Thursday, September 22, 2011

SEEDHA RAASTA

Bismillahirrahmanirraheem
Al-Quran:


Allah Ta'la aur iskey Farishtey Nabi (Sallallah u Alaihi Wasallam) per Rehmat bhejtey hain,


Ae Iman waalo! tum bhi in per Durood bhejo aur khoob Salaam bhejtey raha karo


(Surah Al-Ahzaab, V# 56)


Hadees: Abdullah Bin Masood Raziallahu Anhu se rivayat hai k Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ne ek seedhi lakeer khenchi, phir fermaya: "ye Allah ka raasta hai" Phir Aap Sallallahu Alaihi Wasallam ne iskey daen aur baen ( right and left) chand lakeerain khenchi aur fermaya: "ye mukhtalif raastey hain, in main se her ek raastey per Shetaan hai.


(Musnad Ahmed)


Phir Aap Sallallahu Alaihi Wasallam ne ye Ayat tilawat fermae:

"aur yaqeenan ye mera seedha raasta hai, lihaza tum isi ki pairwi karo aur tum doosrey raaston ki pairwi na karo, woh tumhain (Allah) ke raastey se alag ker daingey


(Al-An'aam , V#153)