Saturday, May 28, 2011

ISLAM KAHTA HAI

Bismillahirrahmanir raheem1- Neki aur parhezgaari me ek dusre ki madad karo

(al maida 2)


2- jo allah se darega allah uski buraiyon ko door kar dega

(surah talaq)


3- jis maut se tum bhaagte ho wah tumhe aakar rahegi

(surah zuma)


4- tum apne rab ki kaun si nematon ko jhutlaoge

(surah rahman)


5- aiy iman walo! Tum allah ke saamne sacchi tauba karo

(surah tauba)


6- allah ke elawa koi aasman aur zameen me gaib ka ilm nahi rakhta

(surah nahal)


7- jhuthe aur nashukre logon ko allah raah nahi dikhata

(zumar 3)


8- do dhoka de wah ham mese nahi

(muslim, muwatta, abu dawood)


9- chugalchori karnewala jannat me nahi jayega

(bukhari, muslim)


10- apne waade poore karo

(maida 1)

11- jab tak tum kitab wa sunnat par amal karoge kabhi gumraah nahi hoge

(bukhari,muslim)


12- jo insaan dusre ko maaf karta hai allah uski izzat badhaata hai

(tirmizi)
13- nahak kisi ka qatl karna kabeera gunaah hai.

(bukhari)


14- jo raham nahi karta us par raham nahi kiya jaata.

(bukhari,muslim)


15- jo meri pairwi karega wah jannat me jayega.

(bukhari)


16- neki ki raah batane wala neki karne wale ke barabar hai

(tirmizi)


17- allah sabr karne walon ka saath deta hai

(surah baqarah)


18- jo shaks neak kaam karega use iska 10 guna sawaab milega

(al anaam 16)


19- allah ki rassi(rope) ko sab mil kar mazbooti se thaam lo


(al imran 163)


20- Maa, baap ko uff tak na kaho, na unhe jhidak kar jawab do.

(bani israel 22)


21- maangne wale ko na jhidko aur apne rab ki nemat ka izhar karo

(surah dhuha 11)