Tuesday, June 14, 2011

MASBOOK KA BAYAN (NAMAZ KE MASAIL)

Bismillahirrahmanir raheem1- HAR SOORAT ME USKA(MUQTADI) IMAM KE SAATH MIL JAANA:


Namaz padhne waala jab masjid aata hai, imam ko rukoo, sazda, jalsa ya khade hue jis haalat me paaye uske saath shaamil ho jaaye


nabi-e-paak ka irshaad hai:-" jab tumme se koi namaz ke liye aaye, to wah imam ki tareeka apnaye chahe imam jis haalat me bhi ho"

(tirmizi)

jamhoor ulama ka is par amal hai aur dusri riwayat bhi iski islaah karti hai2- RUKU KI HAALAT ME RAKAT KO PAANAMuqtadi imam ko ruku me paaye aur uske sar uthane se pahle ruku kar le to muqtadi ki ek riwayat poori ho gayi

nabi e paak ka irshad hai:-" jab tum namaz ke liye aao aur ham sazde me hon to sazda karo aur use shumaar na karo aur jo rakat paale usne namaz paa li"

(abu dawood)

note: is hadith ki tashrih tab ho sakti hai jab rakat se muraad ruku liya jaaye

( shiek abu bakar jaabir 'teacher of masjid e nabwi')3- IMAM KE SALAAM PHERNE KE BAAD MUQTADI KA CHOOT GAYI NAMAZ KA KAZA DENA:Imam ke salaam ke baad muqtadi chooti rakat ko poora kare, chahe to faut shuda rakat ko aakhir namaz qaraar de jaisa ki is hadith e mubarak se bataya hai:-

" jitni rakat paao padh lo aur rah jaayen to poora karo"

(muslim)


maslan: maghrib ki ek rakat paa li hai to uthkar do rakat padhe pahli rakat me fatiha aur surah padhe aur dusri me sirf fatiha, phir tashhud padhkar salaam kahe aur isi ko kuch muhakkeen ahle ilm raahaj karaar dete hain

aur chaahe to choot gayi namaz ko apni namaz ki pahli rakaat samjhe aur salaam ke baad unki kaza kare jaisa ki dusri riwayat ke word " aur jo tumse rah jaaye uski qaza karo" se saabit hai, isi ke saath maghrib ki ek rakat rah jaaye to uthe aur surah fatiha aur koi surah jehra padhe phir tashhud padhe aur salaam kahe.4- MUQTADI KA IMAM KE PEECHE KIR'AT KARNA


jehri namaz me muqtadi par qir'at waajib Nahi hai balki khamoshi masnoon hai aur imam ki qir'at ki use kaafi hogi

nabi e paak ka farman hai:-" jiska imam hai to imam ki qirat uski qirat hai"

(ibne majah)


"kya baat hai ki qur'an ki qirat tujh par bhaari ho rahi hai"

(tirmizi)

chunanche jahri namazon me aap sws ke saath qir'at karne se log ruk gaye, aur farmaya:


" imam banaya jaata hai taaki uski pairwi( yahan pairwi se muraad namaz ke arkaan se hai) ki jaaye jab wah takbeer kahe to tum bhi takbeer kaho aur jab wah qir'at kar to khamosh raho"


(muslim)

Haan imam jin namazon me "zeher" nahi kar raha aur unme qir'at masnoon hai aur "jehri" me bhi imam ke saktaat( yani jahan imam khamosh hota hai) me faatiha padh li jaaye to bahtar aur wajib hai,


NOTE: is masle me jamhoor muhaddiseen wa fuqha ki tahqeeq yah hai ki muqtadi bhi imam ke peeche dheemi aawaz me faatihul kitaab ki qir'at zaroor kare isliye ki rasoollullah sws ka farman hai-

" nahi namaz uski jo faatihul kitaab na padhe"

kuch tafseel(articles) pahle bayan ho chuki hai.


5-FARZ NAMAZ KE HOTE HUE NAFLI NAMAZ ADA KARNA:farz namaz ki takbeer ho jaaye to nafil me daakhil hona najayez hai aur agar nafil padh raha hai aur ruki mukammal karke rakat poori nahi ki to use munktaa kar den agar ek rakat padh chuka hai to mukhatasar andaaz se muqammal kare isliye ki rasoollullah ka irshad hai:-


" jab namaz ki iqamat ho jaaye to farz ke siwa koi namaz nahi hai"

(muslim)


6- JISNE NAMAZ JOHAR ADA NA KI JAB WAH AAYE TO NAMAZ ASAR KHADI HO CHUKI HO TOH......?is masle me ulama ka ikhtelaaf hai, kuch ki raaye yah hai ki "johar" ki niyat se imam ke saath shamil ho jaaye aur salaam ke baad asar padhe jabki dusre kahte hain ki asar ki niyat kare aur saath shamil ho jaaye, imam ke faarig hone ke baad pahle johar padhe phir asar ki namaz aur imam ke saath jo namaz padhi wo nafil hogi,Wah namazon ka serial zaroori qaraar dete hain aur hadith mubarka kahti hai:-


fala takh-talifu ala imami


trans: imam ke khilaaf na karo


se yahi matlab hah ki ehtiyatan asar ki niyat se imam ke saath shamil ho jaaye aur faarig hone ke baad johar aur asar ki tarteeb ke saath ada kare, agar yah hadith mazkoor na hoti to phir "johar" ki niyat se shamil hona bahtar tha


7-NAMAZI SAF KE PEECHE AKELA NAMAZ NA PADHE:Muqtadi saf me shamil na hon aur peeche akela khada ho jaaye to najayez hai, agar kisi majboori ke bina akele peeche namaz padhe to namaz nahi hai, rasoollullah sws ke saamne ek insaan ne isi tarah namaz padhi to aap sws ne farmaya:

" namaz dobara padho, jo akela saf ke peeche namaz padhe uski namaz,namaz nahi hai"

(ibne majah)


8- PAHLI SAF AFZAL HAI:


Imam ki daaye taraf pahli saf me milne ki koshish karni chahiye nabi-e-paak ka irshaad hai:-" pahli saf walon ke liye allah rahmat Naazil karta hai aur farishte unke liye dua karte hain, sahabi kiram(ra) ne kaha aur dusri saf walon ke liye? Farmaya aur dusri saf walon ke liye bhi"


(ahmad, tabrani)

" mardon ki bahtar sab pahli hai aur kamtar aakhiri aur aurton ki bahtar saf picchili aur kamtar pahli"

(muslim)