Wednesday, February 15, 2012

NIJAAT(KAAMYABI) KAHAN HAI ???


BismillahirrahmanirraheemNIJAAT(KAAMYABI) KAHAN HAI ???Aaj ummat e musliama mukhtalif firqon aur toliyon me bat gayi hai, har firqah aur har giroh ka ye dawa hai ke hidayat wa nijaat hamare giroh me hai, aur har dusre firqah aur group ke logon ko gumrah bad'aqeeda hain, jaisa ke yahud(jews) aur nasaara(christian) ek dusre ko kaha karte they


allah ka irshaad hai:

" yahudi kahte hain isaaiyon ka deen kuch nahi hai, isaayi kahte hain, yahudion ke paas kya dhara hai, halaanke allah ki kitaab dono padhte hain, theek aisi hi baat un logon ne bhi kahi jo ilm nahi rakhte they, qayamat ke din allah unke darmiyaan haakim hoga aur jis baat me jhagad rahe hain uska faisla kar de ga"

(tarjuman al quran, surah baqarah 113)


yahudi tauraat padhte they jisme hz moosa as ki zabaan se hz isa as ki tasdeeq maujood hai, lekin iske bawajood yahudi hz isa as ki takfeer karte they... Isaayi injeel padhte they jisme Hz moosa as aur tauraat ke allah ki kitab hone ki tasdeeq hai, iske bawajood ye yahudion ki takfeer karte they..


Jis tarah yahud wa nasaara aur mushkireen e arab apne tareeqe hi ko sacchaayi wa nijaat ka tareeqa samjhte they, isi tarah islam ke naam par jitni giroh bandiyan hain, har giroh ka musalmaan apne hi tareeqe ko saccha aur nijaat waala giroh samjhta hai,

aur dusre firqe ke musalmano ko gumrah, bad'aqeedah aur gustaakh wa jahannumi samjhta hai,

halaanke shariat islamiya sirf wahi e ilaahi yani quran wa hadith hai,

zamana nuzool e wahi se lekar quroon salasa ke daur tak khaalis kitab wa sunnat ki pairwi hoti thi,

quran wa hadith ke muqaable me kisi aur cheez ko shariat nahi jaana jaata tha, quroon salasa ke baad taqleed ki buniyaad rakhi gayi aur firqah bandi ki haden khheenchi gayi,

aur quraan wa hadith ke saath ghairon ke fatawe bhi jode jaane lage, yahan tak ke isi jod tod se aimma ke Aqwaal ko usool maan kar in par tafriyaat aur takhreejaat shuru ho gayi...

Nijaat ka daaromadaar khuda parasti aur nek amal par hai, naa ke giroh bandi aur firqa parasti par..


Allah taala ka irshaad hai:

" aur yahudi kahte hain jannat me koi aadmi daakhil nahi ho sakta jabtak wah yahudi na ho, isi tarah isaayi kahte hain jannat me koi daakhil nahi ho sakta jabtak isaayi na ho ( yani inme se har giroh samjhta hai aakhirat ki nejaat sirf usi ke hisse me aayi hai, aur jab tak ek insaan uski mazhabi giroh bandi me daakhil na ho nejaat nahi paa sakta,) aiy paighambar, ye unki jaahilaana umangee aur aarzuen hain, na ke haqiqat haal ,tum inse kaho agar tum apne daawe me sacche ho to saabit karo tumhaare daawe ki kya daleel hai? (Haan ! Bila shubah nijaat ki raah khuli hui hai, magar wah kisi khaas giroh bandi ki raah nahi ho sakti wah to imaan wa amal ki raah hai), jisne bhi allah ki raah me sar jhuka diya Aur wah nek amal bhi ho to wah apne parwardigaar se apna ajar zaroor paayega"

(tarjuman ul quran, surah baqarah 111,112)

ahle mazahib ki sabse badi gumrahi ye hai ke unhone deen ki sacchaayi jo ek hi thi aur yaksa taur par sab ko di gayi thi, mazhabi giroh bandiyon ke alag alag halqe bana kar zaaya kar di, ab har giroh dusre giroh ko jhutlaata hai aur sirf apne hi ko sacchayi ka raast samjhta hai,

ab sawaal ye uthta hai ke ek giroh hi saccha hai, to kyon wahi saccha hai, dusre saccha na ho ??

Agar sab sacche hai to phir koi bhi saccha nahi, kyonki har giroh dusre ko jhutlaata raha hai, agar sab jhoote hain to phir khudayi sacchaayi kahan gayi ??

Quran kahta hai ke sacchai(hidayat) sabke liye hai aur sab ko mili thi, lekin sabne sachaayi se inraaf kiya, sab asal ke aitbaar se sacche hai aur sab amal ke aitbaar se jhoote hain... Main chaahta hu isi sacchaayi par sab ko jama karun aur mazhabi tanaaza Ka khaatma ho jaaye..

Ye aalamgeer sacchayi kya hai ??

Khuda parasti aur nek amli ka qaanoon hai, yahi qanoon khuda ka thahraaya huwa deen hai, isi ko main islam ke naam se pukaarta hun

(tarjuman ul quraan)


aaj har giroh ka musalman kahta hai ke jab tak insaan hamari giroh me na daakhil ho, nijaat nahi pa sakta..

Lekin quraan kahta hai ke nijaat ka daromadaar khudaparasti aur nek amli par hai, na kisi khaas giroh par, jo khuda parast aur nek amli amli hoga, nejaat paayega khwaah tumhari jhooti giroh bandi me daakhil ho ya na ho...

(tarjuman ul quraan jild 2)

nijaat ka daromadar allah aur uske rasool ki itaat me hai

allah ka irshad hai

" jo koi allah aur uske rasool(sws) ki itaat karega, allah use un jannaton me daakhil karega jinke neeche nahren bah rahi hongi, aur jo muh pherega use dardnaak azaab dega"

( surah fath 17)

aur farmaya

" jo koi allah aur uske rasool ki ittat karega to allah Use badi rahaton ke aise baghon me dakhil karega, jinke neeche naharen bah rahin hongi, wah usi haalat me hamesha rahenge aur ye badi hi kaamyabi hai jo unhe haasil hogi, lekin kisi ne allah aur uske rasool ki nafarmani ki aur uske thahraayi hui hadhbandiyon se baahir nikal gaya toh (yaad rahe) wah jannat ki rahaton ki jagah aag ke azaab me daala jaayega, aur wah hamesha usi halat me rahega aur uske liye ruswa karne waala azaab hoga"

(surah nisa 13,14)

in aayaton se ye baat acchi tarah wazeh ho gayi ke jo shakhs allah aur uske rasool ki itaat karega (ahkaam par amal karega aur haraam kamon se door rahega) toh allah taala use jannat me daakhil karega aur jo allah aur uske rasool ki itaat se muh fer lega toh allah taala use jahannum me daakhil karega.. Chahe wo kisi bhi giroh ka ho,

nijaat ka daaromadar aur jannat ka hasool giroh bandi par nahi hai, balke allah aur uske rasool ke ahkaam ki pairwi par Hai,

aap sallallaho alaihi wasallam (pbuh) ne jannat ka hasool apni ittat wa pairwi me bataaya hai,

aap sallallaho alaihi wasallam (pbuh) farmate hain:-" meri ittaat karne waala jannat me jayega aur na'farmaan jahannum me jis giroh se bhi uska taalluq ho"

( rawaah bukhari)

ek dusri hadith me aap sallallaho alaihi wasallam (pbuh) ne farmaya:-" bani israel 72 firqon me takseem ho gaye they, meri ummat 73 firqon me bat jaayegi, saare ke saare firqe jahannum me jaayenge, magar ek firqa jahannum me nahi jaayega, aur jahannum me na jaane waala giroh unlogon ka hoga jo mere aur sahaba ke taur tareeqon par amal karega"

(tirmizi)


is hadith se malum huwa ke nijaat paane waala firqa sirf aur sirf wahi hai jiska aiteqaad wa amal nabi(sws) ke tareeqe par hoga

kitab wa sunnat se hat kar paiwi aur peer, murshid, mujaawar,imamon, buzurgon ki pairwi karne waale qayamat ke din afsos karenge


unke baare me Allah ka irshaad hai:

" is din unke chahre aag me ulat palat kar diye jaayenge (afsos se) kahenge ke kaash ham allah taala aur uske rasool ki itaat karte aur kahenge hamare rabb ham ne apne sardaaron aur apne badon ki maani jinhone hamen raah e raast se phatkaar diya"

( surah ahzaab 66, 67)


yani ham ne tere paigambar ke bajaaye apne badon, aur buzurgon, peeron ki pairwi ki lekin aaj hamen malum huwa ke unhone hamen tere paigambaron se door rakh kar raah e raast se bhatkaaye rakha...

Awliya parasti aur taqleed ka riwaaj bhi logon ki gumrahi ka zariya hai,

kaash musalman aayat e ilaahi par ghaur karke gumrahi se niklen aur quran wa hadith ki siraat e mustaqeem ko akhtiyaar kar len ,ke nijaat sirf aur sirf allah aur uske rasool ki pairwi me hai, na ke mashaikh, peer, wa akaabir ki taqleed me, ya awliya aur qabrparasti me,

ahad nabawi aur quroon salasa, (jinko khair ul quroon ka gaya hai) me shariat Ka markaz sirf kitab aur sunnat e rasool sallallaho alaihi wasallam (pbuh) par tha,

baad ke liye bhi aap sallallaho alaihi wasallam (pbuh) iski taeed farmayi

" main tumhare darmiyaan do cheezen chhod jaata hun, jab tak tum inko mazboot pakde rakhoge hargiz gumraah na hoge, allah ke kitab(quran majeed) aur meri sunnat(hadith)"

(moatta imam malik)

wasiyat nabawi se malum huwa ke kitab wa sunnat ki pairwi me hi hidaayat hai aur unke elaawa kisi teesre ki baat ko shariat maan kar amal karna gumraahi hai, aur har gumrahi jahannum me le jaane waali hai,

mazkoorah ayat wa hadith se ye baat waazeh ho gayi ke nejaad wa kaamyabi sirf kitabullah aur sunnat e rasoolullah sallallaho alaihi wasallam (pbuh) ki pairwi me hai...


Allah taala ham tamaam musalmano ko gumrahi se bachaaye aur kitab wa sunnat ki pairwi ki taufeeq de....... AMEEN.