Tuesday, November 15, 2011

KYA FIQH HANAFI QUR'AN WA HADITH KE MUTABIK HAI?

Bismillahirrahmanirraheem


FIQH HANAFI KE GANDE AQEEDE


" Jin janwaron ka ghost khaaya jaata hai inke peshaab me kapda tar(bheeg) jaaye to paak hai"

(karori)


" jin janwaron ka ghost khaaya jaata hai inka peshaab peena bila azar jayez hai"

(durre mukhatar jild 1, hidayah jild 1, sharah wiqaaya)


" haraam janwar ki beat(waste) me chouthayi(fourth) se kam kapda bhar jaaye to paak hai"

(sharah wiqaaya)


" faraj(womens private part) ki rutubat(semen) paak hai"

(durre mukhtar jild 1, hidayah jild 1)


" jis jagah najasat(gandagi) lagi ho wah teen baar chaatne se paak ho jaati hai"

(bahesti zewar jild 2, alam giri jild 1)


" suwar(pig) najis laeen nahi hai"

(durre mukhtar jild 1)


" sharab se agar shifa ka yaqeen ho to peena jayez hai"

(alam giri jild 4, sharah wiqaaya pg 46)


" suwar ki tijaarat jayez hai"

( al masli pg 47)


" kutta najish laeen nahi hai"

(durre mukhtar jild 1, hidayah 1)"kutte ki tijarat jayez hai"

(hidayah j 1)


" kutte ki khaal ka dhol aur jaa'namaz banaana jayez hai"

(durre mukhtar jild 1, hidayah j 1)


" suwar ki khaal bhi dabaghat dene se paak ho jaati hai"

(maniyah pg 47)


" kapde se tayammum jayez hai"

( alamgiri, hidayah)


" kutte ya suwar ki peeth par ghubaar(dhool) ho toh tayammum jayez hai"

(hidayah j1)


" salaam ke waqt qasdan hadas( paad maare) to namaz faasid nahi hoti salam pherne ki zarurat nahi"

(durre mukhtar jild 1, hidayah j1)


" peshaab ki jagah ya dubur par najasat lagi ho jo bakasrat ho toh namaz jayez hai"

(durre mukhtar jild 1,)


" kutte ya billi ko bulaane ya gadha haankne se namaz faasid nahi hoti"

(durre mukhtar jild 1, hidayah jild 1)


" mard namaz padh raha hai aur aurat ne bosa liya to namaz faasid nahi hogi, haan agar mard ne namazi aurat ka bosa le liya to aurat ki namaz fasid ho jaayegi"

(dure muktar j1, alamgiri j1)

" jis aurat ko mard talaaq raji de chuka ho agar namaz me iski faraj(private part) dekhe to namaz faasid nahi hoti"

(alamgiri jild 1)


" mustahik imamat ka wo hai jiski biwi zyada acchi ho"

(durre mukhtar jild 1)


" namaz me thahar thahar kar ek ek ruqn ke baad juwen maare to namaz fasid nahi hoti"

(maniyah al masli)


" roza me haath se mani nikaalne se roza faasid nahi hota"

(durre mukhtar jild 1)


" chaupaaya ki faraz ya murde se jama(sex) kare agar anzalal nahi huwa to roza fasid nahi"

(durre mukhtar jild 1, hidayah jild 1)


" murdah aurat se wati ki, choti ladki se wati ki, ya raan ya peeth me wati ki ya bosa liya to roza faasid nahi hota"

(durre mukhtar jild 1)


" mani apne haath se nikaalne ya aurat ke haath se ya aurat wa mard baaham nange ho kar sharmgaahein milaa den agar anzalal(climax) nahi huwa to roza fasid nahi"

(alam giri jild 1, hidayah jild 1)
" jo roze me zina ke darr se julq lagaaye aur mani nikaal de to umda sawaab hai"

(hidayah jild 1)


ye to chand ibaaratein naqal kiya hai, warna fiqah hanafi ki poori kitaben isi qism ki fuzooliyat wa gandagi aur qayaas se bhari padi hain jinka quran wa hadith se koi waasta nahi