Saturday, March 31, 2012

AHLE HADITH/ SALAFI KE MAANA(DEFINITION) AUR TASMIYYAH


Bismillahirrahmanirraheem


AHLE HADITH KE MAANA(DEFINITION) AUR TASMIYYAHahle ka maana "waale" aur " ashaab" ke hain aur hadith ka ittelaaq qur'an wa hadithse rasool(sws) dono par hota hai, to ahle hadith ka maana huwa quran wa hadith ko maanne waale, ahle hadith hamara wasfi naam hai, aur wasfi naam rakhna quran wa hadith se saabit hai,

alhamdulillah, ham momin musalman bhi hain aur ahle hadith bhi. Aur dono me koi farq nahi hai,

allah taala ne quran majeed me isaayion ko musalman ke naam se yaad karte hue farmaya:


" aur jab maine hawariyon ki taraf huqm bheja ki mujh par aur mere paigambar par imaan laao wah kahne lage ki (parwardigaar) ham imaan laaye aur tu gawah rahna ki ham musalman(farmabardaar ) hain"

(al maidah 111)


dusri jagah inka intisaab injeel ki taraf karte hue farmaya:

ahlal injeel bima anzalal-laah feehi


trans:-" aur ahle injeel ko chahiye Ki jo ahkaam allah ne isme naazil farmaye hain uske mutabik huqm diya karen"


(maida 47)


malum huwa ke jis tarah isaayion ka musalmaan hone ke saath saath apni kitab ki jaanib mansoob hokar " ahle injeel" kaha jaana durust hai.. Isi tarah hamara ahle hadith kahlaana bhi durust hai aur musalman hone ke manaafi nahi majeed yah ke quran wa hadith dono par hadith ka itelaaq quran wa hadith se saabit hai,

allah taala ne quran majeed me qur'an ko lafz hadith se taabeer farmaya hai


" allah ne acchi baat(hadith) nazil farmayi hai"

(zumar 23)


" toh iske baad ye kis baat(hadith) par imaan laayenge"


(al araf 185)


" toh aiy rasool! Agar ye log yah baat(hadith) ko na maane to shayad tum maare afsos ke apni jaan de daaloge"

(al kahf 5)


" aur mujhe is qalaam(hadith) ke jhuthlane walon se samjh lene do......."

(al qalam 44)


aur nabi(sws) ne farmaya" khairal hadeesi kitaabullah"

(sahih muslim 284)


Isi tarah allah taala ne quran majeed me nabi(sws) ke aqwaala wa fa'aala ko hadith se taabeer farmaya hai chunanche allah rabbul izzat ka irshad haialan nabiyyi ba-aa-za azwaajah hadeesa

"aur yaad karo jab paigambar ne apni ek biwi se bhed(mufsi) ki koi hadith(baat) kahi"


(tahrim 3)


" rasool tumhe jo kuch den, use le lo aur jis cheez se tumhe roke usse ruk jaao aur allah ka darr rakho"

(al hashr 7)


" jo koi allah aur uske rasool ki nafarmani karen to wah khula gumraah me pad gaya"

(al ahzaab 36)mazkoorah dalail ki roshni me yah baat wajeh ho gayi ke hamara ahle hadith naam wa laqab durust hai
MUQALLIDEEN KE SHAK KA ILAAJ:Muqallideen ka ye aitraaz hai ke:-" hadith sahih bhi hoti hai, zaeef bhi, hasan bhi, mursal bhi, munqata bhi, marfu bhi, mauqaf bhi, maqtu bhi, iske elawa bhi bahut se aqsaam hain, pata nahi kis ko maante hain, sahih ahle hadith ya dhaef ahle hadith, mursal ahle hadith ya hasan ahle hadith, mauqaf ahle hadith hain ya maqtu ahle hadith"chunke iska jawab kai baar diya ja chuka hai, lekin waqt ki nazaakat ko dekhte hue.. Ek baar phir zarurat mahsoos ho rahi hai,


zara thande dil se ghaur kijiye ke jis qadr aapne Mazkoorah aqsaam bayaan ki hai ye farmaan e nabwi hz muhammad sallallaho alaihi wasallam (pbuh) ki qismein hain ya 'sanad' ki hain ??


Agar ' sanad'(chain of narration) ki hain ! Yaqinan sanad ki hain,

toh aapka aitraaz hi fuzool aur tassub ki paidaish hai,


jis ki jihaalat ne is bimaari ko khoda hai,

nusratul uloom ne khaad ka kaam diya hai aur hafiz arshad ne be'ilmi ke sheere me mulawwis karke awaam un naas ko mughaalta diya hai,

khuda mahfooz rakhe har bala se,

khususan HANAFIYAT ki waba se,


shayed HANAFIYAH ko yaad ho ke ZAEFF wa MURSAL wagerah aap hain, kyonki mursal aapke nazdeek hujjat hai, jo zaeef riwayat ki qism hai,

balke agar " tohfa ahle hadith" ka likhne waala ye daawa karde ke:-" asal ahle hadith main hun kyonke, maine do ahadith waza'a ki hain toh ham unka kya bigaad sakte hain ?"


SALAFI AUR ATH'ARI ME KOI FARQ NAHI :Imam sam'aani ne apni maroof tasneef " kitab ul Insaab " me ' al ath'ari' ke tahat likha hai ke


" imam abu bakr (490 hijri) apne ko mazhab AHLE HADITH ki taraf mansoob hone ki wajah se ATH'ARI kahlaate they , kyonke ath'ri ka mafhoom ye hai ke hadith ki pairwi wa itteba karne waala "


(al insaab sam'aani jild 1 page 114)Is se saabit huwa ke AHLUL ATH'AR aur AHLUL HADITH done ek alfaaz aur maana hain,

isi tarah allama sam'aani ne lafz SALAFI ke baare me bhi likha hai ke :-" ye mazhab salaf ki taraf mansoob hai"

(jild 2 page 167)SHAKHSHI NISBAT:


Mazkoorah dalail se ye baat saabit hui ke wasfi naam kitabullah ki taraf nisbat karke rakhna jayez hai,

magar qur'aan wa hadith se is baat ka suboot nahi milta ke kisi UMMATI ki taraf nisbat karke wasfi naam rakha jaaye,


hz usmaan ghani (ra) ki shahadat ke baad jab ummat e muslima me fitna wa fasaad aur group bandi ne janam liya toh kisi ne hz abdullah bin abbas (ra) se poocha ke:-" aap ALVI Hain ? Ya usmaani ? Toh hz ibn abbas (ra) ne kaha ke:-" main na ' ali' ki millat par hoon aur na hi ' usmaan' ki millat par, balke main rasoollullah sallallaho alaihi wasallam ki millat par hun"


(al ahkaam fi usool al ahkaam jild 4 page 174)


inhi haqaiq ke bina par ahle hadith kisi shakhs ki nisbat ke qayel nahi hain, kyonki qur'aan wa hadith se iski taeed nahi hoti


mulla ali qari hanafi farmate hain ke:-" ye zaahir wa baahir hai ke allah taala ne kisi ko ye taqleef nahi de ke hanafi, shafai, maaliki, ya hambali banen, balke sab bandon ko uska mukallaf banaaya hai ke wah sunnat e nabawiyah (as) par amal karen"

(sharah ain ul ilm page 326 taba aamirah istanbul, antsaar ul haq page 238)MUQALLIDEEN KA AITRAAZ:Agar hanafi, shafai, nisbat ghalat hai aur ghair e nabi ki taraf hai toh hz ali (ra) aur hz usmaan (ra), jinki taraf sahaba ne nisbat ki hai wah bhi toh ummati they, wah kaunse nabi They, toh yah kaise theek hogayi ??


" baaz sahaba kiram ' alvi' aur baaz sahaba kiram ' usmani' kahalwaate they "

(bukhari jild 1 page 433)JAWAB:1- bukhari me ye kahin nahi likha hai ke baaz sahaba alwi aur baaz sahaba usmaani kahalwaate they, ye aapka fareb hai,


2- muqallideen baar baar ye daawa karte hain ke hamare nazdeek sahaba kiram (ra) meyaar-e- haq hain

(tohfa ahle hadith page 53)

agar bil'farz ye baat tasleem kar li jaaye toh sawaal ye paida hota hai ke

aap hazraat ' meyaar-e-haq' ko tark karke, hanafi phir deobandi kyon bane hain ?

Usmaani ya alvi kyon nahi kahalwaate ??


3- aiyye ham aapko bataate chalen ke bukhaari me kiya hai aur muqallideen usse awaam ko kya dhoka de rahe hain


maroof tabieen hz saeed bin obaidullah salmi (rh) kahte hain ke:-" abdul rahmaan (rh) jo usmaani they unhone ibn atiyah alvi se kaha"

(bukhari jild 1 page 433)


in alfaaz ki sharah me hafiz Ibn hajar (rh) farmate hain ke:-" yani usmaani se muraad ye hai ke wah usmaan ghani (ra) ko hz ali (ra) se afzal jaante they, aur alvi se muraad ye hai ke wah hz ali ko hz usmaan (ra) se afzal jaante they"


(fath ul bari jild 6 page 143)


alvi wa usmaani ka yahi mafhoom maulana saharanpuri ne bukhaari ke haashiya " bain ul sutoor " me bayaan kiya hai,

jisse saabit hota hai ke un dono ke is aqeedah ki wajah se baaz log unhe alwi wa usmaani ke naam par mazhab ki taraf mansoob karte they,


lekin hamaare muqallideen bhai isse ye baawar kar rahe hain ke wah khud apne ko alvi wa usmaani kahte they...... INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI RAJIUNisse bhi badhkar muqallideen ne ye jhoot bola ki wah " Sahaba hain"


halaanke abu abdul rahmaan salmi (ra)( abdullah bin habeeb) sahabi nahi they balke tabi they

(taqreeb page 170)

aur ibn atiyah ka naam " habaan bin atiyah hai"

hafiz ibn hajar farmate hain ke:-" Unka bukhaari me zikr toh aaya hai, magar unke haalaat maalum nahi ho sake aur naa hi koi jirrah ya tadeel mil saki hai"

(tahzeeb jild 2 page 151)


goya mausoof majhool hain, magar kitne sharm ki baat hai ke " tohfa ahle hadith" ka likhne waala unko majhool aur tabeein ko, SAHABI kahta hai,ALLAH MUQALLIDEEN KO TAQLEED SE NIJAAD ATA FARMAAYE...... Ameen