Saturday, May 5, 2012

LA'ILMI ME SHIRK AUR TAWBAH:


BismillahirrahmanirraheemLA'ILMI ME SHIRK AUR TAWBAH:


SHUBAH - 12Mushrikeen ye qissa sun kar aitraaz karte hue kahte hain ke wah bani israel kaafir toh na hue, isi tarah jin sahaba ne " ZAAT E ANWAT" ke liya kaha wah bhi kaafir na hue


NOTE: read previos article, "namaz roza aur mushrik kaafir"JAWAB:


Ham kahte hain ke bani israel ne apni us hangami si khwahish ko aalmi jaama na pahnaaya aur usi tarah nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) se " zaat e anwaat" ka mutaalbah karne waale sahaba (ra) ne bhi amli aqdaam na kiya,

warna usme koi ikhtelaaf nahi ke agar bani israel amalan kar guzarte toh kaafir ho jaate,

usi tarah hi is par bhi ittefaaq hai ke jin sahaba (ra) ko nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne mana farmaya tha agar wah itaat na karte aur nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ki mumaaniyat ke ba'wajood " zaat e anwaat" ko akhtiyaar kar lete toh Yaqinan kaafir ho jaate, aur yahi hamara matlab wa maqsad hai, ye qissa apne daaman me bahut se asbaaq(nasihat) aur faayede samaaye hue hai, maslan

1- is se malum hota hai ke na sirf musalman balke padha likha aalim bhi shirk ki kisi aisi qism me mubtela wa mulawwis ho sakta hai jise wah jaanta na ho


2-ye qissa hasool ilm ki zarurat aur aqsaam shirk se hazm wa ahtiyaat baratne ka sabaq deta hai


3- is se pata chalta hai ke jaahil ka kahna ke :-" tawheed ko hamne samjh liya hai "

bahut badi jihaalat aur ek shaitaani dhoka hai


4- ye qissa bataata hai ke mujtahid musalman agar la'ilmi me koi maujib e kufr baat kah de aur us par mutanabbeh hote hi fauran ruju karle toh wah kaafir nahi hoga


5- aur isse ye bhi andaza hota hai ke agarchah wah kaafir nahi hoga, iske ba'wajood use se shadeed tareen tanbiyah ki jayegi jaisa ke nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne ki thi....
SHUBAH-13


Mushrikeen ke paas ek aur aitraaz ya shubah wa ashkaal hai,

wah kahte hain ke nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne hz usama (ra) ko us aadmi ke qatl karne se mana farmaya jo " la ilaaha illallah" ka iqraar kare aur nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne farmaya tha

" tune use la ilaaha illallah kah dene ke ba'wajood qatl kar diya"


(hadith)


isi tarah farmaan e risaalat hai

" mujhe huqm diya gaya hai ke main unke saath jihaad karun yahan tak ke wah la ilaaha illallah kahne lage"

(bukhari, wa muslim, sahih al jame 1/292)


mushrikeen isi tarah ki dusri hadith bhi pesh kar sakte hain jo qalma e tawheed kahne waale se dast'kash wa baaz rahne ke baare me hain,

aur in jaahilon ka khyaal hai ke ye qalma kahne waala kaafir nahin hota na hi use qatl kiya jaayega wah chaahe kuch bhi kar guzre...


JAWAB:


in jaahil mushrikeen se kaha jaayega aur ye hai bhi ek haqiqat ke nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne yahud ke saath jihaad kiya halaanke wah " la ilaaha illallah " kahte they ... Aur sahaba e rasool e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne banu haneefa se jihaad kiya , halaanke wah la ilaaha illallah aur muhammadur rasoollullah ka bhi iqraar karte they, namazen padhte aur islam ka dawa karte they, aur usi tarah hi wah log bhi hain jin ko hz ali (ra) ne aag se jalaaya tha, aur ye ganwaar, jaahil mushrikeen is baat ka iqraar bhi karte hain ke jisne qabron se uthaaye jaane (ba'as ba'ad ul maut) ka inkaar kiya wah kaafir aur waajib ul qatl hain,

agarchah wah "la ilaaha illallah" bhi kyun na kahta ho aur jisne arkaan e islam mese kisi rukn ka inkaar kiya wah bhi kaafir aur waajib ul qatl hai, chaahe wah zabaan se qalmah tawheed bhi padhta ho...


Dusri soorat ye kis tarah mumkin hai ke arkaan e islam mese kisi ek juzz ka inkaar karne par toh use qalma Tawheed faayeda na de sake, magar deen e rasool ki buniyaad " tawheed" ke inkaar ke ba'wajood " la ilaaha illallah" uske ba'as e aman wa nijaat bana rahe, dar'haqiqat allah ke dushmano ne un hadithon ka matlab hi nahi samjha


hadith e hz usama (ra) ki haqiqat ye hai ke unhone " la ilaaha illallah " kah kar islam ka dawa karne waale aadmi ko ye samjhte hue qatl kar diya ke ye sirf jaan wa maal ke khauff se islaam ka lubaaha odh raha hai,


koi aadmi jab apne musalmaan hone ka izhaar kar de toh uske qatl se dast'kash ho jaana waajib hai, yahan tak ke uske us qaul wa fael ka tazaad saaf na ho jaaye, uske baare me farmaan illaahi hai


" aiy iman walon ! Jab tum allah ki raah me shamsheer zani karo toh ( jald'bazi se kaam na lo balke) haqiqat ki tahqeeq kar lo (yani suboot haasil kar lo )

(surah nisa 94)


ye ayat qatl se dast'kash hone aur haqiqat ki tahqeeq kar lene par dalaalat karti hai aur jab us
Dast'kashi ke baad bhi us shakhs se khilaaf e islam ka kaam sarzad ho toh " fata'bayyanu" me waarid allah ke irshaad ki ru se use qatal kiya jaayega, aur agar ek martaba qalma tawheed kah dene ke baad use qatal nahi kiya ja sakta toh phir " tashabbat" ka toh koi matlab hi na howa


aise hi dusri hadith aur us jaisi deegar misaalen hain jinka maana yahi hai jo hamne zikr kiya ke jab wah tawheed aur islaam ka izhaar kar de toh uske qatl se ruk jaana waajib hai, jabtak ke usse koi aisa kaam ru pazeer na ho jo uske dawa ke mukhaalif ho.. Aur uska saboot ye hai ke nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) jinhone " aq'taltuhu ba'da ma qaala la ilaaha illallah " kaha aur jinka farmaan hai

" umirtu an uqatilan-naasa hatta yaqoolu la ilaaha illallah"

unhi ka khaarjiyon ke baare me irshaad hai


" jahan bhi tumhara unse saamna ho, unhen qatl kar do, agar wah mujhe mil jaayen toh main unhen aadion ki tarah Qatl kar doon "

(bukhari, kitabul ambiya 61, muslim kitabul zaqaat 143-146)

Halaanke khaarji ibaadat karne, la ilaaha illallah kahne aur tasbeeh padhne me aam logon se badhkar they, yahan tak ke sahaba kiram (ra) unke muqaable me apni namazon ko kamtar aur mamooli samjhte they, khwarij ne sahaba kiram (ra) se hi ilm bhi seekha tha, magar jab unse shariat ki mukhaalifat zaahir hui toh unhen " la ilaaha illallah " kahne se kuch bhi faayeda na huwa..


Yahi haal yahud aur banu hanifa se jihad karne ka hai


isi tarah jab nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ko ek shakhs ne khabar di ke " banu mustalaq" ne zakaat rok li hai, toh nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne unke saath jihad karne ka iraada farma liya, usi waqt ye ayat naazil hui


" aiy iman walon ! Agar koi munaafiq aapko khabar de toh pahle usi acchi tarah tasdeeq kar lo"

(surah hujraat 6)


aur waqai woh khabar dene waala aadmi tahqeeq karne ke baad jhoota saabit huwa tha, ye tamaam waaqeyaat is Baat par dalaalat kuna hain ke jin ahaadith se in mushrikeen ne apne liye oochhe sahaare taraashe hain, unse nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ki muraad ye thi jiska hamne zikr kiya hai....


ALLAH HAMEN HAQ BAAT KAHNE AUR SUNNE KI TAUFEEQ DE......