Tuesday, December 28, 2010

NABI ZINDA HAIN LEKIN JANNAT ME

AS SALAM O ALLAIKUM WR WB


( ‘ Innaka mayyitum wa’innahum mayyitoon )  


Tarjuma :- Yaqinan khud apko bhi Maut ka mazaa chakhna hai, aur ye sab bhi marne wale hain. (Surah-Tul-Zamar, Aayat-no---30) 
Tashrih :- Yani aye paigamber! Aap bhi aur apke mukhalif bhi sab Maut se humkanar ho kar is dunya se hamare pass aakhrat me aayegen- Dunya me to Tawheed aur shirk ka faisla tumhare darmiyan nahi ho saka aur tum is bare me jhagadte hi rahe- Lekin yahan main iska faisla karonga aur Momin, Mukhlis, aur Moheed bande ko Jannat me aur Kufr-wa-inkaar aur Shirk-wa-takzeeb karne wale ko Jahannam me dakhil karonga, Is aayat se bhiwafat-e-nabwe sabit hota hai, jis tarah k “Surah-Tul-Imraan, Aayat- no---144 ”


 sebhi sabit hota hai, inhi aayat se istadlal karte hue Hazrat-Abu- Baqar(r.t.a) nebhi logon me apki maut ka taqiq farmaya tha, Isliye Nabi(s.a. w) ki babat ye aaqida rakhna k apko Barzakh me bilkul issi tarah zindagi hansil hai jis tarah dunya me hansil thi, Aur ye Quraan k bhi khilaf hai, Aap par bhi digar insaanohi ki tarah Maut tari hui, issi liye apko daafan kiya gaya, Qabar me apko barzakhi zindagi to yaqinan hansil hai, jiski kaifiyat ka hame ilm nahi, lekindobarah Qabar me apko dunyawe zindagi ata nahi ki gai...

(Tafsir-ibn-Kathir, Surah-Al-Zamar, Aayat-no, 30 , Page-no--- 234).