Thursday, November 22, 2012

SHOHADA KA MAQAAM

BismillahirrahmanirraheemSHOHADA KA MAQAAMSaheed Yani jo Allah ke Raah Mein Mare, Allah ke Nazdik zinda hai, dunya mein nahi or na apne Qabr me , 

Daleel ,


"Aur jo log Allah ki raah mein maare jayenge unki nisbat yeh na kahna ke woh mare hue hai woh murda nahi balke zinda hain lekin tum nahi jaante"


Surah 2 al-Baqarah ,
Aayat no 154 ,


"Jo log Allah ki raah mein maare gaye unko mare hue na samajhna woh mare hue nahi hain balke Allah ke nazdik zinda hain or unko rizq mil raha hai"

Surah 3 al-Imran ,
Aayat no 169 ,

"Yeh aayat saheedo ke liye hai Ahl e Batil apne banaye hue baba peer fakir nange sha khuzde sha shuhagan baba tote sha billi sha jumman peer dadbad baba pahelwan baba ke uper fit karte hai jahil barelvi ke koi baba saheed nahi hue fir bhi yeh aayat unke uper fit karte hai ,
Jo Qabr mein hai woh murda hai , or Nabi saw Qabr walo ko aawaz nahi suna sakte hai ,"


Daleel ,


"Kya in logon ko jo ahle zameen ke maar jaane ke baad zameen ke malik hote hain ye amr mojib e hidayat nahi hua ke agar hum chahen to unke gunahon ke sabab un par musibat dal dein or unke dilon par mohr laga dein ke kuch sun hi na saken ,"

Surah 7 al-A'raf ,
Aayat no 100,

"Aur Aap Nabi saw murdo ko baat nahi suna sakte or na behron ko jab woh peeth pher kar phir jayen awaaz suna nahi sakte ho ,"

Surah 30 ar-Room ,
Aayat no 52 ,

"Aur na zinda or murde barabar ho sakte hain , Allah jisko chahata hai suna deta hai or Aap Nabi saw unko jo Qabro mein dafan hain suna nahi sakte"

Surah 35 Fatir ,
Aayat no 22 ,


"Har Naffs ko Maut ka maaza chakhna hai ,
Aur agar Allah logon ko unke zulm ke sabab pakadne lage to ek jandaar ko zameen par na chhode,lekin unko ek waqt e muqarrar tak mohlat diye jaata hai , jab woh waqt aa jata hai to ek ghadi na peeche rah sakte hain or na aape badh sakte hain ,"

Surah 16 an-Nahl ,
Aayat no 61 ,

"Har Naffs ko maut ka maza chahna hai , or Allah tum logon ko sakhti or aasudgi mein aazmaish ke taur par mubtala karte hain or tum Allah ki taraf hi laut kar aaoge ,"

Surah 21 al-Ambiya ,
Aayat no 35 ,

"Har Naffs ko maut ka mazat chakhne wala hai phir Allah hi ke taraf laut kar aaoge ,"

Surah 29 al-Ankabut ,
Aayat no 57 ,


"Yeh log isi tarah ghaflat mein rahege yaha tak ke jab inme se kisi ke paas maut aa jayegi to kahega ke aye Rab mujhe phir dunya mein wapas
bhej de ,"

Surah 23 al-Mu'minun ,
Aayat no 99 ,

"Allah hi ko Qiyamat ka Ilm hai or Allah barish barsata hai or Allah Hamila ke pet ki chizon ko jaanta hai ke Nar hai ya Mada or koi shakhs nahi jaanta ke woh kal kya kaam karega , or koi Naffs nahi jaanta ke kis sarzameen mein use maut aayegi , beshak Allah hi jaanne wala or khabardaar hai ,"

Surah 31 Luqman ,
Aayat no 34 ,

"Aur jo mall Allah ne tum ko diya hai isme se us waqt se peshtar kharch karlo ke tumme se kisi ki maut aa jaye to us waqt kahne lage ke aye mere Rab tune mujhe thodi si mohlat kyon na diya take main khairaat kar leta or nek logon mein dakhil
ho jaata ,

Aur jab kisi ki maut aa jaati hai to Allah usko harghiz mohlat nahi deta, or jo kuch tum karte ho Allah usse khabardar hai"

Surah 63 al-Munafiqun ,
Aayat no 10,11,


"Aadam as or Maa Haawa ka maut ka zikr ,
Yani Aadam as or Haawa ko kaha ke usi zameen mein tumhara jeena hoga or usi mein maarna or usi mein se Qiyamat ko zinda karke nikaale jaoge ,"

Surah 7 al-A'raf ,
Aayat no 25 ,


Allah ke Nabi saw ka
Maut ka zikr ,

"Aye Mohammad saw to sirf Allah ke Rasool hain,Aap se pahle bhi bohat se Rasool ho guzre hain , bhala Aap agar fitri maut maar jaye ya Qatl saheed kar diye jaye to kya tum log ulte paon phir jaoge ?yani murtad ho jaoge? Or jo ulte paon phir jayega to Allah ka kuch nuqsan nahi kar sakega or Allah shukr guzaaron ko bada sawaab dega ,"

Surah 3 al-Imran ,
Aayat no 144 ,

"Aur aye Nabi saw Allah ne Aap se pahle kisi aadmi ko baqa e dawam yani hamesha ki zindagi nahi bakhsha , bhala agar Aap maar jao to kya yeh log hamesha zinda rahege ,"

Surah 21 al-Ambiya ,
Aayat no 34 ,

"Aye Mohammad saw Aap bhi maar jaoge or yeh bhi maar jayenge ,"

Surah 39 az-Zumar ,
Aayat no 30 ,

Marne ke baad Qayamat ko uthaye jana hai ,

Yani Aadam as or Haawa ko kaha ke usi zameen mein tumhara jeena hoga or usi mein maarna or usi mein se Qiyamat ko zinda karke nikaale jaoge ,

Surah 7 al-A'raf ,
Aayat no 25 ,


"Yeh log isi tarah ghaflat mein rahege yaha tak ke jab inme se kisi ke paas maut aa jayegi to kahega ke aye Rab mujhe phir dunya mein wapas
bhej de ,"

"Taake main usme jise chhod aaya hun nek kaam kiya karun , harghiz nahi yeh ek aisi baat hai ke woh ise zuban se kah raha hoga or unke saat amal nahi hoga or unke peeche barzakh hai jahan woh us din yani Qiyamat tak ke dobara uthaye jayenge rahenge ,"

Surah 23 al-Mu'minun ,
Aayat no 99 , 100 ,

Allah se Du'a Hai ke Hum ko Ghar walon ko Aap logon ko or Sare Musalmano ko Quran o Sunnat ko Sahaba ke Manhaj par amal karne wala fir Daw'at Dene
wala banaye,


Ameen Ya Rabbil Aalameen ,
Posted By - Aabdur Rahim Shah ,
id - aanaahlehadees@yahoo.com
f/-b - aana.ahlehadees.9@facebook.com