Tuesday, August 21, 2012

AHLE HADITH KE TAQLEEDI MASAIL KA JAYEZA (PART 2)

Bismillahirrahmanirraheem

AHLE HADITH KE TAQLEEDI MASAIL KA JAYEZA (PART 2)
IMAM KA SALAAM BULAND AUR MUQTADI KA AAHISTA:


Hanafiyyah farmate hain ke:-" imam salaam buland aawaz se kahta hai, muqtadi aahista aawaz se ye masla fiqah ka hai hadith ka nahi "

(tohfa ahle hadith page 91)


JAWAB:


1- aap ghalat bayaani karne ke aadi hain warna ye masla fiqh ki bajaaye, hadith se saabit hai

hz ibn abbas (ra) bayaan karte hain ke main nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ke namaz se faarigh hone ko logon ke buland aawaaz se "allahu akbar" kahne se jaan leta tha "

(bukhari, kitab us salaat bab zikr baad al salaat )


hz ibn abbas bacche they aur aakhiri saf me khade hote they, jinhe nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ke salaam ki aawaaz na pahunch paati, salaam ke baad jab sahaba kiram (ra) milkar ' allahu akbar ' kahte toh wah jaan lete ke nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne salaam pher diya

(fath ul bari, hafiz ibn hajar askalani )

isse saabit huwa ke sahaba kiram (ra) nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ki iqteda me salaam ko aahista kahte they,

al'gharz ye masla hadith aur ummat marhooma ke tawatir amal jo nasal dar nasal chala aa raha hai se saabit hai,

goya is par ummat ka ijma hai,

al'gharz ye masla fiqah hanafi ke murattab hone se pahle balke imam abu hanifa ki paidaish se bhi pahle ummat marhooma ka mamool tha,


lihaaza aap ye saabit karen ke fiqh hanafi ke murattab hone se pahle musalmaano me aaj ke amal ke bar'ashak ta'aamil tha,

agar aap saabit nahi kar sakte, yaqiqan nahi kar sakte toh phir kis munh se fiqh ka naam lete ho??

2- imam ke takbeeraat inteqaal buland aawaaz se kahne par hadith maujood hai
(bukhari jild 1 page 114)

uski hikmat yahi hai ke muqatdi imam ki mutaabe'at karte hue uski iqted kare agar imam salaam ko aahista Kahega toh muqtadi ko kaise pata chalega ke imam ne salaam pher diya hai,

khususan jabke namazi ne uswah nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ki pairwi me tashhud me apni nigaah ko daayen haanth ki ungli par markooz rakha

(abu dawood jild 3 page 376, nisaai, abu awaana jild 2 page 226, baihaqi jild 2 page 132)


is se waazeh hai ke muqtadi ko tashhud ki haalat me pesh imam ki taraf dekhne ki bajaaye rafa sababa karte hue ungali par nigaah rakhna masnoon hai, jabke salaal ke mutaallik sharai hukm hai ke sab imam salam kahe toh tum bhi salaam pher do,
jaisa ke hz ibn malik (ra) bayaan karte hain ke

" yani hamne nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ke saath namaz ada ki aur hamne us waqt salaam phera jab aap ne salaam phera tha"

(bukhari 838)


agar nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne posheeda aahista salaam phera tha toh sahaba kiram ra ko kaise pata lag gaya ke nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne salaam pher diya hai,

jisse waazeh hua ke imam salaam ko buland aawaaz se hi kahega aur ye masnoon tareeqa hai, haan albatta muqtadi aahista hi salaam kahega ke uske buland karne par koi sharai daleel maujood nahi,


3- ye tareeqa toh ummat e marhoomah me ijma ke saath tawatar se nasal dar nasal chala aa raha hai, aap isme ikhtelaaf saabit karen aur phir taqleed abu haneefa ki wajah se ittefaq saabit karen toh ek baat hai, khaali aapke daawe ko kaun sunta hai,

4- aapke nazdeek tashhud ki miqdaar baithne ke baad agar namazi ne salaam pherne ki bajaaye koi fa'al manaafi namaz ke jaan bhoojh kar kar diya, maslan kalaam kar diya, ya hawa khaarij kar di toh uski namaz ho jaayegi

(mustamli page 298)

iska saboot dijiye ???RUKOO KI TASBEEHAAT:


Hanafayyah farmate hain ke:-" ruku wa sajde ki tasbeehaat aahista padhne chahiye ye masala FIQH ka hai, hadith ka nahi "

(tohfa ahle hadith page 91)


JAWAB:


1- Hz anas (ra) farmate hain ke maine nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ke baad jin logon ke peeche namazen ada ki hain, unme se sab se zyada nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ki namaz ke mashaabah umar bin abdul aziz (rh) ki namaz thi aur ham ne aapki ruku wa sajdaat ki tasbeehaat ka ANDAZA dus (10) tasbeehaat lagaaya

(abu dawood jild 1 page 331, baiheqi jild 2 page 110)

jisse saabit hua ke nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ruku wa sujood ki tasbeehaat ko aahista kahte they, aur khair ul kuroon me isi par amal tha, agar buland aawaz se kahi jaati thi toh hz anas (ra) andaaza ke bajaaye farmate " hamne 10 tasbeehaat ko shumaar kiya "

2- aap ye saabit karen ke is par tawatir se Ummat marhooma me taa'aamil nahi hai, agar aap ye saabit na kar saken toh fiqh ka naam kis muh se lete ho ??

3- ye toh bataayen ke aapke nazdeek ruku wa sajdah ki tasbeehaat ke be'ghair namaz ho jaati hai, iska kya saboot hai ??JAMAAT SUNAN KI HOTI HAI YA FARAIZ KI


Farmate hain ke:-" sunnatein akeli padhi jaati hain, jamat sirf farzon ki hoti hai, ye masla fiqah ka hai hadith ka nahi "

(tohfa ahle hadith pg 91)


JAWAB


1- Is masle par is qadr hadith hain ke agar unko ham likhna shuru kar den toh baat lambi ho jaayegi,

magar hanafiyah do'pahar ke waqt sooraj ka inkaar karne ki kasam khaaye baithe hain,

baherhaal mukhtasar arz hai

ham jo din me 5 namazon ke saath baarah (12) sunnatein padhte hain ye dar'asl nawafil hain, jaisa ki sahih hadith me iski wajahat hai

(sahih muslim jild 1 page 250)


unke mutaallik nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ka mamool ye tha ke unhe ghar me ada Karte they,

ummul momineen hz aisha (ra) farmati hain ke:-" nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) mere ghar me johar se pahle 4 rakat (nafil) padhte they, phir baaher tashreef le jaate, aur logon ke saath farz namaz padhte they, aur phir ghar me aakar do(2) rakat (nafil) padhte they, aur logon ke saath maghrib padhte phir ghar aakar do rakat padhte, aur logon ke saath isha padhte aur phir mere ghar tashreef laakar do rakat padhte aur raat ko nau (9) rakat padhte unhi me witr hota, aur lambi raat tak khade khade padhte they, aur lambi raat tak baith kar padhe aur khade hokar qir'at farmate toh ruku wa sujood bhi khade hokar karte they, aur jab qir'at baith kar karte toh ruku wa sujood bhi baith kar karte they, aur jab tulu fajr ho jaati toh do rakat (nafil) padhte"

(tarjuma sahih muslim jild 1 page 616, mutarjam maulwi abildur rahman siddeeqi khandhalwi deobandi taba quraan mahal karachi )

Is hadith se saabit huwa ke nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) jamaat karaate waqt farz ada karte they aur sunan khar me munfard padhte they,

2- ahadith me jamat ki namaz par ' salatul fajr, salatul juhar, salatul asr, salatul maghrib, salatul isha, ke alfaaz bole gaye hai, masla imamat jibreel ke waqeye ko hi dekh lijiye

hamara ye dawa hai ke faqat faraiz par hi bola jaata hai, jiska qareenah mutaddid hadith me

" sala qabl al juhar ar'ba"

ke alfaz hain aur imamat jibreel me bhi aise hi alfaz hain

(musnad ahmad jild 1 page 333, abu dawood jild 1 page 62)


lihaaza aap kisi daleel sharai se saabit karen ke ye alfaaz nawafil wa faraiz ke darmiyaan mushtarak hai,

maslan agar kisi ne juhar ke waqt me 4 rakat nawafil ada kiye toh un nawafil par bhi quran wa sunnat me " salatul juhar" wagerah alfaaz bole gaye hain,

agar aap ye saabit kar den toh aapko muh maanga inaam diya jaayega, ye baat
Hai ke deobandiyyah sahab inaam se mahroom rahe,

aap agar qasim nanotwi aur rasheed ahmad gangohi aur mahmood ul hasan khan bhi zinda hokar aa jaaye toh iska saboot pesh nahi kar sakte,

jab ye baat saboot tak pahunch gayi toh ab suniye ke nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne hz malik bin huwairish (ra) ko huqm diya tha ke

" jab namaz ka waqt aaye toh tum mese koi ek azaan kahe aur sabse bada imamat karaaye"

(sahih muslim jild 1 page 236)

2- hz malik bin huwairish (ra) ke hadith se ye bhi saabit huwa ke farz namaz ke liye azaan ke saath jamat karwaayi jaaye,

jabke aap ye saabit karen ke azaan ke saath nawafil ki jamat karwaana bhi jayez hai ??


AMEEN KO BULAND AAWAAZ SE KAHNE KA SABOOT:


hanafiyyah Farmate hain ke:-" subah, maghrib, isha, me muqtadi ka aameen buland kahna aur johar aur asr ki namaz me na kahna hadith ka masla nahi "

(tohfa ahle hadith page 91)


JAWAB


1- Yahan Hanafiyyah ne is daawe ko tark kar diya hai ke " ye fiqh ka masla hai " halaanke saabit toh ye kar rahe hain ke ahle hadith bhi muqallid hai, magar taqleed ki daleel dene ki bajaaye amal ahle hadith ka saboot maang rahe hain,

2- aameen ke amal ko bayaan karte hue nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne farmaya ke:-" jab imam aameen kahe toh tum bhi aameen kaho "

(bukhari jild 1 page 108, muslim jild 1 page 176)


jisse saabit huwa ke jahri namazon me aameen jahar se aur sirri me sirri kahi jaayegi,

wajah ye ke agar imam ne aameen hi aahista kahi toh muqtadi ko kaise pata chalega ke imam me aameen kahi hai, zaahir hai ke ye soorat sirf jahari namazon me hi pesh aa sakti hai,

3- imam muhammad naqal karte hain ke imam abu hanifa (ra) ka qaul hai ke :-" imam aameen buland ya aahista kahe hi nahi"

(moatta imam muhammad page 103)

yahi qaul allama khawarijmi hanafi ne allama sharkashi ki mabsoot
Se naqal kiya hai

(kifaaya sharah hidaya jild 1 page 256)

tafseel ke liye "deen al huq jild 1 page 314" me dekhiye, aur iska saboot dijiye !!!


AGAR TAA'WUZ WA SANA RAH JAAYE:


Hanfiya farmate hain ke:-" ek aadmi ki taa'wuz ya sana rah jaati hai, uski namaz hogi ya nahi hogi, ye masla fiqh ka hai hadith ka nahi hai "

(tohfa ahle hadith page 92)


JAWAB


1- Ek lambi hadith me hai ke nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne sahabi se daryaaft kiye ke:-" aiy mere bhateeje ! Jab tu namaz ada karta hai toh tu kaise qir'at karta hai"

usne jawab diya:-" main surah fatiha padhta hun, allah se jannat ka sawaal karta hun aur dozakh se panaah maangta hun, mujhe nahi maalum ke aap (sws) kiya qir'aat karte hain aur mu'aaz kiya karta rahta hai?"

nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne farmaya ke:-" main aur mu'aaz bhi jannat aur dozakh ke ird gird ghoomte rahte hain "

(sunnan abu dawood mai Aun jild 1 page 292)

iski sanad sahi hai,

ye hadith is baat ki gawah hai ke agar sana rah jaaye toh namaz ho jaati hai


2- hanafiyyah ka mauqaf hai ke:-" masbook jab baaqi namaz ko ada karne ke liye khada ho toh sana, taa'awuz padhe "

(fatawa aalam giri jild 1 page 91)

is amal par aapke paas kiya saboot hai ke muqtadi baaqi rakat me sana padhe ??


SAZDON KE DARMIYAAN BAITHNE KI KAIFIYAT:


Hanafiyyah farmate hain ke:-" do sajdon ke darmiyaan haath kahan rakhne chahiye, ye masla hadith se saabit nahi hai, fiqh se saabit hai "

(tohfa ahle hadith page 92)


JAWAB:


1- kya nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne namaz me baithne ka tareeqa nahi bataya ? Agar bataya hai, yaqinan bataya hai toh phir ye aitraaz kyon hai,

2- aapka daawa hai ke fiqh hanafi quraan wa hadith ka nichod hai toh usme kaha gaya hai ke tashhud ki tarah baithiye

(mustamli page 322)


sawaal ye hai ke quraan wa sunnat Ke mawafiq hai ya mukhalif ?

Agar aap kah den ke ye quraan wa sunnat ke mawafiq hai toh khud aapki zabaani aitraaz lagu saabit huwa,

aur agar aap yd kah den ke ye quraan wa hadith se maakhooz nahi, toh aapka ye dawa ke fiqh hanafi quraan wa hadith ka nichod hai, BAATIL HUWA


2- jis sahabi (ra) ne jaldi jaldi namaz ada ki thi usko nabi e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne dono sajdon ke darmiyaan baithne ki kaifiyat bataate hue kaha tha ke:-" dono sajdon ke darmiyaan baayen raan par baitho "

(abu dawood mai aun jild 1 page 321)


is farman e nabwi ke bar'khilaaf hanafiyyah ka ye mauqaf hai ke:-" dono paaon bichha kar sureen par baithen "

(mustamli pg 333, masnoon namaz page 371)

is par aap quraan wa sunnat se koi waazeh daleel pesh karen ??


4- ye daawa aapke muslmaat ke khilaaf hai, kyonki fariqain ke nazdeek isme haath rakhne ki kaifiyat tashhud ki tarah hai, aur us shakhs se zyada nadaan Wa jaahil kaun hai jo khasam par aisa aitraaz karta hai, jiski zad me wah khud aata ho,

raha ye aitraaz ke ye taqleed hai, bhai ye taqleed nahi ijmaai masail me mawafiqat hai, aap tasneef wa taaleef ki bajaaye pahle uloom rasmi me tajurba haasil karen........ #UmairSalafiAlHindi
#IslamicLeaks