Wednesday, December 22, 2010

Aameen ka masla

bismillahirrahmanirraheem
Hz wail bin hajar (ra) se riwayat hai ki maine suna rasoollullah (SAW) ne padha" gairil magzoobi allaihim walazzalleen" phir aap ne buland aawaz se aameen kahi..

Tirmizi 248, abu dawood 932, tirmizi ne hasan, jabki ibne hajar aur imam bayhqi aur dare qutni ne sahih kaha hai.


Hadith no 2


hz abu huraira (ra) kahte hai ki jab rasoollullah (SAW) "GAIRIL MAGZOOBI........" padhte to aap kahte AAMEEN" Itni unchi aawaz se ki pahli line me aapke aas pass log sun lete.....


Bayhqi 2/58, ibne khuzaima 571, ibne hibban 462. Ise imam haakim aur imam jahbi ne sahih kaha hai


hadith no 3


hz abu huraira (ra) farmate hain ki nabi kareem(SAW) ne farmaya " jab imam aameen kahe to tum bhi Ameen kaho. Jis shaks ki aameen farishton ki Aameen ke barabar ho gayi to uske pahle sab gunah maaf ho jaate hain....Bukhari 780, muslim 410,


is hadith se malum hua ki jis muktadi ne abhi surah fatiha shruru ya khatm nahi ki wah bhi aameen kahe