Wednesday, December 22, 2010

Rafulyadain karne ki daleel hanafi maslak se

AS SALAM O ALLAIKUM WR WB...

Shah waliullah dehlwi ka fatawa no 1


hz shah waliullah(rh) farmate hain ki jab rukoo karne ka iraada karen to rafulyadain karen aur jab rukoo se sir uthayen, us waqt bhi rafulyadain karen. Main rafulyadain karne walon ko na karne walon se accha samajhta hoon. Kyonki rafulyadain karne ki hadeesen bahut zyada hai aur bahut sahih hain


hujjatullahil-balgha part 2


Maulana abdul haiy hanafi ka fatawa no 2

"yaani huzoor se rafulyadain karne ka bahut kaafi aur bahut accha saboot hai. Jo log kahte hain ki rafulyadain mansookh hai unki baat bina daleel hai.

(Taalikul mumajjid)durre-mukhtar ka fatawa no 3


hanafi maslak ki sabse bharose mand kitab durre-mukhtar me hai ki " jisne kaha ki rafulyadain se namaaz me nuksaan aata hai uski baat sahih nahi hai. Aur rukoo me jaane se aur rukoo se uthne ke waqt rafulyadin karne se nuksaan nahi hai....

Jakheera me hai " r-f-ul yadaineela-tufsidus-salata"

yaani rafulyadain se namaaz me kharaabi nahi padhti