Monday, August 27, 2012

==========REPLY TO THE CHALLENGE BY HANFI ON AHLUL HADITH ============ REPLY OF AL L 14 ALLEGATIONS BASED ON QUR’AN AND HADITH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHEEM1)//Ahle Hadith Janaze me Pahli takbeer ke baad, Sana, Fatiha aur Soora Parhte hain, //Reply:- Aisha siddiqa ra se riwayat hai Allah ke Rasool sws Namaz shuru kerte to kahte “ Subhanaka Allahuma wa behamdika wa tabaraksmoka wa ta’ala jaddoka wa la ilaha gairoka :Tirmizi: 243Talha bin Abdulllah ra kahte hai ke maine ibne Abbas ra ke piche namaze janaza parha unhone soorat Fatiha aur ek aur soorat parhi aur bulnad aawaaz se Qeraat ki hatta ke hum ne suna , jab faarig hue to fermaya ke ye sunnat aur Haq hai.Nisai: 1987, 74/4_________________________________________________________________2)// Ahle Hadith Janaze me 1 se Jyada Dua parhte hain.//Reply:-“Allahumagfirli hayyena wa mayyetena , wa sageerena wa kabeerena, wa jakirena wa unsaana, wa shahedena wa gaibena , Allahuma man ahyaytahu minna fa ahyehi alal Imaan, wa man tawaffaytahu minna Fatawaffahu alal islam, Allahuma la tahrimna azrahu wala todillana baa’dahu. “Abu dawood 3201.Allahumagfirlahu wa rahmatahu wa a’afehi, wa a’afo anho wakrim nuzulohu wa wassi’a mood khalahu wagsilhu bil maa’I was salji wal bardi wa maqqihi minal khataya kama naqqaayatas sauba al baida minad danasi wab dilhu daaran khairann min da’arehi , wa ahlann khairam min ahlehi, wad khilhul jannata wa a’aizhu min azabil qabre wa azabin naar.(Muslim 963)_________________________________________________________________3) // Namaz Janaza me teesri takbeer ke baad jab Imam ek se jyada Duaaye perhta hai to Muktad aameen aameen kahte hain.//REPLY: YE JHOOOT HAI, AISA , JISKO DEKHNA HO MAKKA MADINA ME JANAZA PARH KE DEKH LE,_________________________________________________________________4)// Rafadain in Takbeerat of Namaz- Janaza:-//Reply:- Abdula bin umar ra ne fermaya Nabi sws jab Janaze me Takbeer perhte to Rafa dain karte .Darqatani ( English, 2908.)_________________________________________________________________5) Ahle Hadith Qunooot me hath utha ker duaa kerte hai.:-Reply:- Koi Marfooh riwayat nahi hai Lekin kuch Sahabiyoo ke Aasaar mauzood hai ke wo hath utha ker Dua karte the.( Musannif ibne abi Shaiba )_________________________________________________________________6) Duq Qunoot ke Ikhtamaam par mooh per haath pherna:-Reply:-Iski sunnat se koi Daleel nahi hai , Per Agar koi aisa karta hai to ye Biddat me shumaar nahi hai. Olemao ne aisa karne ko mana kia hai, islie Haram ya Ahle HAdith Masjido ke imam Qunoot ke baad Dua parh ke Chehre pe nahi daalte balke seedhe Rukoo me ya Sazde me jaate hain._________________________________________________________________7)// Ahle Hadith shaheed ki Ghaibana Namaz Parhte hai.//Reply:- Jis Din Nejaashi Faut huaa , Rasulullah sws Sahaba ke Saath Nikle , Saf Bandi ki Aur 4 Takbeerat ke saath Namaz Janaza Ada ki.{Bukhari:- 1254 } Kitabu Janazaa{ Muslim:- 951 } Kitabu JanazaaAur Fermaya ke “ apne bhai ki Namaz-e- Janaza Ada kero kyoke Ardh Ghair me Fout hua hai. {Ibne Maza:- 1537, Baab Aljanaza , Fil Salat ala Nejaashi }_________________________________________________________________8)// Ahle Hadith Ek Maqaami Juban aur 1 Arabi Juban me dete hain.//Reply:-Sare Hanfi Masjidoo me ye hota hai. Aur Alhamdolillah Saudi Arab aur tamam Arab Mulk ke Ahle Hadith Masjidoo me Sirf Arabic Juban me hi Khutba hota hai. Siwaye Asian Aur Western Cuntries ko choor ke.Qur’an ka ishara dekhte hain.Aur humne koi Paigambar nahi bheja magar wo apni Qaum ki juban bolta tha take unhe Ahkam –e- Ilahi khool khool ke bata de.Ibrahim( 14:4)HadithRasulullah sws Khutba me Quran Parhte aur logo ko Naseehat kerte. (Muslim : 862)HANFI FIQH DEKHO: Rad Mukhtar (4/522) Khateeb Arabic ke alawe bi kisi aur Language me Khutba de sakta hai.Ab Fatwa Sheikh bin Baaz ka parho ( Fatawa ibne baaz 12/ 372 ) Ager Masjid me Non Arab jyada ho aur wo Arabic na samjhe to isme koi harz nahi ke khutba non Arabic language me dia jaye, ya khutba Arabi me den eke baad uska tarjuma ker dia jaye..!Naseehate us jubaan me di jaati hai jo logo ko samajh me aawe.! Ye Samjhne waali baat hai. Jahil Hanfi khud ye kaam karte hai per hum pe ungli uthhate hai,_________________________________________________________________9)// Ahle Hadith Tahajjud me alag Adhaan dete hain. //:--REPLY:-Rasulullah sws ne Farmaya “ Tumhe Bilal ki Adhaan Sehri khaane se na rooke , kyoke wo raat ko adhaan dete hain take Tahazud Parhne waala lout aaye, aur soone wala Khabrdaar ho Jaaye.(Bukhari. 621)(Muslim 1093)Abdullah bin Umar ra Fermaate hai” doono Moazzino ke Dermeyaan sirf is qadar ka Waqfa hota tha k eek Adhaan de ker utarta aur doosra Adhaan ke lie Charh Jaata.( Muslim : 1092)_________________________________________________________________10)// Ahle Hadith Rukoo me jane se pahle, Rukoo ke baad aur 2 rekaat ke tashhud se uthne ke baad rafadain karte hain.//REPLY:-- Abdullah bin umar r.a. Shuru Namaz me, rukoo se pahle rukoo ke baad aur do rekaate perh ker khara hote waqt Rafadain kerte the aur fermate the ke Rasulullah sws bhi isi tarah kerte the.{ Bukhari 739 }Abu Dauood Kitabusalah: Hadith Number 721,722,723,726,727,728,729,730,733,738,739,741,742,743,744,745 sub kee sub mai Rafayadain ka zikar hai khud checkBukhari say : Kitabul Azan & Kitabusalah: Bab Number: 474 476 477, hadith number 738,735 Muslim Hadith number:390,391Saydena Ali r,a, Fermate hai Rasululah sws Namaz ke shuru me , rukoo me jaane se Pahle aur Rukoo se sar uthhane ke baad aur do Rekaate perh ker khare hote waqt Rafa dain kerte the.{ Abu Dawood 744, } {Ibne Maza 864} {Imam tirmizi ne sahi kaha 3423}_________________________________________________________________11) Rasulullah sws ke Aakhri umr tak Rafadain nahi kerte the.REPLY:- Waail bin Hazar R.a. Fermaate hai : Maine Nabi Akram sws ko dekha jab aap namaz shuru kerte to “ Allah Akbar” kahte aur apne dono haath uthhate, fir apna haath kapre me dhaank lete fir daya haath baye per rakhte. Jab rukoo kerne lagte to kapro se haath nikal lete “ Allah Akber “ kahte aur Rafadain kerte , jab rukoo se uthhte to “ Sameallah huleman Hameeda “ Kahte aur Rafadain kerte.{ Muslim 401 }Wail bin hajar r.a. 9 Hijri 10 hijri me Rasullulah sws ke paas aaye. Lehaza ssabit hua ke Rasulullah sws 10 Hijri tak Rafadain kerte the , 11 Hijri me Nabi Rahmat sws ne Wafaat paayi._________________________________________________________________12)// Ashra Mobasheereen se Rafadain Sabit kerna:-//Reply:-Upar 2 Hadithe mil gai hongi jinme 2 khule Rasheen hain. Aur Rafadain ki kul 50 se Jyada hadithe maujood hai. Aur Rasulullah sws ki sunnat hone ke lie 1 hadith humare liye kaafi hai. Juroori Nahi ke har hadith har Sahabi se saabit ho tabhi wo Wajib e Aml hoti hai. Ye Mahaz Jahiliyat hai. Hadithe Hanfiyoo ki Juroorat ke Mutabiq nahi hoti, Balke Rasulullah sws aur Sahabiyo kea ml wa rawiyo ki yaad aur llm ke Mutaabiq hoti hai._________________________________________________________________13)// Ahle Hadith Dua Qunoot ke Aakhir me “ Nastagfiruka wa natoobo Ilaik “ Parhte hain.//Reply:- Bohtaan hai ye Ahle hadithoo pe.Ye Rasululah sws ki sikhai Dua Qunoot me Shamil nahi hai. Lehaza ye Izaafa hai aur hum ye nahi parhte._________________________________________________________________14) //Ek Majlis me 3 Talaaq ko Rasulullah sws ne 3 kahi ya 1.?//Reply:-Pahle to ye Quran ke khilaaf hai.Aye Nabi Musalmaano se kah do ke jab apni biwi ko talaaq dene lage to unki Iddat ko pesh nazar rakh ker Talaaq do. ( Soorah Talaq, 65: 1)Abu Sahba ra ne Ibne Abbas ra se kaha” kya tumhe pata hai, Rasululullah sws ke zamane me 3 Talaaq 1 maane jate the , Aur Abu bakr ra ke zamane me bhi, aur Omar ra ke Khilafat ke 3 saal tak? Ibne Abbas ra ne jawab dia : Haa !Bukhari (English, Bk 9, 3492)_________________________________________________________________===========HANFIYOO KE LIYE NASEEHAT QURAN KI==============So


qasam hai teray perwerdigar ki! Yeh momin nahi ho saktay jab tak kay tamam aapas kay ikhtilaf mein aap ko haakim na maan len phir jo faisla aap inn mein ker den inn say apney dil mein kissi tarah ki tangi aur na khushi na payen aur farmanbardari kay sath qabool kerlen.{ Nisa :- 65 }


ALLAH TAALA HIDAYAT DE...........AAMEEN