Thursday, September 29, 2011

SHAITAAN KE AWLIYA (IKHWANUS SHAITAAN)
BismillahirrahmamirraheemSHAITAAN KE AWLIYAHar musalman ka aqeeda yah hai ki insaano ne apne saathi bana rakhe hai jin par wah ghaalib aa chuka hai aur allah ki yaad se unko ghaafil kar diya hai, buraai khoobsurat andaaz me unke saamne pesh karte hue jhoot unke dil me daalta rahta hai, aise log haq baat sunne se bahre hain, haq dekhne se unki aankhen andhi hain ye log puri tarah shaitaan ke sarparast ho chuke hain, uske ahkaam ko maante hain, buraayi acchaayi ki bhes me unko nazar aati hai, buraayi ko bhalaai bana diya aur bhalaai ko buraayi, ye log har baat me allah ke waliyon ka zid aur ulat hai, we ek allah ke saathi hain to dusre allah ke dushman, unko allah ki muhabbat haasil hai aur usko raazi karne ki koshish karte hain to dusre allah ko naraaz kar rahe hain aur unpar allah ki lanat aur azaab hai, agar ye allah taala ke dushman kabhi hawa me udte hain ya paani ki satah par chalkar dikha Dete hain to yah allah ke un dushmano ko "istdaraaz" aazmaaishon ke liye mohlat haasil hai aur ya phir shayateen apne saathiyon ke saath dosti ka haq ada karte hain, is aqeede ki buniyad ye daleelen hain


allah taala irshad farmata hai:


"aur jo log kufr karte hain unka saathi taghoot(shaitaan) hai, unko roshni se nikaal kar andheron me le jaate hain, ye log jahannum wale hain usme hamesha rahenge"


(baqarah 257)


aur farmaya


" shayateen apne saathion ke dil me (chhupi hui baaton) daalte hain taaki we tumhaare saath bahes karen, lekin agar tumne unki farmabardari ki to mushrik mese ho jaaoge"

(anaam 121)


aur farmaya


" aur jis din ham un sabko ikattha karenge, kahenge aiy giroh Jinn ! Tumne bahut se insaan gumrah kiye hain aur unke saathi insan kahenge: aiy hamare rabb ! Hamne ek dusre se faayeda hasil kiya hai aur ham apni muddat ko pahunch gaye jo tune hamare liye muttayyan kiya, allah taala Farmayega , tumhara thikana jahannum me hai usme hamesha rahoge magar jo allah chaahe"


(anaam 128)


aur farmaya


" aur jo (rahman) ki yaad se gaafil hai ham uspar shaitaan thop dete hain, isliye wah uska saathi hai aur ye shayateen unko(seedhe) raaste se rok dete hain aur ye samjhte hain ki ham theek raaste par ja rahe hain"


(zukhruf 36-37)


aur farmaya


"beshak hi hamne shayateen ko imaan na lane walon ka saathi aur dost bana diya hai"


(araaf 27)

aur irshad hai" beshak unhone allah ke siwa shayateen ko dost bana liya hai aur samjhte hain ki sahi raah par chal rahe hain"


(araaf 30)


aur farmaya


" aur hamne unke liye saathi mutaiyyan kar diye hain jinhone unke aage aur peeche (ki badkaariyon) saja kar dikhaaya"


(fussilat 25)


aur farmaya


" aur jab hamne kaha ki adam ko sazda karo, phir unhone sazda kiya siwaaye iblees ke, yah jinno mese tha, apne parwardigaar ke huqm me nikal Gaya, kaha to tum mujhe chhodkar usko aur uski awlaad ko dost bana chuke ho aur ye to tumhare dushman hain"


(kahf 50)


aap (sws) ne bhi is andaz ki malumaat karaayi hai, ek din aap(sws) ne taara(star) dekha jo kisi ko maara gaya tha, phir roshni hui to aap(sws) ne saathiyon se mukhatib hokar farmaya:-" jaahili daur me tum is baare me kya kahte they? Saathiyon ne jawab diya ham kahte they:- koi bada marr gaya ya koi bada paida huwa hai, aap (sws) ne farmaya: kisi ki maut par yah nahi feka jaata aur naahi kisi ki zindagi par, hamara rabb jab kisi baat ka faisla karta hai to arsh wale tasbih karte hain, phir unse kareebi aasman waale tasbih karte hain aur isi tarah unse neeche wale, phir aasmaane duniya par tasbih ka shor pahunchta hai to allah ke farishte ek dusre se poochte hain , allah ne kya faisla farmaya hai?? We ek dusre ko batate hain aur yah baat aasmaane duniya tak pahunch jaati hai, shayateen Shayateen wahan se baat churaate hain aur neeche zameen par apne saathiyon ki taraf fekte hain jo baat sahi pahunch jaati hai wah haq hai magar wah usme(apni taraf se jhoot ka) izaafa kar dete hain

(muslim, ahmad)


" nazoomiyon ke baare me aap(sws) se poocha gaya to aap(sws) ne farmaya yah kuch bhi nahi, saail ne kaha : kabhi kabhi yah aanewaali baat(future) batate hain aur wo sach saabit hoti hain, aap(sws) ne farmaya: yah sacchi baat jinno ne aasmaan se jhapti hain jo apne saathiyon ke kanon me daal dete hai aur wah uske saath saikdon jhoot mila dete hain

(bukhari)

" tumme se har ek ke saath uska saathi muttayyan hai"

(muslim)

Tuesday, September 27, 2011

Rasool Ki Zindagi Bahtrin Namona( Exa mple) Hai

Bismillahirrahmamirraheem
Rasool Ki Zindagi Bahtrin Namona( Exa mple) Hai


Rasool{sws} hi wo hasti hain jiska tariqa tamaam Musalmano ke liye Zabte-Hayat hai, yani wo namona( example) hai jiske mutabik bankar log Allah-Taala se koi umeed rakh sakte hain,


Irshad-e-Bari-Taala hai:-

"Yaqinan tumhare liye Rasool{sws} (ki zindagi) me bahtarin namona( mujood) hai, ,Har is shakhs ke liye jo Allah-Taala par aur Qayamat ke din par yaqin "yani Emaan" rakhta hai aur kasrat ke sath Allah-Taala ko yaad karta hai.


(Ahzaab 21)


ye namona Allah-Taala ne bheja, Allah ke namone ke elawa dosre namone banana khud ko Allah-Taala ke ohde(post) par qayam karna hai aur ye shirk hai,

Rasool{sws} hi wo hasti hai jiski har baat Wahee-E-Elahi hai,


Allah-Taala ka irshad hai:-(3}Aur (nabi) na apni khowaish se koi baat kahta hai(4} wo to sirf Wahee-e-Elahi hai jo utari jati hai.

(Najam 3,4)


kya ye sanad kisi aur ko hansil hai?


agar nahi!! to phir kisi dosre ki baat kaise sanad ho sakti hai?

Rasool{sws} hi ki wo zaat-e-Girami hai jiski har baat haq hai,

jo masoom hai, jo kabhi galti par qayam nahi rahta,


Irsha-e-Bari-Taala hai:- pas aap yaqinan Allah hi par bharosha rakhiye yaqinan aap sachhe aur khola deen par hai" yani haq par hai"

(Namal 79)


Kya Allah-Taala ki taraf se ye sanad kisi aur ko mili hai?

agar nahi! mili to wo Imaam kaise ho sakta hai?

Rasool{sws} hi wo Roshan-Chirag hai jiski Roshni me Allah-Taala ki nazil kardah sharyat ka motala ho sakta hai, Agar ye Roshan-Chirag na ho to phir tarikhi me na sharyat-e- Elahi ka Mutalah ho sakta hai na Shiratal-Mustaqim mil sakti hai, zulmat me siwaye zalalat ke kya mil sakta hai?


Insano me Rasool{ sall’All aahu ta’aalaa alaihi wa’ sallam} hi wo hasti hai jiska faisla mil jane ke baad kisi Momin ko ikhtiyaar nahi rahta ke wo is mamle me khud koi Rai de ya kisi dosre ki Rai le, Momin ko Rasool{ sall’All aahu ta’aalaa alaihi wa’ sallam} ke faisle hi par Aamal karna hoga aur pas,

Allah-Taala farmata hai:- momin Mard ya Aaurat ke liye ye jayez nahi ke jab Allah aur Rasool{ sall’All aahu ta’aalaa alaihi wa’ sallam} kisi mamle me faisla sadir farmade to phir bhi inhe is mamle me kisi qisim ka ikhtiyaar baqi nahi(ke is faise ke mutabiq kare ya na kare) aur jo shakhs bhi Allah aur Rasool ki nafarmani karega gumrahi me mubtala ho jayega.


(Ahzaab,Aayat-No-36)


kya ye haq Allah-Taala ki taraf se kisi insan ko diya gaya hai?


agar nahi diya gaya to phir wo Imaam kaise ho sakta hai?


wo Wajib-Al- Ittaba kaise ho sakta hai?


kisi momin ko ikhtiyaar nahi ke Rasool{sall’All aahu ta’aalaa alaihi wa’sallam} ka faisla sunne ke baad koi aur baat kahe siwaye iske Maine Suna Aur Main Itaat Karonga,


Irsha-e-Bari-Ta ala farmata hai:- Emaan walon ka qauool to ye hai ke jab inhe is liye bulaya jata hai ke Allah aur iske Rasool inme faisle karde to wo kahte hain Humne Suna Aur Maan Liya yahi log kamyab hone wale hain,


(Surah-Al-Noor, Aayat-NO---51)


Kya ye ohda(post) bhi Allah-Taala ki taraf se kisi aur ko ata hua?


Yaqinan nahi aur jab ye ohda( post) kisi ko ata nahi hua to phir wo Wajib-Al-Itaaba kaise ho sakta hai wo Imaam kaise ho sakta hai?
Rasool Hi Hidayat Ka Chasmah(lake) Hai


Rasool{sws} hi ke mutaliq Allah-Taala ki gawahi hai ke wo sidha raste par hain,


Irshad-e-B ari-Taala hai


Aye Rasool{ sws) pas jo Wahee apki taraf ki gai isse mazbot (se) thame rahe BESHAK AAP RAH-E-RAST PAR HAIN,


(Surah-Az-Zukhruf, Aayat-No---43)


Rasool{sall’All aahu ta’aalaa alaihi wa’sallam} ke mutaliq Allah-Taala ki gawahi hai ke wo sidhe raste ki taraf dawat dete hai,


Allah-Taala farmata hai:-

[Aye Rasool{sall’All aahu ta’aalaa alaihi wa’sallam} ] yaqinan aap to inhe Rah-e-Rast ki taraf bola rahe hain"yani sidha rasta ki taraf dawat dete hain"


(Momenon 73)


Rasool{sws} ke mutaliq Allah-Taala ki gawahi hai ke iski paerwe se sidha rasta mil sakta hai,


Allah- Taala farmata hai:- Aur yaqinan (Esaa) qayamat ki Alamat hai, pas tum (qayamat) ke bare me shak na karo aur MERI TABEDARI"YANI PAERWE" KARO YAHI SIDHA RASTA HAI


(Az-Zukhuf, 61)

ye Aayat is baat ki kholi dalil hai ke Rasool{sws}Siraatal-Mustaq eem par hain, Rasool{sws} Siraatal- Mustaqeem ki taraf dawat dete hain,


Rasool{sws} ki paerwe Siraatal-Mustaqeem hai, Bataye ye sanad aur zamanat kisi ke pass hain?, nahi hain

inki baat Akhri-Sanad kaise ho sakti hai, inke Fatwe aur qayasaat deen me kis tarah shamil ho sakte hai,

Rasool{sws} hi wo hasti hai jiski har dawat aur pukaar Hayat-Bakhs hai,


Allah- Taala farmata hai:- Aye Emaan walon! tum Allah Aur Rasool ke hukum ko baja lao, jab ke Rasool tumko tumhari zindagi bakhs chiz ki taraf bolate ho "yani tumhe aisi baat ki taraf bolaye jo tumhare liye Hayat-Bakhs ho to foran inki baat qubool kar liya karo"

(Anfaal, 24)

Monday, September 26, 2011

JAWABAAT-E-BARELWIYAT(PART 2)

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHEEMJAWABAAT-E-BARELWIYATQ 24 Nabi alehissala m Ki Wiladat Par Khushi Manane Ko Qur'an Se Sabit Karen?


BARELWI--"Aap Keh Dijye ALLAH Ke Fazal Aur REHMAT Ke Husool Par Khushi Manao"

(Younus V#58)

"Aur Hum Ne Aap Ko Tamam Jahano Ke Lye REHMAT Bana Kar Bheja"

(Anbyaa V107)

Donu Aayat Ko Samjen! Faisla Aap Par He!


AHLE HADITH-- Samjhen nahi samjhaao !! Jashn e milaad kahan se saabit ho raha hai..... Kya ye ayat sahaba kiram ra ko samjh na aayi ki ye jashn e meelad ke talluq se hain??

Kya sahaba kiram aap(sws) se bugz rakhte they ??(nauzubillah)Q 25Hidayet Kon Deta He?


BARELWI--Hamara Emaan He K ALLAH Ki Marzi k Khilaf Nabi Hidayat Nhe Karte Magar ALLAH Ki Ataa Se Nabi Hidayet Karte Hen

"Aur Tum Aye Mehbub Hidayat Karte Ho Seedhe Raaste Ki"

(AlShura V#52)

Rab Ne Huzoor Ko HAADI Bana Kar Bheja Aur HAADI Aapka Sifaati Name Bhi He


AHLE HADITH-- Beshak har nabi ne seedhe raaste ki taraf bulaya...

Aur hidayat dena allah ka kaam hai aur nabi(as) sirf daraane waale hain

Shayad barelwi hazraat ne abu taalib ka kissa nahi suna hai jisme aap(sws) ne unse qalmah padhne ke liye kaha lekin unko qalmah padhna naseeb na huwa aur allah ne ye ayat utari..

" nabi aur imaanwaalon ke liye sahi nahi ki mushrikon ke liye maghfirat ki dua karen, bhale hi we rishtedaar ho, jabki un par saaf ho chuka hai ki we log jahannami hai

(quran 9/11)

aur yah ayat bhi utri

" aap jise pasand karen, hidayat nahi de sakte"

(surah 28/ayat 56)

Q.26 Shirk ki Tareef Karen?


BARELWI-- Ek Se Zyada Khuda Man'na Yani ALLAH Ki Zaat, Sifat Ya Af'aal Me Kisi Ko Wesa Hi Samaj Kar Sharik Karna. Ya Kisi Ghairullah Ko Mustahiq e Ibadat W aristish Jan'na Ahlesunnat Ko Khumakhwa Mushrik Kehne Wale Is Tarif Ki Roshni Me Mushrik Saabit Karen!


AHLE HADITH-- ham wajeh karte hain shirk kya hai
" abu saeed khudri ra se riwayat hai ki aap(sws) ne farmaya:" beshak hi tum pahli ummaton ki pairwi me aise barabar ho jaaoge jaise teer teer se, yahantak ki agar we goh ke bil me ghusenge to tum bhi ghusoge, sahaba ne arz kiya ki yahud wa Nasaara ki pairwi ham karenge? Farmaya to phir kaun?

(bukhari,muslim)Hazrat Ayesha se riwayat hai ke Ume Salm (RA) neNabi (S A A W) se aik girje ka zikar kiya jo unhun ne Mulik e Habsha m daikha tha or us m jo Tasaaweer thin unke mutaliq byaan kiya. Nabi S A A W ne irshad frmaya un logun mye riwaj tha ke jab koi naik shakhs fot ho jata to wo uski qabar ke qareeb masjid bana liya karte or masjid m us marne wale ki tasaweer kunda kar diya karte. Wo log jo aisa karte the Allah ke nazdeek badtareen khalaiq the isliye ke unhun ne do

(2)fitne yakjaa kar diye

No (1)Qabar Parsti ka fitna

No(2)tasweer saazi ka fitna.

(sahih bukhari)


JO SIFAAT ALLAH KI HAIN USE BARELWI HAZRAAT NE APNE PEERO KO DE RAKHA HAI.. KYA YE KHULA SHIRK NAHI ??(1) GAUS-E-AAZAM (SabseBada Faryaad Sunne Wala )

"Kaun hai jo beqarar ki dua sunta hai jab ke wo usse pukare aur kaun uski taklif ko door karta hai, aur kaun hai jo tumhe zameen ka khalifa banata hai ! Kya Allah ke sath aur koi Mabood hai ?


(Surah- Tul-Namal, Aayat-no--62)


(2) MUSKIL-KUSHA (Tamaam Mushkilen halkarne wala)

Agar tumhe Allah kisi mushkil me daal de to iske siwa isko koi door karne wala nahi aur agar wo tumhe kisi khaer(bhalai) se nawazna chahe to wo har chiz par qadir hai.


(Aanaam 17 )


(3)DAATA (Sab Kuch DeneWala)

Besak Allah bada denewala hai.

(Al-Quraan)

Jise chhata hai betiyan deta hai, jise chhata hai bete deta hai, jise chhata hai bete aur betiyan mila jhula kar deta hai, aur jise chhata hai banjh rakh deta hai, wo to janne wala Qudrat wala hai"

(ash Shura,49,50)

Q.27 Bid'at ka Mafhum Bataen?


BARELWI--Har Wo Kaam Jiski Koi Asal Bilwasta Ya Bilawasta Na Quran Me Ho Na Sunnate Rasul Me Ho, Aur Ise Zaruryat e Deen {Jiska Inkar Kufr He} Me Shumar Karte Huey Shamil e Deen Kar Dya Jaye Mutlaqan Har Naye Kaam Ko Az Roo e Shara Is Lye Bid'at Kehna K Wo Naya He To Is Se Shariat Ki Taalimat Me Kam o Besh 80 % Kaam Najaaiz Ho Jaayenge Agar Kisi Ko Ikhtilaf He To Challenge He K Bid'at Ki Koi Tareef


AHLE HADITH-- To phir aap lo fajr ki farz namaz me 2 ki jagah 10 rakat padha karona..... BIDATE HASANA HAI


Abhi aapko bidat ki tareef hi nahi malum...

Bidat karne se pahle ye to malum kar liya karo ki ye bidat quran wa hadith se saabit bhi hai ya nahi..... Hamare liye hujjat quran wa hadith hai fir ijma...

Jaisa ki eid ul miladun nabi manane par ijmaa nahi hai 4 imam iske mukhaalif hain..... Phir aap kyon manate hain??

Ham batate hain aapko bidat ki tareef
" deen me har nai baat bidat hai"

(nisai)


" jisne deen me koi aisa kaam kiya jiski buniyaad shariat me nahi wah mardood hai"

(bukhari wa muslim)

" tabaahi hai, tabaahi hai, unke liye jinhone mere baad deen ko badal daala"

(bukhari, muslim)

" bidati ki himayat karne waale par allah taala ki laanat hai"

(muslim)


Q 28 Kya Sarkar alehissala m ALLAH Ka Rizq Taqseem Karte Hen?BARELWI--AAQA (alehissalam): Be Shak ALLAH Dene Wala He Aur Me TAQSEEM Karta Hun

(Bukhari J#1 P#439) (Muslim J#1 P#333)

Emaan Mila Inke Sadqey, Qur'an Mila Inke Sadqey, Rehman Mila Inka Sadqey Wo Kya Jo Hum Ne Paya Nhe.


AHLE HADITH-- Ye hadith out of context hai... Aapne rizq ke mutalliq sawaal kiya jabki hadith me rizq ka koi zikr nahi....

Beshak yah hadith jo aapne pesh ki hai yah rizq ke talluq se nahi ya phir isa hawala ghalat pesh kiya gaya hai..


Is hadith se ye bhi malum huwa ki allah aap(sws) par wahiy karta hai aur aap(sws) logon tak iska ilm pahunchaate hain.....

Yahan barelwi hazraat ne is hadith ka ghalat matlab nikaala. Warna ye poori hadith quote karte..

Allah inhe hidayat de..

Q.29 YA RASOOLALLA H (Aye ALLAH K Rasool) Pukarna Kese Jaaiz He?


BARELWI--NAMAZ Me ATTAHEYAAT Parhte Hen Jis Me He "ASSALAMU ALAIKA AYYUHAN NABIYU" (Aye NABI Aap Pr Salamti Ho)

'YA' Harf e Nida Kisi Ko Pukarne K Lye Aata He Aur 'AIYUHAN' Me 'A' Hrfe Nida He, Jab NAMAZ Me Ye Parhna Wajib He To NAMAZ K Baahir Kese Jaaiz Nhe?

Aur Buhat Si Ahadis Hen Jin Me Sarkar alehissalam Ke Parda Farmane Ke Baad Sahaba Ne Ye Seega Sarkar Ke Lye Arz Kya


AHLE HADITH-- Accha sawal hai is jawab main bukhari ki hadith se dene ki koshish karunga


" hz abdullah bin masood ra bayan karte hai ki jab tak aap(sws) hamare beech maujood rahe ham " assalaamu alaika ayyuhan nabiyyu" kahte rahe, jab aap rukhsat ho gaye to hamne khitaab ka qalimah chhodkar ghayab ka qalimah padhna shuru kar diya, yami phir ham " assalaau alan nabiyyu " padhte they"


(bukhari 6265)
Pahle jumle ka maana hai:-" aiy nabi aap par salaamati ho" dusre ka maana hai:-" nabi akram(sws) par salamati ho" phir bhi baad me dobara " assalamu alaika ayyun nabiyyu pada jaane laga, isse malum huwa ki sahaba kiram ra nabi akram(sws) ko alimul ghaib, hajir o najir nahi samjhte they warna ek din ke liye bhi "alaika ayyunhan nabiyyu " ki jagah " alan nabiyyu" nahi padhte

Q.30 Agar Deen Me Koi Naya Acha Kaam Ho Jo Shariat Se Na Takraye To Uske Lye Kya Fazeelat He, Misaal Bhi Den?


BARELWI--Sarkar sallallahu alehi wasallam : Mere Baad Koi Aisa Amal Jaari Kare Jo Deen Ki Asal Se Mutazad Na Ho Qayamat Tak Us Pe Amal Karne Walon Ka Bi Sawab Paye Ga

(MUSLIM)

E.g: QURAN ki Mojuda Tartib

Kitabi Surat

Earab o Tarajim Ahadees,

Us ki Asnaad o Usool Tiraweeh

Jumey Ki Azaan e Saani Jalsey,

Masajid Ki Mojuda Surat..


AHLE HADITH-- Bidat ki tareef uper guzar chuki hai.....

Agar deen me naya kaam bidat e hasana hai to barelwiyon ko chahiye ki ramzaan ke roze ek mahine ke bajaaye 2 mahine rakha karen....

Quran ki tarteeb, jumah ki do azaane, hurf, namaz e taraweeh wa jamaat... Ye sab kaam khulefa ras hidoon ke haath huwa isliye ye bidat nahi hai... Aur is par ijma hai..

11wi, 12wi,13wi, 40wa, khatam shareef etc etc se sab bidat e kabeera hain kyonki ye sunnat ke khilaf hain aur is par ijma nahi hai

Q.31 Kya Sarkar Ko Har Baat (Gaib) Ka Elm He?


BARELWI--Hazrat Umer Ne Kaha: Sarkar alehissala m Hamare Darmiyan Khare Hue, Aur AAP Ne IBTEDA e DUNIYA Se Le Kar JANNATIYON Aur DOZAKHIYON Tak Ki Khabar Di Use Jis Ne Yaad Rakha, So Yaad Rakha Aur Jo Bhool Gaya So Bhool Gaya


(Bukhari J1 P#453)


AHLE HADITH-- ilm e ghaib ke talluk se uper guzar chuka hai..


Ye waqeya allah ka mojeza tha jo usne apne habeeb muhammad (sws) ko dikhaaya...

Q.32 Kya ALLAH K Naik BANDEY Kisi K Dilon Ka Haal Jaante Hen?


BARELWI--Hadees: MOMIN Ki Firaasat Se Daro, Be Shak Wo ALLAH Ke NOOR Se Dekhta He

(Tirmizi J2 P 614)

Ab Agar Koi Walyo Ki Basaarat Ya Elm Par Aetraaz Karey To Goya Us Ne Noor e Elahi Ko Apne Gandey Aetraaz Ka Nishana Banaya

AHLE HADITH-- Miyan quran ki ayat pesh kar rahe ho ya hadith, agar hadith to ye jhoot hai poori hadith bayan karen raawi ke saath... Jisse is hadith ki asliyat saamne aaye.


Allah hi dilon ke haal jaanta hai, lekin aap ise ambiya aur peer mureedon me bhi tasleem karne lag gaye..... Ye to tawheed par khuli chhot hui. Aur waise bhi is hadith me waliyon ke ilm e ghaib ka saboot nahi mil raha hai


surah maida ki ayat jo uper guzar chuki hai use padhen 116-118Q.33 Kya ALLAH K Wali Door Se Bi Sun Sakte Aur Dekh Sakte Hen?


BARELWI--HADEES:

ALLAH Apne Nek Bando Ke Mutaliq Farmata He "Me Uske Kaan Hojata Hun Jis Se Wo Sunta He, Uski Ankhen Hojata Hun Jis Se Wo Dekhta He"

(Bukhari J#2P#963)

Yaani Jub ALLAH Ka Noor Unke Kaan, Unki Aankh Hojata He To Wo Door o Nazdeek Ki Pukar Sun Lete Hen, Door Se Hi Mulahiza Karte Hen Aur Mushkil Ko Asaan Karne Per Qaadir Hojate Hen (Tafseer Kabir J#7 P#436)


AHLE HADITH-- Allah taala ne farmaya ! Kahan farmaya quran me ya imam bukhari rh ke paas wahiy naazil hui...

Allah taala ne farmaya hai to quran se daleel do.... Aur ye hadith out of context hai
"AUR USSE BADKAR ZAALIM KAUN HOGA JO ALLAH KE ELAWA KISI AUR KO PUKAARE JO QIYAMAT TAK BHI USKI BAAT NA SUNE BALKI UNKO PUKAARNE KI KHABAR TAK NA HO"

(AHKAAF 5)

Q.34 Ahle Sunnat Aur Ahle Hadees Ka Faraq Bataye?


BARELWI--

Sunnat ki Tareef: Huzoor Ne Hamare Amal k Lye Jis Rah Ko Mutayyen Farmaya Us Rah Ko SUNNAT Kehte Hen

Hadees ki Tareef: Huzoor K Har Qoal Feal Aur Haal Ko HADEES Kehte Hen

@USOOL@ Ek Momin Aamil BisSunnat To Ho Sakta He Aamil Bil Hadees Nahi Ho Sakta Kyu Ke Sunnat Ka Mafhum Hi Ye He K Iske Mutabiq Amal Kya Jaye Jab K Hadees Ka Mafhum Sunnat Se Aam He


AHLE HADITH-- Abhi aapko hadith aur sunnat me farq hi nahi malum

aap(sws) ne 12 shaadiyan ki ye sunnat hai lekin huqm 4 ka diya ye hadith hai

faisla aap karen aap sunnat par amal karenge ya hadith par


sahih bukhri me hai aap(sws) ne khade hokar pesaab kiya.. Sunnat hai lekin huqm baithkar karne ka diya ye hadith hai.

AAP KIS PAR AMAL KARNA PASAND KARENGE SUNNAT YA HADITH

hadith ka mafhoom qur'an se bhi wajeh kar deta hun.. Shayad aapko na malum ho..Fabiayyi hadeesin badahu yuminoon


"ab iske baad wah kaun si baat par imaan laayenge"


(mursalat 50)


yani hadith par imaan le aao barelwi bhaiyyon!
AHLE BIDAT KI PAHECHAAN:


"ye baat bhi smajh rakho k ahle bid'at ki kuch nishaaniya hai jin se wo pahechane jaate hain

Ahle bid'at AHLE HADEES ki gheebat karta hai.

aur ZANDEEQ ki pahechaan hai k woh AHLE HADEES ko HASHOWIYA kaheta hai.AUR QADIRIYA, AHLEHADEES ko MAJBRAH kaheta hai. aur JAHEMIYA ki alamat hai k wo AHLESUNNAT ​ kanaam MUSHABBAH rakhtehain aur RAAFIZI,AHLE HADEES ko NAASBIYAH ke naam se namzad karte hain.Aur ye sab log ye sab kuch is waaste karte hain ke inko AHLE SUNNAT SE TA'SSUB AUR DUSHMANI HAI aur AHLE SUNNAT ka naam sirf ek hi hai YANI AHLEHADEES iske siwa koi naam inka nahi.

Aur bid'ati jo AHLE SUNNAT k laqab rakhte hain. wo inke naam se bilkul nahi milte.

jaisa ke Ahle Makka ne Paighambar ​ saw. ke naam SAAHIR, SHAAYAR,DEEWANA, AASEEB RASEEDA aur KAAHIN rakhte the haalanki inko rasul saw maqbool saw ke namo aur aapki sifato se koi talluk hinahi.


(ghuniyatu​l Talibeen,Page No. 111 , tarjumaAllama Zaheeruddi ​nBadayuni


Q 35.Sunnat Ke Mafhum Ko Mazeed Waazeh Karen?


BARELWI--Sunnat Ki Tareef Me 2 Baaten Qabil e Gour Hen

1.TAYYUN E AMAL IsKi Qaid Se Wo Amal Kharij Hogaye Jinhe Baad K Ehkaam Ya Aamal Se Mansookh Kar Dya Gaya Jese Rafa Yadain Qunute Nazla Aamin Bil Jehar etc

2.HAMARE AMAL K LYE IsKi Qaid Se Wo Aamal Kharij Hogaye Jo Huzur Ki Khususiyaa t Aur Hamare Lye Jaaiz Nhe Jese Tahajjud Ki Farziyat Soame Wisal 9 Azwaj Ka 1 Waqt Nikah Me etc


AHLE HADITH-- Rafulyadain, amin bil jahar, tark ki koi ahadith maujood nahi...

Rafulyadain aur ameen bil jahar ke masle me 4 mese 3 aimma iske karne ke qayel hain....

Isliye tark saabit hi nahi balki muqallideen ne ise tark karwane ke koshish zaroor kari lekin kamyab na ho saken(alhamdulillah)

isi tarah kunut e nazila bhi mansookh nahi hua

"hz umar bin khattab fajr ki namaz me (ruku ke baad) kunut karte aur yah dua padhte"


(baihaqi 2/210-211)

puri dua ke liye hadith dekhen

agar aap ke nazdeek qunut e nazila mansookh hai to daleel den ki kab mansookh hua

Q.36 Ab Hadees Ke Mafhum Ko Bhi Mazeed Waazeh Karen?


A.Hadees Ka Mafhum Sunnat Se Aam He

1.Huzoor Ne Mazi Haal O Mustaqbil Ki Jo Khabren Deen Wo B Hadees

2.Pichli Ummaton K Aamaal B Hadees K Jin Me Baaz Pe Amal Najaiz

3.Wo Aamal B Hadees Jo Ibtidae Islam Me Mubaah Aur Baad Me Mansukh Maslan Sharaab Noshi

4.Huzoor Ki Khususiyaa t Bhi Hadees Me Mazkoor Jis Pe Hamen Amal Mashru Nhe


AHLE HADITH-- Alhamdulillah aapne tasleem to kiya ki qur'an bhi hadith hai jaisa ki maine pahle bataya

Aap sws ki batayi har baat hadith hai isme sunnat bhi shamil hai kyonki aisa ho nahi sakta ki aap(sws) khud kuch aur amal karen aur ummat ko kuch alag batayen


kuch ahkaam aise hain jo aap sws ke liye khaas hain misaal ke taur par 12 shaadiyon waala masla....

Agar sunni bhai apne apko asli sunni kahte hain to wo isko kyon tasleem nahi karte... Yaha we hadith maante hain

lekin hamare nazdeek sab hadith hain

kyonki quran me hai ki nabi apni taraf se kuch nahi bolta

ham dekhte hain kaun si hadith jayezebul itteba hai
Q.37 HADIS Aur SUNNAT Ke Hawale Apne Kya Wazeh Kya?


BARELWI--Hadees Pr Amal Ka Hukum Nhe Bal K Sirf Puhnchane Ka Hukum He Mujse Sun'nay Waley Gaaib Ko Hadees Puhncha Den

(Bukhari)

Sunnat Pr Amal Ka Hukum He Meri Sunnat Pe Amal Ko Lazim Rakho

(Tirmizi)

Jis Ne Meri Sunnat Se Mu Mora Wo Meri Ummat Se Nhe

(Bukhari)

Sabit Hua Tamaam Ahadees Pe Amal Namumkin Jabk Tamam Sunan Pe Mumkin Pas Musalman Ahle Sunnat Hi Hosakta He....


AHLE HADITH-- jawab de chuka hun pahle...

Sunnah aur hadith ek hi hain...

Kyonki nabi apni taraf se kuch nahi kahta

(quran)

aur sheikh sahab ka farman bhi bata chuka hun ki ahle sunnat ka ek hi naam hai aur wo hai ahle hadith


aapne ka hadith par amal ka huqm nahi balki hadith ko pahunchaane ka huqm hai

to main puchna chahta hun ki quran ki ye ayat jo


" wah iske baad kis baat par emaan layenge"

(mursalat 50)

kya barelwi quran kareem par emaan nahi laaye??

Allah taala farmate hain ki nabi apni marzi se kuch nahi kahta

yani isse sabit huwa hadith bhi wahi e illahi hai..

Q 38.Aqida e Touheed Bataye?


BARELWI--AQIDA E MUTAAL'LIQ Ae Zaat O Sifaate ILAHI ALLAH Ek He Uska Koi Sharik Nahi Na Zaat Me Na Sifaat Me Na Af'aal Me Na Ahkaam Me Na Asmaa Me, Wo Waajibul Wujood He

(Uska Wajud Zaruri He)

Hamesha Se He Aur Hamesha Rahe Ga

{Bahaar e Shariat V#1, P#1}


AHLE HADITH-- Allah ki gawth e azam hai, wahi gharib nawaz, bandanawaz, daata, hai

lekim aap logon ne in sifaaton ko uski makhlook me shamil kar liye

iska khulasa uper ke sawalon me ho chuka hai

is tarah aap tawhee ke inkaari hain


Q 39.ALLAH ke Bandey Jo Madad Krte Hen Uske Mutaliq Hmara Kya Aqida He?


BARELWI--Koi Musalman Kisi Bande Ko ALLAH Ki Misl, Ya Uske Bagair Madadgar Nhe Samajta Aur ALLAH Ki Ataa Se Madad Goya ALLAH Hi Ki Madad He, Kainat Ka Koi Zarra ALLAH Ki Marzi Ke Bagair Madad Nhe Kar Sakta, HAAN Wo Apne Mehbubon Ke Wasila Qubool Krta He Aur Aisa Karne Me Wo Majbur Nhe Balke Jab Wo Kisi Ko Mehboob Banaye To Apni Sifat Ka Inko Mazhar Bana Deta He

(Bukhari)


AHLE HADITH-- yahan barelwi hazrat waseela ke baare sawaal kiya hai main 2 baatein wajeh kar dena chaahta hoo

1- quran kareem se sirf do tarah ka waseela saabit hai (1) iman (2) nek amal

2- jo faut ho gaye unka waseela quran hadith se saabit nahi...

3- zindon se dua karwana hadith se saabit hai jaisa ki dua e isteghaaza e zariya baarish ke liya allah se dua talab karna...

Misal ke taur par main ye kahun ki" maulwi saheb mere liye dua karna ki main paas Ho jaun".. Aur iske baad faisla allah par chhod diya jaaye

allah taala farmata hai

"yahi tumhara rabb h isi ki hukumat h or jinko tum allah k elawa pukarte ho wah khajoor ki guthli(seeds)ke barabar bhi ikhteyaar nahi rakhte,agar tum unko pukaro to we tumhari sunege bhi nahi aur agar sun bhi len to tumhara khuch bhi na kar saken aur qiyamat ke din we tumhare shirk karne se hi inkaar karenge aur tujhko khuday khabeer ka sa koi na batayega"

(fatir 13 ,14)


"Aap kah dijiye tumne apne khudaai shareekon ke haal par bhi nazar ki hai jinhe tum allah ke siwa pukarte ho zara mujhe bhi batao ki unhone zameen ka Kaun sa ansh(part)banaya hai ya unka aasmaan me kuch saajha hai ya hamne unko kitab di hai ki ye usi daleel par qayam hai?"

(fatir 40)

Aur zyada taqeed karte hue farmaya


" aur jinko tum allah ke elawa pukaate ho wah na to tumhari hi madad kar sakte hain aur na apni madad kar sakte hai"


(Aaraf 197)
#UmairSalafiAlHindi
#IslamicLeaks

JAWABAAT-E-BARELWIYAT(PART 1)

BismillahirrahmanirraheemJAWABAAT-E-BARELWIYATQ.1 Kya Ummat e MUHAMMAD Kabi SHIRK Me Mubtila Hogi?


BARELWI--Mere Aaqa (as) Farmatey Hen!

KHUDAA Ki Qasam Muje Tum Per Koi KHOFF Nhe K Mere Baad SHIRK Karoge

{Bukhari Jild #2 Page #975 Hadith #6102}


AHLE HADITH-- Barelwi hazraat ne kitni khoobsoorti ke saath bukhari ki hadith pesh ki lekin unki is gadi hui hadith se sirf bewakoof barelwi hi dokha kha sakte hain aqalmand ahle hadith nahi


Agar ye hadith sahih maan bhi liya jaaye to kambakht aqal ise tasleem nahi karti.... Kyonki is bahut si uljhane hain

1-agar ummat e muhammadia shirk nahi kar sakti to , kharijyon, motzali, murjiyah, shia, qaadyani, kya ye shakhs musalman hain....


2- aap(sws) ki pesangoyi hai ki qayamat tab tak na aayegi jab tak ummat e muhammadia se 13 dajjal(jhoote nabi) na paida ho jaayen, kuch paida ho gaye baaqi paida hona baqi hai

1- musailma kazzab

2- mukhtaar obaidullah sakfi

3-ghulam ahmad qaadyani

Agar ye teeno kazzab barelwiyat ke nazdeek musalman hain to inke musalman hone par fatawa kyon nahi aata

note: in teeno ne qalmah e illahi padh liya thaallah taala farmata hai:-

" bahut se log allah par imaan laane ke bawajood bhi mushrik hote hai"

(surah yousuf 106)

"jo log imaan laaye aur unhone apne imaan ko zulm ke saath shaamil nahi kiya, unhi ke liye aman hai aur wahi hidayat par hain"

(surah nahal 83)

jab yah ayat utri to sahaba kiram( ra) bahut ghabraaye ki hamme se aisa kaun hai jo zulm se bilkul mahfooz ho, allah taala ne yah ayat naazil farmayi:-

"beshak shirk zulm azeem hai"

(QURAN)

yani is ayat me zulm se matlab shirk hai

(sahih bukhari)


UMMATE MUHAMMADIA SHIRK NAHI KAR SAKTI" KA JAWAAB:


Tirmizi me beshak yah hadith hai ki " meri ummat gumrahi par jama na hogi"

aur allah taala ka shukr hai ki taqleed par ummat jama nahi huiQ.2 Kya Esaale Sawab Jaaiz He?


BARELWI--.Hazrat Saad Ne Arz Ki SARKAR Meri Maa Ka Inteqal Hogaya To Konsa Sadqa Afzal He Farmaya PAANI Ka! Unho Ne KuNWA[Well ] Khdwaya Or Kaha Ye Saad Ki Maa Ka He

(Abu Daud)

AHLE HADITH-- Bilkul durust hadith pesh ki barelwi bhai ne isme koi shak nahi... Aqa (as) ne sawab hiba ke kuch masle batayen hain lekin barelwi hazraat isko amal me laane ke bajaaye aur khurafaaton ko anjam dete hain jaise 40wa, 11wi, 12wi etc iska hadith se kuch lena dena nahi

SAHI TAREEQA HAM BATATE HAIN


"agar taqat ho to mayyit ke sawaab ki niyyat se kuwan( well) khudwa den, madarsa banwa den, yateem wa ghareeb bacchon ko madarsa bhijwa den, agar mayyit karzdaar mari ho to pahle uska karz chuka de phir kahin khairaat ka naam len"

(abu dawood, nisaai, mishkaat 161)


"mayyit ki taraf se khana kaaba ka hajj karen ramzan ke roze rakhen jo us par waajib ho, jo Roze mayyit chhod mari hai hai unki qaza kara den ya nazar ke roze ho to unko pura kara den"

(tirmizi, abu dawood,nisai, mishkaat)

hadith me ye bhi hai ki "agar mayyit karzdaar mari hai to uska karz chuka den"


Q.3 Kya ALLAH K Nek Bandon Se MADAD Mangna Jaiz He?


BARELWI--SARKAR: Jab Kisi Ki Koi CHEEZ Kho Jaye Ya Wo MADAD Chahata Ho, Aur Aisi JAGA Ho Jahan Koi GAMKHuAR Na Ho to Wo Yun Kahe,

Tarjuma = A ALLAH K BANDON! MERI MADAD KARO

(Tabarani, Ibn Abi Sheba)


AHLE HADITH--"Ek admi Ne Nabi(sws) se Kaha: "Wohi Hoga Jo Allah Aur Aap( sws) Chahen to, Aap(sws) ne Frmaya

"Tune Mujhe Allah Tala Ka Shareek Tehraya??

Sirf Itna Kaho

"Wohi hoga jo Allah tala Chahega"

(Ahmed 1/214)


Q-4 Kya ANBYA Qabron Me Zinda Hen?


BARELWI--Sarkar: BeShak ALLAH Ne Zameen Per Haram Kya K ANBYA K Jismon Ko Khaye Pas ALLAH K NABI Zinda Hen Aur Rizq Dye Jaate Hen AD

{Ibn e Majja}

AHLE HADITH--"Jin Jin Ko Ye Log Allah K Siwa Pukarte Hain, Wo (Log) Kisi Cheez Ko Paida Nahi Karskte, Bulke Wo To Khud Paida Kye Gae Hain, (Aur Wo) Murde Hain, Zinda Nahi, Enhain To Ye Bhi Khabar Nahi K (Apni Qabron) Se Kab Uthae Jaenge..

[Surah Al Nehel 20-21 Ayah]

Nabi zinda hain lekin jannat me


(tafsir ibne kathir surah zumar 35)


tajjub hai ki agar nabi(sws) dunya me zinda hain, hazir o nazir hain to barelwi peer mureedi ke shaukeen kyon hain!!!
Q.5 Konsa Firqa JANNATI He?


BARELWI--(Hadees) Bani Israel K 72 Firqe The Meri Ummat K 73 Honge Aur Siwaye Ek K Tamam JAHANNAM Me Jayenge SAHABA (RadiALLAH anhu): Jannat Wale Kon Honge?

SARKAR (as): "Jo Mere Aur SAHABA K Tariqey Par Honge"

(Tirmizi, Kitabul Emaan H#2565)


AHLE HADITH-- Aur wo firqa ahle hadith hai (alhamdulillah)


hz sheikh qadir jilani rh farmate hain ki:-" sunnat aur hadith par amal karne walon ka koi naam nahi, siwaaye ek naam ke aur wah naam ahle hadith hai"

(gunyatuttalibeen)

ab ya to aap sheikh sb. Par bhi kufar ka fatawa laga den ya barelwiyat se tauba karke ahle hadith ban jaayenQ.6 Kya ALLAH ko WASILA De kar Dua Karna Jaaiz He?


BARELWI--ALLAH Ki Taraf WASILA Dhondo

(Al Maida 35)

SARKAR (allehe salatu salam):

Tum ko Fateh Milti He Aur Rozi Di Jati He, BUZRUGON or FAKIRON k WASILAY Se.

(Mishkat Shareef Babul Fuqara)


AHLE HADITH-- Jung e badr, uhud, moota, khaibar etc me kiske waseele se fateh mili???

Jab madeene me kahelsaali hui to kiske waseele se rizq milta??

Surah maida ki ayat se murdon ka waseela to bilkul bhi saabit nahi hota


“ Qurb(wasila)” ke bare me logon ne ikhtilaaf kiya hain, Kuch log kahte hain yahan “ Qurb(wasila)” se muraad “ Aambiya, Auliya, Sulhah, Shohada aur murde Buzrugan- e-deen ect. Ka “Qurb(wasila)” hai, Main aplog ko batana chahunga ke Quraan- Majid ki Aayat-E-Mubarak me jis “ Qurb(yani wasila)” ko talaash karne ka hokum diya gaya hai, Isse muraad “Gair-Hazir ya Inteqaal(death) kiye hue “ Ambiya, Auliya, Shohada ect. To hargiz nahi hai.

Ab ham hasliyat batate hain

Irshad-e-bari-taala hai:-

Wallazeena’aamano wa ‘ amilus-saalihaati’ulaaa’ika’ Ashaabun-Na ari hum feehaa khaalidoon


Tarjuma:- Aur jo log Emaan laye aur neek kaam kare wo Jannati hain jo Jannat me hamesha rahenge.

(Surah-Tul-Baqrah, Aayat-no-82)

yani nek amal karo aur allah par sacche dil se imaan le aao jannat paa loge...(inshallah)

Q.7 Kya Azaan K Baad DUROOD Parhna Jaaiz He?

BARELWI--SARKAR [alehissal am]: Jab Tum Mo'Azzin Se Azaan Suno To Jis Tarah Kahe, Usi Tarah Kaho Phir Muj Par DUROOD o SALAM Parho Aur Mere Wasiley Se DUA Maango...

(Mishkat Shareef P 64)


AHLE HADITH-- kya hz bilal ra ya deegar sahaba, tabi, taba tabiee fuqaha ne is tarah durud padha jis tarah barelwi hazrat padhte hain??


aur rahi baat dua e waseele ki to usko bhi wajeh kar deta hun..


Sahih-Muslim me

Hazrat- Abdullah-Bin-Ummar-Bin-Aas( r.t.a) ki riyawat hai ke unhone “Nabi-Karim{sws}” ko ye irshad farmate hue suna ke:- Jab tum “Muzzin” ko Aazan dete sono to issi tarah se kaho jis tarah wo kahta hai, phir mujh par darood bhejo jisne mujh par ek bar darood padha Allah-Taala is par “10 ” bar rahmat nazil farmaye ga, phir mere liye ” Wasile” ki dua karo,

“Wasila” Jannat ka wa Aazim-o-shaan muqaam hai,jo “Bandagan-e-Elaahi” me se sirf ek hi ko nasib hoga aur mujhe umeed haike wo banda main hunga, lihaza jisne mere liye “Wasile” ki dua ki to iske liye meri Sifaat wajib ho jayegi.

(Sahih-Muslim, Hadees-no-384)

Wasila jannat ke sabse Buland-wa-Bala aur Arfaa-wa- Aala darje ka naam bhi hai, aur jo “Rasool-Allah{sws}” ka darjah aur “Aap{ sws}” ka jannat me ghar hoga aur jannat ka ye muqaam Allah-Taala ke Aarsh ke sabse qareeb hoga…


yani naaki apne liye dua karo balki aaqa(as) ke liye waseela(jannat ka ek muqaam) ki dua karo.Q.8 Kya Rabiul Awwal K Mahine Me JANDEY Lagana BID'AT He?


BARELWI--Jab AaQA (As) Dunya Me Jalwa Gar Hue To SHABE WILADAT JibraeL(as) Ne 1 Janda KAABE Ki Chatt Par Awezaan Kya 2 Jande MASHRIQ o MAGRIB Me Lehraye Ahtemam ALLAH Ki Taraf Se Tha

[Seerat HalbyaJ1 P# 109]


AHLE HADITH-- Hadith pesh karen


Q.9 Kya Juloos Nikalna SAHABA Ki Sunnat He?


BARELWI--Jab Aaqa (As) Hijrat Kar K MADINA Sharif Aaye. To Logon Ne Khub Jashn Manaya Nojawan Larke Apni Chatton Par Charh Kar Aur Gulam, Khuddam Raasto Me Phirte The Aur Nara'Ae Risalat Lagate Aur Kehte YA RASOLALLAH (Muslim J2/P 419)


AHLE HADITH-- beshak aapne sahi farmaya lekin aapne ise islamic tareeqe se nahi samjha

beshak hijrat ke waqt madeena ke logon me khushi thi lekin ye khushi ka izhaar har saal na manaya jaata tha.....

Kya hz abu bakr ra, umar ra, usman ra, ali ra. Ke khilafat me bhi isi din ka jashn manaya gaya???

Ab ek example se samjhen ki jab baccha paida hota hai to baap apne bacche ka 7we din AQIQA karta hai is tarah wah khushi ka izhaar aur sunnat e nabwi par amal karta hai...


Lekin ab koi ye kahe ki use har saal khushi manana chahiye to ye sunnat ke khilaaf yani bid'at hui.....

Kyonki har saal khushi mana 'birth day' me shumar hoga... Aqiqah me nahi, kyonki aqiqah sirf ek baar hota hai..
Q.10 Kya ALLAH K Waliyon Ka Saal Me Din Muqarrar Krna Jaaiz He?


BARELWI--Ibne Abi Sheba (RaziALLAH ) Riwayat Karte Hen K SARKAR (as) Har Saal Shohada K Mazaraat Par Jaa kar Unhen SALAM Karte Aur NABI Ki Sunnat Ada Karne K Lye Chaaron KHALIFA Bhi Aisa Hi Karte

(Muqaddma SHAMI J1)


AHLE HADITH-- sirf salam karne ka aur apni maut ko yaad karne ka huqm hai. Baaqi khurafaaton ka koi huqm nahi..

Aur naahi din muqarrar hai.


Aap(sws) ne farmaya:" maine tumhe qabron ki ziyarat se mana kiya tha, ab tum unhi ziyarat kiya karo. Isliye ki qabron ki ziyarat maut ko yaad dilaati hai"

(muslim kitabul janaiz 977,976)


hz aisha ra ne farmaya:- agar is baat ka darr na hota ki log aap(sws) ki qabr ko masjid bana lenge to aapki qabr khuli jagah hoti"

(bukhari kitabul janaiz 1390,1330, muslim 529)Q 11.Kya SHABe WiLADATe MUSTAFA, SHABe QADAR Se Afzal He?

BARELWI--Imam Zurqani; SHABe QADAR Me QURAN Naazil Hua Aur Is Raat Sahibe QURAN Aaye Islye Ye Raat Afzal He Aur Buhat Likha He

(Zurqani (AlMawahib Dunya) P132 J1 Misar) Shah Mohaddis Dehlwi: (Masabata Bissunnati Lahore P#59,60)


AHLE HADITH-- Kisne kya likha hai apne paas rakho... Agar hadith se saabit hai to daleel do..


Lailatul qadar ki fazilat ke talluk se surah al qadar padh lo... Wahi kaafi hai jawab me...

Q 12.Kya ALLAH Ki Ataa K Bagair Koi Madad Karta He?


BARELWI--Chahe NABI Ho Ya WALI, ALLAH Ki Ataa K Bagair Madad Nhe Kar Sakta, Hum Kisi Se Maangte Hen To Ye Samaj Kar K Wo ALLAH K Nek Bande Hen Aur Hum Unka Wasila De Kar Dua Karen ALLAH Qubool Kare Ga, Or Wo ALLAH K Hukum Se Madad Karte Hen


AHLE HADITH-- To janab kuffar e makkah ka bhi yahi aqeedah tha wo bhi laat , uzza, manaat, huwal ko apna wali maante they.. Aur unka waseela lagate they

ALLAH FARMAATA HAI:

" AGAR AAP UNSE PUCCHEN UNHE KISNE PAIDA KIYA? TO WO YAQINAN YAHI KAHENGE , ALLAH NE!"

(AZ-ZUKHRUF 46 ,87)

"AUR UNSE PUCCHIYE TUMHE AASMAAN WA ZAMEEN SE ROZI KAUN DETA HAI? TUMHARE AANKHON AUR KAANO KA MAALIK KAUN HAI? ZINDA KO MURDA SE,AUR MURDA KO ZINDA SE KAUN NIKAALTA HAI? AUR MAMLON KI TADBEER KAUN KAR RAHA HAI? TO WO YAHI JAWAAB DENGE, ALLAH"

(YOUNUS 10 ,31)
Q.13 Sarkar(as) Ki Zaat Me Aeb Nikalne Wala Kesa He?


BARELWI---Aimma Arba {4} ka Muttafiqa

Fatwa: SARKAR Ki ZAAT Sifaat Nasab Me Aib or Ta'ana Kasne Wala KAFIR Wajib-ul-Q atal or Iski TOBA Na-Maqbul

{Fatha-ul- Qadir Part 4/407}


AHLE HADITH-- ulta chor kotwaal ko daante.

1-aap log rasullullah(sws) ko elm e gaib se tasleem karte ho toh dusri taraf yahi sifat aap apne peer, mureed, ko bhi de dete ho... Aisi sainkdon daleel de sakta hun


2- aapne aapko ashiq e rasool kahte ho toh phir ashiq e raza, aur ashiq e gaus ko kyon lagate ho...

Aap(sws) ki zaat e paak par aeb nikaalne waala kaafir to hai ki.. Lekin unki sunnat ko na maanne waala kaun hai??

Ye bhi mulaheza ho!!


Mulla ali qaari hanafi kitab fiqh akbar ki sharah me likhte hain-

"hanafi fiqh ne kholkar kaha hai ki jo insan yah aqeeda rakhe ki nabi(sws) ghaib ka ilm rakhte the wah kaafir hai, kyonki yah aqeeda allah k is farman k khilaaf hai ki-' allah k siwa aasman or zameen me koi bhi ghaib ka ilm nahi rakhta'

(sharah akbar185)


"bahrurraiq sharah kunzul daqaiq "

me bhi hai ki gairullah ke naam ki nazaren dena Unki qabron par chadhawe chadhate hain aur unke naam k jaanwar zibaah karte hain, magar hanafi fiqh me is kaam ko bhi najayez balki kufr kaha hai


raddul mukhtar sharah durre mukhtar part 2 page 131)

" jo jaahil log mashaikh aur shaheedon ki qabron par ( chadawe ke) jaanwar zibah karte hain wah jaanwar haraam ho jaata hai jabki allah ka naam lekar hi zabah kiya jaaye, aur aisa karne wale ko kaafir kaha hai"

( fatawa gharaib fi tahqikul mazaahib)


yah wahabi ka fatawa nhi balki jis fiqh hanafi par aap k fatwa ka daromadar hai uski daleelen hain

Q.14 Eid e Miladunnabi Me Nafli Roze Rakhna Kahan Se Sabit He?


BARELWI--Mere AaQA (as) Har Peer Sharif Ko Roza Rakh Kar Apna Yome Wiladat Manatey, Abu Qatada (RaziALLAH ) Ke Istiftar Par Sarkar Ne Farmaya: Isee Din Meri Wiladat Hui, Aur Isi Roz Muj Par Wahi Nazil Hui

(Muslim J#01)


AHLE HADITH-- To phir tum log har peer ko roza rakhkar yaum e wiladat kyon nahi manaate..

Baaqi khuraafat kahan se nikaal liya...

Balki yaum e wiladat me to roza se hona chahiye lekin tum log to khoob khichda khaate aur khilaate ho !!!


aur ek sawaal hai kuch saal pahle ye festival "BARAHWAFAAT" k naam se manaya jaata tha ab "EID UL MILADUNNABI" ke naam se manaya jaata hai. Naam badalne ki zarurat kyon padhi???

Agar is hadith se murad wiladat ka jashn manana tha to khulefa rashidun aur aimma e arba ne ise kyon nahi manaya?? Kya nauzubillah unhe aap(sws) se muhabbat nahi thi...

Q.15 Kya Shaheed Zinda Hen?


BARELWI--Jo ALLAH Ki Raah Me Maarey Jaen Inhe Murda Gumaan Bhi Na Karo Wo ZINDA Hen Or RAB K Paas RIZQ Dye Jate Hen

(Aale Imran 169)

{Ek aur Jaga Yahi mafhum}

(Baqara 154)

Jo NABI k Deen ko Bachatey Hue Jo SHAHEED Ho Uska Ye Maqam To NABI Ka Kya Martaba Hoga?


AHLE HADITH-- Beshak hamara bhi yahi aqeedah hai ki shuhada aur ambiya zinda hain lekin jannat me duniya me nahi... Duniya me wo marr gaye hain..

Aapne jo ayat pesh ki usko samjh lo usme saaf bayan hai ki " wo ALLAH ke paas hain aur rizq diye jaate hain"

(tafsir ibne kathir surah zumar 35 ko padhen)Q.16 Kya Sarkar (alehissal am) Ne Kabhi Apna Meelad Manaya?


BARELWI--HUZOOR (as) MIMBER Par Jalwa Afroz Hue, Apna ZIKER e WILADAT Kya Aur Apne FAZA'IL Bayan Farmaye

(Tirmizi J2 P201)

Malum Hua K Meelad Manana BID' AT Nhe, Jo Log BID'AT Kehte Hen Wo QURAN o HADEES Se SABIT Karen


AHLE HADITH-- aap(sws) ne apni wiladat k din fazail bataye ye is hadith me maujood nahi

agar koi imam aap(sws) ke fazail kisi bhi din bayan kare to iska matlab ye nahi ki us din youm e wiladat hai

isliye ye hadith meelad manane ke liye kaafi nahi

dusri baat meelad manane ka zikr sahaba kiram ki haalat e zindagi me kabhi nahi manaya gaya....

Jo kaam kiya hi nahi gaya uska suboot quran wa hadith me kaise ho sakta hai
Q.17Kya Sarkar (alehissalam) Noori Bashar Hen?


BARELWI--Imam Ahmed Halbi: Beshak Nabi (alehissalam) Jab SURAJ Ya CHAAND Ki Roshni Me Chalte, Aap Ka Saaya Nhe Hota Tha Is Lye K Aap NOOR Hen (Seerat e Halbya J2 P422)


Sabit Hua K Sarkar (as) Aam Insan Nhe Balke Noori Bashar Hen


AHLE HADITH- allah taala farmata hai:-

QUL SUBHANA RABBI HAL KUNTU ILLA BA SHA RAR RASOOLA


"AAP KAH DIJIYE KI PAAK HAI ALLAH MAIN TO SIRF EK AADMI (AUR) RASOOL KE AUR KYA HOON"

(BANI ISRAEL 93)


AIYYE AB ZARA UMMUL MOMINEEN HZ AISHA (RA) KI HADITH E MUBARKA BHI SUN LETE HAIN-

"NABI S.W.S BASHAR KE SIWA KOI DUSRI MAKHLOOK NA THEY APNE KAPDE DHOTE, APNI BAKRI KA DHOOD DHOTE AUR APNI SEWA(HELP) AAP KARTE THEY"


(TIRMIZI)

SAYYIDNA HZ. ANAS ( RA) FARMATE HAIN KI EK RAAT NABI SALLALLAHO ALLAIHI WASALLAM NE HAME NAMAZ PADHAI AUR THEEK NAMAZ KI HAALAT ME APNA HATH AAGE BADAYA AUR PHIR JALDI HI PEECHE HATA LIYA, HAMNE ARZ KIYA KI AIY ALLAH KE RASOOL AAJ AAPNE MAMOOL KE KHILAF NAMAZ ME NAYE AMAL KA IZAAFA KIYA HAI? AAP SALLALLAHO ALLAIHI WASALLAM NE FARMAYA NAHI, BALKI BAAT YE HAI KI ABHI ABHI MERE SAMNE JANNAT PESH KI GAYI, MAINE USME BAHUT SE FAL DEKHE TO JEE ME AAYA KI MAIN USME SE KUCH TOD LUN, MAGAR FAURAN HUKM MILA KI PEECHE HAT JAAO,MAIN PEECHE HAT GAYA, PHIR MUJHE JAHANNUM PESH KIYA GAYA, USKI ROSHNI ME MAINE APNA AUR TUMHARA SAAYA DEKHA AUR DEKHTE HI MAINE TUMHE ISHAARA KIYA KI PEECHE HAT JAAO,


(HAAKIM)


ISI TARAH MUSNAD AHMAD, TAKBATUL KUBRA AUR MAJMA AL JAWAID KI RIWAYAT KE MUTABIK EK BAAR AAP HZ SALLALLAHO ALLAIHI WASALLAM HZ. ZAINAB SE NARAZ HO GAYE AUR TAKREEBAN TEEN MAHINE TAK UNKE YAHAN NAHI GAYE, HATTA KI ZAINAB NE APNA SAAMAN BANDH LIYA,

SAYYIDAH ZAINAB BAYAN KARTI HAIN,

FA-BAINAMA ANA-YAUMAN BENIS-FIN-NAARE IZA ANA BE- ZIL-LALI MUKBILIN YANI


USI DIN ACHANAK DEKHTI HOON KI DOPAHAR KE WAQT NABI SALLALLAHO ALLAIHI WASALLAM KA SAAYA-E- MUBARAK AA RAHA THA,


YE DONE RIWAYATEN IS BAAT KI KHULI DALEELEN HAIN KI AAP (SAW) KA SAAYA-E- MUBARAK MAUJOOD THA.....


Q.18 Kya Sarkar(as) Ummatiyo K Haal Se Baa Khabar Hen?


BARELWI--"To Kesi Hogi Jb Hum Har Ummat Se Ek GAWAH Len Or Aye MEHBOOB Tumhe Un Sab Par GAWAH Or NIGEHBAN Bana K Len"

(P#5 Nisaa V#41)

"Be Shak Hum Ne Tumhe Bheja GAWAH Khushi Or Dar Sunata"

(P#26 FATeH V#8)

Mere AAQA (as) Na Sirf Apni Ummat, Balke Jitni Ummaten Guzri Sub Par GAWAH Hen, Or GAWAHI Wohi Deta He Jo Mojud Ho Aur Jis Par Gawahi Deni He Usey Dekhne Wala Ho


AHLE HADITH-- barelwi hazraat ne apne qayaas se kaam liya agar unhone hadith ka mutala kiya hota to shayad haq pahchaan lete


main is ayat ki tashrif hadith se karta hun shayad kuch samjh me aaye ki barelwi hazrat surah nisa 41 ki is tarjuma se kya samjhaana chahte hain.


Fareeza risaalat ki adaayegi par ummat ki shahadat lekar allah taala ko gawaah banane ka maqsad yahi tha ki qayamat ke din main allah taala ki adalat me jawabdehi se bari ho jaaun, lekin iske bawajood allah taala ki purjalaal adalat me haaziri ka darr aap(sws) ko itna ghalib tha ki ek baar, hz abdullah bin masood ra ko huqm diya:- abdullah !mujhe qur'an padhkar sunaao, hz abdullah ra ne arz kiya:-" ya rasoollullah(sws)! Kya main aapko qur'an padhkar sunaaun, aap par to quran naazil huwa hai, farmaya mera jee chahta hai ki dusron se sunu, hz abdullah ra ne surah nisa ki tilawat shuru ki, padhte padhte jab is aayat par pahunche:- " us waqt kya haal hoga jab ham har ummat se ek gawaah laayenge( jo allah taala ki adalat me gawahi dega ki maine tera paighaam pahuncha diya tha) aur un logon (yani ummat e muhammadia) par tumhe (yani muhammad(sws) ko gawaah ki haisiyat se laayenge( taaki aap is baat ki gawahi Den ki maine allah taala ka paigham ummat tak pahuncha diya tha" (surah nisa 41), to rasool e akram ne hz abdullah bin masood ra se farmaya:-" abdullah ! Bas karo" hz abdullah ra ne rasool e akram(sws) ki taraf dekha to aap(sws) ki aankhon se aansu jaari they

(BUKHARI)

" main to un par is waqt tak nigran tha jab tak unke beech tha jab aapne mujhe wapas bula liya to phir aap hi un par nigran they aur aap to saari cheezon par nigra hain"

(maida 117)Q.19 Kya TAWEEZ Baandhna Jaaiz He?


BARELWI--"Aur Hum Qur'an Me Utaarte Hen Wo Cheez Jo Momino K Lye ( Ruhani o Jismani) Amraz Se SHIFA He"

(Bani Israeel 82)

Aayat Ke Tehat Mehmud Aalusi Ne Roohul Ma'ani Me Imam Subki, Imam Malik, Imam Baqir, Imam Seerin Ka Qoal Likha: "Asmae Elahi, Duae Maasura Ka Taweez Baandhna Sahaba o Tabaeen Ka Mamul, Jaaiz o Mustaheb He" Ibne Umer Apne Bachon Ko Muawwizat Ka Taweez Baandhte They

(Abu Daud, Tirmizi)


AHLE HADITH--Hazrat-Abdullah-bin masood(r.t.a) farmate hain ke Rasool-Allah{sall’Allaahu ta’aalaa alaihi wa’sallam} ne farmaya yaqinan " raqiyah' Taweez" ya "Shohar biwi(hasband& wife)" ke liye mohabbat paida karne ke khatir kisi chiz ko pahanna Shirk hai.

(Abu-Dauood/Musnad-Ahmad*)


Hazrat-Aaqbah-Bin-Aamir(r.t.a) farmate hain keRasool-Allah{sws}nefarmaya: jisne "Taweez"latkaya Allah iski hajat purina kare.

(Abu-Dauood)


Hazrat-Abdullah-Bin-Aakim(r.t.a) farmate hain kRasool-Allah{sws} ne farmaya:jisne “Taweez”latkai usne Shirk kiya.

(Musnad-Ahmad/Trmizi)


Hazrat-Imraan-Bin-Haseen(r.t.a) se rawayat hai keNabi{sws} ne ek Aadmi ke Hanth(hand) me pital ka bana hua “Kada(chodi)” dekha to daryaft kiya: Ye kya hai? Isne jawab diya ke ye kamzori se bachne ke liye hai’ To aap{sws} ne farmaya: isse utaar kar phek do’ isliye ke ye kamzori hi me ezafa karega’aur isse pahne hue teri “wafaat(death) ” ho gai to tu kabhi kamyaab nahi hosakta”.

(Musnad-Ahmad)


Barelwi hazrat ne bani israel ki ayat taweez pahanne ki daleel ke liye pesh ki hai lekin is ayat se taweez pahanna saabit nahi
Q.20 Meelad Ko Shirk Kehna Kesa?


BARELWI--Jis Ne Kaha Meelad SHIRK He Wo Daira e Islam Se Kharij Hogaya... KESEY?

Kyunki Meelad Ka Matlab He Pedaish Ka Din Or ALLAH Peda Hone Se Paak He, Jinho Ne Shirk Kaha Wo ALLAH ki Baargah Me Tauba Karen Or Apne Sho'ur Se Haqiqat Ko Jaane


AHLE HADITH-- 1- jashn e meelad manana na hadith se saabit hai aur na sahaba, aimma arba se.....

Agar paidaish ka din manana nek kaam hai to barelwi hazrat ko chahiye ki isaaiyon ke saath chrishmas day manayen aur is aham fareeze ko manakar dohra sawaab haasil karen


Q.21 Nabi Ko Apne Jesa Bashar Kehna Kesa?


BARELWI--Nabi Ko Haqarat Se Sabse Pehle Bashar SHETAN Ne Kaha

(Al Hajr V#33)

Phir Uske Chelo Aur Mushrikeen Ne Kaha:

"Tum To Hum Jese Bashar Ho"

(Al IbrahimV10) (AlShuara V186)

Malum Hua Ke Nabi Ko Apne Jesa Bashar Kehna Momino Ka Tariqa nahi


AHLE HADITH-- Kya aqal hai aapki.

Chliye ham bashar allah se bhi saabit kare dete hain

"AUR HAMNE AAPSE PAHLE SIRF AADMIYON HI KO PAIGHAMBAR BANAYA JISKE PAAS HUM WAHIY BHEJA KARTE THEY TO(AIY INKAAR KARNE WALON) AGAR TUMKO(YAH BAAT) MALUM NA HO KITAAB WALON SE MALUM KAR LO"

(AMBIYA 7)


AUR ALLAH NE AAP KO HUQM DIYA KI YE KAHEN


"AAP KAH DIJIYE KI MAIN TO BAS TUMHARE JAISA HI INSAAN HUN MERE PAAS TO BAS EK WAHIY AATI HAI KI TUMHARA MABOOD EK HI MABOOD HAI"

(AL KAHF 110)


QUL SUBHANA RABBI HALKUNTU ILLA BA SHA RARRASOOLAT


"AAP KAH DIJIYE KI PAAK HAI ALLAH MAIN TO SIRF EK AADMI (AUR)RASOOL KE AUR KYA HOON"

(BANI ISRAEL 93)


Q.22 Kya AAQA alehissala m Mukhtaar e Kul Hen?


BARELWI--"Aasman Aur Zamin Ki Har Cheez ALLAH Ne Tumhare Lye Musakhar Kar Di Aur Apni Zahiri o Batini Nematen Di"

(AlQ,Luqman V#20)

"Beshak Muje Zamin Ke Khazano Ki Kunjiyan Ataa Ki Gayin"

(Bukhari J#2, P#585 ,975)

(Muslim J#2, P#250) (Mishkat)

AHLE HADITH-- aapne jo hadith ke hawale diye sab out of context hain


Kah dijiye ke mujhe maloom nahi ke jiska wada tumse kiya jata haiwo qareeb hai ya mera Rab iske liye door kimuddat muqarar kar rakha hai[25 ], Wo Gaib ka jannewala hai aur apne Gaib par kisi ko matloo{yani zhahir)nahi karta[ 26 ] , Siwaye is Paigamber ko jise wo pasand kar le lekin iske bhi aage piche pahredar muqarar kar deta hai[27 ],isliye ke inko apne Rab ke paigaam pahuncha dene ka Elm ho jaye, Allah-Taala ne inke Ass-pass ki tamaam chizon ka Aahatakar rakha hai aur har chiz ki ginti ka shumar kar rakha hai[28 ]


{Surah-Al-Jinn, ayat-no---25 ,26,27,28}Aye nabi ! kah dijiye: main tumse nahi kahta ke mere pass Allah ke khazane hain, aur na main Gaib janta huaur na main tumse ye kahta hu ke main Farishta hu, main to issi chiz ki pairwe karta hu jo meri taraf Wahee ki jati hai, kah dijiye kya bina aur nabina(blind & blindless) barabar ho sakte hain phir kya tum gaur nahi karte?

(Anaam, 50)

Q.23 Nabi Karim alehissalam Par Kisi Ne Ta'an Kya, To Ab Ek Aashiq e Rasul Par Kya Lazim He?


BARELWI--Mujaddid Alf e Saani : Agar Koi Din Me LAAKH Durood Parhta He Magar Huzoor K Mutaliq Ta'an (Gustakhi) Ko Thandey Peat Sun Leta He To Uska Parhna Us K Moo Par Maar Dya Jayega

{MAKTOOBAT}


AHLE HADITH-- hadith se samjhaao.#UmairSalafiAlHindi
#IslamicLeaks

Friday, September 23, 2011

KAMRAN JAN(DEOBANDI) KI NADANI USE USOOL-E-AHLE HADITH KI SAMJH NAI
KAMRAN JAN(DEOBANDI) KI NADANI USE USOOL-E-AHLE HADITH KI SAMJH NAI1- hz abdullah bin masud (ra) farmate hain:-" jab tum ham se koi baat qur'an ya hadith ki puchoge to ham batainge aur nayi baatein jo tumne nikaal li hain wah hamari qudrat se baahar hai"


2-hz qatada (rh) mashoora tabiee imam farmate hain:-" maine 30 saal se koi baat apni raaye se nahi kahi"


3- imam abu halaal taabai(rh) farmate Hain:-" maine 40 saal se koi baat apni raaye se nahi kahi"


4- hz imam ata (rh) farmate hain:-" mujhe allah se sharm aati hai ki duniya me meri raaye par amal ho"

inhi imam ata(rh) ke baare me imam abu hanifa ne farmaya tha ki maine unse bahtar aadmi nahi dekha

5- hz abdullah bin umar(ra) fatawa dene se zyada yah kahte they ki "main nahi jaanta"


6-hz abdullah bin masud (ra) farmate hain:-" jo shakhs tamam maslon me fatawa de wah diwaana hai"

8- imam sho'abi(rh) farmate hain, "main nahi jaanta" kahna aadha ilm hai, agar qayaas karoge to halal ko haraam aur haraam ko halal karoge.9- hz ali(ra) farmate hain:-" jab mujh se koi baat pucchi jaaye jo main nahi jaanta to is baat me kaleja ke liye sab se zyada thandi baat yah hai ki main kahun, "wallahu alam"


10 - imam sho'abi(rh) farmate hain:-" agar log hadees e rasool sunaaye to isko akhtiyaar karo aur jo baat apni raaye se batayen to usko Pakhane(toilet) me daal do"


11 - imam muhammad bin sireen(rh) farmate hain:-" main tujhse hadith e rasool bayan karta hun aur tu yah kahta hai ki falan falan yah kahta hai, ab tujhse baat na karunga"


12 - hz saeed bin zubair(ra) farmate hain:-" main hadith bayan karta hun aur tu usmd qur'an ke saath ishaare karta hai, rasoollullah sallallaho alaihi wasallam tujh se zyada qur'an jaante they," aakhir rasoollullah(sws) ke irshaad giraami par ise khatm karta hun, aap farmate hain, jis ko fatawa dene par zyada zur'at hai usko jahannum ki zyada zur'at hai"


(daarimi)


http://islamicleaks.blogspot.com/2011/07/raaye-aur-fatawa-baazi-ummat-ke.html?spref=fb

Thursday, September 22, 2011

SEEDHA RAASTA

Bismillahirrahmanirraheem
Al-Quran:


Allah Ta'la aur iskey Farishtey Nabi (Sallallah u Alaihi Wasallam) per Rehmat bhejtey hain,


Ae Iman waalo! tum bhi in per Durood bhejo aur khoob Salaam bhejtey raha karo


(Surah Al-Ahzaab, V# 56)


Hadees: Abdullah Bin Masood Raziallahu Anhu se rivayat hai k Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ne ek seedhi lakeer khenchi, phir fermaya: "ye Allah ka raasta hai" Phir Aap Sallallahu Alaihi Wasallam ne iskey daen aur baen ( right and left) chand lakeerain khenchi aur fermaya: "ye mukhtalif raastey hain, in main se her ek raastey per Shetaan hai.


(Musnad Ahmed)


Phir Aap Sallallahu Alaihi Wasallam ne ye Ayat tilawat fermae:

"aur yaqeenan ye mera seedha raasta hai, lihaza tum isi ki pairwi karo aur tum doosrey raaston ki pairwi na karo, woh tumhain (Allah) ke raastey se alag ker daingey


(Al-An'aam , V#153)

Wednesday, September 21, 2011

Itaat-e-Ra sool Baisat-e-Mohabbat Elahi hai

BismillahirrahmanirraheenItaat-e-Ra sool Baisat-e-Mohabbat Elahi haiRasool{sall’Allaahu ta’aalaa alaihi wa’sallam} hi wo hasti hai jiski pairwe karne se Allah-Taala mohabbat karta hai, Allah-Taala farmata hai:-


Aye Rasool{sall’All aahu ta’aalaa alaihi wa’ sallam} !kah dijiye agar tum Allah-Taala se mohabbat rakhte ho to meri tabedari(yani pearwe) karo [meri pearwe karoge to] khud Allah-Taala tumse mohabbat karega aur tumhare gunah ko maaf farma dega aur Allah-Taala bada bakashne wala maherbaan hai.(Surah-Al-Imraan, Aayat-No---31)


kah dijiye! ke Allah-Taala aur Rasool{sall’All aahu ta’aalaa alaihi wa’sallam} ki itaat karo, agar ye monh pher le to beshak Allah- Taala kafiron ko dost nahi rakhta.


(Surah-Al-Imraan, Aayat-No---32)Rasool Hi Hakim Hota HaiRasool hi wo hasti hai jisko apne tamaam ikhtilafaat me faisla karne wala manna aur uske faisle ko bina kisi jhijhak ke taslim karna haqiqi Emaan hai,


Jaisa ke Irshad- E-B aari-Taala hai:-


Qasam hai tere Parwardigar ki! ye Emaandar nahi ho sakte jabtak ke tamaam aapas ke ikhtilafaat me apko hakim na maan le, phir jo faisle aap inme kar de inme se apne dil me kisi tarah ki tangdasti aur nakhushi na paye aur farmabardari ke sath qabool karle.


(Surah-Al-Nisha , Aayat-No---65)


is Aayat se maloom hua ke tamaam ikhtilafaat me Rasool akhri sanad hai, jo log apne malomaat me kisi gair Nabi ko sanad mante hain, iske Qaool-wa- Faal ko bina jhijhak aur be-dalil taslim karte hain, wo log isko Nabi ka darjah de dete hain, aur is Aayat se pata chala ke aise hi log momin nahi ho sakte.Rasool Shariyat-e -Elaahi Ko Batane Wala Hota Hai


Rasool hi wo hasti hai jo apne Ohde (yani post) ke lihaz se is baat ka haq-dar hai ke wo Allah ke liye shariyat ki Tasrih-wa- Tauzeeh kar sake, dosre ko ye haq nahi pahunchta ke wo Tasrih-wa- Tauzeeh kar sake, Allah-Taal a Farmata hai:-


"Aye Mohammad{sws}! ye zikr (yani kitaab) humne aap ki taraf utara hai ke logon ki janib jo (shariyat) nazil farmaya gaya hai aap isse khol khol kar biyaan karde, shayad ke wo Gaoor-wa-Fikr kare.

(Surah-Al-Nahal , Aayat-No---44)


Rasool ke Qauool-wa- Faal Ki Mukhalfat Fitna-e-Azim Hai


Rasool{sws} hi wo hasti hai jiske Qauool-wa- Faal ki mukhalfat karna Fitna-e-Azim ko dawat deta hai,

Allah-Taal a ka irshad hai:-


Sono! jo log Rasool ke hukum ki mukhalfat karte hain inhe darte rahna chahiye ke kahi in par koi zabar- dast aafat na apade ya inhe dard- naak Aazaab na pahunche.

( Surah-Al-Noor, Aayat-No---63)

HAMARI TABAAHI AUR PARESHAANI KA ASAAN HAL(SOLUTION)

bismillahirrahmanirraheem
HAM NE QURAN KO TARJUME SE PADHTE HI NAHI YAHI WAJAH HAI KE HAM ZAMANE ME ZALEEE O KKHOWAR HAIN.


JO QURAN HAMARI HEDAYAT KE LIYE AA'YA, THA HAMNE US QURAN KO SIRF BARQAT KE LIYE,TELAWAT KE LIYE, MURDE KO BAKHSWAME KE LIYE, TAWEEZ BANANE KE LIYE, PANI ME GHOL KE PILANE KE LIYE, ISTEMAL KAR RAHE HAIN,

HAMDARD DAWAKHANA BANA RAKHA HI QURAN KO,

HAME SHARM AANI CHAHIYE,QURAN JIS MAQSAD KE LIYE NAZIL HUA, HAMNE US MAQSAD KO BILKUL TARAK KAR DIYA,

AOR WOH KAM KARNE LAGE JO NABI NE KABHI NAHI KIYA, NA HUKM DIYA NA SAHABA KARAM NE KABI KYA NA 4 IMAM NE KYA, MUSALMNO TUM QURAN ME GAOR KIUN NAHI KARTE,

QURAN HAR INSAN KE LIYE AYAA HI KISI MOLVI MUFTI KE LIYE KHASH NAHI,

DALEEL BHI HI MERE PASH, SURAH QAMAR MEIN, ALLAH NE 4 AYAT NAZIL KYA(17 ,22 , 32 ,40 ) AOR EK HE BAAT BATAYA,

(((HAMNE QURAN KO ASAAN KARKE NAZIL KIYA HI, KOI HI NASEEHAT LENE WALA)))

SURAH QAMAR-17 ,22 ,32 , 40,


AB AAP SAB LOOG BATAOO, JO YAH KAHTA HI KI DEEN HAR KOI NAHI SAMAJH SAKTA HI, YAKINANAN NAAM KA MUSLIM HI, USKO DEEN KI SAMAJH NAHI, YA PHIR DUSMAN ISLAM HI,


JO ALLAH KE KALAM KO JHUTLA RAHA HI, YAH KON LOOG HI, JO MUSALMANO KO APASH MEIN LARHA RAHE HI, JUDA JUDA KYA HUA HI, JAB KOI ISLAM SE JUDA HOTA HI, TAB USKI APNI EK JAMAT HOTI HI,


BACHO SARI JAMAT SE , QURAN HADITH KO KHUD PARHO APNA AMAL KHUD SAHI KARO,

ALLAH HAMSAB KO QURAN & SAHI HADITH PARHNE, AOR AMAL KARNE, AOR LOOGON TAK PAHUCHANE KI TUOFEEQ ATA KARE,

AMEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEN


By: Ahmed Bhai

Tuesday, September 20, 2011

MURDON KO SAWAAB KAISE PAHUNCHAYA JAAYE


BismillahirrahmanirraheemMURDON KO SAWAAB PAHUNCHANA:


Is daur me musalmano me mayyit ko sawaab pahunchaane ka naya tareeqa nikaala huwa hai, jisse murdon ko to kabhi sawab nahi milta aur karne waale ka nuksaan yah hai ki allah aur rasool ke munkar bante hain, paisa barbaad hota hai, aur shaitaan khush hota hai, bewaaon aur yateemo ke haq khatm hote hain,

mayyit agar karzdaar mari hai to aakhirat ke azaab ka shikaar ho jaati hai

is daur ke jaahil musalmano(maslan barelwi) ko jahan dekhiye is bimari ka shikaar hain yahan unke yahan koi mara aur unhone baap daada ki pairwi ki,

murde ke saath anaaj etc qabron par baat'te hain paisa baat'te hai, teesre din teeja, 10wa,20wa,40wa, 6 mahi barsi karte hain phir acche khaane, pulaao, zarda, biryani, mithai aur biraadri ko khaana khilaate hain aur aapas ke badle utaare jaate hain


kitna hi gareeb ho khaana zaroor khilaayega, khana na de teeja na kare ya Koi biraadri waala na bulaaya jaaye aisa ho hi nahi sakta, aise maut ke khaano me shadi ki tarah biraadri ke ameer wa gareeb sab shareek hote hain ,

agar sadqa wa khairaat ka naam lekar bulaya jaaye to koi na aaye.


Agar inse puchiye aap kis deen ke hai jo jawaab me irshaad hota hai AHLE SUNNAT WAL JAMAAT pakke hanafi,

agar pucha jaaye ki hanafi maslak ki kis fiqh ki kitab me ya charon maslako me se kisi maslak ki kitab me in rasmon ko likha huwa bata sakte ho?? To jawab nahi de sakte , agar unke paas koi jawab hai to sirf itna ki hamne to apne baap daada ko aise hi karte dekha hai,

kuch kahte hain ham to jaahil hai kitne ki padhe likhe jo rashme karte hain kya we qur'an wa hadith nahi samjhte?? Aur jo thode bahut padhe likhe bhi hain we farmate hain- "miyan isme nuksaan kiya hai buraai to sadqa khairaat me hai aur karz lekar khairaat karna bhi accha hi hai isme buraai kaun si hai


is jawab ko Kaafi samjhkar asal matlab ko chhod dete hai aur wah nahi jaante ki allah wa rasool ne haqdaaron ka haq ada karne ka kya tareeqa farmaya hai?? Yateemo ke maal ki hifazat ko qur'an majeed kya kahta hai, allah musalmano ko samjh deSAWAAB PAHUNCHAANE KA SAHI TAREEQA:Mayyit ko sawab pahunchane ka theek aur sahi tareeqa yah hai ki allah ke waaste apne khaas maal se jisme kisi yateem wa bewa aur dusre rishtedaar ka kuch haq na ho, usse ghareeb miskeen aur ristedaaron ki madad karen unhe khana khila den kapda bana den, nagad raqam se madad karen


"agar taqat ho to mayyit ke sawaab ki niyyat se kuwan(well) khudwa den, madarsa banwa den, yateem wa ghareeb bacchon ko madarsa bhijwa den, agar mayyit karzdaar mari ho to pahle uska karz chuka de phir kahin khairaat ka naam len"


(abu dawood, nisaai, mishkaat 161)


" mayyit ki taraf se khana kaaba ka hajj karen ramzan ke roze rakhen jo us par waajib ho, jo Roze mayyit chhod mari hai hai unki qaza kara den ya nazar ke roze ho to unko pura kara den"


(tirmizi, abu dawood,nisai,mishkaat)agar maal zyada hai aur koi haqdaar nahi hai to mohtaajon ka wajeefa muqarrar kar den aur kisi kaam me dikhaawa na ho na dikhaawe wa naam ki niyyat ho, agar is tarah sawaab pahunchaayenge to qur'an ke mutabik murde ko allah sawaab deganabi(sws) ne farmaya- "jab insaan mar jaata hai to uske saare amal khatm ho jaate hain, magar 3 cheezen maut ke baad bhi faayeda deti hain--

1- sadqa wa khairaat

2- deen ka ilm jisse log faayeda uthaayen

3- nek aulaad jo uske liye dua karti rahi.


(muslim, mishkaat)


agar sadqa khairaat karne ki takat na ho to karz lekar yah kaam na karna chahiye, mayyit ke haq me sirf dua ki karna kaafi hai.


Is tarah khairaat karke dua karen ki " aiy allah yah mera sadqa teri janaab me maqbool ho to mere maa baap ya falan shakhs ko pahuncha de" To allah apni maharbani se wah sawab use pahuncha dega, paisa bhi aapka sahi jagah pahunch jaayega aur murda bhi khush hoga allah wa rasool tumse raazi honge tum sawaab se mahrum na rahoge.....

NIKAH KE MASAILBismillahirrahmanirraheemNIKAH KI FAZILAT:Nikah ka lugwi maana hai aisa contract jiske nateeje me mard aur aurat ek dusre par halaal ho jaayen" nikah karna sunnat hai iski haisiyat rakhne ke bawajood nikah na kare wah nabi(sws) ke tareeqe par nahi hai jo shakhs zina se bachne ke liye nikah karta hai allah uski madad karta hai nikah na karne se zameen me fasaad paida hota hai nikah karne se jitni miyan biwi me muhabbat hoti hai aur kisi me nahi hoti, nikah aadha deen hai mardo ke liye aurton se badkar koi fitna nahi"


(mishkaat 268)" kunwari larki se nikah karna behtar hai maal wa khoobsoorti hasab nasab ka khyaal na kare balki deen daar aurat se nikah kare, musalman ke liye nek aurat se badhkar aur koi cheez nahi hai jis nikah me kam kharch ho usme barkat zyada hoti hai,

jis aurat se nikah karna chahta hai use ek baar dekh le kyonki ek baar dekhne se muhabbat paida hogi, nikah ke waqt Aurat se izazat lena zaroori hai agar kunwari hai to uska chup rahna kaafi hai aur talaaqshuda ko zabaan se kahna chahiye, bina sarparast ke nikah sahi nahi agar koi wali na ho to haakim wali hai ek aadmi ke paighaam ke hote dusre ko paighaam dena mana hai"


(mishkaat 262,266,269,268)JINSE NIKAH JAYEZ NAHI:


1- sauteli maa

2- sagi maa

3- beti

4-bahan

5- fufi

6- khala

7- bhateeji

8- bhaanji

9- dhoodh wali maa (daai)

10- saas

11- biwi ki beti jo pahle shauhar se ho

12- sage beton ki biwi se

13- do sagi bahno se ek saath


nikah me biwi aur uski fufi ko jama karna haraam hai aur isi tarah biwi wa uski khaala ka jama karna bhi haram hai, musalman mard ka nikah mushrika aurat se aur musalman aurat ka nikah mushrik mard se haraam hai, behtar hai ki mushrika ke mukaable me musalman laundi se nikaah kare isi tarah iman wali aurat ghulam se nikah kare magar mushrik mard se nikah na kare,

magar Musalmano ko yahudion wa isaayion ki paak daaman aurton se nikah karna jayez hain


( mishkaat, bukhaari, surah nisa)JAWAAN AULAAD KI SHAADI:"Jawan ladke aur ladkiyon ka nikah kar dena chahiye, hadith me hai agar ladki 12 saal ki ho gayi ho aur uska nikah nahi huwa aur usse zina ho gaya to uska gunaah baap par hai, iski tarah jab ladka baaligh ho jaaye to fauran nikah kar dena chahiye warna agar zina kar baitha to uska gunah baap par hoga"


(mishkaat 276)


" agar ek se zyada biwiyan ho to unke beech insaaf wa baari muqarrar karna wajib hai, khilaane pilaane wa raat guzaarne me insaaf karna wajib hai magar muhabbat me kami zyadati me koi pakad nahi


(mishkaat 276)agar pahli biwi ke hote huwe kunwari aurat se nikah kare to 7 raat kunwari ke paas rahe phir baari muqarrar kare, aur shadi shuda aurat ko kunwari par kare to 3 raat uske paas rahkar baari muqarrar kare, agar aurton ke saath insaaf Na karega to qayamat ke din is haalat me allah ke saamme laaya jaayega ki uska aadha jism gira hoga

aur aurton ka mard par haq hai ki jo khaaye waisa hi khilaaye jaisa pahle waisa hi pahnaaye iske muh par na maare, bura na kahe, naraazgi ki surat me ghar se bahar na soye agar zarurat pesh aaye to maamuli se maar maare, zabaan daraaz hai to talaaq de de"(tirmizi, mishkaat 279)

ASAL IMAM KAUN?? (PART 2)

BismillahirrahmanirraheemImaam Banana ALLAH-TAALA Ka Kaam Hailihaza wo " yani Allah" jis kisi ko risalat ata farmata hai isse insano ka Imaam- wa-Mutaa bana deta hai,

Imam banana logon ka kaam nahi- jo log Rasool{sws} k elawa dosre ko apna Mutaa aur Imaam banale phir unhi ki itaat kare unhi ke fatwe ko Sanad-Akhir samjhe wo Shirk-Feeh- Alha kim ke murtakab honge,

sirf Rasool hi Allah-Taala ki taraf se tamaam insano ke liye Imam bana kar bheja jata hai,

Rasool ko Risalat ya Imamat Allah-Taala ki taraf se ata hoti hai,


Allah farmata hai:- jab Ibrahim(a.s) ko inke Rab ne kai baton se azmaya aur unhone sab ko pura kar diya to Allah ne farmaya ke main tumhe logon ka Imaam bana dunga "ya bana raha hu"


(Al-Baqrah,124)


Ibrahim(a.s) jante the ke Imaam banana sirf Allah-Taala ka kaam hai,

Lihaza wo DUA farmate hain:- "Aye Allah! meri Aulaad me se bhi(imaam banana)


(Baqrah, Aayat-No--- 124)


Allah-Taala ne farmaya:- Mera wada zalimo se nahi


(Surah-Al-Baqrah, Aayat-No-124)


is Aayat se sabit hua ke Imaam banana Allah-Taala ka kaam hai na ke insano ka

dosri baat ye sabit hui ke Imaam gunahgar nahi hota balke Masoom hota hai,


lihaza siwaye Nabi ke aur koi Imaam nahi ho sakta,


Syedna-Ibrahim( a.s) aur chand aur Rasoolon ka zikr karne ke baad Allah-Taala farmata hai:- Aur humne inhe peshwa" yani Imaam" bana diya tha ke hamare hukum se logon ko Rahbari" yani hidayat" kare aur humne inki taraf neak kamo ke karne aur namaz qayam rakhne aur zakat dene ki wahi ki aur sab ke sab hamare ibadat guzar bande the.(Surah-Al-Ambiya, Aayat-No---73)


is Aayat ke baad bhi Allah-Taala bahut se Ambiya ka zikr farmaya hai aur inke Imaam banaye jane ki taraf ishara farmaya hai,


in Aayat se sabit hua ke Imaam banana Allah-Taala ka haq hai,

Imaam sirf Rasool hi hote hain, Rasool ke elawa agar kisi ko Imaam bana liya jaye to ye Shirk-Feeh-Alha kim hai...


BY: MUHAMMAD SHAHID

Monday, September 19, 2011

REPLY TO KAMRAN JAN(DEOBANDI)

Bismillahirrahmanirraheem
AQALMAND DEOBANDI(KAMRAN JAN) KE SAWALON KE JAWAB:DEOBANDI--Q4. Taqleed ko kuch log Na Jayez kehte hain. Is silsile me Qurani Aayaat bhi pesh karte hain.?DEOBANDI KHUD ANS. DE RAHA HAI--A4. Taqleed ki 2 Qisme hain. Ek Jayez dusra Na Jayez.


SALAFI: WAH RE MUQALLID ZARA TAQLEED KI DEFINITION TO BATANA LUGAD SEDEOBANDI--Jis tarah Lughat ke aitbaar se Kutiya ke Doodh ko bhi doodh hi kaha jata hai aur Bhains ke doodh ko bhi doodh kehte hain.


SALAFI: HAAN ISME GHALAT KIYA HAI KYA BHAINS KE DHOODH KO TU COLDDRINK BOLTA HAIDEOBANDI--Ghair Muqallideen Kutiya aur Bhains ke doodh me faraq nahi karte.SALAFI: HAM HADITH SE FARQ KARTE HAIN AGAR KUTIYA KA DHOODH HALAL HO TO HADITH SE BATA MUQALLID


DEOBANDI--Inko bas Doodh peene se matlab hai.


SALAFI--QAYAAS SE TUM KAAM LETE HO HAMKO TO HADITH SE MATLAB HAI SHAYAD TUM PEETE HOGE


DEOBANDI--Agar Koi shaqs aise Mujtahid ki Taqleed kare jo Kitabo Sunnat ko behtar samajh sakta ho toh bila shuba' ye Taqleed Jayez hai.SALAFI--WAH RE WAH TERA JAWAB NAHI MUQALLID 4 IMAM BARHAQ TO EK KO KYON PAKDA HUWA HAI CHARON KI TAQLEED KYON NAHI KARTA...

AGAR TU HAQ PAR HAI TO 3 IMAMON PAR JAHANNUMI KA FATAWA LAA DEOBAND SE


DEOBANDI--Allah ta'la ka irshaad hai: "..uski raah chalna jo Meri taraf jhuka hua ho.."


SALAFI--PURI AYAT WITH REF QUOTE KAR AUR SURAH NISA AYAT NO 59 OR 69 BHI PADH LE TAQLEED KA JANAZA NIKAL RAHA HAI BACHAA LE


DEOBANDI--Ye Allah ta'la ka hukm hai. Ghair Muqallidee n ya toh is ayat ka inkaar kar dein ya phir ye sabit karein ke 4 A'imma, Allah ta'la ki taraf nahi jhuke yani Mu'mineen ke Raaste par nahi the..


SALAFI--KYA AIMMA SIRF 4 HI AAYENGE MAAN LO AANE WAALE WAQT ME EK AUR PAIDA HO GAYA TO USKA KYA HUQM HOGA USKI TAQLEED KYA WAJIB HOGI...

KYA QURAN ME HAI KI 4 HI AIMMA AAYENGE YA HADITH DIKHAADE


DEOBANDI--Kin Masaail me Mujtahid ki Taqleed kee jayegi.?


DEOBANDI ANSWER HIMSELF--Sirf Masaail e Ijtihaadiy a me ya'ni sirf Un Masaail me jinka Hukm Quran wa Ahadis me Sirahtan (Clear) moujood nahi


SALAFI--IMAMAT KA MUSTAHIK WO HAI JISKA SATAR(PRIVATE PART) CHOTA HO AUR BIWI KHOOSURAT HO..

(FIQH HANAFI)

AGAR KUTTA BARTAN ME MUH DAAL JAAYE TO 3 BAAR DHULO

(FIQH HANFI)

KAABE KE CHHAT PAR NAMAZ PADHNA JAYEZ HAI !!

(FIQH HANFI)


NAMAZ ME 1 FEET KI DOORI

(FIQH HANAFI)


MAA, BAHEN KHAALA FUFI, NANI, SE SHADI JAYEZ

(FIQH HANAFI, FATAWA ALAMGIRI WA FATAWA QADHI KHAN)

ETC ETC...

KYA YE SAB ME IKHTELAAF NAHI.....

AUR SUN RAFULYADAIN HANAFI FIQH SE BHI SAABIT HAI JANAB KAHAN SO RAHE HO JAAG JAAO


DEOBANDI REGARDING RAFULYADAIN--Ghair Muqallid Aalim Nawab Siddiq Hassan ne Abu Dawood ke hawale se Hadis e Mua'z Razi Allahu Anhu ke baare me farmaya ke ye Mash' hoor Hadis hai aur farmaya Ke Hadis e Muaz rz. me Ijtihad ka Maqaam Muta'yyan hai, Ke Jo masla Sirahtan Kitab o Sunnat se na mile iska Hukm Raai aur Ijtihad ke Usoolo se Kitabo Sunnat se Mujtahid ukhaz karega.

[Ar Rouzatun Nadiyah 3/246]


SALAFI-- HADITH WA SUNNAT SE NA MILE TAB AMAL KAROGE NA RAAYE PAR.... TUM TO HADITH DEKHKAR HI ANDHE AUR MUNKAR HO JAATE HO AUR JAANWAR( SURAH ARAAF 179) BAN JAATE HO...


DEOBANDI---Mujt ahideen, Qur'an wa Ahadis se kis tarah Masaail ka hal nikaal kar apna Mazhab ya Usool banate hain.?


DEOBANDI HIMSELF---Mujta hideen, DALEEL par amal karne ke liye 3 Baton ki Tahqiq karte hain.

1. Daleel (Hadis) jis se Hukm sabit kiya Jata hai Wo Khud sabit aur Sahih ho.

SALAFI-- BESHAK


2. Is daleel se Jo samjha jata hai, wahi Murad e Rasool Sallallahu Alyhi Wa Sallam ho. Ma'na wa Matlab Muraad e Rasool (Sws) ke khilaf na ho.

SALAFI-- BESHAK


3. Agar is Daleel (Hadis) ke muariz (khilaf) Koi Aur Hadis ho toh us Ta' ruz aur iqtilaf ko door kiya Jaye.


SALAFI-- BESHAK YAH TARUZ AUR IQTILAAF DOOR HO CHUKA HAI LEKIN TUM AANKH WAALE ANDHE BANE HUWE HO


DEOBANDI---Hazraate Muhaddisee n Rahimahumullah ne pehli baat ki Tahqeeq me apni Sari Umr guzaar di.


SALAFI-- BESHAK!!
TABHI TO KAHTA HUN SAHIH BUKHARI MUSLIM KI HADITH KO SEENO SE LAGAKAR AMAL KARO AUR FIQH KE PEECHE MAT BHAAG...

KYA IMAM ABU HANIFA MUHADDIS THEY JO TU UNKE PEECHE BHAAG RAHA HAI ANDHON KI TARAH AGAR MUHADDIS THEY TO UNKI KITAAB AUR UNKI JAMA HADITH KAHAN HAIN??


DEOBANDI--Aur Murad e Rasool( sws) ko samajhne aur Rafa' Ta'ruz ko Mujtahidee n/ Fuqaha ke hawale kar diya.


SALAFI-- BESHAK


DEOBANDI--Ghair Muqallideen, Rasoolullah SAWS ki ita'at ke Naam par Na Ahlo ko bhi Ijtihad ki da'wat dete hain aur Phir apne Mullaon ki Andhi Taqleed me laga dete hain.


SALAFI-- ULTA CHOR KOTWAAL KO DAANTE

GAAYEBANA-NAMAZ E JANAZA PAR MUQALLIDEEN KA AITRAAZ

Bismillahirrahmanirraheem
GAAYEBANA-NAMAZ E JANAZA PAR MUQALLIDEEN KA AITRAAZ:
Gaaybana namaz e janaza padhne par najjasi ke kissi se daleel li jaati hai yah kissi sahih bukhari(1245,1318,1320,1327,1328,1333,) aur sahih muslim (951) me maujood hai,Sahih bukhari aur wagerah hadith ki kitabon me yah waqeya marwi hai ki habsha me najjasi ki wafaat hui, aur madeena me rasoollullah(sws) ne sahaba ho hamraah lekar uski namaz e janaza padhai, isse malum huwa ki mayyit ki gaayebaana namaz e janaza padhi ja sakti hai, yahi imam shafai rh, imam ahmad bin hambal rh, aur jamhoor salaf ka maslak hai, kisi sahabi se iski manahi marwi nahi, kuch log jinhone yah hadith qubool nahi ki unhone tarah tarah ki qaiden , sharten, bahane taraashe hain, lekin yah sab sirf apne aqli soch hai, shar'an unki koi daleel nahi,maslan kaha jaata hai ki yah amal nabi(sws) ke saath khaas tha, magar yaad rahe ki nabi(sws) Ka har amal poori ummat ke liye uswa wa namoona hai, isliye aapka koi amal aapke saath us waqt tak khaas nahi qaraar diya ja sakta jab tak ki uske khaas hone ki koi saaf daleel na ho, aur us amal ke khaas hone ki koi daleel nahi,yah bhi kaha jaata hai ki aapke liye najjasi ki mayyit se parda hata diya gaya tha,

magar ek to iski koi sahih riwayat nahi, dusri , agar parda hata bhi diya gaya ho to yah khaas hone ki daleel nahi ban sakta, kyonki ek to is baad ki koi daleel nahi ki parde ka hataya jaana hi is namaz ke sharai hone ki buniyad thi, dusre nabi(sws) ne gahan(eclipse) ki namaz padhai, dauraane namaz aapko jannat aur jahannum dikhaayi dikhlaayi gayi,

kya koi kah sakta hai ki aapke baad kisi ko jannat ya jahannum dikhlaayi jaayegi isliye gahan ki namaz aapke saath khaas hui, aur kisi aur ke liye sharai nahi.


Yah bhi kaha jaata hai ki yah namaz nabi(sws) ne sirf najjasi ke liye padhi, dusre Sahaba ki wafaat hui aur aapko khabar bhi mili,

magar aapne unke namaz e janaza gaayebana nahi padhi, magar yah bhi sahih nahi, kyonki najjasi ki wafaat par jab 9 hijri me yah namaz e janaza mashroo hui, aur us waqt se aap(sws) ki wafaat tak aapko door daraaz kisi sahabi ke wafaat paane ki koi khabar nahi milti, balki usse pahle ke dino me bhi shaheed hone walon ke elawa kisi aur door daraaz wafaat ka zikr mushkil se mil sakega, aur agar kisi ki wafaat hui bhi ho, aur aapko uska pata bhi huwa ho, aur phir bhi aapne uski gaayebaan namaz e janaza na padhi ho to yah zyada se zyada ki baat ki daleel hui ki namaz e janaza gaayebaana chhodi bhi ja sakti hai, khaas ki daleel na hogi, baaqi rahe shaheed to zyadatar unki namaz e janaza hi nahi padhi jaati thi.Yah bhi kaha jaata hai ki najjasi aisi jagah mara jahan ko namaz e janaza padhne wala nahi tha.

Magar seerat nigaaron ne likha hai ki makka me habsha Ki ek jamaat ne aakar imaan qubool kiya tha , jis par " wa iza samiu ma unzil alar rasooli" aur dusri ayat nazil hui (seerat ibne hisham 2/605 kutub tafseer) phir madeena me bhi unki ek badi momin jamaat tashrif laayi thi( tafsir tibri ibne katheer ), sudoor hai ki itne musalman apne badshah shakhs ko bila namaz e janaza dafan kar den, isliye muqallid ka ye bhi daawa sahih nahi

Sunday, September 18, 2011

ASAL IMAM KAUN??

Bismillahirrahmanirraheem
Asal Imaam Kaun?Rasool {sall’Allaahu ta’aalaa alaihi wa’sallam} hi wo hasti hai jis ko apne tamaam ikhtalaf me faisla karne wala manna aur uske faisle ko bila jhijhak taslim karna haqiqi Emaan hai,


jaisa ke irshad bari taala hai:- Qasam hai tere parwardigar ki! ye Emaandar( momin) nahi ho sakte jab tak ke tamaam aapas ke ikhtilaaf me apko hakim na maan le, phir jo faisla aap inme karde inme se apne dil me kisi tarah ki tagdasti aur nakhoshi na paye aur farmabardari ke sath qubool kare.


( *Surah-Al- Nisha, Aayat-No---65 * )


imaam se muraad wo imaam nahi jo namaaz padhata ho,

imaam se muraad wo imaam nahi jo kisi fun me maharat rakhne ki waja se is fun me imaam kahlata ho,

imaam se muraad wo imaam nahi amir-wa-hukmaran ho,

imaam se muraad wo imaam nahi jo kisi neki me pahal karne ki waja se dosron ke liye pesh-ro ban jaye

balke imaam se murad wo imaam hai jisko Allah-Taala ne munsaf-wa-imaamat se sarfaraz farmaya ho,

jiska har hukum wajib- e-ittaba ho,

, jiska har amal aur baat hidayat ho balke qayamat tak ke liye dayemi ho aur jo masoom ho,

jis se deeni baat me galti ka tasawor namumkin ho aur jiski har deeni baat wahi ho,

Hakim sirf ek hai "yani Allah-Taala" iske bando par sirf issi ka hukum chalta hai, dosron ka nahi,


lekin Allah-Taala ka hukum har bande ke pass bara-e-rast nahi pahunchta balke wo apne bandon me se kisi ek bande ko muntakhab kar leta hai aur is bande ko apne ahkamaat ko bata deta hai, phir wo banda Allah-Taala ke tamaam ahkamaat se dosron ko bata deta hai ya dosre tak pahuncha deta hai,


Aise bande ko Nabi ya Rasool kahte hain.

Har ibteda se pehle har inteha ke baad,"ZAAT-E- NABI buland hai

"ZAAT-E-KHUDA" ke baad,Dunya main ehtraam ke qabil hain jitne log,Main sab ko manta hun magar ,"MOHAMMAD-MUSTAFA{ sall’Allaahu ta’aalaa alaihi wa’ sallam} ke baad..


Itaat-e-Ra sool Darasal Itaat-e-El ahi hai:-Rasool bando aur Allah-Taala ke darmiyaan wasta hota hai, iske zarye Allah-Taala ki itaat hoti hai, iski itaat "yani rasool ki itaat" aaeen Allah-Taala ki itaat hoti hai,


Irshad-e-Bari-Taala hai:-


Rasool{sall’ All aahu ta’aalaa alaihi wa’sallam} ki jo itaat kare isne Allah-Taala ki farmabardari ki "yani itaat ki" aur jo monh pher le to humne apko kuch is par nigahbaan bana kar nahi bheja.


(Surah-Al-Nisha , Aayat-No---80 * )


Rasool khud apni itaat nahi karata balke iski itaat Allah-Taala ke hukum se ki jati hai,


Allah-Taala farmata hai:- humne har Rasool ko sirf issi liye bheja ke Allah-Taala ke hukum se iski farmabardari "yani itaat" ki jaye.


(Surah-Al-Nisha , Aayat-No---64)


kyon ke itaat (jaisa ke hum pahle bata chuke hai) sirf Allah-Taala ka haq hai, lihaza begair iske hukum ya ejazat ke kisi dusre ki itaat nahi ki jasakti, agar koi shakhs begair Allah-Taala ke hukum ya ejazat ke dosre ki itaat karta hai to goya isne dosre shakhs ki itaat me Allah-Taala ka shareek bana liya,


ye Allah-Taala ka kaam hai ke wo apne kisi bande ki itaat ko insano par farz qarar de,

agar bande khud kisi ko itaat ke liye muntakhab karle to goya wo khud *Aala* ban baitha,

Allah-Taala ke haq aataye- risalat par khud Qabz ho gaye aur ye shirk hai,


Allah-Taala farmata hai:- Allah hi khoob janta hai ke kaha wo apni paigambari rakhe"yani wo apni Risalat kisko ata farmaye"(Surah-Al-Anaam , Aayat-No--- 124)


BY: MUHAMMED SHAHID

KHUTBA-E-JUMAH KE PAHLE DO RAKAT PADHKAR BAITHO

BismillahirrahmanirraheemKHUTBA E JUMAAH KE DAURAAN DO RAKAT PADHKAR BAITHO:rasoollullah(sws) jumaah ka khutba irshad farma rahe they ki ek shakhs( hz saleeq gitfani ra) masjid me aaye , aur 2 rakat padhe bina baith gaye, nabi(sws) ne pucha:-" kya tumne 2 rakaten padhi hain?? Usne arz kiya:-" nahi ya rasoollullah!!, aap(sws) ne huqm diya:-" khade ho jaao aur 2 rakaten padh kar baitho"


(sahih bukhari, al jumah 930-931, muslim al juma 875)phir aapne(saari ummat ke liye) hukm de diya:-" jab tum mese ko aise waqt masjid me aaye ki imam khutba(juma) de raha ho to use 2 mukhtasar si rakaten padh leni chahiye"


(muslim al juma 875)


juma se pahle nawafil ki tadad muqarrar nahi balki nabi(sws) ne izaazat di hai ki jitne aasaani se padh sakte hain padh le"


(sahih muslim al juma 857)


magar kam se kam tadaad yani do rakaten zaroori hain

GARDANE NA FALAANGO:Hy abdullah bin basar ra se riwayat hai ki juma ke din rasoollullah (sws) khutba de rahe they ek shakhs logon ki garden falaangta huwa aane laga to aapne yah dekhkar farmaya," baith jaao ! Tumne (logon ko) takleef di aur der lagaayi hai"


(abu dawood al juma 1118, imam hakim 1/288, imam ibne khuzaima 1816,1811, ibne hibban 572, aur haafiz zahbi ne sahih kaha hai)


malum huwa ki namaz e juma ke liye aane walon ko chahiye unhe jahan jagah mile wahi baith jaayen

MAYYIT PAR RONA AUR MAYYIT KA SOG(GHAM)

BismillahirrahmanirraheemMAYYIT KA SOG(GHAM)" HZ zainab binte zahash ra ke bhai ka inteqaal ho gaya, 3 din baad unhone khusbu mangwaayi aur usko mala, phir kaha mujhe khushbu ki zarurat nahi thi magar maine aap(sws) se suna ki jo aurat allah taala aur qayamat par imaan rakhti ho uske liye halaal nahi ki 3 din se zyada kisi mayyit ka sog kare, siwaaye shawhar ke jiska sog 4 mahine 10 din hai"


( sahih bukhari, kitabul janaize hadith 1282,5335)" hz umme atiya ra ka ladka marr gaya, teesre din unhone zardi mangwa kar badan par mali aur kaha-" hamare shawhar ke elawa kisi aur (ki maut) par 3 din se zyada sog karna mana hai)


(sahih bukhari, hawala saabiq hadith 1278,313)MAYYIT PAR RONA:Agar mayyit ko dekhkar rona aaye aur aansu jaari hon to mana nahi, isliye ki yah aap se aap rona hai jayez hai,

nabi(sws) ne farmaya:-" allah taala aankh ke rone aur dil ke pareshaan hone ki wajah se Azaab nahi karta balki zabaan ke chalaane aur waawela karne se azaab karta hai"


(sahih bukhari janaiz hadith 1304, muslim janaiz 924)

note: yani nauha, maatam aur ban karna mana hai aur azaab ki wajah hai


nabi(sws) ne farmaya:-" (allah ke yahan) wah sabr bharose layak hai jo sadma ke shuru me ho"


(bukhari janaiz 1302, muslim janaiz 926)yani waawel aur ban karne ke baad sabr karna, sabr nahi hai !! Asal sabr yah hai ki musibat ke waqt sabr se kaam liya jaaye aur gham zaahir karne ke fitri tareeqe ke elawa aur kuch na kiya jaaye"hz abdullah bin masud ra riwayat karte hain ki aap(sws) ne farmaya:-" wah hamme se nahi hai jo gaal(chick) peete, girebaan faade, aur jihalat ki pukaar pukaare(yani noha aur waawel kare)


(bukhari kitabul janaiz 1294,1297,1298, muslim kitabul iman 103)rasullullah(sws) ne farmaya:- main bari(free) hun usse jo (mayyit ki musibat me) sar ke baal noche aur chillakar Roye aur apne kapde faade"


(bukhari kitabul janaiz 1296, muslim kitabul iman 104)


aap(sws) ne farmaya:- allah taala farmata hai- "mere (us) momin bande ke liye jannat hai jiske pyaare ko main ahle duniya se kabz karta hun aur wah(uski maut par) sabr karta hai"


(sahih bukhari kitabul riqaaq 6424)rasullulah(sws) ne farmaya:- jihalat ke 4 kaam aise hai jinhe meri ummat ke log bhi karenge.

1- apne khaandaan(caste) par fakhr karna.


2- kisi ki jaat(caste) me taan karna


3-sitaron ke zariye paani talab karna


4- nouha karna

(aur yah bhi farmaya)" agar noha karne waali aurat marne se pahle tauba na kare to qiyamat ke din us par ghandak aur khaarish ka kurta hoga"


( sahih muslim janaiz 934,)

note: jaahilon ka aqeeda tha ki sitaron ki chalat firat aur tulu ghrub ka baarish ke saath gahra talluk hai aaj kal najoomi ke kaarname bhi unki shirkiya khurafaat jaisi hai, allah taala mahfuz rakhe


rasullullah(sws) ke bete ibraheem jab aakhiri waqt me the to aapne use uthaya aur farmaya:-" aankh aansu baha rahi hai aur dil gham zada hai magar iske bawajood ham kuch nahi kahenge siwaaye us (baat) ke jisse hamara rabb raazi ho, aur aiy ibraheem! Ham teri judaai ke sabab gham zada hain"


(sahih bukhari janaiz 1303, muslim fazail 2315)


note: malum huwa ki allah taala mahboob ki muhabbat me aakar apne faisle nahi badalta balki jo chahta hai so karta hai,rasullah(sws) ka nawaasa marr gaya to aapki aankhon se aansu jaari ho gaye, hz saad bin ubada ra ne arz kiya, ya rasullullah(sws)! Yah kya hai? Aapne farmaya:-" yah wah rahmat hai jo allah ne apne bandon ke dilo me paida ki hai aur allah apne bandon me se rahmat karne walon par hi rahmat karta hai"


(bukhari janaiz 1284,5655,6602,6655, muslim janaiz 923)nabi(sws) ne farmaya:-" jis aurat ke 3 bacche mar jaayen to wah(uske liye) jahannum ki Aag se aad banenge ek aurat ne pucha agar 2 bacche mar jaayen to? Aapne farmaya:-" 2 bacche bhi", hz abu hurairah ra se riwayat hai ki isse muraad we bacche hain jo abhi baaligh na hue hon"


(sahih bukhari janaiz 1240,muslim 2633)


note: yah tab hai jab wah aurat allah ke faisle(baccho ki maut) par sabr kare


ek aur riwayat me hai ki allah taala un baccho par (apni) rahmat aur fazl ke sabab us shakhs(yani unke baap ko) jannat me daakhil karega"


(bukhari 1248, 1381)

note: basharte baap ka aqeeda sahih ho...