shirk se Bari kaise samjhte hain, jabke aap shirk ko jaante hi nahi ??

Allah ne aap par ye kaise haraam kiya aur kaha ke wah ise maaf nahi karega ?

Aap na to iske baare me poochte hain aur na hi use jaante hain, kya aap ye samjh baithe hain ke allah ne shirk ko haraam toh kar diya hai magar shirk ki wazaahat nahi ki ??

Agar wah kahe ke : shirk buton ki pooja karne waalon ko kahte hain jabke ham buton ko nahi poojte hain,

mushrikeen e makka lakdion aur pattharon ke mutaallik ye aqeedah rakhte they ke wah paida karte aur rizq dete hain aur jo unhen pukaare unke kaam sunwaate hain ??


Qur'aan paak unke mutaallik is nazariye ko ghalat qaraar deta hai,

agar wah kahen ke:- wah lakdi, patthar ya mazaar ka qasad karte they, unhe pukaarte they, unke liye qurbaani dete aur kahte they ke ye hamen allah ka muqarrab banaate hain, unki barkat se allah hamaari mushkilaat hal karta hai aur unhi ki barkat se hamen nematon Se nawazta hai,


use kahiye:- aapne theek kaha, aur pattharo, qabron aur mazaaron wagerah par aap bhi yahi kuch karte hain, agar usne tasleem kar liya ke ye umoor buton ki ibaadat me shaamil hain toh unka yahi iqraar hamara matloob hai,


use ye kaha jaaye ke, aapke kahne ke mutaabik buton ki pooja ka naam shirk hai,

kya aapki muraad ye hai ke shirk usi ke saath makhsoos hai aur saaliheen se mushkil kushaai ki ilteja karna aur unhen pukaarna shirk nahi ???


Uski tardeed to quraan paak ki surah maida 112, surah saba 40-41, surah zumar 3, surah yunus 18, aayaat karti hain, jo pahle zikr ho chuki hain, jo farishton, hz isa (as) aur deegar saaleh buzurgon ko pukaarne waalon ke kufr se mutaallik hain,

yaqinan wah aapki baat ko tasleem karega ke agar kisi ne allah ki ibaadat me nek bandon me se kisi ko shareek kiya toh yahi wah shirk hai jiska qur'aan paak me zikr hai, uska yahi iqraar hamara asal matloob Hai,


is masla ka bhedh kuch is tarah hai ke jab wah kahe ke main allah ke saath shirk nahi karta toh usse astaghfaar karen ke allah ke saath shirk karna kya hai ?? Wazaahat farmayen !....


Agar wah kahe ke shirk buton ki ibaadat karna hai toh poochen ke buton ki ibadat karne ka kya matlab hai ?? Tafseel se bataayen !...

Agar wah wahe ke main ek allah ke siwa kisi ki ibaadat nahi karta toh usse allah taala ki ibaadat ka maana aur uski wazaahat talab karen..

Agar wah usi tarah kahe jis tarah quraan e paak ne bayaan kiya hai toh wah ain maqsood hai, aur agar use allah ki ibaadat ka maana wa matlab maalum hi nahi toh wah us cheez ke mutaallik daawa kaise karta hai jise wah jaanta hi nahi ??

Agar wah allah ke saath shirk aur buton ki ibaadat ke mafhoom ko waazeh karne waali ayat ke mukhaalif koi dusra matlab bayaan kare to daur e haazir ke mushrikeen aisa hi karte hain,

Ibaadat hi wah masla hai, jiski wajah se mushrikeen ham par tarah tarah ke ilzaamaat aieed karte hain, aur isi masle par aise bawaal khada karte hain jaise unke peshro bhaiyyon ne chillaate hue kaha tha..


" kya usne sab buton ke bajaaye sirf ek maabood muqarrar kar diya hai ? Ye toh badi hairaan kun baat hai "


(surah saad 5)SHUBAH- 8Agar wah kahen ke unhen farishton, aur ambiya ko pukaarne ki bina par kaafir nahi kaha gaya balke unke kaafir qaraar diye jaane ki wajah unka ye qaul tha

" farishte allah ki betiyan hain "

aur ham ye toh nahi kahte ke peer abdul qadir jeelaani (rh) ya koi dusra buzurg allah ka beta hai


JAWAAB:


Use kahen ke: allah ke bete ya beti ka zikr ya tohmat lagaana kufr hai

allah ka irshaad hai


" kah dijiye ke allah ek hai, allah be'niyaaz hai "

(surah ikhlaas 1,2)


' ahad' wah hai jiski koi nazeer na ho aur ' samad' wah hai jiski taraf zaruriyaat me qasad kiya ja Sakta ho, jisne iska inkaar kiya wah kaafir ho gaya, agarchah wah saari soorat ka inkaar na kare, kyonki farmaan e ilaahi hai

" allah ka na koi beta hai aur na hi uske saath dusra koi mabood hai"

( surah mominun 92)


allah taala ne dono aqsaam me farq kar diya hai, aur dono mese har ek ko mustaqmal kufr qaraar diya hai, aur irshaad e rabbani hai


" unhone jinno ko allah ka shareek banaaya, halaanke unhe usne paida kiya hai aur beghair ilm ke uske bete aur betiyaan bana li hain "

( surah anaam 101)


yahan allah taala ne dono qism ke kufr ko alag alag kar diya hai, aur uski daleel ye bhi hai ke jo log " laat" ke nek aadmi hone ke bawajood use pukaarne par kaffir hue, unhone use allah ka beta toh nahi banaaya tha, aur jo log jinno ki ibaadat ki bina par kaafir qaraar diye gaye, unhone bhi aisa nahi kiya tha...


Aise hi mazhab e arba (hanafi, maliki, shafai, hambali) ke tamaam ulema" murtad ka huqm" Ke baab me zikr karte hain ke :-" koi musalmaan jab ye maan le ke allah ka koi beta hai toh wah murtad hogaya aur wah dono aqsaam me farq bhi karte hain aur ye intehaai waazeh amr hai "SHUBAH - 9Agar wah kahen ke allah taala ka irshaad hai

" yani awliya allah par kisi qism ka khauff wa khatrah nahi hota aur na hi wah gham o fikr me mubtela hote hain "

(surah yunus 62)JAWAB:


Use samjhaaiye ke ye toh haqiqat hai, lekin unhen pooja toh nahi jaayega,

ham allah ke saath unki ibaadat aur unhe allah ka shareek thahraane ke siwa toh kisi baat ka inkaar nahi karte balke unki muhabbat hudood e shariat me rahte hue unki farmabardari aur unki haqiqi karaamat ka aitraaf waajib hai,

awliya allah ki karaamat ka inkaar ahle bidat wa zalaalat ke elawa koi nahi karta,

aur allah ka deen dono intehaaiyon (yani awliya ki muhabbat me ghulu aur unki ibaadat aur awliya ke saath khafa aur unki karaamaat ke Qulli inkaar ) ke darmiyaan hai,

aur hidaayat dono gumraahiyon ke wast me aur haq dono baatilon ke darmiyaan hai.....


ALLAH HAMEN HAQ BAAT KAHNE , SUNNE AUR USPAR AMAL KARNE KI TAUFEEQ DE...... Ameen

Thursday, April 26, 2012

Ek khubsurat naam ke saath musalmaano ke barbaadi ka farmaan

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHEEM

Govt. ne ek bahot khubsurat naam se hamaare Madaaris ko tabaaho barbaad karne ka mansubah amal me laya hai wo hai Laazimi Haq-e-Taalim…R.T.ESabse pahle tamam haazreen KO AS-SALAAM-O-ALAIKUM w/r w/b……aur Allah s.w.t. se dua hai is koshish ko qabul farmaaye…aameen.Mere is post se mai ye waaze kar doo ki ye jaddo jahad Rai-e-Oammah bedaar karne k liye hai…..k ham ji rahe hain ya jeete hue bhi mar gaye hain?Logo ko maaloom ho k kaun se aise masaayel hain jinke liye All India Muslim Personnal Law Board jaddo-jahad kar rahi hai.. aur zaahir hai tanha AIMPLB aur mere post ki koshish se kuchh nahi hoga, aap sab iske part hain.aur aap sab milkar jaddo-jahad karenge to hi kaamyaabi milegi…Pahla masla jo hai....... wo laazmi haq-e-taalim ka hai…k laazmi taur par bachhe taa’lim haasil kare wo bachhe jinki umar 6 saal se lekar 14 saal tak ki ho..Laazmi taur par unhe pardhna hai…...beshaq ye aisi baat hai jisme kisi ko koee aitraaz nahi hai , mujhe bhi nahi hai, aur naahi AIMPLB(all india muslim personnal law board) ko hai…….

balke ham to ye kahte hai k hamare nabi sarware quonain sallallahu alaihiwassallam ne aaj se 1433 saal pahle Lazmi taa’lim ka tassawoor sabse pahle pesh kiya….aapne s.a.w. ne farmaya tamam ilm ka haasil karna har fard par farz hai…farz hai yahi laazim hai…jaise farz namaz hai to laazim hai, waise hi farz ilm hai to laazim hai… to isse hame ya kisi musalmaan ko ikhtelaaf nahi hai......Ikhtelaaf ye hai k uske jo mundar’jaat hain….usme jo baate kahi gayee hain wo hamaare usool aur dastoor-e-hind k bhi khelaaf hai, kya baat kahi gayee hai ?….Sabse pahli baat to ye kahi gayee school wo hai jisko ham school maante hain…hukumat jisko school maane wo school hai , baqyaa jitney taalimi idaare hai jiko wo nahi maanti to wo school nahi qarar payega.. to wahan pardh rahe bachhe ko pardhne wala nahi shumaar kiya jaayega….to laazmi taalim se goya k wo bachhe alag rah gaye…....sarkaar ki ye soch hai jo hamaare nesaab se nahi pardhega jiski umar 6 se 14 saal hai…wo ilm haasil hi nahi kar raha hai…….Ab ye jitney madaaris hain…ye jitney private school hain…ye jitney convent chal rahe hain…hiduo ke jitney vaidik paathshaale chal rahe hain……gurukul ke naam pe jitney idaare chal rahe hain …jitne bhi ye idaare hain ye sarkaar ke nazarye se taalimi idaare nahi hain…. Nahi hai to, jitney bhi bachhe in idaaro me pardhenge wo qaanoon ki mukhalfat karne waale kahe jaaynge…..

Oos act me likha k agar koee pardhata hai oon idaaro k alaawa jinko hukumat ki school nahi aha gaya hai..ya... inke qaanoon ki nesaab ke school nahi hain to in idaaro ko yowmiya 10000 Rs. Jurmana lagege aur radd karne k baad bhi wo idaare chalet rahe to 100000 Rs. Jurmana dena hoga…….Aur jinke bachhe oos idaare me pardhenge unko mulq ki qanoon ka mokhaalif mana jaayega..zaahir si baat hai wo qaanoon shikan log honge…lehaaza unpar mulq ki mukhalfat k jo qaanoon hai unke bina par case daay’er kiye jaaynge……..All India muslim personnal law board iski mukhalfat kar raha hai…hame bhi iski mukhaalfat karna chaahiye…aur beshaq tamaam musalmaano ko iski mukhalfat karna chaahiye……convent waale kya karenge…hindu hazraat kya karenge…. Ham musalmaano ko isse koee bahas nahi ..par musalmaan hone k bina par hamara farz banta hai ham iske khelaaf apne aawaaz buland kare…….ye koee naie kahaani nahi hai , barso-baras se ye hukumat kabhi hame hila dula kar dekhti hai ham jag rahe hain ya nahi ..to kabhi thok-kar dekhti hai kya ham bedaar ho gaye hai apne madarso se (tamam afwaaho se jo inhi ka fabricated rahta hai “madaaris me dahshatgardi ki taalim di jaati hai”.)– ya apne deen-e-islaam se ya phir kya inka abhi bhi hiss zinda hai………ham har oos waqt khare ho uthe hai jab bhi hamaare kisi anduruni moaamlaat me inka dakhal hua hai aur aaj bhi , ham jawab denge aur QARARA jawaab denge.AIMPLB aur Ham kya chaahte hain……….

Wo ye k jo act 29-30 me diya hua hai k aqliyate jo apne pasand , ya apne man k idaare chalaaynge.....wo aqliyate jo lesaani aqliyate hain…jo zaban ki bunyaad pe chalaaye ja rahe idaare hain…mazhab ki bunyaad pe chalaaye jaa rahe idaare hain unko ye ekhtayar hai k wo apne marzi k mutaabiq chalaaye….. to is dastoor se RTE me iska takraaw hai..goya k jo hamare maulik adhikaar hain…jo bunyaadi huqooq hain hamare, unpar sarkar apne is act k zarye zarab lagana chaahti hai………AIMPLB ka kahna hai k dasture hind ki jo dafa 29-30 hai wo bahot puraane waqt se qaayam hai aur wo hamaara haq hai ….ab naya qanoon kyu ?....yaani ham aise kisi qaanoon ko nahi maanenge jo hamaare oon haq(29-30) me dakhal andaazi kare…iss liye ham iski mukhaalfat karte hain…

aur AIMPLB ye kahti hai…. Sarkaar sirf ye jumla bardha de is RTE me k jo 29-30 me ekhtyaarat diye gaye hain aqliyato ko oss ke mozaaqib ye qaanoon nahi hoga..yaani agar dono qaanoon me takraaw hoga to adaalat me hamaare haq me faisla hoga….Jab ye baate jb. KAPIL SIBBAL Sb. K zere nazar kiya gaya to unhone ek guidline jaari kar diya hai…..par AIMPLB ka kahna hai ….issi 29-30 ko is RTE act ka ek hissa bana de….guideline koee dastoori cheez to hai nahi…kal hoke ye guide line kisi musalkhaane chala jaayega, par act maujood rahega to aap ise act ka hissa bana de ke “ye 29-30 k huquq me is RTE ka dakhal aayed nahi hoga”…..

To iske liye wo tayyaar nahi hain ………………………….to ham aur tamam musalmaan aur tamam islaamic board ye kahti hai k ..........iske liye aapko tayyar hona hoga.. isliye k hamaari bunyaadi huquq ki qilaabandi kar rahi hai ye hukumat…….ham isko bardaasht nahi kar sakte……………..AIMPLB iske liye tahreek chalaane waali hai aur iss post ka bunyaadi baat bhi yahi hai k aap sabho ko is tahreek ki khabar ho aur ham sab ek baar phir inke saamne khare ho jaawe…jo hamaare anduruni moamlaat me dakhal de…Aur bhi maamlaat hain…jaise direct tax ke... ye aise hain jisme is watan k bhi khelaaaf-e-mafaad hai…jisse black money ka rewaaz bardh jaayega,,aur issi bahane wo hamaare madaris ko bhi isme lapet lenagchaahte hain…

is tahreeq me shaamil ho kar aap iss act (direct tax kis tarah hamaare madaris ko aur aur hamare masajid ko tabaho-barbaad karne ki saazish bana rahi hai) ko behtar jaan paayenge.......bahot lamba ho gaya ab qalam ko ekhtetaam par le jaata hoo….hame(musalma ko) ek baar phir apne saare ekhtelaaf bhool kar ek saath khara hona hoga..…aap me se kitne tayyar hai??? maaloom nahi par jo apne ko deen ki khidmat k maadda se jorta hai wo zarur isme apni harkat shaamil karenge ...INSHAAH ALLAH Aap apne level se iss par har jagah rai-e-oammah banaane ki koshish kare …Allah rabbul izzat hamare saath hai.By Ali Akbar

https://www.facebook.com/groups/274418705983204/doc/275180915906983/

TAWHEED AUR AHLE BAATIL KE SHAK WA SHUBUHAATBismillahirrahmanirraheem
TAWHEED AUR AHLE BAATIL KA RADD:Ab ham aapke saamne kitaab e ilaahi ke wah maqaamaat zikr kiye dete hain jo maujoodah mushrikeen ki un baaton ka jawaab hai jo unhone apne liye daleel wa hujjat qaraar de rakhe hain, ham kahte hai ke ahle baatil ka jawaab do tarah se hai


1- mujammal
2- mufassal


MUJAMMAL JAWAB:Kisi bhi saaheb e aqal wa daanish shakhs ke liye bahut buland aur intehaai mufeed baat allah taala ka ye irshaad giraami hai


" wahi hai jisne aap(sws) par kitab naazil farmayi, iski baaz aayat zaahir al maana(mohkam, bahut sareeh) hain jo kitaab ki jad aur asal hain, aur baaz aayat mutshaabeh (milti julti) hain, pas jin logon ke dilo me mail (kazi) hai wah fitna pardaazi aur aqli taaweelaat ke liye un mutshaabeh aayaat ki pairwi karte hain, haalaanke unki TAWEEL allah ke siwa koi nahi jaanta"


(sura imran 7)


aur rasoollullah sallalaho alaihi wasallam(pbuh) Ek sahih hadith me farmate hain


" jab tum un logon ko dekho jo mutshaabehaat ki pairwi karte hon toh unse bacho kyonke unhi logon ka allah ne zikr farmaya hai"


(bukhaari, muslim, abu dawood)


iski misaal is tarah hai ke jab koi mushrik aapse kahe ke allah ne farmaya hai:

" sun lo ke jab allah ke dost hain, unhe na kuch khauff hoga aur na wah ghamzada honge"


" bila'shubah shafaa'at haq hai aur beshak allah ke yahan ambiya ki khaas qadr hai "


ya wah nabi e akram rasoollullah sallalaho alaihi wasallam(pbuh) ki koi hadith apne baatil nazariyaat ke jawaaz ke liye pesh kare aur aap uski zikr kardah wah baat ka maana wa matlab nahi samjhte toh aap is tarah jawaab den ke:-" allah taala ne apni kitaab qur'aan majeed me un logon ka zikr farmaya hai jo kaz faham wa kaj ro hain aur mohkam (bahot sareeh) aayaat ko chhod kar mutshaabehaat (milti julti) ki pairwi karte hain, aur maine allah ka jo farmaan Zikr kiya hai use wah bhi bataayen ke mushrikeen e makka tawheed e rubuwiyyat ke qayel they magar unka kufr malaika (angel), ambiya aur awliya se ghalat wa beja talluq ki wajah se tha, aur ye bhi bataayen ke wah kahte they:

" ye toh allah ke yahan hamaare shifaarishi hain "


ye wah baat aur aayat hai jiska maana saaf hai jiska maana badalne ki kisi me zurrat nahi "


aur us mushrik se kahen ke :-" tune qur'aan paak aur hadith e rasool (rasoollullah sallalaho alaihi wasallam(pbuh) ) se jo kuch zikr kiya hai, main toh uska matlab nahi samjhta magar ye bilkul saaf baat hai ke allah ke qalaam me tazaad(ikhtelaaf) ya tanaaqis nahi hai, aur na hi hadith e rasool [rasoollullah sallalaho alaihi wasallam(pbuh)] qalaam ullah ke mukhaalif hoti hai,

ye bada umda aur sahih jawab hai, aap isi mamooli na samjhen, lekin isi samjh wahi sakta hai jise tawfeeq e ilaahi haasil ho, jaisa ke allah ka irshaad hai

" nahi Samjhaai jaati ye baat magar un logon ko jo sabr karte hain aur unhe seekha sakta use magar jo bade naseeb waala hai "

(surah fussilaat 35)MUFASSAL JAWAB:Allah ke dushmano ko deen e ambiya wa rasool (as) par bahut se aitraazaat aur shak wa shubuhaat hain jinki badaulat wah logon ko isse barghalaate aur rokte hain


SHUBAH- 1

UNKA KAHNA HAI:


" ham allah ke saath shirk nahi karte balke gawaahi dete hain ke us allah wahdahu la shareek ke elawah na koi paida karta hai, na rizq deta hai, na ko nafa de sakta hai, aur nahi nuksaan pahuncha sakta hai, hatta ke hazrat rasoollullah sallalaho alaihi wasallam(pbuh) bhi apni zaat ko nafa wa nuksaan pahunchaane ki taqat nahi rakhte, agarche peer abdul qaadir jeelaani (rh) ya koi dusra ho, LEKIN main gunaah gaar hoon, jabke awliya wa saaliheen ko allah ke yahan bada maqaam haasil hai, lihaaza main unke zariye (waseela) se allah se maangta hoon "


JAWAAB:

Aap is mazkoor ka is tarah jawaab den ke :-" jin mushrikeen ke saath rasoollullah sallalaho alaihi wasallam(pbuh) ne JIHAAD kiya, wah bhi is baat ke iqraari they, jiska tumne zikr kiya hai, wah bhi maante they ke unke ye but(idol) koi kaam nahi sawaarte, unhen toh unki jaah hashmat waali shifaarish chaahiye thi, aur uske mutaallik kitabullah ki aayat padh kar masla ki wazaahat karen"

note: read previos articles


SHUBAH - 2


agar wah kahen ke ye aayat toh un logon ke baare me utri hai jo buton ko poojte they, awliya allah aur buzurgon ko aap but kis tarah bana rahe hain ya ambiya ko faut shuda kaise kah sakte hain ??


JAWAAB:


use pahla waala jawab den aur jab wah iqraar kar le ke kuffar bhi allah taala ki rubuwiyyat ke qayel they aur jin buton ki taraf mutawajjoh rahte they, unki sirf sifaarish chaahte they, agar ye apne aur un kuffaar ke faael me farq poochna chaahen toh use bataayen ke baaz Kaafir toh buto ko pukaarte they aur unme se baaz to aisi bhi they jo awliya kiraam ko pukaarte they jinke mutaallik farmaan e illaahi hai


" ye log jin ko pukaarte hai aur apne rabb ki taraf WASEELA dhoondhte hain, un mese bahut nazdeek kaun hai ?"


(surah bani israel 57)


wah hz isa (as) aur unki maa ko pukaarte they... Allah taala ne farmaaya


"nahi maseeh ibn maryam magar paighambar, unse pahle bahut se paighambar ghuzre hain, unki maa siddeeqiyah (waliyah) thin, wah dono khaana khaate they, dekh ham un logon ke liye nishaaniyan kaise bayaan karte hain, phir dekh ke ye kahan se paltaaye jaate hain, kah dijiye ke kya tum siwaaye allah ke aisi cheezon ki ibaadat karte ho jo tumhaare nafa wa nuksaan ka ikhtiyaar nahi rakhti, aur allah hi sunne waala aur jaanne waala hai"

(surah maida 75-76)


aur use allah ka ye irshaad bhi sunaaye


" aur jis din (allah) un sabko ikattha karega phir farishton ko Kahega ke ye tumhaari ibaadat karte they, wah kahenge:- tu paak hai, tu hi hamaara kaarsaaz hai, inki bajaaye, balke ye jinno ki ibaadat karte they aur unki aksariyat jinno par imaan rakhti thi "

(surah saba 40, 41)


aur allah taalla ne farmaya:


" aur jab allah ne kaha ke aiy isa bin maryam ! Kya tune logon ko kaha tha ke mujhe aur meri maa ko allah ke elawa apna mabood banaayen ? Isa kahenge:- aiy paak parwardigaar ! Mujhe wah baat kahne ki kya padi hai jiska kahne ka mujhe koi haq nahi, agar maine ye baat kahi hui hai toh tu jaanta hai kyonki tu mere dil ke raazon ka waaqif bhi hai aur main tere dil ki kisi baat ko nahi jaanta, beshak tu hi ghaib ka ilm rakhne waala hai "

(surah maida 116)


in aayaat ke zikr ke baad use kahen :- aapko ilm ho gaya ke jisne but ki taraf ruju kiya usne kufr kiya, jisne saaliheen aur buzurgon ki taraf ruju kiya usne bhi kufr kiya,

aur rasoollullah sallalaho alaihi Wasallam (pbuh) ne unke saath jihaad kiya tha,SHUBAH - 3agar wah(maujooda mushrikeen) kahen ke kaafir to un buton se muraaden maangte they, jabke main shahaadat deta hun ke bila'shubah nafa dene aur nuksaan pahunchaane waala kaarsaaz sirf allah hi hai, aur usi se hi maangta hun, nek logon ko bas me toh kuch nahi.... Main allah ke yahan unki sirf shifaarish ki ummeed par unka qasad karta hun


JAWAB:Ye hu bahu kuffaar wali baat hai,

use ye farmaan e ilaahi sunaayen


" jinhone allah ke bajaaye awliya (aur peeron) ko poojna shuru kiya wah bhi kahte hain ke ham unhe isliye poojte hai taake ye hamen allah ke muqarrabeen bana den"

(surah zumar 3)


aur irshaad e rabbani hai:" aur wah kahte hain ke ye (but, wali, peer ) allah ke yahan hamare shifaarishi hain "


(surah younus 18)


yaad rakhiye unke shukook wa shubuhaat aur aitraazaat me se yahi 3 shubuhaat aham aur buniyaadi hain,

aur jab Aapko malum ho gaya ke allah taala ne apni kitaab me unki wazaahat kardi hui hai, aur aap ise sahih taur par samjh gaye hain toh phir ye sabse aasaan uljhane hain


ALLAH HAM SABKO TAWHEED KO SAMJHNE KI TAWFEEQ DE...... Ameen

Monday, April 23, 2012

NEMAT-E-TAWHEED PAR KHUSHI AUR ISKE NA HONE KA KHAUFF

Bismillahirrahmanirraheem
NEMAT-E-TAWHEED PAR KHUSHI AUR ISKE NA HONE KA KHAUFF:


Jis waqt aapko meri zikr kardah baat ka qalbi irfaan haasil ho gaya, aur us SHIRK billah ka pata chal gaya, jiske baare me allah taala ne farmaya hai:


" beshak allah ye maaf na karega ke uske saath shareeq kiya jaaye aur uske elaawah wah jise chaahe bakhs dega "

(surah nisa 48)

aur aap allah ke us deen ko pahchaan gaye jo awwal ta aakhir tamaam rasoolon ka deen raha aur jiske siwa allah aur deen pasand nahi karega, aur jab us deen se jihaalat ke sabab aksar logon ke haalat aapne dekh li, toh usse aap ko do faayede haasil honge


1- PAHLA FAAYEDA:

iska pahla faayeda ye hoga ke allah ke fazl aur uski rahmat (aqeeda e tawheed ke apnaane) par khushi haasil hogi, jaisa ke allah taala ka irshaad hai

" kah dijiye ke allah ke fazl aur rahmat par khush ho jaayen, ye unki jama punji se badarja bahtar hai"

(surah yunus 87)

DUSRA FAAYEDA:iska dusra faayedah ye hoga ke kufr wa shirk ke artikaab ka bahut zyaada khauff dil me baith jaayega,

bila'shubah jab aap jaan gaye ke insaan apni zabaan se nikli hui kisi baat se kaafir ho jaata hai, agarchah wah na'daanishtah taur par wah baat karta hai,

aisi baat karte hue wah is khaam khayaali me mubtila hota hai ke ye use allah ka muqarrab bana degi, jaisa ke kuffar karte they,

bil'khusoos agar allah aapko wah waqeya zahen nasheen kara de jo qaum e moosa (as) ke ilm aur salaahiyat aur neki ke ba'wajood unke mutaalliq bayaan kiya gaya hai ke wah ye kahte hue hz moosa (as) ke paas aaye:

" hamare liye bhi in mushrikeen ke buton ke tarah ek mujassam maabood muqarrar kar den"

(surah aaraaf 138)

unka ye waqeya aap me aise anjaam tak pahunchaane waale kufr wa shirk ke artekaab ke khauff aur anjaam se bachaane waali tawheed ki hifaazat ke jazbe ko bahut zayadah kar de ga,
HUKUMAT-E-ILAAHI:yahan is baat ko zahen nasheen kar len ke bila'shubah ye bhi hukumat e ilaahi hai ke usne is TAWHEED E WAHYAT ka daaiee koi aisa NABI nahi bheja jiske bahut se dushman na banaaye hon, jaisa ke farmaan e ilaahi hai


" aur isi tarah ham ne nabi ke liye jinno aur insaano se shaitaan shifat dushman banaaye, jo ek dusre ke dil me dhokah wa fareb kaari ke liye malmua ki hui baatein daalte rahte they"

(surah anaam 112)


aur tawheed ke dushmanon ke paas bahut zayadah uloom , kitaabein aur dalail wa baraheen bhi ho sakte hain. Jaisa ke irshaad e rabbani hai

" gharz jab unke paighambar unke paas khuli daleel lekar aaye toh wah log apne us ilm par bade naazaa'n hue jo unko haasil tha"

(surah ghaffir 82)


FAREEZA TALEEM E KITAAB WA SUNNAT:Jab aapko ye malum ho gaya balke yaqeen aa gaya ke allah ke deen (seeraat e mustaqeem) par chalne ke liye us raah par baithe hue ahle ilm ke Dalail, dushman e deen se saamna huwa karta hai, toh aapka farz hai ke taalimaat e nabwi se wabasta ho jaayen, taake un shyaateen ka muqaabla kar saken jinke qaid aur sarghane iblees laeen ne ra bb e zul zallal se kaha tha:


" main (unhe gumraah karne ke liye) teri seedhi raah par baithoonga, phir unke paas unke aage se, peeche se, daayen taraf se, aur baayen jaanib se aaunga, aur tu unme se aksariyat ko shukr karne waale nahi paayega"

(surah aaraaf 16, 17)


lekin jab aapne allah ki taraf ruju kar liya, uske dalail wa baraaheen ki taraf mutawajjoh ho gaye toh phir koi khauff wa khatrah aur fikr wa gham na karen, kyonke qur'an wa hadith ke saamne hasab e irshad e ilaahi hai


" shaitaan ki chaalein badi kamzor wa be'buniyaad hoti hain "

(surah nisa 74)


ahle tawheed me se sirf ek aadmi bhi un mushrikeen ke hazaaron ahle ilm par ghaalib aa jaayega, jaisa ke allah ka irshaad hai

" yaqinan hamaare (mukhlis bandon ke) lashkar hi un par ghaalib hain"

(surah suffaat 173)


bila'shubah allah ke bande jis tarah daleel wa zabaan se un par faayeq hote hain usi tarah hi shamsheer wa barchhe se bhi ghaalib rahte hain,

aur khatrah us muwahhid ke liye hai jo raah e tawheed par chale, magar ilm ke aslaha se nihatta ho,

ham par toh allah taala ne apni kitaab naazil farma kar bahut bada ahsaan kiya hai, jiske baare me khud allah taala ne farmaya hai

" is me har baat ki wazaahat hai, aur musalmaano ke liye zariya e hidayat aur ba'as e rahmat wa bashaarat hai "

(surah nahal 89)


ahle baatil koi bhi daleel hujjat pesh karen, qur'aan paak me uske tod ka saamaan maujood hai, chunanche allah ne farmaya:

" wah koi baat bhi laayen ham aapko haq baat pahuncha dete hain, aur bahut accha khol kar bayaan kar dete hain"


ALLAH HAMEN HAQ BAAT SAMJHNE KI TAWFEEQ DE...... AMEEN

Sunday, April 22, 2012

"LA ILAAHA ILLALLAHU" KA MATLAB

Bismillahirrahmanirraheem"LA ILAAHA ILLALLAHU" KA MATLAB:Ye tawheed e ibaadat (ya tawheed e wahyat) hi hai jo ' la ilaaha illallahu ' ka maana maqsood aur matloob hai,

mushrikeen e makka ki nazar me bila'tardeed ' ILAAH' wahi tha Jiski taraf in umoor ( dua, nazar, zibaah, istghaasa) ke liye qasad kiya jaaye, chaahe wah farishta ho, nabi ho ya wali, durwesh ho ya jinn ya bhoot ho,

mushrikeen ye toh na maante they ke ' ilaah ' wah hai jo paida karta hai, rizq deta hai, aur qaarsaaz hai,

wah samjhte they ke safaat toh sirf allah taala ki hai, jaisa ke pahle mazmoon me unka iqraar pesh kiya gaya hai,

dar'asal ' ilaah ' se unki yahi muraad hoti thi jo ke hamaare zamaane ke mushrikeen ke " peer o murshid" se hoti hai,

nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) unhe qalma e tawheed " la ilaha illallahu ( allah ke siwa koi ibaadat ke layeq nahi )" ki taraf dawat dene ke liye aaye, aur is qalma se Uska asal maana maqsood wa matloob tha, na sirf uski ibaarat wa wa alfaaz,

aur wah jaahil kuffaar jaante they ke is qalma se nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ka maqsad sirf ek allah se talluq paida karna, allah ke muqaabil tamaam maa'boodaane baatilah ka inkaar karna, aur unki ibaadat se bari hona hai,

lihaaza aap nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne jab unhe farmaya ke kaho:-" la ilaaha illallah "

(allah ke siwa koi ibaadat ke layeq nahi)

toh unhone jawaab diya

" kiya usne tamaam buton(idols) ki bajaaye ek maabood muqarrar kar diya hai? Ye tajjub angez baat hai"

(surah saad 5)


jab aap ko maalum ho gaya ke wah jaahil kuffar ye sab baatein sahih taur par jaante they, toh kis qadr tajjub hai us shakhs par jo islaam ka dawaa karta hai, magar is qalma ka mafhoom wa matlab nahi jaanta jise ganwaar kaaffir bhi jaante they,

ye qalima ke matloob wa maqsood aur maa'aani ke saath Dili aiteqaad wa amal ki bajaaye sirf uske alfaaz ki rat lagaate jaane ko hi sab kuch samjh baithta hai,

jabke un kuffar me se har saheb e aqal is ka mafhoom samjhta tha ke allah ke siwa na koi paida karta hai, na rizq deta hai aur na hi ko kaarsaaz hai,


aaj ke mushkireen se toh us zamaane ke mushrikeen bahtar taur par ' la ilaaha illallahu ' ka mafhoom samjhte they....


ALLAH HAMEN TAWHEED KO SAMJHNE AUR USPAR AMAL KARNE KI TAWFEEQ DE....... Ameen

Saturday, April 21, 2012

RASOOLON KI PAHLI DAWAT: TAWHEED E WAHYAT WA IBAADAT KI TAALEEMBismillahirrahmanirraheemRASOOLON KI PAHLI DAWAT: TAWHEED E WAHYAT WA IBAADAT KI TAALEEMMere azeez bhaiyyon aur bahno ! Allah Aap par raham farmaaye...

Ye baat acchi tarah se samjhlen ke allah taala ko har qism ki ibaadat ke liye tanha tasleem karne ka naam " tawheed" hai, aur yahi un tamaam rasoolon ka deen hai jinhe allah ne us daawat ke liye apne bandon ki taraf bheja,

unme pahle rasool hz nooh (as) hain, jinhe allah ne us waqt maaboos farmaaya jab unki qaum wadh, suwa, yagoos, ya'ooq aur nasr jaise saaliheen ke ahteraam wa aqeedat me ghulu ka shikaar ho gayi

(note: tareekh gawaah hai ke un logon ne saaliheen ki qabron par sazde, qadron ka tawaaf, ahlul qabr se muraaden maangna aur shaitaan ki chaalon par amal karna shuru kar diya tha..)


aur aakhiri rasool hazrat muhammad sallalalaho alaihi wasallam (pbuh) ne un saaliheen ke buton(idols) ko todha(destroyed),

aap sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ko allah ne aise logon ka rasool banaaya jo ibaadat karte they, hajj karte, sadqah wa khairaat karte aur allah ka bahut zikr kiya karte they, lekin makhlooqaat ilaahiya mese baaz ko maslan fariston, hz isa bin maryam (as) aur deegar nek logon ko wah apne aur allah ke darmiyaan waseela muqarrar kar lete aur kahte they ke ham unke zariye taqarrub e ilaahi chaahte hain, aur allah ke yahan unke shifaarish ke baa'is hain,

tab allah taala ne hazrat muhammad sallalaho alaihi wasallam(pbuh) ko maboos farmaya taake aap muhammad sallalaho alaihi wasallam(pbuh) un logon ke liye unke jadde amjad hz ibraaheem (as) ke deen ki tajdeed karen aur unko khabardaar karen ke ye taqarrub aur aqeedat toh sirf aur sirf allah ka haq hai,

ye kisi muqarrab farishte ke liye nahi aur na kisi barguzeedah nabi ke liye hai,


ye pahle ke mushrikeen bhi maante they ke allah taala hi qaaynaat ka khaliq wa maalik hai, uske siwa Koi raaziq nahi, uske elaawah koi paida karne waala nahi aur na hi koi maarne waala hai, uske siwa koi kaarsaaz nahi aur sab uske ghulaam aur uske qabzah kudrat me haiMUSHRIKEEN KA IQRAAR E TAWHEED-E-RUBUWIYYAH:


Agar aapko uska suboot darkaar ho ke jin mushrikeen ke saath nabi e kareem hazrat muhammad sallalaho alaihi wasallam(pbuh) ne qitaal wa jihaad kiya wah TAWHEED E RUBUWIYYAH ke qaayel they, toh allah taala ke is irshaad e mubaarak par ghaur farmaayen


" unse puchhen ke aasmaan se paida karke rizq kaun deta hai ?, sunwaayi aur beenaayi kis ki milkiyat hai ? Adam se hasti aur hasti se adam me kaun laata hai ?(yani maut aur hayaat kaun deta hai?), aur kaarsaaz kaun hai ? Toh wah sab yahi kahenge ke ALLAH hai, unse kahen ! Kya tum usse nahi darte ?"


(surah younus 31)


aur allah ne farmaya:

" unse poochen ke ye zameen aur jo kuch usme hai kiske hain ?, agar aap jaante hai (toh bataao), wah Kahenge allah ke, unhen kahen ! Toh kya tum nasihat haasil nahi karte ?,

unse pooche(yani mushrikeen se) ke in saaton aasmaano aur arsh azeem ka rabb kaun hai ? Wah kahenge ! Allah hai, toh unse kahen , kya tum allah se nahi darte ?

Unse pooche ke har cheez ki baadshaahi kiske haath me hai ?, jo panaah deta hai, magar uske muqaabil koi panaah nahi de sakta ? Agar tum jaante ho toh bataao ? Wah kahenge, ke sab kuch allah hi ka hai, unhe kahiye ke phir tum par jaadu kahan se padh jaata hai "

(surah mominun 84-89)


jab ye baat tahqeeq ko pahunch gayi ke mushrikeen tawheed e rubuwiyyah ka iqraar karte they, magar un ka iqraar e rubuwiyyah unhen is tawheed me daakhil na kar saka jiski dawat hazrat muhammad sallalaho alaihi wasallam(pbuh) ne di,

aur aapko ye bhi malum hoga ke tawheed jiska unhone inkaar kiya "TAWHEED E IBAADAT" thi,

jise hamare zamaane ke mushrikeen " AQEEDAT" ka naam dete hain,

goya Wah buzurgon ko din wa raat pukaarte they magar unme se baaz log farishton ko unki salaahiyat wa saalihiyat , aur muqarrabeen e ilahi hone ki wajah se pukaarte they, taake wah unki shafaat wa shifaarish karen, ya kisi nek aadmi jaise 'laat', ya kisi nahi jaise ' hz isa (as)' ko pukaarte they,

aur aap ye baat bhi samjh gaye ke hazrat muhammad sallalaho alaihi wasallam(pbuh) ne unke saath usi shirk ki wajah se jihaad kiya aur unhen allah ki mukhlisaana ibaadat ki daawat di,

jaisa allah taala ka irshaad hai:

" aur beshaq masaajid allah ke liye hain, lihaaza allah ke saath kisi dusre ko mat pukaaro "

(surah hajj 18)

aur farmaya


" haqiqi dawat wa pukaar usi ke liye hai aur jinko ye log pukaarte hain wah unhen koi jawaab nahi dete"

(surah raad 14)


is tarah ye baat bhi waazeh ho gayi ke nabi akram (sws) ne unke saath jihaad kiya, taake dua wa pukaar, nazr o niyaaz, zibaah wa qurbaani, sirf allah hi Ke liye khaalis ho jaaye..Aur jab aapko is baat ka ilm bhi ho gaya ke unke sirf tawheed e rubuwiyyah ke iqraar ne unhe islam me daakhil na kiya aur bila shubah malaika, ambiya, wa awliya ki shafaat aur taqarrub ilaahi ki khaatir unki taraf qasad karna hi wah gunaah tha ke jisne unke jaan wa maal (ba'taur e ghanimat musalmaano ke liye) halaal kar diye, tab aapko us tawheed ka ilm ho gaya jiski taraf rasoolon (as) ne daawat di aur jiske maanne se mushkireen ne inkaar kar diya....


Allah ham sabko samjhne ki taufeeq de.... Ameen

Tuesday, April 17, 2012

Apni Baat Manwaany K Liye ALLAH Pr Jhoot Bandhny Waly.

Bismillahir Rahmanir Raheem.Muaaz bin Jabal R.A. kehty hain k: "Quran logon k liye khol diya jaye ga, hatta k isy Orat, Bucha or Aadmi parhy ga, phir koi aadmi kahy ga, mainy Quran parha pr meri pervi nhi ki gai. ALLAH ki qasam! main is k sath logon mein khara hon ga, shayed wo meri pervi kr len, phir wo is k sath logon mein khara ho ga, to log us ki pervi nhi kren gy, phir wo kahy ga k main is (Quran) k sath logon mein khara hoa to bhi meri pervi nhi ki gai, lehaza ab main apny ghar mein masjid banaon ga, shayed log meri pervi kr len, phir wo apny ghar mein masjid banaye ga to bhi log us ki pervi nhi kren gy, to wo kahy ga k mainy Quran parha meri pervi nhi ki gai, mainy apny ghar mein masjid banai phir bhi meri pervi nhi ki gai, ab main in k pas aisi baat (Biddat) ly kr aon ga, jis ko ye na ALLAH ki Kitab mein paaen gy, na hi Rasool Ullah S.A.W. ki Hadees mein paen gy. shayed log meri pervi kr len". Muaz R.A. kehty hain, "wo shakhs jo baat laye ga us sy bucho. kiunky wo baat sirf gumrahi ho gi."Sunan Darmi, Hadees No. 205, Sunan Abu Dawood mein b ye hadees mojod hy, or is ki sanad Sahi hy.zara khyal kijiye, aaj kal yehi nhi ho rha? aaj kal naam nihaad peer faqeer ummat ko aisi baaten bata kr apna girweeda bnaty hain jo baten na Quran mein hain, na hi Hadees mein hain. yaad rkhiye, aisi baaten sirf gumrahi hi hain.Ek peer sab ko mainy dekha jo logon sy keh rhy thy k insan k jisam mein sy rediations nikalti hain, jab insan kisi baat k bary mein sochta hy to us k dimagh sy rediations nikal kr us jaga pr puhanchti hain or us ki tasveer us insan k dimagh mein banti hy, is k baad wo peer sab kehny lgy k jab ek aam insan ki ye taqat hy k wo kisi b jaga ko apni rediations k through brah e rast dekh skta hy to ghaus e azam ka kia muqam ho ga? kia Rasool Ullah S.A.W. poori dunia ko nhi dekh skty?or mureedain waah waah k na'ary lga rhy, or noton ki barish kr rhy peer sab k oper... yaad rkhiye kia ye baaten jin k sath deen ko jora jaa rha hy? kiya ye Islam hain? nhi nhi, hergiz nhi, ye Islam nhi hai, balky sirf gumrahi hy, apni baat or apny aqeedy ko manwany k liye, apni waah waah krwany k liye aisy logon ko jab Quran or Hadees sy daleel nhi milti to shetaan k naqsh e qadam pr chalty hoye aisi aisi baaten logon mein phelaaty hain k log un ki pervi kr len, un k mureed ban jayen, aisy log Islam ki tableegh nhi krty balky apny liye pessa ikatha krty hain, apny pait ki khatir ALLAH k deen ka sauda krty hain. apny pait k andr jahannum ki aag bharty hain. apni taqreeron ko chamkaany k liye jhoot ka sahara lety hain. or ALLAH pr aisi baaten bandhty hain jin ki koi daleel ALLAH ny nazil nhi ki.ALLAH Pak sy dua hy k wo hum sab ko aisy logon k shar sy mahfooz farmaye... aameen summa aameen.by---Hafiz Muhammad Safi Ullah Siddiqui..

Monday, April 16, 2012

TALAAQ KE BAARE ME (EK MAJLIS KI 3 TALAAQ)

Bismillahirrahmanirraheem

================================

TALAAQ KE BAARE ME (EK MAJLIS KI 3 TALAAQ)

=================================QURAN ME HAI

2:229 "TALAQ DO MARTABA HAI"LAFZ MARRATAN, MARAT TA TANBIYA HAI JISKE MAANI YE HAI KE EK MARTABA KE BAAD DUSRI MARTABA YANI WAQFE KE SAATH. YE MAANI NAHI HAI KE EKHATTHI 2 TALAQE JAISA KE DARJ ZEIL AYAT BHI ISPAR SHAHID HAI:sURAH NOOR 58

"WALLAZINA LAM YABLUGUL HULUMA MINKUM SALASA MARRATIN..................."TARJUMA:

Imaan walo! tum se tumhari milikiyat ke ghulamo ko aur inhein bhi jo tum me se bulughat ko na pahunche hu (apne aane ki) TEEN WAQTO ME IJAAZAT HAASIL KARNI ZAROORI HAI. NAMAZ FAJR SE PAHLE AUR ZOHAR KE WAQT ...... AUR ISHA KI NAMAZ KE BAAD...............IS AYAT ME LAFZ MRAT MARAT KI JAMAT HAI, IS LAFZ K BAAT 3 AWQAT BAYAN KIYE GAYE HAIN JINME WAQFA HAI NA KE EKHATTE HAIN (YANI EK MARTABA FAJAR SE PAHLE, DUSRI MARTABA DOPAHER KO, TEESRI MARTABA NAMAZ ISHA K BAAD)

LEHAZA MALOOM HUWA KE PAHLI AYAT ME BHI WAQFE KE SAATH TALAQE DENA MURAD HAI NA K IKHATTHI.1.

Ahde risalat, Hazarat abu bakar k daur-e-khilafat aur Hazrat Umar Razi ki khilafat k ibtedai 2 saal tak TEEN TALAQEIN EK TALAQ HI SHUMAR HOTI THEIN. PHIR HAZRAT UMAR RAZI NE FARMAYA, LOGO NE AISE MAMLE ME JALDI KI HAI JISME INKE LIYE SAHULAT DI GAI THI PAS CHAHIYE KE HUM ISE NAFIZ KARDE LEHAZA AAP RAZI NE ISE IN PAR JARI KARDIYA. (YANAI 3 TALAQO K BAIK WAQT WAQE HONE KA HUKM DE DIYA)

(ABDU DAUED, KITABUT TALAQ h. 2199, AUR NASAI 6/145, AUR SAHI MUSLIM 1472)2.

Hazrat Abu rukana raz ne apni biwi ko ek hi majlis me 3 talaqein di the phir ispar nadim w pashyeman hue, rasul saw ne abu rukana razi se farmaya: "wo teeno talaqein ek hi hain" (Ahmed 1/265, AUR Balagul Maram 1009, shaikh subhai hallaq ne ise hasan kaha hai - At taleeq ala sablus salam 6/212)3.

Ek riwayat me hai k nabi saw ne Abu rukana raz se kaha ke tum Umme rukana se ruju karlo. unhone arz kiya mene ise 3 talaqe de di hain. to aap saw ne farmaya: "Muje maloom hai, tum is se ruju kar lo"

(Hasan: Sahih Abu dawood 1922, aur mazeed 2196, mazeed 2206, aur TIRMIZI 1177, AUR IBN MAJA 2051, AUR DAR QUTANI 4/34-35, AUR IBN HIBBAN 10/97, AUR MASTADRAK HAAKIM 2/199)

nOTE: AGAR TEENO TALAQEIN WAQE HOJATI TO NABI SAW ABU RUKANA KO RUJU KA HUKM NA DETE BALKE UMME RUKANA KO KISI AUR SHAKS SE NIKAH KA MASHWERA DETE.4.

hAZRAT Mehmood bin labeed raz ki riwayat me hai k "nabi kareem ko khabar di gai ke ek shaks ne apni biwi ko ikhatthi 3 talaqe de dali hain. aap saw ghazabnak hokar khade hogaye aur farmaya: "kya allah tala ki kitab se khela jara hai jabke main abhi tumhae darmiyan maujood hoon" hatta ke ek aadmi khada hua aur isne arz kiya, aye allah ke rasul (saw) kya me ise qatal na kar daloo?

(Sahih: Gaayatul muraam 261, aur At Taleeq ala rauzat tadiya albani 2/48, aur Nasai 3430)in tamam dalail se ye malum huwa ke agarkoi shaks apni biwi ko ekhatthi 3 talaqe de deta hai to wo darhaqiqat ek hi shumar hogi.

i)

HAZRAT IBN ABBAS RZ.

ii)

HAZRAT ZUBARI BIN AWAM RZ.

iii)

HAZRAT ABDUR RAHMAN BIN AUF RZ.

iv)

HAZRAT ALI RZ.

v)

HAZRAT IBN MASOOD RZ.,

vi)

IMAM AKRAMA RH.

AUR

vii)

IMAM TAOOS RA. ETC. KA BHI YAHI FATWA HAI.

(GAAYATUL HAFAN 1/329, AUR FATEHUL BAARI 10/456)

viii)

IMAM IBN TEMIYA RA. ISI K QAAIL HAIN. (AL FATAAWA 3/16-17)

ix)

IMAM IBN QAYYIM ISI MUAQQF KO TARJEEH DETE HAIN. (ZAADUL MAAD 5/241, AUR ALAAMUL MOAQIYYIN 3/30)

x)

SHAIKH IBN BAAZ R.: iKHATTHI 3 TALAQE EK HI SHUMAAR HOGI.

(FATAWA ISLAMIYA 3/49)

AUR EK DUSRE FATWE ME FARMATE HAIN K DURUST BAAT YE HAI K AGAR MARD EK KALMA SE APNI AURAT KO 3 TALAQE DE TO WO EK HI SHUMAAR HOGI. (FATAWA IBN BAAZ. MUTARJUM 1/177)xi)

SAUDI MAJLIS IFTAA:

AGAR MARD APNI BIWI KO EK HI LAFZ K SAATH 3 TALAQEIN DE DE TO ULEMA KE SAHIH-TAR QAUL KE MUTABIQ SIRF EK HI TALAQ WAQE HOGI.

(FATAWA ALJANAT DAIMAT ALBHUS ILMIYAT WAL IFTA 20/163)

KUCH ULEMA KA KHAYAL HAI K TALAQ-E-BIDAYI WAQE NAHI HOTI:

IBN TEMIYA: TALAQ BIDAYI WAQE NAHI HOTI (AL-FATAWA 5/32)

IBN QAYYIM: ISI KE QAAYIL HAI. (ZAADUL MAAD 5/218-238)

IBN HAZAM: ISI K QAAYIL HAI. (AL-MUHALLA 9/358, AUR ALMAALATA 1945)

ALLAMA SHOKANI: ISI KO TARJEEH DETE HAIN: (NEELIL AWTAAR 4/319)

CHUNKI TALAQ BIDAYI KA HUKM NA ALLAH TALA NE DIYA HAI AUR NA HI RASUL SAW NE LEHAZA YE MARDUD HAI TO PHIR ISKA SHUMAR KYUN KAR HO SAKTA HAI.EK HADIS ME HAI:

"JISNE KOI AISA AMAL KIYA JIS PAR HAMARA HUKM NAHI WO MARDOOD HAI"

(MUSLIM: 1718, BUKHARI 2697)HADIS NABWI HAI "HAR BIDAT GUMRAHI HAI" (SAHIH MUSLIM 1435)

JAB YE TALAQ BIDAYI HAI AUR HAR BIDAT GUMRAHI HAI TO GUMRAHI SE HUKM KA ASBAAT KAISE MUMKIN HAI?

==========================

umar rz ka tazeeri hukm talaq k baare me:

==========================BAHES YE NAHI HAI KE 3 TALAQ KO EK KARNE KA UMAR RZ KA IQDAAM APNI JAGAH MUNASIB THA YA NAHI. BAHES YE HAI KE ORDER TAZEERI THA AUR TAZEER KA AAP RAZI. KO beshak HAQ THA.

TA-HAM UMAR FAROOQ RAZ APNE IS IQDAM PAR AAKHIR UMR (AGE) ME MUTASSIF THE.HAAFIZ ABUBAKAR ISMAILI MASNAD UMAR ME LIKHTE HAIN:

"MUJE 3 CHEEZO PAR BAHOT ZIYADA NADAMAT HUI HAI1) TALAQ KE HARAM KARNE PAR

2) AZAD KARDA AURTO SE NIKAH NA KARNE PAR

3) AUR KAASH NOHA KARNE WALIYO KE LIYE QATAL KA HUKM NA JARI KIYA HOTA"

(AGAASAT 1/336)EKHATTHI 3 TALAQ JIS ME AAP NE TAZEER LAGAI THI AUR JISKA AAP RZ. KO AFSOS THA.

dekho:IBN QAYYIM LIKHTE HAIN:

"YAQINAN HAZ. UMAR RZ. NE TALAQ SALASA KE WAQU KI HURMAT KO CHAHA THA"

(AGASATH 1/336)HAZRAT UMAR RZ KI TAZEER KO MADD-E-NAZAR RAKH KAR FATWE SADIR KARNE SE PAHLE UNKI NADAMAT KO BHI SAMNE RAKHNA CHAHIYE (JO UPAR BYAN HUI HAI HAWALE K SAATH). JISSE MALUM HOTA HAI K YE EK HANGAMI TAZEER THI JO LAGI AUR KHATAM HO GAI KOI MUSTAQEEL QANUN NAHI THA. JISE ABAD TAK BAQI RAHNE DIYA JAYE ASAL MASLA LAUT AANA CHAHIYE. HAZRAT UMAR RZ NE AGAR TAZEER LAGAI THI TO WO WAQTI THI.note:

yahan ek baat kaabil-e-gaur hai ke rasul saw ke zamane me sharabi ki saza 50 kode thi but umar rz ne kuch waja ke tahet 80 kode kiye to phir yahan hanfi ise kyun nahi maante????????


3 talaq ko ek talaq tasleem karne wale hanfi maulana
========================================

HAKIM ZALUL RAHMAN (DEOBANDI) NE LIKHA: rELAXATION KI EK MISAAL BAYAN KAR DOON. YE JANAB MUFTI MOHAMMED SHAFEE SAHAB KA FATWA HAI. EK ANGREZ ISAAI JODE NE JISKO ISLAM QABOOL KIYE HUE DAS BARAH (10-12) SAAL HI HUE THE, APNI BIWI KO TEEN (3) TALAQE BAYAK WAQT DE DI. TAMAM ULEMA NE HALA KA FATWA DIYA. KISI NE MASHWARA DIYA K DARUL ULOOM NADWATUL ULEMA LAKHNAO K AJLAAS ME MUFTI SHAFEE SAHAB AAYE HUE HAIN IS SE RUJOO KARO. WO MUFTI SAHAB K PAAS GAYA UNHO NE MASHWARA DIYA K SUBHA KO APNE TAMAM WAQIYAAT LIKH KAR LE AAO. WO SUBHA AAYE. MUFTI SAHAB NE DUSRE MUFTI SAHBAN KO JO TASHREEF RAKHTE THE WO KAGAZ DIKHAYA, SAB NE HALALA KA FATWA DIYA.
JANAB MUFTI SAHAB NE ISPAR FATWA TEHREER KIYA.
"MUSALMANO KE EK MASLAK MAUSUSA BA AHLE-HADEES K NAZDEEK EK HI TALAQ HUI, RUJOO KAR LIYA JAYE"

WO CHALE GAYE AUR RUJOO KAR LIYA. JAB CHALE GAYE TO MUFTI SAHAB NE FARMAYA: "AGAR IS WAQT MAIN YE FATWA NA DETA TO YE JODA PHIR ISAAI HOJATA K JIS ISLAM ME MERI EK ZARA SI GALATI KI TALAFI MUMKIN NAHI HIA, WO MAZHAB SAHIH NAHI HO SAKTA"

MUFTI KIFAYATULLAH SAHAB KI KIFAYATUL MUFTI ME FATWA HAI K AGAR KOI SHAKS AHLE-HADEES SE FATWA LE KAR RUJOO KAR LE TO ISE MATOON KARNA JAYAZ NAHI HAI. KHUD MUFTI SAHAB NE BAHOT SE FATAWA MALKI MASLAK PAR DIYE HAIN. AB GAUR FARMAIYE K HAMARE AKAABIR ME TO IS QADAR WAS'AT FIKR THI AUR HUM HAIN K ZARA ZARA SI BATO PAR FATWE DE RAHE HIAN"

(MONTHLY AL-SHARIYA, JULY 2010, JILD 21, SHUMARA 7, PAGE 14)

=============================
MUFTI KIFAYATULLAH DEOBANDI KA FATWA:
=============================

"ek majlis me 3 talaq dene se teeno padjane ka mazhab jamhur ulema ka hai aur aima arba ispar muttafiq hain jamhur ulema aur aima arba ke alawa BAAZ ULEMA IS KE ZARUR QAAYIL HAIN KE EK RAJAI TALAQ HO JATI HAI AUR YE MAZHAB AHLE HADEES NE BHI IKHTIYAR KIYA AUR HAZRAT IBN ABBAS AUR TAOOS AUR AKRAMA WA IBN ISHAAQ SE MANQOOL HAI. PAS KISI AHLE HADIS KO IS WAJA SE KAAFIR KAHNA DURUST NAHI AUR NA HI WO MUSTAHAQ AKHRAJA AN MASJID HAI.

(MOHAMMED KIFAYATULLA AFA ANA RABA MANQUL AZ AKHBAAR ALJAMEEYAT DEHLI: 16/44, 6 SHABAAN, 1350 HIJ.
(MAKHOOZ AZ UMDATUL ASAAS, PAGE 50)

taqleed se kya nuqsaan hota hai.!!!!

bismillahirrahmanirraheem

=====================

taqleed se kya nuqsaan hota hai.!!!!

=====================

PART-1

1

Mahemoodul Hasan Deobandi Farmate hain.

"Is (Imam Shafi) ka mazhab raajeh hai aur Haq wa insaaf ye hai ke is masle me (imam) shaafi ko tarjeeh haasil hai aur hum muqallid hai hum par hamare imam abu hanifa ra. ki taqleed waajib hai.

(At-Taqreer Tirmizi, Page 36)

gaur kare kis tarha haq wa insaaf ko chhor kar apne imam ki taqleed ko sine se lagya hai.

2

Husain Ahmed Madni Tandavi likhte hain ke "Ek waaqia pesh aaya ke ek martaba teen aalim (Hanfi, shaafi aur Hanbali) Milkar ek Maliki ke paas gaye aur poocha ke "tum Irsaal (haath chhor kar namaaz padhna) kiyun karte ho? Is ne jawaab diya ke Main Imam Malik ka muqallid hun daleel in se jaakar poocho AGAR MUJHE DALAIL MAALOOM HOTE TO TAQLEED KIYUN KARTA? to wo log saakit ho gaye.

(Taqreer Trimizi Urdu, Page no. 399, Matbooa, Kutub Khana Majeedya Multan)3

Ahmed yaar khan nayeemi farmate hain. (ye bhi to hanfi mukallid hai isliye hawala diya)

"kiyun ki Hanfiyo ke dalaail ye rewaayaat nahi inki daleel sirf qaule imaam (imaam ka qaul) hai.

(Jaa-al-Haq, Jild 2, Page 9)

Note: ye nayeemi sahab mukallid bhi hain aur hanafi bhi hain isliye hawala diya gaya)

4.

shabbir ahmed usmani deobandi likhte hain:"(tanbiyah) doodh churane ki muddat jo yahan do saal bayan hui baaitebar ghalib aur aksari aadat ke hai. imam abu hanifa ra. jo aksar muddat dhaai saal batate hain inke paas koi aur daleel hogi.jamhoor ke nazdik do hi saal hain wallah alam"

(tafsir usmani page 548, surah luqman: ayat 14, hashiya 10)

in hawalo ka khulasa ye hai ke AGAR HAQ apne mazhab ya imam ke khilaf bhi rahe to use radd kardenge.

PART-2

===========================================

===========================================

TAQLEED KI WAJA SE quran majeed ki aayat mubarika ko

pase pusht daal diya jata hai:

===========================================

=========================================== masla:

KARKHI HANAFI (taqlidi) kahte hain:

asal ye hai ke har ayat jo hamare sathiyo (fuqha hanaifya) ke khilaf hai ise mansookhiyar par mahmool ya marjoo samjha jayega, bahetar hai ke tatbeeq karte hue iski taweel kar li jaye"

usoole karkhi, p. 29,)

2.

TAQLEED KI WAJAS SE AHADEES SAHIHYA KO PAS-E-PUSH DAAL DIYA JATA HAI:

MASLAN:

karki likhte hain:

asal ye hai ke har hadees jo hamare saathiyon (fuqha hanafiya) ke qaul ke khilaf hai to ise mansookh ya is jaisi doosri riwayat ke muaariz samjha jayega phir dusri daleel di taraf ruku kiya jayega.(usool karkhi p. 29, asal 30)

3.

yusuf bin moosa malti hanafi kahta hai.

jo shaks imam bukhari ki kitab (sahih bukhari) padhta hai wo zandeeq ho jata hai.

(shazrat zaheb j. 7, p. 40)4.

taqleed shaksi ki waja se kai maqaamat par ijmaa ko radd kar diya jata hai.KHAIRUL QURUN ME IS BAAT PAR IJMA HAI KE TAQLEED SHAKSI NAJAYAZ HAI.

(ALNABZAT ALKAFIYA P. 71,)

LEKIN MUQALLIDIN TAQLEED KA RAAG ALAPTE HAIN:

5

taqleed ki waja se salf salihin ki gawahion aur tehqiqaat ko radd karke baaz auqaat ailaniya inki tauheen bhi ki jaati hai

maslan

hanfi taqlidion ki kitab usool shaashi me sayada abu huraira rz ko ijtihaad aur fatwa ke darje se bahar nikal kar ailan kiya gya hai.

"aur isi (usool) par hamare saathiyon ne (saydna) abu huraira rz ki riwayat ko tark kar diya hai.

(usool shashi ma'a ahsan alhawashi p. 75)

6.

EK HANAFI TAQLIDI NAUJAWAN NE SADIYON PAHLE BUGHDAD KI JAMA MASJID ME KAHA THA:

abu huraira ki hadees qaabil-e-qabul nahi hai.

(seera alaam nabla, j. 2, page 619, majmua fatawa ibn taimiya j. 4, p. 538, haiwatul haiwan lidmiri j. 1, page 399)

7.

taqlidi ki waja se aal-e-taqleed samajhte hain ke quran majeed ki do aayaton me tarruz waaqe ho sakta hai.

maslan:

mulla jeewan hanfi likhta hai.

"kyunki agar do ayaton me ta'arruz hojaye to dono saaqit ho jati hai.

(noorul anwar ma'a qamarul aqmaar p. 193)

NOTE: HAALANKI QURAN MAJEED KI AYAAT ME KOI TA'ARRUZ SIRE SE MAUJUD NAHI HAI AUR NA QURAN WA AHADEES SAHIHYA KE DARMIYAN KISI KISM KA TA'ARRUZ HAI. alhamdulillah.

8.

TAQLEED KI WAJA SE AALE TAQLEED NE APNE TAQLEEDI BHAYION PAR FATWE TAK LAGA DIYA.

MASLAN:i

MOHAMMED BIN MUSA ALBALA SAAGUNI HANFI SE MARWI HAI KE ISNE KAHA:AGAR MERE PAAS IKHTIYAR HOTA TO MAIN SHAAFIYON SE (INHE KAFIR SAMAJH AKR) JIZIYA LETA.

(MEEzan aitedal zehbi j. 4, page 52)ii)

hanafiyon ke ek imam safkar dari ne kaha:

Hanfi ko nahi chahiye ke wo apni beti ka nikah kisi shafi mazhab wale se kare lekin wo is (shafai) ki ladki se nikah kar sakta hai.

(fatawa bazaziya ala hamish fatawa alamgiriya j. 2, page 112)yani shafi mazhab wale (hanfiyon ke nazdik) ahle kitab (yahud nasara) ke hukm me hai.

(albahrur raaiq j. 2, page 46)

9.

TAQLEED HI KI WAJA SE HANAFIYON AUR SHAFIYON NE EK DOOSRE SE KHOON-REZ JUNGEIN (LADAAI) LADI. EK DUSRE KO QATAL KIYA, DUKANE LUTEI AUR MOHALLE JALAYE.

TAFSEEL

YAQOOT ALHAMWI, 623 HIJ. KI MU'AJJAMUL BALDAN

J. 1, PAGE 209, ASBAHAAN, J. 3, PAGE 117,

SEE, TARIKH IBN ASEER (ALKAMIL J. 9, P. 92)10.

i

taqleed hi ki waja se aadmi haq wa insaaf aur daleel nahi manta balke apne mazoom imam ki andha dhund be daleel pairwi me laga rahta hai.EK SAHAB NE EK HADIS KO QAWI (YANI SAHIH) TASLEEM KARKE, ISKE JAWAB ME 14 SAAL LAGA DIYE.

(ALURF SHAZI, J. 1, PAGE 107)ii)

mehmoodul hasan deobandi kahte hain:"haq wa insaaf ye hai ke is masle me (imam) shafai ko tarjeeh haasil hai aur hum muqallid hain hum par hamare imam abu hanifa ki taqleed wajib hai.

(taqreer tirmizi p. 36, din me taqlid ka masla p. 24)iii)

Ahmed yar nayeemi barelwi hanfi mukallid likhte hain:

"kyunki hanafiyon ke dalaail ye riwayatin nahi inke dalil sirf qaule imam hai...."

(ja'aul haq. j. 2, pa. 9, deen me taqlid ka masla 26)11.TAQLEED SHAKSI KI WAJA SE GHAALI MUQALLIDIN NE BAITULAH ME 4 MUSALLE BANA DALE THE.

jinke bare me rashid ahmed ganguhi sahab farmete hain:albatta chaar musalla jo makka mu'azzama me muqarrar kiye hain laraib ye amar zabu hai ke takrar jama'at wa iftiraaq is se laazim aagaya ke EK JAMAT HONE ME DUSRE MAZHAB KI JAMAT BAITHI RAHTI AUR SHARIK JAMAT NAHI HOTI AUR MURTAKIB HURMAT HOTE HAIN:

(taleefat rasheediya p. 517)

JAMAAT-E-TABLEEEGH PAR AITRAAZ KYON ????


Bismillahirrahmanirraheem
DAWAAT E BAATIL AUR DAWAAT E HAQ KE DARMIYAAN FARQ:Har jamaat apne maslak ko ' kitab wa sunnat ' ka daee hone ka daawa karti hain, lekin unke darmiyaan bahut si cheezon me kai tarah ka farq hai,

unme sabse aham farq ye hain:

1- dawat e haq wah hai jo faham salaf us saleh ke mutaabik kitab wa sunnat se judi hoti hain, uske khilaaf dusri daawatein un logon ki faham ke saath wa'basta wa talluq rakhti hain jo unki daawaton wa tahreekon ke baani(founder) hote hain,

iske bawajood ye dawatein wa jaamaatein ya unke baani ye daawa karte hain ke wah kitab wa sunnat ke muttabe hain, jaise ashriyah, abul hasan ash'ari ke manne waale unke faham par apni saari imaarat khadi karte hai, barelwiyyah, deobandiyyah etc.

Tableeghi jamaat apne baani muhammad iliyas ki faham ko sanad maanti hai,

ikhwaniyah wa qutubiyah apni tamaam shakhon samet apne baanion hassan ul banna, sayyed qutub Wagerah ki faham se chimti hui hai,

2- dawat e haq waalon ka ye dastoor hota hai ke har zamaane me wah daawat " SALAFIYAH " ke imaamon ko apne ilm ka makhaz banaate hain,

lekin daawat e baatila waalon ka haal iske bilkul khilaaf hai, ye log har zindah wa murdah aimma salaf ke dushman aur poore mukhaalif hote hain,

agarcheh zaahiri taur par aimma e salaf ke muttabe hone ka daawa karte rahte hain

3- daawat e haq waalon ki shaan ye hoti hai ke wah salafi kitaabon ko padhte hain, hifz karne, samjhne aur unki tahqeeq wa ishaa'at aur difa ka ahtimaam karte hain,

unke bar'khilaaf dawat e baatila waale salafi kitaabon se bughz rahkte hain, balke unki ishaat k mukhaalifat karte hain,

saath hi apne pairokaaron ko apni jamaaton ke baaniyon ki kitaabon se talluq rakhne ki taaqeed wa koshish karte hainSALAF KI TAREEF:Ab raha ye sawaal ki salaf kaun hain aur unki kitaben kya hain ?

Iska jawab ye hai keSahaba kiram (ra), tabeein (rh), taba tabeein (rh) hain, ummat ke yahi bahtareen log hamaare SALAF hain, aur jo log unke tareeqe par chalte hain wa SALAFI hain


rahin salaf ki kitaabon to wah bahut hain, unme se kuch ye hain:


1- musnad ahmad, sahih bukhaari, sahih muslim, sunnan arba, tafseer ibn jareer tabri, tafseer al baghwi, tafseer ibn kathir , raddul imam al darimi ala basheerul mareeshi, khalaq af'aal abaad ul bukhari, raddul imam ahmad ali jaheemiyah, shariatul azri, tawheed (khazimiyah), as sunnah (imam ahmad bin hambal) etc etc..


Bila'shubah tamaam kitaben aur unke shargird ibn qayyim (rh) ki kitaaben, isi taraf aimma dawat e najdiyah salafiyah ki kitaabein jaise, at tawheed (muhammad bin abdul wahhab)...


Ab asal mauzu par aane ki ijaazat chahta hunTABLEEGHI JAMAAT KI USOOL:Tableeghi jamaat ka apna ek manhaj hai, jis par wah chalti hai, aur uske 6 usool hain, jo is tarah hain


1- qalima e taiyyaba ( la ilaaha illallah muhammadur rasoollullah) ki tahqeeq wa tajdeed

2- khusu wa khuzu waali namaz

3- ilm mae zikr

4- musalmano ki izzat karna

5- niyyat ki durustgi aur ikhlaas

6- allah ke raaste me nikalna (chille ke liye ghar se nikalna)


azeez bhaiyyon ! In usoolon par khaas tawajjoh dete hue inme ghaur karo aur har usool (qayeda) ke maane ko acchi tarah samjho, phir hamaare saath aao, taake in usoolon me se baaz ke mutaalliq aapko bataayen ke ye log in usoolon se kiya muraad lete hain ?

Phir dekhen ke ye log in usool ke faham wa tatbeeq aur unki taraf dawat dene me salaf ke tareeqe par hain ya nahin ??


TABLEEGHI MANHAJ KA 'CODE'


Ye baat jaanna zaroori hai ke is usoolon ke saath tableeghi jamaat ka ek ' secret code ' bhi shaamil rahta hai,

pahle isko samjhna zaroori hai, jab hi tableeghi jamaat ke tamaam aqwaal wa faa'aal ka samjhna aasaan hoga,

allah taala ham sabko Har khair ki taufeeq bakhsne aur har buraayi se mahfooz rakhe...


' code ' ye hai ke :-" jo cheez, chaahe haq hi ho, do shakhson ke darmiyaan nafrat wa farqat ya ikhtelaaf ka sabab bane wah jamaat ke manhaj se khaarij aur bilkul kamtar cheez hai "


bhaiyyon ! Is ' secret code ' par baar baar nazar daudaayen aur isko acchi tarah samjh kar zahen me bitha len, kyonki yah tableeghi manhaj ki wah buniyaad hai jispar iske usoolon ki saari imaarat khadi hui hai,

' secret code' ko samjhne ke baad tableeghi usool ka pahla usool

QALIMA E TAIYYAB (LA ILAHA ILALLAH MUHAMADDUR RASOOLULLAH(SWS) ke mutaalik bahes shuru ki jaati hai, ise samjne ke liye zaroori hai ki pahle tawheed ko samjh liya jaayeYAH BAAT KO SAABIT HAI AUR SAAF HAI KI ALLAH TAALA MAUJOOD HAI AUR ARSH PAR HAI, IS BAAT PAR SAB MUSALMAANO KA IMAAN HAI,

LEKIN ISKE BAWAJOOD YAH HAQIQAT HAI KI ALLAH KE IMAAN KE TAKAAZON SE MUSALMAANO KI BADI TADAAT ISSE WAAQIF NAHI HAI,

ISLIYE WAH TAWHEED KI HAQIQAT,USKI QISMEIN AUR JARURATON SE GHAFIL AUR MUSHKIRAANA AQIDON KA SHIKAAR HAIN,
ISLIYE ZAROORI HAI KI PAHLE ALLAH PAR IMAAN RAKHNE KA MATLAB AUR USKI ZAROORATON KO SAMJHA JAAYE, TAAKI TAWHEED KI SAHI HAQIQAT SAMAJH ME AA JAAYE

ALLAH KE MANNE KE MATLAB YAH HAI KI YAH AQEEDA RAKHA JAAYE KI ALLAH HAR CHEEZ KA RAB AUR MAALIK HAI, WAHI HAR CHEEZ KA KHAALIK AUR APNI MAKHLOOK KA MAALIK AUR PAALNE WAALA HAI,

WAHI IS BAAT KA HAQDAAR HAI KI USKI IBADAT KI JAAYE AUR USME KISI KO SHAREEK NA KIYA JAAYE,

NAMAZ,ROZA,DUA WA MAAFI ,DARR ,UMMEED ,SAB USI KA HAQ HAI NA KISI KE LIYE NAMAZ PADHI JAAYE,NA ROZA RAKHA JAAYE, NA KISI TAREEQE SE KISI KA DARR RAKHA JAAYE(ALLAH KE ELAWA), NA DUSRE SE UMMEED RAKHI JAAYE,! USI KE SAAMNE JHUKA(SAJDA) JAAYE AUR ALLAH HI SE MADAD(DUA) MAANGI JAAYE , ALLAH KE ELAWA KOI AISI JAAT NAHI KI JISKE SAAMNE JHUKA AUR BANDAGI KI JAAYE, ALLAH HAR TARAH KI KHOOBIYON KA MAALIK HAI


IS TARAH SE ALLAH KE MAANNE ME TAWHEED KI TEENON QISMEIN AA JAATI HAIN


1-TAWHEED-E-RUBUWIYYA

2-TAWHEED-E-ULUHIYYA

3-TAWHEED-UL-WAHYAT

TAWHEED-E-RUBUWIYYA:


ISKA MATLAB, IS AQIDE PAR YAKEEN RAKHNA HAI KI ALLAH TAALA HI HAR CHEEZ KA MAALIK HAI, USKE SIWA KOI MAALIK NAHI,

RAB KA MATLAB HAI: MAALIK, WAH APNI MAKHLOOK KA MAALIK AUR PAALNE WAALA HAI,

ISKA MATLAB HOGA UNHE(MAKHLOOQ) PAIDA KARNE WAALA BHI WAHI AKELA HAI AUR MAALIK BHI WAHI HAI AUR UNKE TAMAM KAMON KI TADBEER BHI SIRF AUR SIRF ALLAH HI KE HAATHON ME HAI,

TAWHEED E RUBUWIYYA KA MATLAB HOGA KI YAH IQRAAR KIYA JAAYE KI WAHI MAKHLOOK KA KHAALIK WA MAALIK HAI, WAHI USKO PAIDA KARNE WAALA AUR JILAANE WAALA HAI, AUR MUSIBAT KE WAQT WAHI DUAON KA SUNNE WAALA AUR MADAD KARNE WAALA HAI, WAHI DENE AUR ROKHNE WAALA HAI, SAARI QAAYNAAT USKI MAKHLOOQ HAI, AUR USI KA HUKM USME CHALTA HAI,


"KHABARDAAR! PAIDAISH BHI USI KA KAAM HAI AUR HUKM BHI USI KA CHALTA HAI, BADA BARKAT WAALA HAI WAH ALLAH, JO MAALIK HAI POORE SANSAAR KA "

(AL-ARAAF 154)


QUR'AN ME TAMAAM BAATON KO BADI SAFAAI SE BAYAAN KI GAYA HAI, KYONKI YAH TAWHEED-E-RUBUWIYYA HI TAWHEED KI DUSRI QISMON KE LIYE BHI BUNIYAAD WA AADHAR(BASE) HAI, JAB YE SACH(TRUE) HAI KI ALLAH HI QAAYNAAT KA KHAALIK WA MAALIK HAI AUR QAAYNAAT KA POORA DAROMADAAR BHI USI KE HAATH ME HAI TO IS BAAT KA HAQDAAR BHI WAHI HAI, DARNE AUR KAANPNE KA IZHAAR BHI USI KE SAAMNE KIYA JAANA CHAHIYE, WAHI SAARI TAREEFEIN WA SHUKR KA HAQDAAR HAI AUR DUA WA MAAFI KE LAYAK HAI,

ISLIYE KI YE SAB BAATEIN USI KE LIYE HI SAHI HAIN,JO HAR CHEEZ KA MAALIK HAI

IN KHOOBIYON SE MAHROOM MAALIK(GHAIRULLAH) APNE BANDON KA ILM NAHI RAKH SAKTA AUR JO BANDON SE BAKHABAR NA HO, WAH UNKI HIFAAZAT KA KAAM KAISE ANJAAM DE SAKTA HAI?

AUR JO APNI MAKHLOOQ KI HIFAAZAT NA KAR SAKTA HO, WAH PAALNE WAALA KAISE HO SAKTA HAI?

JO LOG IS BAAT KA IQRAR KAREN KI KAAYNAAT KA KHALIQ AUR MAALIK ALLAH HI HAI(MATLAB TAWHEED E RUBUWIYYA KO TO MAANE)

LEKIN IBADAT ME WO ALLAH KE SAATH KISI DUSRE KO SHARIK KARE(MATLAB TAWHEED E ULUHIYYA KO TASLEEM NA KARE) ISI TARAH ALLAH KI KHOOBIYON KA INKAAR KARE,

YA BANDON KI KHOOBIYON KE SAATH MILA DE

YA UNKI BEKAAR,DAEF DALEEL DE(MATLAB TAWHEED NAAB WA KHOOBIYON KA INKAAR KARE)

TO USKA SAAF MATLAB HAI USNE TAWHEED KO NAHI MAANA JO UNHE KUFR SE NIKAAL KAR IMAAN ME LE AAYE,

JABKI KUFFAR E MAKKAH IKRAR KARTE THE KI HAR CHEEZ KA KHALIK ALLAH HAI, ISKE BAWAJOOD ALLAH NE UNHE MUSHRIK KAHA, KYON?


ISLIYE UNHONE MAANA KI RABB EK HI HAI, LEKIN YE NAHI MAANA KI SHAASHAK(RULER) BHI EK HI HAI, AUR IS WAJAH SE UNHONE GHAIRON KO BHI IBADAT ME SHAREEQ KIYA,

ISI TARAH UNHONE NAAMO WA KHOOBIYON ME BHI ALLAH KO EK NAHI MAANA AUR USKI KHOOBIYON KA INKAAR KIYA YA USKI KHOOBIYAN KO LOGON(PEER,BABA) ME TASLEEM KIYA

ALLAH TAALA NE UNKE BAARE ME FARMAYA:"ALLAH KO MANNE WAALE AKSAR MUSHRIQ HAIN"

(YOUSUF 12, 106)


MATLAB UNHONE YE TO MAANA KI UNKA KHALIK, RAAZIQ AUR ZINDGI AUR MAUT DENE WAALA ALLAH HAI, LEKIN IBADAT GAIRON KI BHI KARTE RAHE,

ISLIYE WO APNE ADHURE(HALF) IMAAN KE WAJAH SE IMAAN BILLAH KE BAWAJOOD MUSHRIQ HI RAHE,

ISSE MALUM HUA KI MUSALMAAN HONE KI LIYE ZAROORI HAI KI TAWHEED-E-RUBUWIYYA KE SAATH TAWHEED-E-ULUHIYYA AUR TAWHEED ASMA WA SIFAAT PAR BHI IMAAN RAKHA JAAYE,

ISKE BEGAIR KOI BHI MOMIN MUSALMAAN NAHI HO SAKTA !!


tahqeeq qalima e taiyyaba ka matlab ye hai ke teeno qismon, tawheed e wahyat, tawheed e rubuwiyyat aur tawheed e asma wa sifaat ki tahqeeq wa tatbeek ki jaaye


sheikh abdul rahmaan bin hasan (rh) ne fatah ul majeed page no 84 me likha hai ke

" is baat ka bayaan ke jisne tawheed ki Tahqeeq kiya wah jannat me bila'hisaab wa azaab jaayega, tawheed ki tahqeeq ka matlab ye hai ke tawheed ko SHIRK, BIDAT, MASIYAT ki aalaishon se khaalis aur paak saaf rakha jaaye"yahan ye sawaal ho sakta hai ke jab qalima e taiyaba ki tahqeeq ka matlab yahi hai toh tableeghi jamaat se hamara ikhtelaaf kyon ??


Iska jawaab samjhne ke liye is jamaat ke ' secret code' ko zahen me rakhen phir dekhen ke in logon ne qalima e taiyyaba ( la ilaha illallah muhammadur rasoollah) ki tahqeeq ko asal awwal zaroor qaraar diya hai,


LEKIN iski tahqeeq se unki muraad ye hai ke:-" sirf tawheed e rubuwiyyat se sarokaar rakha jaaye, kyonki usse do musalmaano ke darmiyaan nafrat wa farqat aur iktelaaf nahi paida hota hai"

unki nazar is baat par nahi hoti ke tawheed rubuwiyyat ka laazimi maana ye hai ke:-" allah taala ke elaawa koi dusra ibaadat ke laiq nahi hai "


ab rahi "tawheed e asma wa sifaat" ki baat toh ye Logon me nafrat aur ikhtelaaf wa aftaraaq ka sabab hoti hai, jaisa ke firqa athariya, maturidiyah, jahmiyah, halowiyah, aur barelwiyah wagerah me bahami iktelaaf mashoor hain

TAWHEED E ASMA WA SIFAAT me har ek firqa ka aqeeda wa nazariya dusre se mukhtalif hai, aur ye tamaam firqe aqeedah e salaf ke mukhaalif hain,

isliye tableeghi jamaat is tawheed ke silsile me apne ' secret code' par amal karte hue TAWHEED ASMA WA SIFAAT ko nazar andaz kar deti hai,


Tawheed ki teesri qism 'TAWHEED E WAHYAT ' ka bhi yahi haal hai, iske baare me bhi qalaam karna mamnu aur jamaat ke manhaj se khaarij hai, kyonke tawheed wahyat bhi ikhtelaaf wa aftaraaq ka sabab hai,


ye tableeghi jamaat hanafi quboori hai (hanafi qabr parast hai).....jo is riwayat se saabit hota hai
[[[[[ "Fazaaile A'maal" Ya "Tableeghi Nisaab" Ke Musannif Maulana Zakariya Apni Doosri Kitab "Taareekh Mashaik-e-Chisht" Mein Ulama-e-Deoband Ke Sartaj Imdadullah Muhajir Makki Aur Unke Peer Miyan Ji Noor Muhammad Ka Waqia Likhte Hain:-

"...(Miyan Ji Noor Muhammad Sahab Ne) Farmaya Ke Faqeer Marta Nahi Balke Ek Makaan Se Doosre Makaan Mein Intiqaal Karta Hai, Faqeer Ki Qabar Se Wahi Fayda Hoga Jo Zahiri Zindagi Mein Hota Tha"

"...(Miyan Ji Noor Muhammad Ki Wafaat Ke Ba'ad) Jhunjhaana Mein Ek Sahib-e-Kashf Aaye Aur Hazrat Miyan Ji Ke Mazhar Par Hazir Hue. Ba'ad Mein Unhone Kaha Ke Afsos Kis Zalim Ne Inko Imaam Syyed Mehmood Ke Paas Dafan Kar Diya, Ye Adab Ki Wajah Se Apne Anwaar Roke Hue Hain, Agar Kisi Weeraney Mein Hotey Toh Duniya Inke Anwaar Se Jagmaga Jati, Agar Fitne Ka Andesha Na Hota Toh Main Inki Haddiyan Nikaal Kar Doosri Jagah Dafan Kar Deta Aur Phir Inke Anwaar-O-Barkaat Ka Mushahida Hota. Mazhar Ke Sirhane Aala Hazrat Aqdas Haji Imdadullah Sahab Ne Madarjzel Chand Ash'aar Ka Kutba Nasab Karaya Tha Jo Ab Bhi Wahan Maujood Hai:-

...Paas Us Marqad Ke Qibla Rukh Nabi, Hai Ziyaarat Gah Mere Peer Ki.
Is Jagah Hai Marqad-e-Paak-e-Janaab, Sar Jhukate Hain Jahan Sab Chaikh-O-Shaab.
Jisko Ho Shoq Deedar-e-Khuda, Unke Marqad Ki Ziyaarat Ko Wo Ja.
Yani Peer-O-Murshidd-O-Maula Mere, Hazrat Noor Muhammad Neik Pae.
Aaqaad-e-Dil Se Jo Jaaye Wahan, Us Par Sab Asraar-e-Baatin Ho Ayaan.
Dekhte Hi Uske Mujhko Hai Yaqeen, Usko Ho Deedar-e-Rabbul Aalameen."

[Taareekh Mashaik-e-Chisht, Page No. 176-177 (Publisher: "Darul Kitab Deoband")]]]]]

aur uske muqabil salafi jamaat hai, jo qabron ki ziyaarat ke liye safar karne, murdah saliheen ko waseela banaane aur unse madad talab karne wagerah ko najayez kahti hai,

jabki hanafi Jamaat ke nazdeek ye tamaam cheezein jayez hain, balke deen me daakhil hai,

yahi wajah hai ke jab unka koi khateeb qalma e tayyaba ki wazaahat karne ke liye khada hota hai toh uske khutbe ke alfaaz is qism ke hote hain jo sirf tawheed e rubuwiyyat se talluq rakhte hain jaise

" alhamdullahil' lazi khalaqna wa razaqna wa an am alaina "


is jamaat ke usoolon ki isi pahli qism qalma e taiyyaba ki tarah dusri qism me bhi ' secret code' chhupa hota hai,


chunanche 3ri asal " ILAM MAE ZIKR"

me bhi soorat haal pahli asal se mukhtalif nazar nahi aati hai...


ILM KI DO QISMEIN:Ham aur aap sab hi jaante hain ke ilm wahi hai jo allah ne farmaya, rasoollalah ne farmaya, sahaba kiram ne bayaan kiya, chaahe unki baatein aqaid ke baare me ho ya ibadaat wa mu'aamlaat wagerah se mutaalliq hon, sab ilm hai,

lekin tableeghi jamaat ke yahan ilm se kya muraad hai ?

Wah kahte hain ilm ki do qismein hain

1- ilm Fazail

2- ilm masail


yahan unke ' secret code ' ko zahen me rakhen ke jo cheez do shakhson ke darmiyaan nafrat wa ikhtelaaf ka sabab hoti hai uska huqm manhaj jamaat se khaarij hai"

ab dekhen ke ye log apne taqseem kardah ilm ki pahli qism ilm e fazail ko jamaat ke liye muqarrar kiye hue hain, kyonki ye nafrat wa iktelaaf ka sabab nahi hai,


dusri qism ' ilm masail ' ko ulema ke liye khaas kar rakhe hain, is bina par jamaat ko huqm hota hai ke masail ka ilm apne shaher wa basti ke ulema se haasil karen


is tareeqa e amal se ilm ka raaz malum ho gaya, aur ye baat bhi waazeh ho gayi ke ye log kyon ' ilm fazail ' ki baat karne ko jayez kahte hain, aur ' ilm masail ' se mutaallik guftughu karne se mana karte hain , aur huqm dete hain ke apne apne ulema se masail malum karen

ye isliye ke ilm masail logon me ikhtelaaf wa aftraaq ka sabab huwa karta hai,

jabki pahli qism ' ilm fazail ' me aisi koi baat Nahi hai,tableeghi jamaat ne jab ilm ko fazail aur masail me taqseem karke jamaat ke saath chalne waalon se kaha ke ilm masail apne shaher ya basti ke ulema se malum kiya karen toh arbab jamaat ko andeshah huwa ke kahin logon ke dilon aur aqalon me ye baat na sama jaaye ke is jamaat ke paas masail ka ilm nahi hai toh wah jamaat ko chhod den,

isliye pesh bandi ke taur par aisa mawana aur mushkilaat khadi karte hain jo logon ko ilm masail ke hasool se roken, aur ilm fazail ki talab par madad karen, yahan tak ke agar ilm aur fazilat ilm ke mutaalliq koi aayat ya hadith sunte hain toh isko ilm fazail me daakhil kar lete hain,


azeez bhaiyyon ! Allah aap par raham kare

aapko malum hona chahiye ke tableeghi jamaat ki do majlisen huwa karti hain, ek mangal(tuesday) ki raat me , dusri budh (wednesday) ki raat me, pahli majlis ghast aur chille se waapas aane waalon ke liye hoti hai, isme wah log bhi Haazir kiye jaate hain jinhen chille me jaane ke liye aamaadah karna ya mutaassir karna maqsood hota hai,


dusri majlis budh ki ' asr' ke waqt jamaat ki rawaangi ko tarteeb dene ke liye munaqqid hoti hai,

is majlis ka ameer, naye haazireen ko sunaane ke liye pahle chille waalon mese ek se kahta hai ke:-" kitne roz se tum nikle hue ho ?

Wah jawab deta hai ke:-" 4 maheene se ' fi sabeelillah' par nikla huwa hun"

is par ameer kahta hai:-" mashaallah ! Ye 4 maheene kahan guzaare ?"

wah kahta hai ke :-" 10 roz khaleeji mulkon me, 20 roz africa ke ilaaqon wa waadiyon me, ek maah europe me, ek maah junoobi america me, aur ek maah hindustan wa pakistan me guzaare"

phir ameer e majlis kahta hai ke:-" tum ' mashaallah' ek daaee ho, aur daaee badli ke maanind(jaise) hai jo logon ki zameeno aur kheton me guzarti aur seeraab karti hai,

ba'khilaaf ulama ke ye paani ke kuwon(wells) ki tarah hain, jab tumhe aisi Jagah pyaas lage ke us jagah se kuwan ek meel (miles) ki doori par ho toh kabhi aisa bhi ho sakta hai ke us kuwen ke paas pahunchne se pahle pyaas ki shiddat tumko maar daale, balke kabhi ye naubat bhi aa sakti hai ke kuwen ke paas maujood hote hue bhi paani na pee sako, kyonke kuwen se paani bharne waala dhol hi maujood nahi hai,

paani peene ke liye zaroori hai ke kuwen ke paas jaao aur uske kinaare haazir hokar kuwen me dhol daalo, phir use kheencho tab kahin paani pee sakoge !!


MATLAB:


Kya aap samjhe ! Ke is qisse ke zariye daaee ko aalim par fazilat dene ki chaal logon ke dilon me kis tarah asar andaaz hui ??

Iska nateeja ye hota hai ke jab koi shakhs talab ilm ke liye baithna chaahta hai toh use ye qissa yaad aa jaata hai,

ab uski khwaahish ye hoti hai ke:-" wah badli ki misaal bane, koi kuwan(well) na bane "


is qisse se kisi shakhs ko hairat wa tajjub ka shikaar ho jaana koi badi baat Nahi hai, isliye is qisse me jo khota aur khokhlapan hai, ise bayaan karna zaroori hai,

allah ki taufeeq se, allah taala aapko aur mujhe har khair wa haq ki taraf rahnumaayi farmaaye,


main bayaan kar raha hun ke badli zyaadatar chaupaayon jaanwaron ka chaarah ugaati hai, aur sirf mausmi ghaas ugaati hai,

balke agar badli kisi banjar zameen me barasti hai ya apne mausam ke khilaaf naazil hoti hai toh usse koi faayeda nahi hota,

aur kabhi kabhar ye badli tabaahi wa barbaadi ka samaan bhi ho jaati hai,

kuwen ke paani ka maamla badli se bilkul mukhtalif hai, unse seeraabi haasil ki jaati hai aur kaastkaari(farming) bhi hoti hai,

jin ilaaqon me kuwen hote hain wahan zindagi paaydaar hoti hai, kyonke wahan ke baashinde unhi kuwen se har tarah ki seeraabi haasil karte hain, aur unse seechaayi(irrigation) ke zariyah kaashtkaari karte hain,

yahan tak ke anaaj ki kataayi karte hain, dusre ye ke un kuwen se Muqeem aur musaafir dono apne liye, apne maweshion ke liye, ya apni khetiyon ke liye yaksha taur par faayeda uthaate hain,

aur safar ke liye apne mashkeezon aur bartano (utensils) me unse paani bhar kar saath le jaate hain,

ek faayeda kuwen se ye bhi hai ke kuwen se jitni baar paani nikaala jaata hai utna hi uska paana umdah hota hai, uska rang saaf hota hai, aur uski bu bahtar hoti hai,

ab aapko badli aur kuwen ka farq malum huwa ??


Hamare is bayaan par ye aitraaz waarid nahi hota ke nabi e akram (sws) ne allah ki taraf se bheji gayi hidaayat aur ilm ko baarish se tashbiyah diya hai,

kyonke nabi e akram (sws) allah ki jaanib se jo kuch laaye wah allah ka deen hai, jise saare insaanon ke liye pasand farmaya hai,

bas yahi kaamil khair, khaalis haq, aur nafa baksh baarish hai,


bar'khilaaf is jamaat ki baaris ke, kyonke ye jamaati baarish haq wa baatil aur khair wa shirk se makhloot hai,
EK AUR KISSA:


Jamat ka ek aadmi naye aane waalon ke saamne ilm sharai haasil karne ke liye ja rahe shakhs se kahta hai

aiy falan ! Kahan ja rahe ho ?

Wah falan shakhs kahta hai ke:-" main ilm haasil karne ja raha hun"

pahla shakhs fir poochta hai ke:-" kis liye ?"

toh jawab deta hai ke:-" halaal wa haraam malum karne ke liye "

pahla shakhs kahta hai ke:-" subhaanallah ! Tum haraam wa halaal nahi jaante ? Tumne nabi akram(sws) ka ye farmaan nahi suna ke

" apne dil se fatawa haasil karo, chaahe mufti log kuch bhi fatawa den,"

subhaanallah ! Tum ab tak halaal wa haraam nahi jaante ho, jabke bahut se jaanwar bhi ise jaante hain

kya tum billi (cat) ko nahi dekhte ho ke jab tum ghar me khaana rakh kar chale jaate ho aur kuch der ke baad waapas aate ho toh dekhte ho ke wah billi khaana kha rahi hoti hai, aur tumhe dekhte hi bhaag jaati hai,

lekin jab tum dastar'khwaan par baithte ho aur apne Qareeb billi ke liye kuch khaana rakh dete ho toh wahi billi aakar tumhaare paas usko khaane lagti hai,

pahli soorat me billi ne jaan liya ke wah haraam me padh gayi hai, isliye tumhen dekhte hi bhaag gayi,

dusri soorat me usne ye jaana ke wah halaal khuraak le rahi hai, isliye tumhaare saath khaati rahi,

mere bhai ! Momin aqlen khud hi halaal wa haraam me tameez kar leti hai, isliye dil se fatawa liya karo, chaahe mufti hazraat tumhen kuch bhi fatawa den


JAWAB:


Iske jawaab me ham itna hi kahenge ke in logon ke aql ke mutaabik haiwaanaat halaal wa haraam ke daana hain, toh bashariyat wa insaaniyat ke liye rasoolon ke bheje jaane aur kitaabon ke naazil karne ki kya zarurat ??

Jamaat ka ameer aane waale shakhs ko mulk, ahl wa ayaal (family) aur maal (wealth) wagerah chhodkar jamaat ke saath chalne ki targheeb dete hue kahta hai ke :-" mere bhai ! Jab tum chaaye (tea) ki pyaali me shakkar (sugar) Rakh kar us par chaaye ki patti daalo aur chamchah(spoon) wagerah se begair hilaaye use peena shuru karo toh usme mithaas (sweatness) mahsoos nahi karoge, aur jab hilaakar piyoge toh mithaas ka zaayqa paaoge, yahi haal imaan ka hai jo har insaan ke dil me maujood hai, uski halaawat chakhna usi waqt mumkin hai jab jamaat ke saath khurooj ke zariye usko harkat di jaaye"


JAWAB:


Mere azeez bhaaiyyon ! Mera ghumaan hai ke aap is qisse aur misaal ka fauran inkaar karte hue kahoge ke

1- subhaanallah ! Har insaan ke dil me imaan maujood hai ? Yahan tak ke munaafiqeen, kaafiron aur murtadon ke dilo me bhi ??

2- subhaanallah ! Ulema, taalba(students) aur aam mardon aur aurton mese jo koi jamaat ke saath nahi nikla wah imaan ki halaawat se mahroom raha ?

3- subhaanallah ! Kya nabi akram (sws) ne ye nahi farmaya tha ke

" jis shakhs me 3 cheezein maujood hogi wah imaan ki mithaas pa lega, pahli cheez ye hai Ke uske nazdeek allah aur rasool (sws) saari cheezon se ziyaadah mahboob hon, dusri ye ke kisi bande se muhabbat wa dosti sirf allah ke liye rakhe, teesri cheez ye hai ke kufr se nikal kar islaam me daakhil hone ke baad murtad hone ko usi tarah na'pasand kare jis tarah aag me daale jaane ko na'pasand karta hai "

(muslim jild 1 page 66)


to be continued

Saturday, April 7, 2012

What is the difference between us since both of us are following the Quran And Hadith?

What is the difference between us since both of us are following the Quran And Hadith?

 -by Manna Mohammed Salafi

Alhamdulillhi rabbil aalameen,was salaatu was salaamu ala ashrafil ambiyaaee wal mursaleen, ammaa baad:
Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. . .

People these days usually pester the Ahlul Hadeeth youth with the questions such as why you call yourself 'salafi or ahleHadeeth' whereas the Prophet Mohammad(sallallhualaihiwasallam) never called himself so.What is the necessity of labellling yourself with a name other than what Allah has provided?

What is the difference between an AhleHadeeth/Salafi youth and any other youth who claims to follow "The Quran and Authentic Hadeeth"?

There are many groups who if you see on the first instance will outwardly appear to follow the Quraan and Sunnah.For example;-Jamaat-ul-Muslimeen(Pakistani version),Jamaat-ul-Muslimeen(UK version),People who agree to Dr.Zakir's ideology that only the Quran and Authentic Hadeeth is enough but we shouldn't use labels like Salafi-Ahlulhadeeth-Ahlus Sunnah etc,we also have other cults like Hizb-ut-Tahreer,Hizbollah(Pakistan), Tawheedis, Najathis, etc.

Lets answer this by answering the basic question,why do we call ourself salafi/Ahle Hadeeth,when the Quraan says 'call yourself muslim'?

"I am one of the muslims".>>>

Let us now compare the interpretations of all the groups I mentioned above and the interpretation of the salafis.

All the first three groups I mentioned i.e Jamaat-ul-Muslimeen(Pakistani version),Jamaat-ul-Muslimeen(UK version),people who agree to Dr.Zakir's ideology that only the Quran and Authentic Hadeeth is enough,say that "calling yourself muslim is enough!",added to that the Jamaat-ul-Muslimeen(from Pakistan) say that calling yourself "sunni,salafi,hanafi,shafii etc. is Haraam and ammounts to major kufr", and anyone doing so is a ‘Kafir’.

***Now Dr.Zakir Naik(may allah rectify him) interprets it by saying that(I am summarising it) Allah is telling us to call ourselves as 'muslims' ,we are "First a muslim and last a muslim".

Also Zakir Naik says,that "We have to agree that the Salafis and the Ahle Hadees are the closest to the quraan and sunnah",many ahle hadees and salafis were impressed this line and thought that Doctor Zakir has indirectly praised the salafis.

But the point to note is that being "closest to the quran and sunnah" does not imply being on the quraan and sunnah,i.e there is some imperfection which brother Zakir has possibly found,we can understand it when we hear him saying "I am pakka AhleHadeeth they are 98% or 99% but I am 100%".

***Interpretation of Jamaat-ul-Mulimeen(Pakistan),is that the Quraan calls us Muslims,the Hadeeth' never used any other word, and hence adding any new name such as Ahlus Sunnah wal Jamaah or AhulHadeeth is a bidah,and haraam,and anyone doing so is a kafir,because of the hadeeth:-

(Extract of the hadeeth,Sahih Muslim:-Volume 1:Book 4:Hadeeth no.1885)
"...The best of the speech is embodied in the Book of Allah, and the beet of the guidance is the guidance given by Muhammad. And the most evil affairs are their innovations; and every innovation is error..."

So they say that such a thing as adding a new name is a biddah(innovation) and hence is haraam and amounts to kufr.
***What do Salafis and Ahlul Hadeeth say about this aayah?

First let us understand the sources of legislation of the AhlulHadeeth(AhleHadeeth),what makes us different?

Sheikh-ul-Islam ibn Taimia(rahmatullahialih) has given a beautiful reply in his book "Al-Jawab Al-Bahir ‘An Zuwar Al-Maqabir(-The outshining answer about the visitors of graves)" to a question from the ruler of that time(The king An-Nasir of his time),regarding visiting graves.

Sheikh-ul-Islam ibn Taimia replies in the form of a book, and in the initiation of his reply he outlines the sources from where he is giving his reply;
"...As the ruler, may Allah support and direct him, enjoined me, I (have) presented to him a lot of writings from the books of Muslims, old and new, containing the words of the Prophet (saw), the Sahabah,the Tabi’is and words of the Imams of Muslims, the four and other than the four, and the words of the followers of the four that are in agreement with what I wrote in my religious verdict, and verily this religious verdict is concise and
cannot contain long details.
Moreover, no one can mention contrary to this, neither from the Prophet(sallallahualayhiwasallam) nor from the Sahabah, nor from the Tabi’is, nor from the Imams of Muslims, the four or other than them. Only speak contrary to this are those who speak without knowledge, having no text to support their opinions, neither from the Prophet(sallallahualayhiwasallam) nor from the Sahabah, nor from the Tabi’is and nor from the Imams of Muslims.And they cannot bring any writing among the relied upon books quoting from the Imams of Muslims what agrees with their sayings, and they do
not know how the Sahabah and the Tabi’is used to behave during the visit of the
grave of the Prophet (sallallahualayhiwasallam) and of others...End quote"

Allahuakbar , Masha’allah see how the Shaikh Ibn Taimia (may allah shower his mercy on him),has outlined the manhaj of the AhlulHadeeth.

Our first(and second) source of legislation are the Quraan And Hadeeth-as the hadeeth goes-
"...The best of the speech is embodied in the Book of Allah, and the best of the guidance is the guidance given by Muhammad...”(Muslim: same ref as before)


Our next sources of legislation is the Ijma of the Sahaba and the Tabiin. Ijma means the unanimous agreement of the muslim scholars over any issue, Ijma may be by similarity of actions or texts written,and no one in that time period objecting to that. How do we get to know the permissibility of using Ijma as a source of legislation? This is from the hadeeth-
“…My Ummah cannot get together on the wrong way…” (at-Tirmidhee and Haakim – Sahih)

And finally if a matter cannot be found in any of the above three sources, we do Ijtihad (reasoning and finding the ruling for an issue not in the Quran and Hadeeth).
(Summary of hadeeth)The Prophet did ijtehad in the following hadeeth, wherein he said that horses are of 3 kinds, first one- whose owner is liable for reward because he uses his horse for Allah’s cause, second- the horse which gives neither benefit nor sin , third- the horse which causes sin because of its master using it as a symbol of his pride and arrogance. When a companion asked about the categories of donkeys,the Prophet said : "Nothing particular was revealed to me regarding them except the general unique verse which is applicable to everything: "Whoever does goodness equal to the weight of an atom (or small ant) shall see it (its reward) on the Day of
Resurrection."Implying that there are three types of donkeys as well.(Sahih al-Bukhari 3.559)

The Sahaba too practiced Ijtehad many a times, examples of which will follow.

Bukhari narrated from Aisha that when the Prophet (saw) returned from the battle of khandaq (ditch) and laid down his arms and took a bath. Jibrail came and said “You have laid down your arms? By Allah, we angels have not laid them down yet. So set out for them.” The Messenger (sallallahualihiwasallam) asked, “where to go?” so Jibrail pointed towards Banu Quraiza. The Prophet (saw) instructed the mu`azzin to give azan and so he announced to the people: “Whosoever hears and obeys he should not pray Asr except in Bani Qurayzah.” So they headed towards the fortresses of Bani Qurayzah, however they had different understandings of what the Messenger (sallallahualihiwasallam) had said to them. Some took the literal meaning and they did not pray until they reached Bani Qurayzah after maghrib. And others took it to mean that they should go there quickly, so they prayed Asr in Madinah or on the way. When the Messenger (sallallahualihiwasallam) heard about this he accepted the action of all them. [Bukhari: 894, 3810 Muslim: 3317]

In the above hadeeth the Sahabas differed over the praying of Asr prayer, and yet the Prophet agreed to both the issues. Since the matter had not been clearly described by the Prophet the Sahabas differed upon with their personal interpretations over the issue with their own Ijtehad.
Another example from the hadeeth of Sahih Muslim.

The Messenger of Allah (sallallahualihiwasallam) made Sa’d bin Mu’az to judge over Bani Qurayzah, so(the sahabi) he gave the judgment that they should be killed and their offspring to be taken prisoners. The Messenger (sallallahualihiwasallam) said: “You gave have given a judgment that is (similar to the one given) from above the seven skies.” [Muslim:1761, Ahmad: 2/22]

Someone may argue that this was during the lifetime of the Prophet (sallallahualihiwasallam), but as soon as the verse "This day we have completed your religion" was revealed the doors to Ijtehad were closed, for them, we give the following examples from the lifetime of the Sahabas after the Prophet’s(sallallahualihiwasallam) death.

Abu Bakr (ra) gave a share of the inheritance to the mother’s mother and not the father’s mother. Some of the Ansar said to him: ‘you give inheritance to a woman from a deceased woman who would not inherit from  her if she died. Yet you ignored a woman, who if she had died, would have inherited everything she left behind.’ So Abu Bakr (ra) gave both grandmothers equal share in the inheritance.

Abu Bakr (ra) also used to give equal grants to the Muslims. Umar (ra) said to him concerning this matter: ‘do not put those who emigrated for the Prophet and left their homes and wealth behind on an equal footing with those who embraced Islam under duress.’ Abu Bakr (ra) answered: ‘they embraced Islam for the sake of Allah, and the Dunya is nothing but a message (Balagh).’ Likewise Umar (ra) said: ‘I judge concerning the paternal grandfather (father’s father) by my opinion and say concerning it according to my opinion.’ i.e. according to his understanding of the texts. In the time of Umar (ra)’s rule a woman passed away leaving behind a husband, mother, two maternal brothers and two paternal brothers. Umar first thought that the maternal brothers should have the third as their right, but this left nothing to the paternal brothers. They approached Umar (ra) and said to him: ‘assume that our father is but a donkey (in other narrations, a stone) – are we still not of one mother?’ So Umar (ra) changed his mind and gave all the brothers an equal share in the third. This is despite the fact the Sahaba had judged differently. They had given the husband one half of the inheritance, one sixth of the inheritance was given to the mother as decreed in the text, and the final third was given to the maternal brothers, as also determined in the text, thus leaving nothing for the paternal brothers. Umar (ra) understood that the maternal brothers were brothers of the man from his mother’s side, and this applied not just to the maternal brothers but also to the paternal brothers. The mother was the common factor between them all, so when there was nothing given to the paternal brothers, their right to them was of what they deserved from the maternal brothers. The rest of the Sahaba saw it differently and they understood the text so they were able to make their own Ijtihad.

Consider the situation of what was said to Umar (ra) when a Muslim, Samra took from a Jewish merchant a tenth portion of alcohol, bottled and priced it and then sold it. So Umar (ra) said: ‘May Allah (swt) fight Samra. Does he not know that the Prophet (saw) said: ‘May Allah (swt) curse the Jews. The fat was made Haram upon them, so they ornamented it and sold it.’” In this case, Umar (ra) made the analogy between the alcohol and the fat, and that prohibition of it meant prohibition of its price.
Ali (ra) said regarding punishment (Hadd) for the crime of drinking alcohol. He said: ‘Whoever drinks it will speak nonsense, and who did so would fabricate lies, so I see that he must be punished like the fabricator of lies.’ Ali (ra) made an analogy between drinking and fabrication because he understood from Shar’a that it could be considered that which is likely to happen to be the same as that which actually happens.

All these are examples of Ijtehad from the time of the Sahaba and Ijma’a as-Sahaba on the issue of Ijtehad. The fact that the Companions resorted to ijtehad in the absence of a text is established by continuous testimony (tawatur). [Ghazali, Mustasfa, II, 106; Ibn al-Qayyim, I'lam, I, 176; Kassab, Adwa', p. 19.]

Hence we as salafis agree on four Adilla-Shareeyah(four basic sources of legislation),namely,The  Quran, The Hadeeth, Ijma and Ijtehad (can also be called Qiyas).

And last but not the least, we study the matters of the religion with the Ulama-e-Haq. Since the Prophet(sallallahualihiwasallam) said-“Scholars are the inheritors of the prophets.”[Related byTirmidhi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Maja, Ahmad, Ibn Hibban,Isnaad is Saheeh]

So our question was about the aayah of the Quraan, >>and that “What do Salafis and Ahlul Hadeeth say about this aayah?

Since now you have understood our fundamental principles, let us interpret this aayah in the light of our resources.

First,the basic aayah of the Quraan is as I quoted before.

But, nowhere in the Quraan does Allah say that ascribing yourself a name other than that which Allah has provided you is detestful or disliked or haraam. And if someone has any such verse, then he is welcome to present it.

Second are the hadeeths of the Prophet(sallallhualihiwasallam); can anyone get any hadeeths of the Prophet (sallallhualihiwasallam) on this issue,that calling oneself a name other that muslim is haraam, let him bring it.

Sadly he will not be able to, but yes, one (or some) hadeeth which he will put forth is:

Prophet Muhammad (SallAllah-u-Alaihi-wa-Sallam) said: Whoever introduces a new thing in our affair (Deen) will be rejected. (Sahih Bukhari: Kitabus Sulaah and Sahih Muslim: Kitab ul Aqdiyya)

And in Sahih Muslim( an extract of a hadeeth) "...The best of the speech is embodied in the Book of Allah, and the beet of the guidance is the guidance given by Muhammad. And the most evil affairs are their innovations; and every innovation is error..."

So their argument, those who oppose names such as AhlulHadeeth,say that this name itself is a biddah(an innovated term) , and they understand that this hadeeth applies to the AhlulHadeeth and Salafis as well.

And brothers, the Hadeeth collections referred to here are the Sahihain (the two Sahihs-namely Bukhari and Muslim).Let’s see what the Shaikhain(Imam Bukhari and Imam Muslim) have to say about the term AhlulHadeeth.

*Imaam Bukhaari said concerning the victorious group, “ they are the Ahlul Hadeeth.” (Masalah al-Ihtijaaj Baa ash- Shaaf’ee Lil-Khateeb (pg.47), The chain is authentic, al-Hujjah Fee Bayaan al-Muhajjah (1/246)*

*Imaam Muslim further said, “We have explained the Madhab of Ahlul Hadeeth and its people.” (Saheeh Muslim, al-Muqaddimah (pg.6) before the first chapter, another edition (1/5)*

So from these aqwaal(statements) of the two shaikhs we get to know that they used the two terms to distinguish the ‘victorious group’ from the rest of them.

Hence neither of the two considered using AhlulHadeeth as a biddah (innovation). And in case someone says that maybe both the shaykhs are mistaken in their interpretation of Islam , and have also commited a biddah , then we say to them that’s the difference between you and us.

You understand the hadeeth as your intellect suggests you, and we understand the hadeeth as the salaf-us-salih understood it, the compilers of the hadeeth understood it.

As for those who tell that perhaps these were rare instances of the usage of the word, then your allegation is false . Both the Shayks Imam Bukhari and Imam Muslim have used this word to signify if a particular person was reliable for narration or not.

Imaam Bukhaari has mentioned from Yahyaa ibn Sa’eed al-Qattaan concerning a narrator, “He was not from the people of hadeeth.” (Ahlul Hadeeth) At-Taarekh al-Kabeer (6/429), adh-Dhua’faa as-Sagheer no.281)
Imaam Muslim said concerning disparaged narrators, “They are accused (ie disparaged remarks pertaining to hadeeth.) according to the Ahlul Hadeeth.” (Saheeh Muslim, al-Muqaddimah (pg.6) before the frst chapter, another edition (1/5)
Subhan’allah , Imam Bukhari and Imam Muslim never felt anything wrong in using the word AhlulHadeeth.

But these modern day Fitan like Jamaat-ul-Muslimeen and their likes, understand the Quraan and Hadeeth better than these people and rebuke those who call themselves AhlulHadeeth.

Nowadays such Fitan has erupted that whenever you see a man with untrimmed beard, praising the Salaf-us-Salih and their books, then people, even those who claim to follow the ‘Quran and Sunnah’ jester(joke) about them saying “see these are the AhlulHadeeth!!!”.

Let’s see what Imam Ash-Shafii has to say about this.
Imaam Ash-Shaafi also said, “Whenever I see a man from the Ashaabul Hadeeth then it is as if I have seen the Prophet (SallalahuAlayhee Wasallam) alive.” (Sharf Ashaabul Hadeeth of Khateeb (no.85) the chain is authentic.)

Allahuakbar,May Allah honour Imam Shafii in both the worlds, aameen.

Generally what we agree is that the best Tafseer (exegesis) of the Quraan was written by Haafiz Ismaa’eel Ibn Katheer ad-Dimashqi (called Tafseer Ibn Katheer).

In his explanation to verse 71 of Soorah Banee Israaeel :-
“And remember the Day when We shall call together all human beings with their(respective) imams”

Ibn Katheer(rahimullah) said:- “Some of the Salaf have said this is the greatest virtue of the Ashaabul-Hadeeth (ie the people of Hadeeth) that their Imaam will be Prophet Mohammed (Sallalahu Alayhee Wasallam)” (Tafseer Ibn Katheer 4/164)

Now my question to these people is,from which Tafseer of The Quraan, did you pick up the interpretation which says that “Calling yourself a name other than muslim is detested or disliked or hated or a biddah or haraam”.

No one from amongst the Salaf-us-Salih held that opinion, and these are the new people who have derived this idea of theirs from their own intellects.

I ask you by making Allah my witness; Do you people have a greater degree of understanding of the texts or these people. Have you ever pondered over such things. We don’t not enforce it upon you to give yourself attributes, but why do you hate us if we give ourselves an attribute?!

The son the great Imaam and author of Sunan Abu Dawood (Imaam Abu Bakr bin Abu Dawood ) who is truthful according the great majority said, “and do not be from those who toy with their religion for you may become from those who curse and criticise the Ahlul Hadeeth” (Kitaab ash-Shareeah (pg.975) of Imaam Muhammad bin al-Hussain al-Aajurree, and it’s chain is authentic)


I can give numerous examples from the aqwaal (sayings) of the Salaf-us-salih to prove that the usage of the word AhlulHadeeth was common amongst the Muhaddiseen(scholars of the hadeeth) and no scholar till date has objected to it.

As for some people who quote Shaikh Salih Al-Uthaimeen(rahimahullah) that he forbade people from calling oneself ‘Salafi’, then I will Insha’allah quote him so that this false aura what some people have created that ‘there is a difference of opinion amongst the scholars as to whether or not we should call oneself salafi-and some say it is waajib(compulsory) and some say it is haraam’ .

Laanallahu allal kaazibeen (May Allah curse the liars).

There are three lies in the statement ‘there is a difference of opinion amongst the scholars as to whether or not we should call oneself salafi-and some say it is waajib(compulsory) and some say it is haraam’, the first lie being that no Salafi scholar has stated that it is waajib to call oneself Salafi, the second lie- that some scholars (the one being referred to here is Shaikh Saalih Al-Uthaimeen) regarded it haraam to call oneself salafi,the third-that there is a difference of opinion on this issue.

Determining Shaikh Ibn Uthaymeen's true position on this matter:-


Shaikh Ibn Uthaymeen (rahimahullah) was asked, "What is the ruling of ascribing to as-Salaf as-Saaleh (the Pious Predecessors); and our saying, 'I am Salafi in Aqeedah'?

Reply by Shaikh Ibn Uthaimeen,

"Ascription to as-Salaf as-Saaleh (the Pious Predecessors) is obligatory, because as-Salaf as-Saaleh were upon that which was the Prophet (sallallahu alahi wa-sallam). And saying, 'I am
salafi', if he intends to establish a hizb (party/group), or affiliate with a hizb, then we oppose the groups (hizbs). According to us, the entire Muslim Ummah should be one group upon the
way of the Prophet (sallallahu alahi wa-sallam) and his companions. If he intends by the saying, 'I am Salafi' that is 'I follow the Salaf' and 'I don't want to form a hizb (party) such that I declare astray,  everyone who opposes me' - then this is Haqq(true, correct).
We are all Salafis (salafiyoon). All of us ask Allah that we die upon the way of the salaf. We all ask Allah for this. But to make a hizb by the name of Salafi, and another hizb by the name ikhwaani, and another hizb by the name Tableeghi, and another group named such and such, we do not agree with
this, we do not agree with this.
Did the sahabah make Hizbs like this? … reply. (the audience replies): No. No. We say No. Whosoever claims it (i.e., the sahabah made such hizbs), then he should bring the proof…."End Quote...

Since these things have been made clear.Let us move to the basic fact.Did the sahaba use a word other than muslim?

Yes Alhamdulillah.

Khateeb Baghdadi rahimullah(d463H) has been a renowned scholar of hadeeth.He has cited the following report in his famous work Sharf Ashaabul Hadees:
"When Abu Said Khudri Raziallahuanhu (a companion) would see young students he would say: "(O yound men!) Be you blessed with the Prophet's word regarding you.He asked us to make room for you in our academic gatherings and help you learn ahaadeeth. You are our successors. After us you would be Ahlul Hadeeth."

"You are our successors and.After us you would be AhlulHadeeth."- this was the address of a companion to his pupils the tabaain,Mashaallah. 

In Surah Ale-Imraan,verse 106, the aqwaal of the companion Abdullah ibn Abbas raziallahuanhu comes to picture- "This aayah refers to the Ahlus-Sunnah and not the Ahlul-Biddah",similar reports by Abdullah ibn Abbas are many.

Since the sahaba have used these terms, we do not find it wrong or sinful to use these names.You are free to differ with the sahaba. . .May Allah guide all of us...

As for the statement of Brother Zakir Naik that Shaikh ul Islam Taqiuddin Ibn Taimiyya said that "we do not require names other than what Allah has given us", then I dont know which book of Ibn Taimiyyah is Zakir Naik referring to...
For those who have read Ibn Taimiyyah you may well know his book 'al-Wasiyyatul- Kubraa' - and the theme of the entire essay is the 'Distinguishing Characteristics of Ahlus-Sunnah.'!!!

Now for a change lets see what Ibn Taimiyyah Rahimullah says about all the muhaddiseen in his book ...
He said in answering a question, “all praise be to Allah, so Bukhaari and Abu Dawood were the Imams of fiqh and ijtihaad and as for Imaams Muslim, Tirmidhee, Nasaa’ee, Ibn Maajah, Ibn Khuzaimah, Abu Ya’ala and Bazzaar all of them were upon the Madhab of Ahlul Hadeeth and none of them were muqallids of any particular Imaam nor were they mujtahid mutlaqs” (Majmoo’a Fataawa 20/40)

Some people of innovation say the Ahlul Hadeeth only refers to
the Scholars of Hadeeth whether these scholars are from Ahlus-Sunnah
or people of innovation so we say their statement is rejected on the
basis of it being contrary to the understanding of the Salaf us-Saaliheen.
By accepting this statement of the people of Innovation it necessitates
misguided people are also part of the victorious group so this statement
being futile and is also apparent to the general people. The Scholars of
Hadeeth have themselves clearly said about certain narrators not being
from the Ahlul Hadeeth.

Remember Ahlul Hadeeth and Ahlus-Sunnah are names of the one and same group.

And for those who say that Ahlul-Hadees or Ashaabul-Hadees only refers to the scholars.The Shaikh-Ul-Islaam Ibn Taimiyyah says-
 “We do not take the meaning of Ahlul Hadeeth to just mean the people who heard (ahadeeth), wrote them and or conveyed (or narrated them) rather we take the meaning it refers to the one who preserves, knows, learns and understands them inwardly and outwardly and follows them inwardly and outwardly and this is the same for the people of the Quraan” (Majmoo’a Fataawa4/95)

Whatever we say, some people(not all) who claim to adhere to the Quraan And Sunnah do detest at the sight of the Ahlul-Hadees...

Imam Ibn Al-Qayyum rahimullah said in his famous Qasedah Nooniyyah “Oh you who have hatred and abuse the Ahlul Hadeeth, glad tidings to you for your friendship with Shaytaan.” (al-Kaafiyya ash-Shaafiyyah Fee Intisaar al-Firqatun-Naajiyyah pg.99)


Now the question may arise in your mind "What about those people who use the words like Salafi/Ahlulhadeeth for self praise?"

Then we all are unanimous that its forbidden to use these words for self praise, the matter ends here.

For those who are okay now with the words AhlusSunnah and AhlulHadees, now you may ask 'who used the word Salafi then?' They were the muhaddiseen of the era 500H onwards who used the word Salafi to denote someone with the right aqeedah. They never felt that using this new term was a biddah!

Imam As-Sam’aanee (d.562H) rahimullah-

“We have been commanded to follow and we have been encouraged with this. We have been forbidden from innovating (bid’ah) and severely warned against such behaviour. The hallmark of the People of the Sunnah is their adherence to AL-SALAF AL-SALIH (the Pious Predecessors) and their abandonment of everything that constitutes an innovation(mubtada’) or a matter from the Religion that appears without precedent (muhdath)”

[al-Intisar li Ahl al-Hadith of Abu al-Muzaffar al-Sam'ani by way of the book Sawn al-Mantaq wa al-Kalam (p.158)]

As-Sam’aanee also said in al-lnsaab (3/273):
AS-SALAFI: this is an ascription to the SALAF and following their ways, in that which is related from them.”

lbn al-Atheer (d.630H) said in al-Lubaab fee Tahdheebul-lnsaab (2/162), commenting upon the previous saying of as-Sam’aanee: “And a group were known by this ascription.”

Imam Adh-Dhahabee (d.748H)

“It is authentically related from ad-Daaraqutnee that he said: There is nothing more despised by me than ‘ilmul-kalaam (innovated speech and theological rhetoric). I say: No person should ever enter into ‘ilmul-kalaam, nor argumentation. Rather, he should be SALAFEE (a follower of the Salaf).” [Siyar 16/457]

Imam Ibn Hajar al-Asqalani (d. 852H)

Stated al-Haafidh Ibn Hajr about Abu Amr Ibn as-Salaah, “He was extremely strong and given to devotion, SALAFI in the generality (of his affairs)…”[Siyaar 23/142]

As for those who can understand what i have written above, Alhamdulillah I have given enough evidences to show that the Pious predecessors never considered it detested let alone haram to use descriptive titles other  Muslim.

Now for a short story on how people deviated(or self interpreted islam) after they started disliking the descriptive terms...

As I had mentioned above about Jamaat-Ul-Muslimeen (Pakistan), then their founder Masood Ahmad who split away from the AhleHadees to make an only muslim Jamaat- and do takfeer of all people who use a name other than muslim, I pity him that he could decipher Salaah,Sawn,Zakah and Hajj from the Quraan And Authentic Hadeeth but, in his book Tawheed-Ul-Muslimeen,Masoo Ahmad writes, "Allah is on the arsh(throne) as well as Farsh(floor)" thereby implying Allah is everywhere. This aqeedah is an aqeedah of kufr!
He fell into the trap of shaitaan the day he slandered the AhleHadeeth and did takfeer of them to make an only muslim group. Shaitaan did not make him slip in the fareeyah(salah,namaaz etc) but shaitaan made him slip in the pit of a false and baatil aqeedah.All because he left the path of the salaf us saalih.

So now one may ask, is there no a concise aqeedah of 'muslims' or should we follow the salafi/ahlulhadeeth/ahlussunnah Aqeedah?
The answer is that you may happily call yourself muslim,  but your aqeedah should be salafi/ahlulhadeeth.And this was the accepted aqeeedah amongst the Salaf-Us-Saalih.

Abu Ismaa’eel Abdur Rahmaan bin Ismaa’eel as-Saboonee (d.449H) wrote a book titled, ‘Aqeedatus-Salaf Wa Ashaabul Hadeeth’ in it he says, “The Ahlul Hadeeth have the Aqeedah, they testify Allaah The Glorious is above the seven heavens upon his Throne.” (Aqeedatus-Salaf Ashaabul-Hadeeth pg.14)

Now for those who affiliate their only Muslim ideas with those of Brother Zakir Naik,some of the cases where he has shown his self styled interpretation of the aayaat and hadees are...
"Ahwaar is a neuter gender! For males it means females and for females it means males!"
The Prophet (sallallahualihiwasallam)said: "A houri is a very beautiful young woman with a transparent body."(Tirmizi v:2)!!!

Let me show you another example. Zakir Naik made fun Dr Campbell on origin of creation in 1st chapter of Genisus(bible). Which stated that trees were made on first day but light was made of third day. Zakir Naik said How tree sustain with out light. He called it scientific contradiction.

Genesis:-1:12 And the earth brought forth vegetation, plants yielding seed after their kind, and trees bearing fruit, with seed in them, after their kind; and God saw that it was good.
(after some verses)
1:16 And God made the two great lights, the greater light to govern the day, and the lesser light to govern the night; He made the stars also.

But guess what we have similar hadith in an authentic book. How will you explain it now? Are you going to reject ahadith using your new logic!!

Sahih Muslim Book 039, Number 6707:
 Abu Haraira reported that Allah's Messenger (may peace be upon him) took hold of my hands and said: Allah, the Exalted and Glorious, created the clay on Saturday and He created the mountains on Sunday and He created the trees on Monday and He created the things entailing labour on Tuesday and created light on Wednesday and lie caused the animals to spread on Thursday and created Adam (peace be upon him) after 'Asr on Friday;the last creation at the last hour of the hours of Friday, i. e. between afternoon and night.

From the above hadeeth we also get to know that Allah created the earth in seven days and not seven long epochs as Dr.Zakir Naik understood it and claimed the Bible to be unscientific because it said that God created the earth in seven 24 hour periods.

I agree that the bible is unscientific in many aspects, but our brother refuted many supposedly unscientific things in the bible which were actually there in the authentic ahadeeth!!!

"Claiming that the earth is egg shaped" was another fallacy zakir naik created amongst the masses.None of the predecessors understood the verse(“And the Earth, after that, He spread out (dahâhâ).” [Sûrah al-Nâzi`ât: 30]) to say that the earth is egg-shaped! But 1400 years later Zakir naik seems to see the quraan in new light...

Apart from many other issues Zakir Naik seems to have the belief that the life in the heaven and hell is not forever, a belief contradictory to what all the muslims have believe it till now!
Untill now the people of the muslim ummah believed that they were going to the heaven forever,but in a QnA session of 'Dare to Ask' ,when a questioner asks "Does living in heaven forever make us similar to the forever of God?", Brother Zakir Naik gives a mixed answer implying the forever of heaven is not actually "forever", it may mean millions or billions of years!!!

The Messenger of Allaah , said that on the Day of Resurrection death, will be presented in the form of a big sheep, then it will be slaughtered in front of those who will enter Paradise and those who will enter Hell so that they know that there is no more death, only eternity in Paradise or Hell. Al-Bukhaari, Muslim and others narrated this Hadeeth on the authority of Abu Sa‘eed Al-Khudri .

Zakir naik's latest stand on apostacy is well known now,that "death is not a standard punishment for apostacy" referring to the hadeeth in Abu Dawud 4345, if one reads the hadeeth in context and the hadeeths 4344 and 4346, it will be clear that the punishment for apostacy is only death in an islamic nation unless the apostate reverts to islaam before 3 days from the day he actually anounced his apostacy. He also goes on to say that the other scholars do not give reference but he does!!!Giving the reference is not important but understanding it is!

"Allah's Apostle said, "The blood of a Muslim who confesses that none has the right to be worshipped but Allah and that I am His Apostle, cannot be shed except in three cases: In Qisas for murder, a married person who commits illegal sexual intercourse and the one who reverts from Islam (apostate) and abndons the group of Muslims."Sahih al-Bukhari, 9:83:17

"Whoever changed his (Islamic) religion, then kill him" Sahih al-Bukhari, 9:84:57


Are these not references, or are these not attractive to the non-muslims!Or do they ward off the non-muslims from Islaam! If somebody claims that why dont we post all these mistakes to Zakir naik instead of putting it up here, we reply to then that he has been notified by the scholars on these issues but Allah knows why he doesnt agree to them and why he doesnt accept his mistakes in public.
So my intention here was to tell you the result of those who traverse a path other than that of the Salaf-us-Salih, first they reject and refute the attributes of naming and then the methodology!

The basic difference between the Salafi/AhlulHadeeth and all the other claimants to the Quraan And Sunnah is the way we follow the salaf-us-salih. We dont claim anyone to be infalliabe except the Prophet(sallallahulaihiwasallam) but when all the muslims of a time period agree at a point we also agree to it's legality (=ijma).Our interpretation is not driven by our intellect, it is based oin the interpretation of the Salaf-Us-Saalih.

If the Salaf never interpreted the verses of the quraan to mean "only muslim" why are we interpreting them that way?

If you dont want to call yourself anything,other tan a muslim, it is fine with us, but you can not refute people who use descriptive names since it has been proven from the salaf-us-salih.


Now it's for you to think!

And all praises are for Allah...

---------------------------------------------------------------------------------------------(to give me bouquets and brickbats,on Facebook- https://www.facebook.com/mannaforpeace)