Wednesday, April 9, 2014

QABR PAR LIKHNA WA LOHE KI PLATE LAGAANA MANA HAI
Question :
 

Kya Qabr Par Lohe Ki Plate Ya Pathar Wagairah Ka Tukda Rakhna Aur Is Par Ayaat Qurani Ke Sath Sath Mayyat Ka Naam Aur Tarikh Wafat Likhna Jaiz Hai?

Answer :
Mayyat Ki Qabr Par Likhna Jaiz Nahi Khuwah Qurani Ayaat Ho Ya Kuch Aur Hu' Lohe Ki Plate Par Likhna Jaiz Hai Na Lakri Ya Pathar Ki Takhti Ya Kisi Aur Chez Par Qki

Hazrat Jabir R.A. Se marvi Hai Ki Nabi kareem s.a.w Ne Mana Farmaya Ki:
"Qabr Ko Pukhta Banaya Jaye' Is Par Betha Jaye Aur Is Par Emarat Banai jaye."
Sahi Muslim 970.

Aur Aik Rivayat Mai Yah Alfaz Bhi Marvi Hain Ki

Rasul s.a.w Ne Is Se Bhi Mana Farmaya Ki:
"Qabr Par Likha jaye."
 

At-Trimithi ,1052.

VIA-Ayan khan salafi