Saturday, November 10, 2012

HANAFI FIQH KA SIRF EK NAMOONA


BismillahirrahmanirraheemHANAFI FIQH KA SIRF EK NAMOONAJis fiqah ki tareef me muqallideen ne zameen wa aasmaan ke qulaabe milaayen hai iska sirf ek namoon mulaheza ho


fiqh ki ek mashoor kitab " AL ASHBAH WAN NAZAIR" pg 720 me likha hai:


" agar quraan me dekh kar padhen to uski namaz faasid ho jaayegi kyonki isme taaleem hai aur agar aurat ki sharmgaah(private part) ko shahwat se dekhe to namaz faasid nahi hogi"


maulwi ahmad raza khan likhte hain:

" agar aurat ko talaaq raji di thi, hanooz aurat na guzri, ya namaz me tha ke aurat ki faraz(private part) daakhil par nazar padh gayi aur shahwat paida hui aur namaz me fasaad na aaya"

(fatawa rizwiya jild 1 pg 67)


yah hai fiqah ka wah namoona jiski hamd o sana karte muqallideen nahi thakte aur jisse ahle hadith allah ki panaah chahte hain