Tuesday, September 20, 2011

ASAL IMAM KAUN?? (PART 2)

BismillahirrahmanirraheemImaam Banana ALLAH-TAALA Ka Kaam Hailihaza wo " yani Allah" jis kisi ko risalat ata farmata hai isse insano ka Imaam- wa-Mutaa bana deta hai,

Imam banana logon ka kaam nahi- jo log Rasool{sws} k elawa dosre ko apna Mutaa aur Imaam banale phir unhi ki itaat kare unhi ke fatwe ko Sanad-Akhir samjhe wo Shirk-Feeh- Alha kim ke murtakab honge,

sirf Rasool hi Allah-Taala ki taraf se tamaam insano ke liye Imam bana kar bheja jata hai,

Rasool ko Risalat ya Imamat Allah-Taala ki taraf se ata hoti hai,


Allah farmata hai:- jab Ibrahim(a.s) ko inke Rab ne kai baton se azmaya aur unhone sab ko pura kar diya to Allah ne farmaya ke main tumhe logon ka Imaam bana dunga "ya bana raha hu"


(Al-Baqrah,124)


Ibrahim(a.s) jante the ke Imaam banana sirf Allah-Taala ka kaam hai,

Lihaza wo DUA farmate hain:- "Aye Allah! meri Aulaad me se bhi(imaam banana)


(Baqrah, Aayat-No--- 124)


Allah-Taala ne farmaya:- Mera wada zalimo se nahi


(Surah-Al-Baqrah, Aayat-No-124)


is Aayat se sabit hua ke Imaam banana Allah-Taala ka kaam hai na ke insano ka

dosri baat ye sabit hui ke Imaam gunahgar nahi hota balke Masoom hota hai,


lihaza siwaye Nabi ke aur koi Imaam nahi ho sakta,


Syedna-Ibrahim( a.s) aur chand aur Rasoolon ka zikr karne ke baad Allah-Taala farmata hai:- Aur humne inhe peshwa" yani Imaam" bana diya tha ke hamare hukum se logon ko Rahbari" yani hidayat" kare aur humne inki taraf neak kamo ke karne aur namaz qayam rakhne aur zakat dene ki wahi ki aur sab ke sab hamare ibadat guzar bande the.(Surah-Al-Ambiya, Aayat-No---73)


is Aayat ke baad bhi Allah-Taala bahut se Ambiya ka zikr farmaya hai aur inke Imaam banaye jane ki taraf ishara farmaya hai,


in Aayat se sabit hua ke Imaam banana Allah-Taala ka haq hai,

Imaam sirf Rasool hi hote hain, Rasool ke elawa agar kisi ko Imaam bana liya jaye to ye Shirk-Feeh-Alha kim hai...


BY: MUHAMMAD SHAHID