Saturday, June 30, 2012

Namaaz (salaah) me seeny par( Chest ) hath bandhne k dalaail

bismillahirrahmanirraheem


1.waail bin hajar rz se riwayat hai k maine rasul saw ke sath namaz padhi to aap saw ne apna daaya hath mubarak apne baaye hath mubarak k upar seeme mubarak par rkha.(Sahih Ibn Khuzaima, j. 1, page 243)Is hadis koImam Nuwawi ne SHARAH MUSLIM (MISRI) J. 4, PAGE 115 AUR SHARAH MUHZAB J. 3, P. 312 ME,HAFIZ IBN SAEEDUN NAAS NE nafakhu shazi (masawr) alwarq 2/211 meHAFIZ SHAMSUDDIN IBN ABDUL HADI MUQDASI NE al-mahrud fil hadis page 44 me,HAAFIZ ZAILI ne NASBUR RAAYA J. 1 , PAGE 314 MEHAFIZ IBN HAJAR NE fatehul baari (salfiya) j. 2, page 224 me aur TALKHEEL KABIR (MISRI) J. 1, PAGE 224 ME aur darayat fi takhriz ahadis hidaya (misri) j. 1 page 128 aur BALAGUL MURAAM PAGE 55 ME,ALLAMA AINI HANAFI NE UMDATUL QARI (ALMANIRIYA) J. 1, PAGE 128 MEIMAM SHOKANI NE neelil autaar j. 2, page page 115 me aurALLAMA MAJDUDIN FEROZI ABADI NE safar saadat meALLAMA ALMURTAZA ZUBAIDI HANAFI NE aqudul jaohar maneefata j. 1 page 59 etc logo ne zikr kiya hai.AUR IN LOGO NE IS HADIS KO SAHIH MANA HAIALLAMA IBN SAYYEDN NAS AUR HAFIZ IBNHAJAR AUR ALLAMA AINI AUR ALLAMA SHOKANI.ISI TARAH MULLA QAYIM SINDHI NE RIWALA FAUZULKARAM ME AURMAKHDUM MOHAMMED HASHIM SINDHI THATHWI NE DARAAHAM SARAT MEALLAMA IBN NAJEEM HANAFI NE BAHRUR RAAID ME AURALLAMA ABUL HASAN KABIR SINDHI NE FATAH WADOOD SHARAH ABI DAUD ME AURALLAMA MOHAMMED HAYAT SINDHI NE FATHA GHAFOOR ME AURALLAMA SYED ABU TURAB RASHDULLAH SHAH RASHDI SAHAB NE DARJUDARR METO YE HADIS APNE MATLAB ME WAZEH HAI AUR BATA RAHI HAI K RASUL SAW KI SUNNAT WA TARIQA YE HAI K NAMAZ ME SEENE PAR HATH BANDHE JAAYE.2.QABEESA BIN HULB TABAI NE APNE WALID HULB R. SE RIWAYAT KARTE HAI KE MAIN NE RASUL SAW KO DEKHA K AAP SAW NAMAZ SE DAAYE AUR BAAYIN PHIR RAHTE THE AUR ME NE AP SAW KO DEKHA K NAMAZ ME APNA DAAYA HATH KO BAAYE HAAT PAR RAKH KAR SEENE PAR RKHA.(MASNAD IMAM AHMED BIN HANBAL, J. 5, PAGE 226)Note:MASNAD AHMED PAR KISI HANAFI MUKALLID KO (unke usool k mutabiq) TANQEED KA HAQ NAHI KYUNKI INKI USOOL HADIS KI KITAB ME LIKHA HAI:"MASNAD AHMED KI TAMAM AHADEES MAQBOOL HAIN"(QAWAAID FI ULOOM HADIS, PAGE 69)3.TAOOS YAMANI TABAI SE RIWAYAT HAI K RASUL SAW NAMAZ ME HOTE TO APNA DAAYA HAATH BAAYE HATH KE UPAR RAKH KAR APNE SEENE PAR BANDHTE THE.Note: Imam Taoos mash-hoor tabai hain isliye ye hadis MURSAL hai magar mursal hadis hanafiyo ke haan MOTEBAR AUR MAQBOOL hai .hanafi mazhab k imam surkhasi kitab usool j. 1 page 360 me likhte hain."doosre aur teesre qarn (yani tabaeen) ki mursal riwayat hamare (ahnaaf) ulema k qaul k mutabiq hujjat aur dalil hai. (kitab usool j. 1 page 360).............i)imam beheqi likhte hain: "namaz me seene par hath rakhna sunnat hai. (sunan kubra bahqee 2/30)ii)Saudi arab k mashoor shaikh abdullah bin abdur rahman aljabreen ki taqdim wa marajat se chhapi hui kitab me lika hua hai k "sahih ye hai ke daya hath baye hath par, seene par rakhna sunnat hai"(Alqaul mateen fi marifath mayahm almusalin page 49)iii)Imam ishaaq bin rahwiya apne dono hath, apni chatiyon par ya chatiyon se neeche (sine par) rakhte the.(masail imam ahmed wa ishaq page 222, wa safat salat nabi page 61)