Tuesday, April 12, 2011

KYA PAKKI QABR BANANA JAYEZ HAI?? PART 2

Continues read previous article


Fatawa alamgiri me hai-"qabron par roshni karna jahiliyat ki rasmo me se hai"


(alam giri 1-178)

allama alusi farmate hain-" qabron par charaagh wa shammaon ko hataana zaroori hai aisa koi kaam jayez nahi"

(ruhul ma-aani 10-219)


isi tarah-"chadar etc se qabr ko dhakna bhi jayez nahi"

(fatawa matalibul momineen)

aur-" yah sab baatil hain in kaamon se bachna chahiye"

(fatawa azizia 9)

"charag jalaana aur chadaren chadhana haraam hai"

(fatawa shah rafiuddin 14)


hanafi ulama hz ali (ra) ke baare me bayan karte hain ki we kisi aisi qabr ke paas se guzre jise kapde se dhaanp diya gaya tha to aapne usse mana farma diya"


(matalibul momineen)

in saari bidaton ka islami shariat me koi wajood nahi aur na hi yah pahle ki zamane se saabit hai. Agar isme kisi tarah ka koi deeni fayeda hota to sahaba kiraam ,aur tabaeen etc se iska amal saabit hota.


Balki nabi(sws) ne dua farmayi thi-

"aiy allah meri Qabr ko melagaah na banana ki uski pooja(ibadat) shuru kar di jaaye"

(mishqat)


isi tarah barelwi hazrat ne pakki qabron ki aadh me urs, mahfilon, meelad, fatiha ki nazar, kul, 11wi, aur 40we etc ki shakl me bahut si is tarah ki bidate gad li taaki we inke waseele se apni pet ki aag thandi kar sakenALLAH HAMEN HAQ BAAT KARNE AUR SUNNE KI TAUFEEQ DE....

AMEEN SUMMA AMEEN