Tuesday, November 15, 2011

HANAFI MAZHAB ME QAABA'TULLAH KI BE-HURMATI

BismillahirrahmanirraheemHANAFI MAZHAB ME QAABA'TULLAH KI BE-HURMATI


Hadith me hai

"hz abu hurairah ra farmate hai ki aap sallallaho alaihi wasallam ne munaadi karaayi ke koi mushrik hajj ko na aaye, aur na koi shakhs baitullah ka nanga tawaaf kare"

(bukhari,muslim baab dakhool makkah)

biraadraane ahnaaf ye hadith bukhari wa muslim ki aala darjd ki hadith hai. Aur yahi huqm qur'an hakeem me bhi moujood hai

" mushrik najis hai ye masjid haraam ke qareeb bhi na aane paaye"

(surah tauba 28)

quran wa hadith ke itne saaf huqm ko hanafi mazhab nahi maanta,

hanafi mazhab ki motbar kitab hidaya jild 4 ki kitab al qaariyah me likha hai

" jimmi(gair muslim) kaffir ke masjid haraam me aane me koi harj nahi"

kya khayaal hai shahab ab bhi hadith wa quran par imaan nahi laaoge, kya ab bhi muqallideen awaam ko ibadat abu hanifa aur parastist ulama e ahnaf ki taraf bulaate rahenge...