Saturday, March 17, 2012

IBAADAT KE LAYEQ SIRF EK ALLAH

BismisllahirrahmanirraheemIBAADAT KE LAYEQ SIRF EK ALLAH:Aaj kal dekhne me aa raha hai ki bahut se qalmah go musalman allah ko chhodkar ghairon ki chaukhat par sajda karte hain aur ghairon se madad maangte hain,

ham chahte hain ki aapko is haqiqat se aashna karaaye


allah ka irshad hai


" aur ham ne har ummat me ek rasool bheja ke logon ! Allah ki ibaadat karo aur taghoot (ki ibadat) se bacho "

(surah nahel 36)

phir farmaya


" aur aapse pahle hamne jo bhi rasool bheja use hamne yahi wahiy karte rahe ke mere siwa koi mabood nahi, lihaza meri hi ibaadat karo "


(surah ambiya 25)

aur allah ne farmaya

" ye azeem kitab hai uski ayat ko muhkam banaya gaya hai, phir haqeem wa khabeer ki taraf se use mufassal bayaan kiya gaya hai (wah ye ke) tum allah ke siwa kisi ki ibaadat na karo, yaqinan main allah taala ki taraf se tumhen daraane aur khushkhabri dene wala hun"

(surah hud 1,2)


in aayaat me allah taala ne Saaf kar diya ke jinnat aur insaano ko mahaz isliye paida kiya gaya hai ke wah us wahdahu la shareeq ki ibaadat karen,

nez allah ke rasoolon ko usi ki ibadat ka huqm dene, aur ghair allah ki ibadat se rokne ke liye bheja,

ibadat ka matlab hai, allah taala ki tawheed ko baja laana aur uski hi ibaadat karna, etc,

allah taala ne bahut si aayat me inhi baaton ka huqm diya hai,


maslan allah taala ka ye farmaan hai

" unko huqm toh yahi huwa tha ke akhlaas amal ke saath yaqsa hokar allah ki ibaadat karen"

(surah bayyinah 5)

aur allah taala ne farmaya

" tere parwardigaar ne faisla kar diya hai ke tum sirf usi ki ibaadat karo"

(surah bani israel 23)

aur farmaya

" aap allah hi ki bandagi karen. Deen ko usi ke liye khaas karte hue, khabardaar ! Deen khaalis allah taala hi ka haq hai"

(surah zumar 2, 3)


is mazmoon ki bahut si ayat is baat par dalaalat karti hai ke, khaalis allah hi ki ibaadat karna Aur us ke siwa ambiya samet sab ki ibaadat ko chhodna zaroori hai, aur usme koi shak nahi ke dua (pukaar) ibadat ki aham qism balke tamaam aqsaam ki jaame hai,

lihaaza khaalis allah ko pukaarna wajib hai,

kisi aur ko sifaat illahi ke liye pukaarna SHIRK hai,

jaisa ke allah taala ka irshad hai

" allah hi ko pukaaro, apne deen ko uske liye khaalis karke, khwaah ye baat kafiron ko kitni hi naagwaar ho "

(surah momin/ghaffir 14)


ALLAH HAMEN SAMJHNE KI TAUFEEQ DE... Ameen