Tuesday, July 3, 2012

SHABB E BARAAT KI MEHFIL AUR ISKI SHAR'IE HAISIYAT

Alhamdu lillahi-llazi wahdah, wassaltu wassalamu ala mal-la Nabiyyi badah.

Irshadi Rabbani h "Aye logo aaj k din hum ne tumhare deen ko tumhare liye mukammal kar diya aur apni neimat tum par tamaam kar di aur Islam ko tumhare liye batori deen pasand farmaya (Al maa'idah)

Hazrat Ayesha r a se riwayat h ki Nabi saw ne farmaya, "jis ne mere is deen m koi aisi cheez eejaad ki, jis ka taluq is se nehi h tou woh mardood h (Bukhari wa Muslim)

Hazrat Jabir r a se riwayat h ki Nabi saw juma k khutbah m kaha karte the "Behtareen baat Allah ki kitaab aur sab se acha tareekah Nabi saw ka tareeka h, bad-tareen cheez nayi eejaad kardah h aur aur har nayi cheez (deen M) bid'at h aur har bid'at gumraahi h aur har gumraahi aag m lejane waali h"....

Isi mazmoon ki aur bohut si Aayaat wa Ahadith waziah aur sareeh tor pr bata rahi h ki Allah ta'aala ne is ummat k liye deen ko mukamal kar diya h aur apni niemat ko tamam kar diya h aur Nabi saw ne jab tak Tableeg e deen ka fareedha mukammal tor se ada nehi kiya aur apne qoul wa amal se Allah ki nazil ki huwi sharyat ko ummat k saamne khol khol kar nehi bayan kar diya, us waqt tak aap dunya se nehi gaye.....LAKIN....Aap saw ne apni wafaat se pehle bata diya tha ki log apne qoul wa fai'l k zarye deen m bahut si cheeze eejaad kar ke mazaahib Islam ki taraf mansoob karenge, lakin yaad rakhna ki yeh saari cheeze eejaad karne wale ki taraf lautaadi jaayegi, islam ka un se koi taluk nehi hoga, agarchi eejaad karne wale ki neit achi hi kuen na ho...

SHABB E BARAAT

Logo ki eejaad kardah bid'at m se SHABB E BARAAT ka jalsah aur is din ko roze k liye khaas karne ki bid'at b paayi jaati h, log is raat ko ikhate hokar bade ehtimaam se jehshn manate h aur din m khasoosiyat k saath roza b rakhte h, haalaanki is din k roze ya is mehfil k jawaaz par koi b qaable aitimaad daleel nehi milti h ki jis ki bunyaad par amal kiya jaa sake.SHABB E BARAAT k fadhayil par jitni b riwaayat milti h woh sab dhayeef h.jin par aitimaad kar ke Mehfil shabb e baraat k jawaz par istadlaal karna galat h.
kuch salaf k aasaar bhi is silsile m mil rahe h lakin Jamhoor k nazdeeq SHABB E BARAAT ki mehfil ya iska roza bid'at h kuenki jitni riwayaat is ki fadheelat ko sabit karti h, un m se kuch tou maudhoo (mangadat) h aur baaki had-darjah dha'ieef h, jaisa ki Hafiz Ibn Rajab r a ne apni book Latayiful ma'aarif m iska zikir kiya h.

Hafiz Ibn Rajab r a ne apni book Latayiful ma'aarif m mehfil Shabb e barat k mutalik bahs karte huwe likha h ki Mulki Shaam k kuch tabi'ein jaise Khalid bin ma'ad aru Luqman bin Aamir shabb e barat ki badi tazeem karte the aur phir kuch logo ne unki taqleed ki aur iski fadheelat ko qabool kar liya. LAKIN Hijaaz k Ulama ki aksariyat ne khul kar is bad'at ki tardeed ki aur Madina ki Ulama ne b iski tardeed ki, jaise Imaam Malik bin Aana ra aur unke manne walo ne kaha ki is raat m jo b kiya jaaye Khasoosiyat k saath Namaz ho ya roza ya koi aur mehfil yeh sab kuch bid'at h (Latayiful ma'aarif az Ibn Rajab )

Imaam Abu Bakar Tartoshi r a ne is maudhoo par behs karte huwe apni book "Al-Hawadis Wal-bada" m likha h ki Ibn wadha ne zaid bin Aslam se naqal kiya h ki hum ne apne ulama wa mashayikh m se kisi ko b Shabb e Baraat ki taraf tawajja karte huwe nehi dekha.

Allama Shokaani ne apni book "Al fawa'idul majmoowah" m likha h ki Hazrat Ali wali Hadith maudhoo h.

Rahi woh Hadith jo Imaam Tirmizi laaye h, yani Hazrat Ayesha r a ki, tou Imaam Tirmizi us Hadith k baray m khud hi raqmataraz h ki M ne apne ustaad Imaam Muhammad bin Isma'el Bukhari r a se suna h ki yeh Hadith dha'ief h kuenki is k silsilaye ruwaat m inqitaa paaya jata h.

Hafiz Iraqi ne farmaya ki Shabbe Barat ki Namaz waali hadith ghad kar Nabi saw ki taraf mansoof kar di gayi h jo Nabi saw par jhoot aur iftiraa baandha gaya h.

Lehaza Jamhoor k nazdeeq is raat m jo b mehfile ya Namaz ya roza ya halwa etc khasoosiyat k saath kiya jaaye woh sab bid'at h aur karne wala bid'ati aur bid'ati ka thikana Jahannam h,