Thursday, May 24, 2012

HAMARI DAWAAT.

Auzu Billahi Minashaitannir Rajim Bismillahir Rahmannir Rahim.HAMARI DAWAAT.

12.108 Aap keh dijiye kay meri raah yehi hai. Mein aur meray muttabeyeen Allah ki taraf bula rahey hain pooray yaqeen aur aetmaad kay sath. Aur Allah pak hai aur mein mushrikon mein nahi.

-------------------------------------------------------------------------------------
Surat-Ikhlaas 112

112.01 Aap kehydijiye kay Woh ALLAH TALAH aik(hi)hai.

112.02 Allah bey niaz hai.

112.03 Na uss say koi paida hoa na who kisi say paida hoa.

112.04 Aur na koi uska humser hai.

-----------------------------------------------------------------------------------

02.208 Eman walo! Islam mein pooray pooray dakhil hojao aur shetan kay qadmon ki tabeydari na kero woh tumhara khula dushman hai.

----------------------------------------------------------------------------------

03.102 Aey eman walo! Allah Taalaa say daro jitna uss say darna chahaiye aur dekho martay dum tak musalman hi rehna.

-----------------------------------------------------------------------------------

24.51 Emaan walon ka qol to yeh hai kay jab unhen iss liye bulaya jata hai kay Allah aur iss ka rasool inn mein faisal ker dey to woh kehtay hain kay hum ney suna aur maan liya. Yehi log kaamyaab honey walay hain.

-----------------------------------------------------------------------------------

04.59 Aey eman walo! Farmanbardari kero Allah Taalaa ki aur farmanbardari kero rasool (PBUH) ki aur tum mein say ikhtiyar walon ki. Phir agar kissi cheez mein ikhtilaf kero to ussay lotao Allah Taalaa ki taraf aur rasool ki taraf agar tumhen Allah Taalaa per aur qayamat kay din per eman hai. Yeh boht behtar hai aur ba aetbaar anjam kay boht acha hai.

------------------------------------------------------------------------------------

Rasool Sallallahu Alaihi Wasallam ne Farmaya
Main Tum main 2 cheeze chhorh kar ja raha
Hoon jab tak inko Mazbooti se thaame rakhoge Gumrah na hoge, Ek Allaah ki kitab
( Aur Doosri) Uske Nabi SAWW ki Sunnat.
( Mo'atta Imam Malik )