Saturday, June 25, 2011

HANAFI FIQH KI DALEEL MUSHRIK KE LIYE

BISMILLAHIR RAHMANIRRAHEEM


1.Yahud wa nasara apne maulvi aur darwe...sho ka kaha mante the is liyae Allah inhe Mushrik kharar diya.
Aur momino ko hukm diya ki Bado ka Qual mat pooch bal ki yeh poocho Allaha aur is ke Rasool ka ky Hukm hai…

(Ref from Hanafai Fiqh : Alamgiri Jild-1 page No : 12)

2. Wali ki Qabr Buland makan Banana aur chiraj jalana Biddat wa Haram Hai

(Ref from Hanafai Fiqh : Dure mukhtar Jild-4 page No : 123 & Hidaya Jild-4 Page No : 52)

3. Qabr ko Bosa dena(Choomna) Haram hai yeh nasara ki adat hai

(Ref from Hanafi Fiqh : Durr E Mukthar Jild-4 page No : 230)

4. Ambiya wa Awaliya ke Qabron ko Sajda karna,Tawaf karna, Nazrane chadana Haram wa Kufr hai

(Ref from Hanafai Fiqh : Durr E Mukthar Jild-1 page No : 53)

5. Jo Wali ki Qabr ki Ziyarat ke liyae Safar karta hai woh Jahil wa Kafir hai

(Ref from Hanafi Fiqh : Durr E Mukthar Jild-2 page No : 529)

6. Gairullah ki Mannat manana shirk hai aur is Mannat ka khana Haram Hai….

(Ref from Hanafi Fiqh : Bahesti Zaver baab-3 page No : 65)

7. Jis Jaanwar per Gairullah ka naam pukara gaya ho aur zubah kie waqt Bismillah Allaha hu Akbar kaha ho toh who zuba Haram hai


(Ref from Hanafi Fiqh : Durr E Mukthar Jild-1 page No : 249 &273)

8. Duaa,ba haq Nabi aur Wali (Bashoor Wasila) Mangna makroo hai is liyae ki Makluq ka kuch haq Allah per nahi

(Ref from Hanafai Fiqh : Hidaya page No : 226)

Ab Agar Ap lo Imam Abu Hanifa ko Mante ho toh yeh sab bhi maana padega.....


yeh sab tumhare molvi log nahi batate....!!!