Tuesday, September 27, 2011

Rasool Ki Zindagi Bahtrin Namona( Exa mple) Hai

Bismillahirrahmamirraheem
Rasool Ki Zindagi Bahtrin Namona( Exa mple) Hai


Rasool{sws} hi wo hasti hain jiska tariqa tamaam Musalmano ke liye Zabte-Hayat hai, yani wo namona( example) hai jiske mutabik bankar log Allah-Taala se koi umeed rakh sakte hain,


Irshad-e-Bari-Taala hai:-

"Yaqinan tumhare liye Rasool{sws} (ki zindagi) me bahtarin namona( mujood) hai, ,Har is shakhs ke liye jo Allah-Taala par aur Qayamat ke din par yaqin "yani Emaan" rakhta hai aur kasrat ke sath Allah-Taala ko yaad karta hai.


(Ahzaab 21)


ye namona Allah-Taala ne bheja, Allah ke namone ke elawa dosre namone banana khud ko Allah-Taala ke ohde(post) par qayam karna hai aur ye shirk hai,

Rasool{sws} hi wo hasti hai jiski har baat Wahee-E-Elahi hai,


Allah-Taala ka irshad hai:-(3}Aur (nabi) na apni khowaish se koi baat kahta hai(4} wo to sirf Wahee-e-Elahi hai jo utari jati hai.

(Najam 3,4)


kya ye sanad kisi aur ko hansil hai?


agar nahi!! to phir kisi dosre ki baat kaise sanad ho sakti hai?

Rasool{sws} hi ki wo zaat-e-Girami hai jiski har baat haq hai,

jo masoom hai, jo kabhi galti par qayam nahi rahta,


Irsha-e-Bari-Taala hai:- pas aap yaqinan Allah hi par bharosha rakhiye yaqinan aap sachhe aur khola deen par hai" yani haq par hai"

(Namal 79)


Kya Allah-Taala ki taraf se ye sanad kisi aur ko mili hai?

agar nahi! mili to wo Imaam kaise ho sakta hai?

Rasool{sws} hi wo Roshan-Chirag hai jiski Roshni me Allah-Taala ki nazil kardah sharyat ka motala ho sakta hai, Agar ye Roshan-Chirag na ho to phir tarikhi me na sharyat-e- Elahi ka Mutalah ho sakta hai na Shiratal-Mustaqim mil sakti hai, zulmat me siwaye zalalat ke kya mil sakta hai?


Insano me Rasool{ sall’All aahu ta’aalaa alaihi wa’ sallam} hi wo hasti hai jiska faisla mil jane ke baad kisi Momin ko ikhtiyaar nahi rahta ke wo is mamle me khud koi Rai de ya kisi dosre ki Rai le, Momin ko Rasool{ sall’All aahu ta’aalaa alaihi wa’ sallam} ke faisle hi par Aamal karna hoga aur pas,

Allah-Taala farmata hai:- momin Mard ya Aaurat ke liye ye jayez nahi ke jab Allah aur Rasool{ sall’All aahu ta’aalaa alaihi wa’ sallam} kisi mamle me faisla sadir farmade to phir bhi inhe is mamle me kisi qisim ka ikhtiyaar baqi nahi(ke is faise ke mutabiq kare ya na kare) aur jo shakhs bhi Allah aur Rasool ki nafarmani karega gumrahi me mubtala ho jayega.


(Ahzaab,Aayat-No-36)


kya ye haq Allah-Taala ki taraf se kisi insan ko diya gaya hai?


agar nahi diya gaya to phir wo Imaam kaise ho sakta hai?


wo Wajib-Al- Ittaba kaise ho sakta hai?


kisi momin ko ikhtiyaar nahi ke Rasool{sall’All aahu ta’aalaa alaihi wa’sallam} ka faisla sunne ke baad koi aur baat kahe siwaye iske Maine Suna Aur Main Itaat Karonga,


Irsha-e-Bari-Ta ala farmata hai:- Emaan walon ka qauool to ye hai ke jab inhe is liye bulaya jata hai ke Allah aur iske Rasool inme faisle karde to wo kahte hain Humne Suna Aur Maan Liya yahi log kamyab hone wale hain,


(Surah-Al-Noor, Aayat-NO---51)


Kya ye ohda(post) bhi Allah-Taala ki taraf se kisi aur ko ata hua?


Yaqinan nahi aur jab ye ohda( post) kisi ko ata nahi hua to phir wo Wajib-Al-Itaaba kaise ho sakta hai wo Imaam kaise ho sakta hai?
Rasool Hi Hidayat Ka Chasmah(lake) Hai


Rasool{sws} hi ke mutaliq Allah-Taala ki gawahi hai ke wo sidha raste par hain,


Irshad-e-B ari-Taala hai


Aye Rasool{ sws) pas jo Wahee apki taraf ki gai isse mazbot (se) thame rahe BESHAK AAP RAH-E-RAST PAR HAIN,


(Surah-Az-Zukhruf, Aayat-No---43)


Rasool{sall’All aahu ta’aalaa alaihi wa’sallam} ke mutaliq Allah-Taala ki gawahi hai ke wo sidhe raste ki taraf dawat dete hai,


Allah-Taala farmata hai:-

[Aye Rasool{sall’All aahu ta’aalaa alaihi wa’sallam} ] yaqinan aap to inhe Rah-e-Rast ki taraf bola rahe hain"yani sidha rasta ki taraf dawat dete hain"


(Momenon 73)


Rasool{sws} ke mutaliq Allah-Taala ki gawahi hai ke iski paerwe se sidha rasta mil sakta hai,


Allah- Taala farmata hai:- Aur yaqinan (Esaa) qayamat ki Alamat hai, pas tum (qayamat) ke bare me shak na karo aur MERI TABEDARI"YANI PAERWE" KARO YAHI SIDHA RASTA HAI


(Az-Zukhuf, 61)

ye Aayat is baat ki kholi dalil hai ke Rasool{sws}Siraatal-Mustaq eem par hain, Rasool{sws} Siraatal- Mustaqeem ki taraf dawat dete hain,


Rasool{sws} ki paerwe Siraatal-Mustaqeem hai, Bataye ye sanad aur zamanat kisi ke pass hain?, nahi hain

inki baat Akhri-Sanad kaise ho sakti hai, inke Fatwe aur qayasaat deen me kis tarah shamil ho sakte hai,

Rasool{sws} hi wo hasti hai jiski har dawat aur pukaar Hayat-Bakhs hai,


Allah- Taala farmata hai:- Aye Emaan walon! tum Allah Aur Rasool ke hukum ko baja lao, jab ke Rasool tumko tumhari zindagi bakhs chiz ki taraf bolate ho "yani tumhe aisi baat ki taraf bolaye jo tumhare liye Hayat-Bakhs ho to foran inki baat qubool kar liya karo"

(Anfaal, 24)