Friday, August 12, 2011

RASULLULLAH(SWS) NE RAMADHAN ME TAHAJJUD NAHI PADHI !!!

BismillahirrahmanirraheemRASULLULLAH(SWS) NE RAMZAN ME TAHAJJUD NAHI PADHI!!!" aap(sws) ne 27wi ramzanul mubarak ko itna lamba qiyam kiya ki sahaba kiram (ra) ko khatra mahsus huwa, kahi sahri ka waqt khatm na ho jaaye"


( tirmizi, baab som h 806, waqaala tirmizi hasan, sahih abu dawood, salat h1275)agar qiyam e ramzan ke elawa aap(sws) tahajjud bhi padha karte the to bataiye ki aapne 27wi ramadhan ko tahajjud kyon na padhi, jabki tahajjud ki namaz ek farman ke mutabik aap par farz thi. Malum huwa ki maah e ramadhan me tahajjud aur qayam ramdhan alag alag nahi, balki ek hi namaz hai,

(kisi bhi sire se saabit nahi hai ki aap(sws) ne ramadhanul mubarak ki kisi raat ko tahajjud aur qayam ul ramadhan mubarak ka alag alag ehtimam kiya ho)


"And There is no other way except to accept that the Rakah of Taraweeh of Prophet (s) was 8 and it is not proven from a single narration that Prophet (s) Prayed Tarawih and Tahhajud Separately


and he says.. وأما النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فصح عنه ثمان ركعات ، وأما عشرون ركعة فهو عنه بسند ضعيف وعلى ضعفه اتفاق


And It is correctly proven from Prophet (s) 8 Rakah and the narration of 20 Rakah is narrated from a weak chain and it is weak with Consensus.


Al arf al Shazi Sharah Sunan Tirmidhi of Anwar Shah Kasmeeeri Vol 2 page 207


QiyaaM-e-R ​aMadhan aur AI' MMA-E-A ​RBA'A(Rh)- ​>


IMAAM ABU HANIFA(Rh)

IMaaM Abu Hanifa(Rh) ​, apne Ustaad Abu Jafar(Rh) ki sanad se Nabi(SAW) ka Tareeqah naql karte hain ke; "Nabi(SAW) ​, Isha' ke baad Aakhri hisse Me Fajr tak, GYAARAH rak'at, Witr ke saath padha karte the aur do rak'at subah ki Sunnatein baad-e-Aza​an adaa karte"


Kitab-al-A​a'thaar; 1/34.


IMaaM Abu Yoosuf - Abu Hanifa ke Shaagird).


IMAAM MAALIK(Rh) ​:

Main to apne liye GYAARAH rak'at QiyaaM-e-RaMadhan TARAWIH ka qaayil hun. Aur ISI par UMar bin Khattaab(R​A) ne logon ko jaMa'a kiya tha. Aur YEHI Rasoolulla ​h(SAW) ki NaMaaz hai. Mujhe pataa nahin ke logon ne yeh bahut si rak'atein kahan se nikaal li hain.


Tohfa-tul- ​Ahwazi; 2/349

(Abdur-RehMan Mubarakpur​i).


20 RAKAT WALI HADITH KO ITNE ALIMON NE DAEFF KAHA HAI


1)Imam Ibn adi(Alkamil fi zufa rijaal, jild 1, page 240)

2)Imam Behqi (Sunan Kubra,Jild 3, Page 496)

3)Imam Mazi ( Tahzibul Kamal, Jild 1, Page 124)

4)Allama Zahbi (Mizanul Atedal, Jild 1, Page 48)

5)Allama Ibn Hajar (Fatehul Baari, Jild 4, Page 205)

6)Allama Haishmi (Majmuz Zawaaid, Jild 3, Page 172)

7) Allama Seewti shaafi (Alhaawiul Fatawa, Jild 1, Page 413)

8)Ibn Hajar Haishmi (Fatawa kubra ba hawala arwa algalil Jild 2, page 191 , Zaeefa 560)

In Muhaddis ke Alawa Khud HANFI AALIMO NE IS RIWAYAT KO ZAEEF TASLEEM KIYA HAI

KYUN KI ISKE MUKABLE ME 8 RAKATWALI SAHI HADIS HAI.

1) Allama Ibn Humam ne Fateh Qadeer, JIld 1, Page 407

2) Allama Zaili Hanfi ne Nasbur Raaya, Jild 2, Page 153

3) Imam Tahtawi ne Hashiya Maraqiul Falaah me Page 411 me,

Deoband ke Akaabir me se

Maulana Rashid A. Ganguhi ne, Alraai jij mandarja majmuaa risaail, page no. 180 me.

5)Mufti Kifayatulla ne kifayatul mukfti, Jild 3, Page no.354,354 , 359,363 me,6)Maulana Abdul Hai Lakhnawi ne Altaalikul Mumjad page no.142

AUR Tohfal Akhyaar Page 50,

7) Allama Newawi ne Aasaarus Sanan Page 254

8)Maulana Shabbir Ahmed Usmani ne Fatehul Malhum, Jild 2, Page 320

9) Khair Mohammed Jalindhari ne Khairul Masaabih Mandarja Khairul Fatawa, Jild 2, Page 587

10) Maulana Anwar Shah Kashmiri ne Alharus Shazi, Page 101

11) Maulana Zakariya ne Aujazul Masalik, Jild 1, Page 397

12) Maulana Mohammed Yusuf Banori ne Maarifs Sanan, Jild 2, Page 546 me,

13)Maulana Taqi Usmani ne Darse Tirmizi, Jild 2, Page 659

14)Molvi Gulam Rasul Saeedi Barelvi ne, Sharah Sahih Muslim Jild 2, Page 496 me,

15)Molvi Mohammed Shareef Barelvi ne Dalailul Masaail Page 91


abbas ki 20 rakat wali kin logo ne zaeef kaha Kyunki iske mukable me sahi hadis hai.

Hazrat Abdulla ibn abbas razi. se riwayat hai k rasul saw. ramzan me 20 rakate aur witr padha karte the.

(Musanna ibn abi sheba, behqi, tabrani, masnad humaidi)

Ye rawayat sakht zaeef hai iske baatil hone ki kai wajh hia iska ek raawi abu sheba ibrahim bin usman zaeef wa matrook hai.


Maulana Anwarshah kashmiri ne TAQRIR TIRMIZI (AL ARM SHAZI) ME LIKHA ke is baat ko tasleem kiye bagair koi chara nahi ke nabi akram saw. ne 8 rakat tarawi padhi.

(Al arm shazi page 309 , wafi albaaz page 329)

Maulana Anwarshah kashmiri ek jaga likht hain nabi saw. se sahih sanad ke saath 8 rakat hi saabit hai aur 20 wali hadis zaeef hai aur iske zuaf par tamam muhaddisin kiram ka ittefaaq hai.

(Alam shazi page 309)