Wednesday, November 9, 2011

TARANA-E-AHMAD RAZA KHAN BARELWI

TARANA-E- AHMAD RAZA


GANDI ZABAAN KA TARUF


" kufr party wahabiya ka buzurg iblees laeen---khabeeson ! Tum kaffir thaher chuke ho, iblees ke maskhare, dajjal ke gadhe--- aree munafiqon-- wahabiyon ki poonch, zaleel imaara qaroon ki bhaanti tahtus-sara pahunchti hai najdiyat ke kawwe, sisakte, wahabiyat ke boom bilakte aur majbooh ghustakh bhadakte"


(khalisul etiqaad 2-20)


kya kisi musalman se aise language ki ummeed ki jaa sakti hai... Jab aisa karne waala khud barelwi qaum ka mujaddid ho !