Monday, February 6, 2012

MUQTADI KA " ALLAHUMMA RABBANA LAQAL HAMDU" BULAND AAWAAZ SE KAHNA

Bismillahirrahmanirraheem
MUQTADI KA " ALLAHUMMA RABBANA LAQAL HAMDU" BULAND AAWAAZ SE KAHNA :hz abdullah bin umar ra farmate hain:-" beshaq rasoollullah(sws) jab namaz shuru karte to apne dono haathon ko mundhon tak uthaate , isi tarah jab ruku ke liye 'allahu akbar' kahte aur jab apna sar ruku se uthaate to dono haath bhi uthaate aur ruku se sar mubaarak uthaate hue ' SAMI'ALLAH LIMAL HAMIDAH RABBANA LAQAL HAMIDAH' kahte they, sajde me jaate waqt rafulyadain nahi karte they"

(sahih bukhaari, kitabul salaat)


hz abu salma bin abdul rahman ra farmate hain:- hz abu hurairah ra tamaam namazon me taqbeer kaha kartd to khwaah wah farz ho ya na ho, ramzaan ka maheena ho ya koi aur maheena ho, chunanche jab aap namaz ke liye khade hote to taqbeer kahte, ruku me jaate to takbeer kahte, phir ' samiallahu liman hamidah' kahte aur uske baad ' rabbana laqal hamidah' kahte, sajdah se pahle phir jab sajdah ke Liye jhukte to ' allahu akbar' kahte, isi tarah sajde se sar uthaate to takbeer kahte, do rakaton ke baad jab khade hote tab bhi takbeer kahte, har rakaat me aisa hi kiya karte namaz se faarigh hone tak namaz se faarigh hone ke baad farmate, us zaat ki qasam jis ke haath me meri jaan hai, meri namaz tum me sabse ziyadah nabi kareem(sws) ki namaz se mashaabah hai", aakhri waqt(inteqaal) tak aapki namaz isi tarah thi.. Abu hurairah ra ne batlaaya ke rasoollullah(sws) jab sar mubaarak(ruku se) uthaate to " samiallah liman hamidah rabbana laqal hamd" kah kar chand logon ke liye duayen karte aur naam le lekar farmate:-" ya allah ! Waleed bin waleed, musalmah bin hisham, abbas bin abi rabiah, aur tamaam kamzor musalmano ko (kuffar) se nijaad de, aiy allah ! Qabeela munzir ke logon ko shakhti ke saath kuchal de aur un par aisa kahat musallat kar jaisa yousuf (as) ke zamaane me aaya tha, un dino purab waale Munzir ke log mukhaalifeen me they"

( sahih bukhari, kitabul salaat)


ummul momineen hz aisha ra farmati hain ke:-" nabi(sws) ne grahan(eclipes) ki namaz me qiraat buland aawaaz se ki, qiraat se faarigh hokar aap takbeer kah kar ruku me chale gaye, jab ruku se sar uthaaya to ' samiallahu liman hamidah rabbana laqal hamd' kaha , phir ruku aur 4 sazde kiye"

(sahih bukhari, baab al kusuf, baab jahar ba qiraat fi al kusuf)


hz abu hurairah ra se riwayat hai ke nabi akram(sws) jab 'samiallahu liman hamidah' kahte toh uske baad ' allahumma rabbana laqal hamd' bhi kahte, isi tarah jab aap ruku karte to sar uthaate to takbeer kahte aur dono sajdon se khade hote waqt bhi aap 'allahu akbar' kaha karte they"

(sahih bukhari, kitabul salaat)


hz abu hurairah ra se riwayat hai ke nabi akram(sws) ne farmaya:-" jab imam samiallahu liman hamidah kahe to tum ' allahumma rabbana laqal hamd' kaho, kyonki jiska ye Kahna farishton ke kahne ke saath hoga, uske pichhle tamaam gunaah bakhs diye jaayenge,"

(bukhari, kitabul salat)


hz rifaa'aa bin rafe zarqi ra se riwayat hai ke unhone kaha :- ham nabi kareem(sws) ki iqtada me namaz padh rahe they, jab aap ruku se sar uthaate to ' samiallahu liman hamidah' kahte, ek shakhs ne peeche se-" RABBANA LAQAL HAMD HAMDAN KASEERAN TAIYYIBAN MUBARAKAN FEEH ' kaha, aapne namaz se faarigh hokar daryaaft farmaya ke kisne ye qalimaat kahe hain, us shakhs ne jawab diya maine, us par aapne farmaya ke maine 30 se ziyaadah farishton ko dekha ke un qalimaat ko likhne me wah ek dusre par sabaqqat le jaana chaahte they"

(sahih bukhari, kitabul salaat baab fazl allahumma rabbana laqal hamd"


TASHREEH:

In tamaam hadith ka khulaasa ye hai ke imam ho ya muqtadi ' rabbana laqal hamd' jaher se kahen, aur unka kahna aur farishton ka kahna ek saath ho jaaye to gunaahon ki maafi hogi

lekin Afsos ke saath ye kahna padhta hai ke na hamara imam jahar se ' rabbana wa laqal hamd' kahta hai aur na muqtadi, agar koi kah de to rok diya jaata hai. Jabke hadithen is baat ka saboot hain ke imam ho ya muqtadi jahar se kahen,

is baare me maulana abdul aziz rahmani kahte hain

" janoobi hind ki jamat ahle hadith ka dastoor hai jab wah ruku se uthte hain to imam ke saath ' allahumma rabbana laqal hamd' jahar se kahte hain, us par ulema ka aitraaf hai ke us jahar ka saboot nahi hai, jahar mazkoor ka saboot is hadith( jo uper likhi hai) se zaahir hai,......


Allah taala se dua hai ke ham tamaam musalmano ko hadith rasool(sws) par amal karne ki taufeeq ata farmaaye .... AMEEN