Sunday, January 16, 2011

RAFULYADAIN NA KARNE KI DALEELEN AUR UNKA JAAYEZA

AS SALAM O ALLAIKUM


Rafulyadain na karne ki daleel 1

1-hz jabir bin samurra bayan karte hain!"nabi ne farmaya" kya baat hai mai tumko aise hath udhate dekhta hoon mano ki wah sharkash ghodon ki dume hain! Namaaz me sukoon akhtiya kro.

Muslim 430

tafsir: is hadith me us mukaam ka zikr nahi jis par sahaba hath utha rahe they aur nabi(SAW) ne unhe mana farmaya. Jabir bin samurra hi se sahih muslim me isi hadith se mili huyi do aur riwayat hain jo baat saaf kar rahi hain

2- hz jabir bin samurra farmate hain: nabi(SAW) ke sath jab hum namaaz padhte to to namaaz ke khaatme khatme par daay baay( left,right)" as salam o allaikum wa rahmatullahi" kahte hue hath se ishara bhi karte yeh dekhkar aapne farmaya" tum apne hath se is tarah ishara karte ho jaise jism ghode(horse) ki dum hilti hain, tumhe yahi kaafi hai ki tum kayda me apni raanon me hath rakhe hue daay baay(left right) muh modkar" as salamu allaikum wa rahmatullahi" kaho...
Muslim 431


imam nawawi (rh) al majmua me farmate hain: jabir bin samurra ki is riwayat se rukoo me jaate aur udhte waqt raf'yadain na karne ki daleel lena ajeeb baat hai aur jihalat hai.....imam bukhari bhi yahi farmate hai...Hz abdullah bin masud (RA) Farmate hain" kya main tumhe nabi(SAW) ki namaaz bataun? Fir unhone namaaz padhi aur na hath uthaye magar pahli baar.

Abu dawood,748
tirmizi,257

tafsir: imam abu dawood is hadith ke baare farmaten hai

"LAISA HUWA BI SA HEEH ALA HAAZAL LAFZI"

ye hadith in lafzon ke sath sahih nahi hai.
Abu dawood, hawala mazkoor.


Aur farmaate hai" abdullah bin masud(ra) ke rafyadain ke chhodne ke hadith saabit nahi.

Tirmizi, hawala mazkoor hadith 255


imam ibne hibban (rh) ne toh yahan tak kah diya hai ki isme bahut si uljhane hain. Jo ise baatil bana rahin hai. (maslan isme sufiyaan suri mudallis hain aur ann se riwayat hai. Mudallis ki ann wali riwayat daef hoti hain....


Hz baraa (ra) kahte hain ki maine rasoollullah ko dekha "aap jab namaaz shruru karte to dono hath
kaano tak uthate "SUMMA-LA-YAUDU" fir na uthate...

Abu dawood 749


tafsir: imam nawawi(rh) farmate hain ki ye hadith daef hai ise sufiyan bin ina, imam shafai, imam bukhari ke ustad imam hamidi aur imam ahmad bin hambal jaise aimma hadith rahimahullah ne daef karaar diya. Kyonki yazeed bin abi ziyaad pahle "la ya-udd" nahi kahta tha, ahle koofa ke padhne par usne ye lafz bada diye. Iske elawa yazid bin abi ziyaad daef aur shia tha. Aakhiri umar me hafiza kharaab ho gaya tha(takrib) aur mudallis tha.....Ye bhi daleel di jaati hai ki ibne zubair (ra) kahte hain:" rasoollullah (SAW) ne rafyadain kiya tha aur baad me chhod diya"


nasburraya 1/404

isi tarah is silsile me ek aur riwayat bhi pesh ki jaati hai ki.

Hz abdullah bin masud(rh) ne farmaya: maine rasoollullah (SAW) , hz abu bakr,aur hz umar ke saath namaaz padhi ye log shuru namaaz ke elawa hath nahi uthate they".


Imam bayhqi (2/79-80) aur dare qutni likhte hain ki iska raawi muhammad bin jaabir daef hai. Balki kuch ulma( ibne jawji, ibn taymiyya etc) ne ise mawdoo kaha hai. Balki yah riwayat ibne masud (ra) ki bayan ki hui nahi hain. Balki kisi ne apne se bana li hain. Aur unki taraf se bayan kiya hai