Wednesday, August 1, 2012

IMAM KE PEECHE SURAH FATIHA NA PADHNE WAALON KI DALEEL KA MUKHTASAR SA JAYEZABismillahirrahmanirraheemIMAM KE PEECHE SURAH FATIHA NA PADHNE WAALON KI DALEEL KA MUKHTASAR SA JAYEZA:1- Hz ali (ra) se riwayat hai ki ek shakhs ne rasool e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) se poocha ki:-" main imam ke peeche qir'at karun ya chhup rahun ? Aapne farmaya: qir'at na kar balki chup rah kyonki tera chup rahna tujhko kifaayat karega"

(kitabul qir'aya lil baiheqi)


JAWAB:

ye hadith nihayat dhaeff hai, kyonki iski sanad me haaris aawar kazzab hai, muhammad bin saalim bahut dhaeff aur shabiful matruk hain, qais bin rabi'a dhaeff hain aur ghassan bin rabi'a dhaeff hain...


2- hz abdullah bin masud (ra) se riwayat hai ki rasool e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne farmaya:-" kya hai mujhko ki main manaza'at kiya jaata hun jab koi shakhs imam ke peeche namaz padhe toh chahiye ki chup rahe isliye ki imam ki qir'at uske liye qir'at hai aur imam ki namaz uske liye namaz hai "

(kanzul ummal)


JAWAB:


ye hadith dhaeff hai aur na'qabil e aitbar hai, riwayatan bhi aur diraayatan bhi,

riwayatan dhaeff hone ki wajah yah hai ki iski sanad me ek raawi ahmad bin muhammad ajlaani MAJHOOL hai, uska kuch pata nahi ki wah kaun hai aur kaisa hai,

aur diraayatan dhaeff hone ki wajah yah hai ki is hadith me maujood jumla " fa'inna qiraa'tahu lahu qira'ah"

ka matlab ye hai ki imam ki qir'at muqtadi ke liye kafi hai, muqtadi ko khud qir'at karne ki zarurat nahi,

isi tarah is hadith me maujood ye jumla " wa salaatahu lahu salaah " ka zaahir matlab ye hai ki imam ki namaz muqtadi ke liye kaafi hai, muqtadi ko iqtada ke baad arkaan e namaz ada karne ki zarurat nahi, jabki ise koi tasleem nahi karta...


3- hz anas (ra) se riwayat hai ki rasool e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ki:-" jo shakhs imam ke peeche qir'at karega uske muh me aag bhari jaayegi"

(kitab uz ju'aaza ibn habban )JAWAB:


Ye hadith maudoo hai, maamoon bin ahmad ne isko gadha hai,

ibne habban ne farmaya tha ki maamun bin ahmad dajjalon me se ek dajjal tha aur hafiz ab naeem ne likha hai ki khabees tha, jhooti jhooti hadithen siqaat se riwayat karta tha,

(takhreej e zaylai)


4- hz zaid bin saabit (ra) se riwayat hai ki rasool e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne farmaya ki :-" jo shakhs imam ke peeche qir'at karega uska namaz nahi "

(kitab uz ju'aafa ibn habban )


JAWAB:

Ye hadith bhi maudoo hai, iska rawi ahmad bin ali hadith gadne waalon mese hai...


5- nihaaya sharah hidaya ka musannif likhata hai ki rasool e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne farmaya ki:-" jo shakhs imam ke peeche qir'at kare toh uske muh me angaara bhara jaayega"


JAWAB:

ye hadith bhi mahaz baatil aur bilkul be'asal hai, hadith ki kitabon me iska kahin par naam wa nishan nahi hai...


6- hz imran bin hussain (ra) se Riwayat hai ki rasool e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) logon namaz padha rahe they aur ek shakhs aapke peeche tha, jab aap faarig hue toh farmaya ki:-" kaun shakhs hai jo meri surat me mujhse munaza'at karta hai, toh aapne un logon ko imam ke peeche qir'at karne se mana kiya"

(dare kutni)


JAWAB:


Ye hadith dheef aur na'qabil e aitbaar hai kyonki iski sanad me hajjaj bin artaat hai aur ye mudallis hai aur inhone is hadith ko qatadah se "an" ke saath riwayat kiya hai aur mudallis ka an'ana ghair maqbool hota hai...


7- allama aini sharah sahih bukhari me likhte hain abdurrazzaq ne apne musanaff me riwayat kiya hai ki mujhe musa bin uqba ne khabar di ki rasool e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) aur abu bakr aur umar aur usman aur ali (ra) imam ke peeche qir'at se mana karte they


JAWAB:


Ye hadith bhi dhaeff hai aur na'qaabil e aitbaar hai, kyonki iski sanad me muqata hai musa bin uqba Segaare tabain mese hai isko khulefa rashideen (ra) se liqa'aa wa sima'aa nahi hai aur wah hadith ke na'qabil e aitbaar hone par wah ahadith sahiha marfuwa waajeh daleel hai jinka zikr pichle post me hamne kiya hai jinse imam ke peeche qir'at ka wajoob saabit hota hai....


8- hz abu huraira (ra) se riwayat hai ki rasool e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) ne farmaya ki:-" jis namaz me surah fatiha na padhi jaaye toh wah naakis aur na'tamaam hai magar wah namaz jo imam ke peeche ho"

(kitabu qira'a lil baiheqi)


JAWAB:


Ye hadith bhi dhaef aur na'qabil e aitbaar hai aur isme lafz " magar wah namaz jo imam ke peeche ho " munkar wa mardood hai,

is hadith ke dhaeff hone ki wajah yah hai ki iska madaar abdurrahman bin ishaq par hai, aur ye matrook wa munkarul hadith hai


9- hz abu saeed khudri (ra) se riwayat hai ki maine rasool e akram sallalaho alaihi wasallam (pbuh) se poocha ki koi shakhs imam Ke peeche agar kuch na padhe toh kya ye usko kaafi hoga, aapne farmaya:-" haan "

(kitab ul qira'at)


JAWAB:


Abu saeed khudri (ra) ki is hadith ka daromadaar abu haarun abdi par hai aur ye bahut hi bada kazzaab hai, aur abu haarun se is hadith ko rabi'a bin badar riwayat karta hai aur ye matrook hai aur rabi'a bin badar se is hadith ko shaibaan riwayat karta hai aur ye majhool hai,

pas jis hadith ka daromadaar kazzab par phir matrook par phir majhool par ho aisi hadith maqbool kaise ho sakti hai....


ALLAH TAALA HAMEN TAUFEEQ DE KI HAM KOI BHI AMAL KARNE SE PAHLE USE KITAB WA SUNNAT KI KASAUTI PAR PARAKH LEN......(AMEEN)SALAFFIYA ISLAMIC RESEARCH CENTRE 581/150 FAITHFUL GANJ, CANTT KANPUR UP