Wednesday, February 1, 2012

SAYYID NAZEER HUSSAIN MUHADDITH DEHLAWI (RH) AUR AZMAT-E-SAHABA
Bismillahirrahmanirraheem
SAYYID NAZEER HUSSAIN MUHADDITH DEHLAWI (RH) AUR AZMAT-E-SAHABA
Jamaat ahle hadith ke ek bade aalim miyan sayyid nazeer hussain muhaddith dehlawi (rh) ke baare me baaz hanafi muqallideen ka ilzaam hai, chunanche muqallideen likhte hain:

" maulawi nazeer hussain ke shia hone me shubah nahi hai"

(al masir mau shumaarah 4 jild 6 pg 54)


sahaba kiram(ra) ke baare me aapke mauqaf ko fatawa nazeeriya me qayam kardah baab " manaqib al sahaba wa gairham" me waazeh taur par mulaaheza kiya ja sakta hai, jisme mukhtalif sawaalon ke jawaabaat me aap(sayyid sahab) ne sahaba kiram ra ki azmat e shaan, unki alo wa martaba aur fazail wa manaqib ko kitab wa sunnat ki roshni me waazeh kiya hai, baaz ahle ilm(muqallid) ke gair munaasib fatawon ka jawab bhi diya hai....


Hz ali ra, hz muawiya ra ke baare me pooche gaye ek sawaal ka jawab dete hue maulwi abu bakr ghaazipuri(muqallid Hanafi) ke ham watan(home town) aur taqriban ham mazhab(hanafi) maulawi muhammad faseeh ghaazipuri ne hz muawiya ra ke baare me ghair munaasib baatein likh di thi,

jiska khulasa yah hai ke:-"hz ali ra ke muqaable me jahan ameer muawiya ra ka tazkirah ho wahan lafz "hazrat" ya "duaiyah" lafz kahna durust nahi, kyonki unhone(hz muawiya) ne aakhiri khaalifa raasidoon ke khilaaf baghaawat ki hai, lihaaza inko ghalat kaar aur baaghi samjhna chahiye, aur usse aage badh kar inko bura bhala kahna durust nahi hai "maulwi muhammad faseeh ghaazipuri hanafi ke is fatawe ka ALLAMA SAYYID NAZEER HUSSAIN RAHMATULLAH ALLAIH ne apne fatawa ke taqriban 9 pages me mufassal jawab diya hai

farmate hain:


" ahle aqal wa diyaanat par makfi nahi ke hz ameer muawiya ra, rasoollullah(sws) ke sahabi hain, hz abdullah bin abbas ra ne kaha ke rasoollullah(sws) ke sahaba ko gaali na do, rasoollullah(sws) ki sohbat me unka Ek saath baithna tumhare 40 saal ke aamaal se bahtar hai ", waqi ki riwayat me " umar bhar ke aamaal se bahtar hai" ke alfaaz hain, aap(hz muawiya) fatah makka ke din imaan laaye, aapse 163(approx) hadith marwi hain jo sihah sitta me aur dusri kitaabon me marwi hain, unse bade bade sahaba ne riwaayat ki, maslan hz abdullah ibn abbas, abdullah ibn umar, abdullah ibn zubair, abu darda , jarir bin abdullah bajli, noman bin basheer, wagerah aur tabieen me se sayeed bin musayyab, hameed bin abdul rahman wagerah, riwayat karte hain, chunanche uski tasreeh kutub asma wa rijaal wa seerat me maujood hai, aur tirmizi me hai ke allah ke rasool(sws) ne unke haq me duwa farmayi ke :-aiy allah ! Use haadi wa mahdi bana de....... Isi tarah sahih bukhari wa deegar kutub hadith ke hawaalon se aap ke baare me waarid mota'arid hadith ka zikr karne ke baad tahreer farmate hain:

"sahih bukhari me jo hadith ki kitaabon me se Sahih tareen kitaab hai, aapka sahabi hona aur ba'zubaan ibne abbas ra aadil aur fuqah hona saabit ho gaya to aap tarzi aur tarham ke mustahaq honge, kyonki ahle sunnat ke nazdeek sahaba ke liye " raji allahu taala anho" kahna bila'ittefaq mustahab hai, aur sahabi hone ki haisiyat se unke mutaallik hz ali ra ke muqaable me bhi "hazrat" aur " razi allahu taala anho" ke alfaaz kahna mustahab hai, mamnoo nahi hai, kyonke aapas ki ladaai se sahaba sahabiyat ki buzurgi se mahroom nahi ho jaate, haan ! Raafzi ka mazhab uske khilaaf hai, albatta hz ameer muawiya ra aur hz ali ra me darje ka bahut farq hona bhi ba'eed nahi hai, kyonke hz ali ra ashrah mubashra me se hain, kaseer sahaba hain, aur huzoor(sws) ke daamaad hain......."

aage likhte hain:

" ab agar koi hz ameer muawiya ra ko bura kahe to wah is waeed ke liye tayyar rahe, rasoollullah(sws) ne farmaya:- mere sahaba ko gaali na do, jo inko gaali de ga Uspar allah ki laanat barsegi" aur aisa aadmi jo unko gaali de wah haqiqat me shia hai, agarchah ba'zaahir apne aapko ahle sunnat kahlaaye, aur jo hz aisha ra ki bad'goyi kare haqiqat me wah allah aur uske rasool ko takleef deta hai, pas aise aqeede se tawba karna laazmi hai, aur sahaba kiram ka aqeeda ye tha ke in chaaron khulefa ki khilaafat jis tarteeb se hui hai isi tarteeb se unka martaba aur maqaam tha"

(fatawa nazeeriya 3/445-456)ye us shakhsiyat ka sahaba kiram ra ke baare me mauqaf hai, jisko shiat se jodne ki koshish aaj ke naam nihaad muqallid musalman kar rahe hain,

is tarah ke do took alfaaz me apne mauqaf ko wazaahat maulwi abu bakr ghaazi puri deobandi aur unke sipah salaaron wa akaabireen ne bhi nahi ki hogi jinhone naam nihaad ahteraam sahaba ka aalam buland kar rakha hai,

kya koyi shia is tarah sahaba kira m ke baare me aur khaas taur se hz muawiya ra ke mutaallik apne mauqaf Ka izhaar in alfaazon me kar sakta hai ??


Lekin bura ho taassub wa hasad ka jisne taqleed ko bachaane ke liye propaganda karte hain...... Aur jamaat AHLE HADITH jo saccha aur saaf suthra maslak hai use badnaam karte hain......


ALLAH UNKO TAUFEEQ DE JO DUSRON KO BADNAAM KARTE HAIN SIRF APNE FAYEDE KE LIYE.