Saturday, January 21, 2012

AZAAN HI NAHI NAMAZ BHI SANSKRIT ME PADH SAKTE HAIN

BismillahirrahmanirraheemAZAAN HI NAHI NAMAZ BHI SANSKRIT ME PADH SAKTE HAIN:
Allama murgyani rh ki taleef kardah "hidaya" ko hanafi mazhab me jo maqaam wa martaba haasil hai wah kisi bhi sahab e mazhab se chhipa nahi hai, ba'qaul unke sahabon se uski haisiyat quraan kareem ke maanind hai.

Usi hidaya me mazkoor hai


" agar (koi shakhs) arabic zabaan ki salaahiyat rakhte hue (bhi) ba'zubaan faarsi taqbeer tahreema kahta hai, ya qirat karta hai( quran ke bajaaye maani quraan ka tarjuma padhta hai) ya zibah karte waqt jaanwaron par ba'zubaan faarsi. Bismillah kahta hai to imam abu hanifa rh ke nazdeek uske liye ye kaafi aur durust hai, sahabeen ( imam abu yousuf aur imam muhammad rh ke nazdeek sirf zibah me kafi hai ( arabic ki salahiyat rakhte hue takbeer tahrima aur qira'at faarsi zabaan me durust nahi, agar arbic ki salahiyat nahi hai to har ek ko farsi zabaan me ada kar sakta hai"

(hidaya Jild 1 page 85)


asal masla (yani qirat quran) me sahabeen ke qaul ki jaanib imam abu yousuf ka ruju bayan kiya jaata hai, sahabeen ke qaul par (aimm mazhab ka) etemaad (aur fatawa) hai, khutba juma aur tashhud ka mamla mukhtalif hain, azaan me arf aam ka etbaar kiya jaayega

sharah wiqaya me likha hai

" agar (koi shakhs) takbeer tahrima ko allahu akbar ke bajaaye, ' allah azzawajal ya allah azeem ya al rahmaan akbar, ya la illaha illallah se badal de, ya faarsi zabaan me ya kisi ajar ki wajah se faarsi zabaan me qir'at kare ya zibah karte waqt faarsi zabaan me bismillah kahe to ye (sab) jayez hai"

(sharah wiqaaya jild 1 page 143, mai haashia umdatul riaaya)


is daleel ki roshni me chand masail saabit hote hai jo ye hain

1- taqbeer tahreema me " allahu akbar " jis par rasoollullah(sws), sahaba kiram ra, tabieen rh ka mustaqal amal raha hai, usko deegar qalimaat ya uske maane ya mafhoom ko dusri Zabaan me ada karne se koi farq nahi padhta hai, khwaah use arabic ki salahiyat ho ya na ho..


Agar is silsile me kisi qism ka shaq wa shubah ho to itminaan ke liye

" raddul mukhtar" jisko ye khususiyat haasil hai ke uske maulaf ke munh me rasoollullah(sws) ne apni zabaan mubaarak daal kar us kitab ki taalif ki sarahatan ijaazat ata ki thi ( raddul mukhtar 1/9), aur fatawa aalam giri ko bhi dekha ja sakta hai..

Raddul mukhtar me likha hai

" (namaz ka) subhaanallah, la ilaaha illallah, alhamdulillah aur deegar tamaam kalimaat taazeem ( jo khaalis allah taala ke liye hi istemaal kiye jaate hai) ke zariye shuru karna jaayez durust hai, isi tarah gair arabic zabaan me bhi taqbeer kah kar namaz ka shuru karna jayez hai"

( raddul mukhtar jild 1 page 47, nez mulaheza ho fatawa darul uloom deoband mudaldal wa muqammal 2/202)


fatawa alamgiri me likha hai


" agar faarsi zabaan me allahu akbar kaha to bhi Jayez hai, aise hi mutawwin ki kitaabon me manqool hai , khawaaha use arabic ki salahiyat ho ya na ho, albatta arabic ki salahiyat paaye jaane ki soorat me faarsi me allahu akbar karna makrooh hai"

(fatawa alam giri jild 1 page 53)


is masle me sahabeen (imam abu yousuf aur imam muhammad ) ki raaye mukhtalif hai,

lekin ulema e mazhab ka fatawa mazkoorah qaul par hi hai jabki aane waale masle (yani qirat quraan) me ulema e mazhab ka etmaad aur fatawa sahabeen ke qaul aur inki raaye par hai, aur ye masla sirf takbeer tahreema ke saath khaas nahi hai balki tamaam azkaar daaiyah ko shaamil hai,

isi tarah farsi ya angrezi zabaan ke saath bhi nahi makhsoos balke urdu samet tamaam zabaano ko shaamil hain

itminaan ke liye fatawa alamgiri ki mandarjah zel ibaarat mulaheza ho

" namaz ki deegar tamaam azkaar, tashhaud, qunoot, duwa aur ruku, sujood ki tasbeehaat me yahi ikhtelaaf hai, isi tarah turki, . Zanziyah, nabti aur habshi tamaam zabaano me ada kar sakta hai"

(fatawa alamgiri jild1 page 54)ALLAH HAMEN HAQ BAAT KAHNE AUR USPAR AMAL KARNE KI TAUFEEQ DE......ameen