Wednesday, May 11, 2011

NAMAZ E JANAZA

Nama z-e- Janaza And Soorah Fatihaa


Hafrat Aof bin Malik r.a.Fermat e hai Nabi sws ne Namaze janaza me ek duaa perhi jo maine yaad ker li aur, aur maine tamanna ki kaash ke ye mera janaza hota:-

{Muslim- 963}


Talha bin Abdullah bin Auf r.a. kahte hai ke maine Ibne Abbas r.a. ke piche Namaz-e-Ja naza perhi to aap ne Soorah Fatiha aur Fermaya : maine ye is liye kia hai taake tum jaan lo ke ye sunnat hai.

{Bukhari - 1335 }


Talha bin Abdullah Kahte hai ke Maine Ibne Abbas R.A. ke pichhe Namaz namaz-e-ja naza parha unhone soorah Fatiha aur buland Awaaz se Qeraat ki hatta ke hum ne suna , jab farig hue to fermaya ke: ye sunnat aur haq hai.


{ Nesaai- 1987}


JISKO BINA NAMAZ E JANAZA KE DAFAN KAR DIYA JAAYE USKA HUQM:


Agar kisi shakhs ko janaza padhe bina dafan kar diya gaya to uski qabr par namaz e janaza padhni chahiye isliye ki rasoollullah sws ne dafan ke baad ek aurat ka janaza padha tha jo masjid me jhaadu diya karti thi aur aap sws ke ashaab ra ne bhi aap ke peeche janaza padha


(bukhari)


isi tarah namaz e gaaybaana bhi padhna jaayez hai, chaahe bheech me lambi doori ho, isliye ki aap sws ne najjasi (ra) ka janaza padha tha aur wa habsha me the aur aap sws wa sahab kiram ra madeena me they,


note: is hadith me yah nahi hai ki sahaba kiraam ra ne janaza padhe bina us awrat ko dafan kar diya tha, zaahir hai ki unhone janaza padha tha aur rasoollulah sws ko ittela diye bina dafan kar diya tha, aap sws ne uski qabr par janaza padha, to is hadith se ye bhi saabit hota hai ki ek hi mayyit ki do baar namaz e janaza padha ja sakta he

(al-asri)


Janaza ek ho ya zyada qible ki taraf rakha jaaye, imam uske saamne khada ho jaaye aur aam log safon me uske peeche, 3 safen banaye ya zyada isliye ki aap(sws) ka irshad hai:-" jis mayyit par 3 safon ne namaz e janza padhi unhone (uske liye jannat ko) waajib kar liya"


(tirmizi)