Thursday, December 23, 2010

Hz sheiek abdul qadir jilani (rh) ka fatawa

AS SALAM O ALLAIKUM WR WB


R-f-ul-yadaini indal if titahi war rukui wa rafa -i-minhu


hz peer jilaani (RH) farmate hain ki "namaaz me takbeer-e- oola ke waqt aur rukoo me jaate waqt, aur rukoo se uthte waqt rafulyadin karna chahiye".


(gunyatuttalibeen)rafulyadain ke baare me 400 riwayaten.


Allama mujaddin firozabadi lekhak kamoos, safrus-aadat me likhte hain.


Riwayaton ke jyadati ki wajah se (teen maukon paq saabit rafulyadain) mutawaatir hadith ke jaise hain. Is masle me 400 hadithsen aur aasaar ye hain. Ashrah mubashra sahaba( jinhe huzoor ne unki jindgi me jannati kaha) ne inko riwayat kiya hai. Nabi (SAW) isi tarah namaaz padhte rahe, yahan ki is duniya se rukhsat ho gaye. Iske siwa kuch saabit nahi....Rafulyadain qaayam karo aur Nabi ki sunnat zinda karo mere bhaiyon