Sunday, January 25, 2015

HADEES PAR *SAHIH ya ZAEEF ya MAUZU KA HUKM LAGANA QURAN aur HADEES SE SABIT HAI:

HADEES PAR *SAHIH ya ZAEEF ya MAUZU KA HUKM LAGANA QURAN aur HADEES SE SABIT HAI:

Bismillahir rahmanir raheem:
 


Bade hi afsos ke sath ye bayan karna padh raha hai agar koi gair muslim etraz utata to afsos na hota par khud ko musalman kehnewale muqallideen ye etraz karte hai ke bohat hadees hadees karte ho sabit karo sahih wa zaeef wagaira jo muhaddisheen hukm lagate hai hadees par ye hadees se sabit hai?
 


is sha Allah is jihalat wala sawal ka jawab hadees e sahih ki raushni me dene ki kosish karte hai...

RASOOLULLAH sallallahualaihiwasallam ne farmaya
 

is ILM E HADEES ko har zamane ke *AADIL LOG* hasil karenge jo ise taweelat aur tehrifat se mehfuz rakhenge!

[SHARFASHABULHADEES LIL IMAM KHATEEB BAGDADI, SAFA-34]

IMAAM AHMAD IBN HAMBAL rahimahullah ne is HADEES ko SAHIH karar diya hai!

SHARH:
 

is farman e nabawi sallallahualaihiwasallam me gaur kare apne farmaya is ilm e hadees yani hadees ko ilm karar diya aur farmaya humesha ilm e hadees ko AADIL log hi hasil karenge muhaddisheen baswakat HADEES k RAWIYO ko AADIL bhi kehte hai aur SIQHA bhi kehte hai AADIL k mane hota hai MUTTAQI aur AMANATDAR aur yani is hadees se ye maloom hua ke RAWI sirf ADIL aur SIQHA hona chahiye,

HAZRAT ALI raziallahuan ne farmaya jab mai sunta koi HADEES RASOOLULLAH sallallahualaihiwasallam se to nafa deta mujhe jetna Allah chahta aur jab mujhse IZA HADDASU RAJULU bayan karta koi shaks hadees to mai kasam leta usse jab wo kha leta kasam to *SACHCHA JANTA* mai usko wa HADDASI ABU BAKRIN WA SADAKA aur mujhse bayan kiya Abu bakr Raziallahuan ne aur wo sachche hai...

[JAMI TIRMIZI, KITABUSSALATI BABU MAJA FI SALATI INDATTAUBATI]

ye hadees JAYYAD hai!

SHARH:
 


is hadees se bohat kuch maloom hua pehle to ye jo MUHADDISHEEN kehte hai HADDASNA ya AKHBARNA SAHABA raziallahuan ki SUNNAT hai aur ye bhi ke SAHABA raziallahuan bhi HADEES ke mamle me tahkik karne ke baad jab ye yakin ho jata ke jo hadees bayan kar raha hai yani RAWI SACHCHA hai aur MAUTABAR hai tab hi Hadees KUBOOL karte aur us hi RAWI ki HADEES KUBOOL karte JO SACHCHE hote hai
 

yani MUHADDISHEEN ka ye kehna ke FALA RAWI SUDDOK hai SIQHA hai sabit hua!

Tawoos aur mujahid bayan karte hai basar ibn kab aye HAZRAT ABDULLAH IBN ABBAS raziallahuan ke paas aur HADEES BAYAN karne lage Abdullah ibn abbas ne kaha dubara bayan karo unhone dubara bayan kiya aur farmaya maa adri aarafta hadeesi kullahu wa ankarta haza am ankarta kulli hadeesi wa arafta haza mai nahi janta apne meri sari HADEESO ko SAHIH SAMJHA ya MUNKAR jana ya sab ko MUNKAR SAMJHA ya sabko PEHCHANA?
[SAHIH MUSLIM, MUKADMA, BABUNNAHIYI ANILRIWAYATI]

SHARH:
 


agar aap is hadees par gaur karenge to maloom hoga SAHABA raziallahuan ke daur me jab fitno ne sar uthana suru kiya yani khawarij aur shiya wagaira to usi waja se sahaba hadees dusro se tahkik karne ke baad hi kubool karete aur Basar ibn kab ke is bayan se saaf hua jo unhone ABDULLAH IBN ABBAS ra ke pas kaha apne meri sari hadees ko SAHIH SAMJHA ya MUNKAR samjha yaha arafta ya farafa ye muhaddisheen SAHIH hadees ko kaha karte hai jaisa IMAM BUKHARI kehte hai sa'altu aba asimi bi isnadi kaza kaula FARAFA yani JANTA hu ye SAHIH hai to is hadees se MUHADDISEEN ka HADEES par SAHIH ka HUKM lagana SABIT hua aur jo is hadees me bayan hua WA ANKARTA yani MUNKAR samjha basawakat MUHADDIS ZAEEF HADEES KO MUNKAR bhi kaha karte hai
 


jaise HAZRAT YAHYAH IBN SAYEED rahimahullah bohat bade tabe tabayi hai se ek rawi ke ke bare me sawal kiya gaya to jiska naam muhammad ibn ubaidillah tha to farmaya FA ZA'AFAHU JIDDAN to unhone ZAEEF hai SAKT hai

HAZRAT ABU ISHAQ rahumahullah bayan karte hai ke jab logo ne HAZRAT ALI raziallahuan ke upar jhuti jhuti hadeese bayan karna suru kiya unke baad to unke ASHAB yani sathiyo mese ek khade hue aur kehne lage Allah in logo ko *TABA kare aur NALAT* kare kaise ILM ko barbad kar rahe hai...
 

[SAHIH MUSLIM, MUKADMA, BABUNNAHYI ANIL RIWAYATI...]

SHARH:
 


Is hadees se ye baat sabit hua ke jo MUHADDISHEEN RAWIYO par JIRAH karte hai ke FALA RAWI FASIQ hai ya GAIR SIQHA hai KAZZAB hai to is tarha ki RAWIYO par JIRAH sabit hua
HAZRAT MA'AMAR bayan karte hai maine HAZRAT AYYUB SAKTIYANI rahimahullah jo ke ek bohat bade jalilul qadar TABAYI hai ko nahi dekha kisi par gibat karte lekin Abdulkarim par fakaula kama gaira siqha farmaya wo SIQHA nahi hai!

HAZRAT KATADA rahimahullah se sawal hua Abu dawood ama ke bare me to unhone farmaya kazaba maa samiya minhum yani bara wa zaid

kazzab hai usne nahi suna bara aur zaid ibn arkam raziallahuan se!
 

(SAHIH MUSLIM MUKADMA,]

SHARH:
 


AYYUB SAKTIYANI aur KATADA ye dono bohat bade tabayi hai aur sekdo SAHABA raziallahuan ke shagird hai yani SAHABA raziallahuan ke daur se hi RAWIYO par ZAEEF wa KAZZAB wagaira ka HUKM lagaya jata tha warna ye buzurg kistarha keh sakte hai zahir hai ABDULLAH IBN ABBAS aur ANAS ibn MALIK aur ALI wagaira raziallahuan se hi ye sari JIRAH sikha hai jaisa humne upar sabit kiya!

Bas ye sabit hua SAHIH HADEESO ki RAUSNI me ke jo MUHADDISHEEN jaise IMAAM BUKHARI aur IBN HIBBAN aur TIRMIZI aur AHMAD IBM HAMBAL wagaira rahimahullah ne HADEES PAR *SAHIH ya ZAEEF ya MAUZU wagaira ka HUKM LAGATE HAI AISA KARNA KOI UNKI KHUD SAKHTA IJAD NAHI BALKE SAHABA rizwanullahialaihiajmain SE HI SABIT HAI:
 

ab jahil muqallido ka jhuta aur gumrah kun ikhtilaf batil aur bebunyad sabit hai!
Allah ne ye deen ko MUHAMMAD UR RASOOLULLAH sallallahualaihiwasallam par mukammal kar duya ye DEEN ISLAM QURAN aur HADEES par MUKAMMAL hai!#ImranKhanSalafi
#IslamicLeaks