Tuesday, February 21, 2012

" QASAM" AUR USKA KAFFAARA

Bismillahirrahmanirraheem" QASAM" AUR USKA KAFFAARA:Hz abu hurairah ra se riwayat hai ke rasoollullah sallalaho alaihi wasallam(pbuh) ne farmaya:-" jisne kisi baat par ' QASAM' khaayi, phir usse bahtar kuch dekha toh (qasam todh kar) apni ' QASAM ' ka kaffara ada kare aur jo bahtar ho, use kare"

(sahih muslim kitabul imaan)


insaan apni baat ko saabit karne ke liye amuman us par qasam khaata hai aur apne mukhaatib ko raazi (agree) karne ke liye halfiya bolta hai,

isliye allah ki qasm khaakar insaan apni baat mauqad karne aur apne mukhaatib ko raazi karne ke liye apni baat pesh kar sakta hai,

lekin agar wah baad me kuch usse bahtar dekhta hai toh apni qasam ko todh kar uska kaffara(penalty) ada karega, aur baad waale par amal karega, isme koi harz nahi hai,

jaisa ke khud rasoollullah sallalaho alaihi wasallam(pbuh) ne farmaya hai:-" main bila shubah, allah ki qasam, inshaallah kisi kaam par Halaf nahi uthaunga, phir main usse zyada bahtar soorat dekhunga to main zaroor apni qasam ka kaffara ada karunga aur wah kaam akhtiyaar karunga jo bahtar hai"

(bukhari, muslim)


mazkoorah hadith par bahes karte hue maulana hafiz salahuddin yousuf tahreer farmate hai ke:-" qasam ke puraa na karne aur muqassam alaih ke karne me khair dekhe to insaan yahi nahi sochta rahe ke

"maine qasam kha rakhi hai, ab fayeda ho ya nuksaan main toh wah kaam karne par majboor hoon".... Shariat ne aise mauqon par qasam todh dene aur uska kaffara ada karne ka huqm diya hai, kyonke nuksaan (deeni ho ya dunyawi) ke muqaable me kaffara qasam ada karna aasaan hai"

(daleel ul taalibeen jild 2 pg 438)


us hadith se samjh me aata hai ke islam ne is tarah ke mushkil mauqa aur nishaaniyon me sahooliyat aur aasaani ki kaisi sabeel paida ki hai, taake uske maanne waale apne deeni aur dunyawi umoor ko bakhoobi anjaam den,

rahi Baat qasam ka kaffara ada karne ki toh is silsile me allah taala ka farman hai:

" yani qasam (khakar) todh ne ka....kaffara 10 miskeeno ko, tumhare apne gharwalon ko khilaane ke tanasab me, khaana khilaana, ya unko kapde pahnaana, ek gardan aazaad karna ya 3 din ke roze rakhna, ye sab tumhari qasmon ke kaffare, jab tum qasam khaao"

(surah maida 89)

shariat ke bataaye gaye is tareeqe ke mutabik apni qasam par masroor rahne waala, apni sahooliyat ke madde nazar kaffara ada kar ke us cheez se bach sakta hai jo us ke liye bahtar nahi aur baad waali cheez, baher haal bahtar hai,

phir aisa karna allah ke rasool sallalaho alaihi wasallam(pbuh) ki sunnat bhi hai aur zaahir hai ke sunnat par amal karna baa'as sawaab hai,

isliye kisi bhi aadmi ko apni qasam khaali gayi baat par bila wajah ade nahi rahna chahiye,

aur qasam todne ke kaffara ada karne ke baad bahtar shakl par hi amal karna chahiye.......


ALLAH HAMEN ISKI TAUFEEQ DE.... Ameen