Saturday, December 25, 2010

Ahnaaf hazrat ke sartaaz, hz imam muhammad (rh) ka naara-e-haq rafulyadin barhak hai..

hz imam muhammad jo hanafi maslak ke maane hue imam hai...saara zakhira hanafi maslak ka unhi ki mahnat ka wa unhi ki koshishon ka nateeja hai.. Aap imam abu haneefa ke khaas shargird hain..aap apni mashoor kitaab (MOATTA IMAM MUHAMMAD) me rafulyadain ki sahih hadith laaye hain...

BAAB IFTATAH AS-SALAT dekhiye


ANN ABDILLAHIBNI UMAR KAALA KAANA RASOOLILLAHI SALLALLAHU ALLAIHI WASALLAMA IZFAT- TAHASSALAATA RAFAYADAIHI HAZ WAMNA KIBAIHI WA-IZA KABBARA LI-RUKOO E RAFAYADAIHI WA -IZA RAFA-AA SAHU MIN RUKOO -E RAFAYADAIHI SUMMA KAALA SAMIALLAHU LIMAN HAMIDAHU SUMMA KAALA RABBANA WA LAKAL HAMD

(MOATTA IMAM MUHAMMAD)

translation: hz abdullah ibn umar se riwayat kai ki " rasoollullah sallallahu allaihi wasallam jab namaaz shuru karte to rafulyadain karte aur jab rukoo ke liye takbeer kahte to rafulyadain karke " samiallah limam hamida aur rabbana lakal hamd kahte....


imam muhammad ne huzoor (saw) ki sahih hadith apni kitaab me laakar maan liya ki rafulyadain unki sunnat-e-sahiha se saabit hai...

Ab to hanafi bhaiyon ko bhi yah sunnat maan leni chahiye