Wednesday, March 28, 2012

TAQLEEDI SAFAR
bismillahirrahmanirraheemTAQLEEDI SAFAR
" Andheri raah taqleedi safar hai,
tumhari raah kitni par'khatar hai,


bhatak jaayega raah e haq se ya phir,
kisi kuwen(well) me gir jaane ka darr hai,


khata toh har bashar ka laazimah hai,
faqat masoom ek khair'ul bashar hai,


girohon me ye ummat bat gayi hai,
sabab kya hai ? Ye taqleedi asar hai,


koi jaakar use batla de bhai,
faqat qur'an wa sunnat motbar hai "