Wednesday, March 28, 2012

QAZA (CHOOTI HUI NAMAZ) NAMAZ PADHNE KA WAQT:

BismillahirrahmanirraheemQAZA (CHOOTI HUI NAMAZ) NAMAZ PADHNE KA WAQT:Hz muhammad sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne subah ki namaz ke baad sooraj tulu hone tak aur asar ki namaz ke baad sooraj ghuroob hone tak namaz padhne se mana farmaaya hai....

Ye hadith sahaba kiram se marwi hai

1- hz abu hurairah ra

(bukhari jild 1 page 82, muslim jild 1 page 275)

2- hz abdullah bin abbas ra

(bukhari jild 1 page 82, muslim jild 1 page 275)

3- hz abu saeed khudri ra

(ref. As above)


hanafiya ka in hadithon se ye istadlal hai ke :-" agar sunnat fajr rah jaaye to sooraj tulu hone se pahle unki qaza nahi padh sakta"

wajah istadlal ye hai ke mazkoorah hadith wa aasaar se saabit ho raha hai ke:-" fajr ki namaz ke baad sooraj tulu hone tak aur asar ki namaz ke baad sooraj ghuroob hone tak koi namaz jayez nahi"

(hadith aur ahle hadith page 621)


magar aap hairaan honge ke sunnat fajr ko tulu aaftaab se Pahle ye kahkar mana kar rahe hain ke koi namaz jayez hai.... Lekin deegar qaza namazon ke silsile me apne is saari fuqaahaat ko bhool jaate hain aur kahte hain


" in dono makrooh auqaat me qaza namazon ko padhne me koi harj nahi"

(hidaya jild 1 page 207, fath ul qadeer)


al gharj agar kisi ki subah ki sunnatein rah jaayen to use us hadith ke bina par tulu aaftaab se pahle padhne se mana karte hain.... Lekin agar koi isha ki qaza namaz ko tulu aaftaab se pahle ya ghuroob shams(moon) se pahle ada kare to use ijaazat anaaiyyat karte hain...


Matlab hadith ko matlab par aari ke liye qubool bhi karte hai aur maqsad ke mukhaalif hone ki surat me radd bhi karte hain,


us par mazeed dhoka ye ke ham khaalis AHLE SUNNAT HAIN....


Inna lillahi wa inna ilaihi rajioon...