Sunday, September 18, 2011

ASAL IMAM KAUN??

Bismillahirrahmanirraheem
Asal Imaam Kaun?Rasool {sall’Allaahu ta’aalaa alaihi wa’sallam} hi wo hasti hai jis ko apne tamaam ikhtalaf me faisla karne wala manna aur uske faisle ko bila jhijhak taslim karna haqiqi Emaan hai,


jaisa ke irshad bari taala hai:- Qasam hai tere parwardigar ki! ye Emaandar( momin) nahi ho sakte jab tak ke tamaam aapas ke ikhtilaaf me apko hakim na maan le, phir jo faisla aap inme karde inme se apne dil me kisi tarah ki tagdasti aur nakhoshi na paye aur farmabardari ke sath qubool kare.


( *Surah-Al- Nisha, Aayat-No---65 * )


imaam se muraad wo imaam nahi jo namaaz padhata ho,

imaam se muraad wo imaam nahi jo kisi fun me maharat rakhne ki waja se is fun me imaam kahlata ho,

imaam se muraad wo imaam nahi amir-wa-hukmaran ho,

imaam se muraad wo imaam nahi jo kisi neki me pahal karne ki waja se dosron ke liye pesh-ro ban jaye

balke imaam se murad wo imaam hai jisko Allah-Taala ne munsaf-wa-imaamat se sarfaraz farmaya ho,

jiska har hukum wajib- e-ittaba ho,

, jiska har amal aur baat hidayat ho balke qayamat tak ke liye dayemi ho aur jo masoom ho,

jis se deeni baat me galti ka tasawor namumkin ho aur jiski har deeni baat wahi ho,

Hakim sirf ek hai "yani Allah-Taala" iske bando par sirf issi ka hukum chalta hai, dosron ka nahi,


lekin Allah-Taala ka hukum har bande ke pass bara-e-rast nahi pahunchta balke wo apne bandon me se kisi ek bande ko muntakhab kar leta hai aur is bande ko apne ahkamaat ko bata deta hai, phir wo banda Allah-Taala ke tamaam ahkamaat se dosron ko bata deta hai ya dosre tak pahuncha deta hai,


Aise bande ko Nabi ya Rasool kahte hain.

Har ibteda se pehle har inteha ke baad,"ZAAT-E- NABI buland hai

"ZAAT-E-KHUDA" ke baad,Dunya main ehtraam ke qabil hain jitne log,Main sab ko manta hun magar ,"MOHAMMAD-MUSTAFA{ sall’Allaahu ta’aalaa alaihi wa’ sallam} ke baad..


Itaat-e-Ra sool Darasal Itaat-e-El ahi hai:-Rasool bando aur Allah-Taala ke darmiyaan wasta hota hai, iske zarye Allah-Taala ki itaat hoti hai, iski itaat "yani rasool ki itaat" aaeen Allah-Taala ki itaat hoti hai,


Irshad-e-Bari-Taala hai:-


Rasool{sall’ All aahu ta’aalaa alaihi wa’sallam} ki jo itaat kare isne Allah-Taala ki farmabardari ki "yani itaat ki" aur jo monh pher le to humne apko kuch is par nigahbaan bana kar nahi bheja.


(Surah-Al-Nisha , Aayat-No---80 * )


Rasool khud apni itaat nahi karata balke iski itaat Allah-Taala ke hukum se ki jati hai,


Allah-Taala farmata hai:- humne har Rasool ko sirf issi liye bheja ke Allah-Taala ke hukum se iski farmabardari "yani itaat" ki jaye.


(Surah-Al-Nisha , Aayat-No---64)


kyon ke itaat (jaisa ke hum pahle bata chuke hai) sirf Allah-Taala ka haq hai, lihaza begair iske hukum ya ejazat ke kisi dusre ki itaat nahi ki jasakti, agar koi shakhs begair Allah-Taala ke hukum ya ejazat ke dosre ki itaat karta hai to goya isne dosre shakhs ki itaat me Allah-Taala ka shareek bana liya,


ye Allah-Taala ka kaam hai ke wo apne kisi bande ki itaat ko insano par farz qarar de,

agar bande khud kisi ko itaat ke liye muntakhab karle to goya wo khud *Aala* ban baitha,

Allah-Taala ke haq aataye- risalat par khud Qabz ho gaye aur ye shirk hai,


Allah-Taala farmata hai:- Allah hi khoob janta hai ke kaha wo apni paigambari rakhe"yani wo apni Risalat kisko ata farmaye"(Surah-Al-Anaam , Aayat-No--- 124)


BY: MUHAMMED SHAHID