Thursday, December 23, 2010

Seene(chest) par hath baandhne ka fatawa by BADE PEER SAHAB(RH)

Hz sheikh abdul qadir jilaani (rh) farmate hai" wa ja ul yamina alshishmaali faw kas surrati"

taranslation:"aiy muridon! Daany haath se baany haath par naaf ke uper (seene par) baandho...


(gunyatuttalibeen)


hz sahl bin saad se riwayat hai ki logon ko rasoolallah (SAW) ki taraf se yah hukm diya jaata tha ki " namaaz me daanya(right) haath(hand) baanyi(left) kalaayi(arm) par rakho....


Bukhari

hz hulb sahabi (ra) farmate hain ki "maine rasoollullah (SAW) ko seene par hath rakhe hue dekha.....


(Musnad ahmad)


hz wail bin hajar se ye alfaz marwi hai

" rasool-e-khuda (SAW) ne apna daayan haath apne baany haath par seene par rakha"

(tabrani)


IBNE HATIM AUR BAYHQI ME HZ IBNE ABBAS FARMATE HAI-
"JA-YA-DA-KAL YUMNA AL-SHISHMALI INDAN NAHAR"

TRANS: DAANYA HAATH APNE BAANY HAAT PAR RAKHKAR SEENE PAR BAANDH