Tuesday, January 31, 2012

HUM MEELAAD KYON NAHI MANAATE????

Bismillahirrahmanirraheem
EID MILAD KI BIDAT


DEFINITION:

Aa'da/Eid(Arabic)= Baar baarlautna(ana);

Mawlid/Milad(Arabic)= Paidayish ka Din;


Eid-e-Milad:- YauM-e-Wiladat kiKhushi.


EID ka Manana
IslaM Me SHARIYAT ka HISSA hai.

Jaisa ki allah ka farman hai


"HuM(Allah) ne,
tuM Me se har ek(UMMat) keliye
ALAG SHARIYAT aur KushadahRAAH-e-AMAL
banayi hai.

(Maeda(5):48.)


Allah ne IBADAT(Nek AaMal)
MUQARRAR kar diya hai.


"HuMne Har ek UMMat keliye EKRAAH(AhkaM-e-Shariyat)MUQARRAR kar di hai aur unhe ISI par chalna hai"

(Hajj(22):67)


IslaM Me "SIRF DO" Eidein hain.


Nabi(SAW) {Sahaba(RA)se}:
"TuMne DAUR-e-JAHILIYAT Me
Khel-kood aur KHUSHI Manane ke liye
Do Din Muqarrar kiye hue the.
Allah ne in Jahiliyat ke Tehwaaron(festival) ke badle Me tuMhare liye
DO BEHTAREEN din Muqarrar kiye hain,
YauM ad-Duha aur YauM al-Fitr "


(Nasa'i 1556)
Allah ka Deen MUKAMMAL ho chuka hai.
Ab 'WAHY' ka silsila KhatM ho gaya.


-Kahin aur se ya
-Kisi aur se
ab haMare liye Deen NAHI aa sakta.


"Aaj Maine tuMhare liye,
tuMhara Deen "MukaMMal" kar diya"

(Maeda(5):3)


Nabi(SAW)ne
MukaMMal taur pe Allah ke Deen ko Tafseel se bayan farMaya hai,


"Aur isi tarah HuM,
Ayaton ko Tafseel se bayan kartehain,
taaki woh HAQQ ki taraf Rujoo'karein"

(Araf(7):174)


Allah ke is Deen ko BEHTAREEN aur MUKAMMAL taur par

"SaMajhne aur aMal Me laane wale,Sahaba(RA) the".


Allah ko Raazi karna hai to Allah ke Deen ko,
jaise Sahaba(RA)ne saMjha
waise saMajhna hoga


"Allah in Sab[Sahaba(RA)] se RAAZI ho gaya
aur woh Sab Us se Raazi ho gaye,
aur Usne inke liye Jannatein tayyarfarMa rakhi hain"


(Tawba(9):100)


"Kya aap ne un logon ko Nahi dekha,
jo Allah ki Ayaton Me JHAGDA kartehain,
Wo kahan BHATKE jaa rahe hain?"

(Ghafir(40):69.)


Ahle-Biddat, is Ayat[Yunus(10):58]se
Jashne Eid-Milad aur iske GhalatRasooM
ka Jawaaz saabit karne ki koshish karte hain.


"FarMa dijiye!
Allah ke is Fazl aur 'RehMat' parlogo ko,
"Khush Hona Chahiye".

(Yunus(10):58)


Yahan 'RehMat' se Murad "Quran"hai,
-NA ki 'MuhaMMad(SAW)' koMukhatib kiya gaya hai aur

-NA Aap(SAW)ki 'Wiladat' ko aur

-NA hi Aap(SAW)ke 'YauM-e-Paidaaish' ko.
"Khush Hona" us kaifiyat ka naaM hai
jo Dil Me MEHSOOS ki jaati hai.


Ahle-IMaan ko kaha jaa raha hai keQURAN,
Allah ka Khaas FAZL hai aur
Allah ki REHMAT hai.
Is par unko 'Khush HONA' chahiye.


Khushi(Jashn) MANAANE ko NAHIkaha gaya.
Yahoodiyon ke Naqsh-e-KadaM parchalte hue,

Ahle-Biddat, apni 'BIDDAT ki hiMaayat' Me,
Allah ki kitaab(Quran) ka Maa'na ko badal kar, logon ko GUMRAAH kar rahe hain.


"(Aye MusalMano!)
Kya tuM yeh tawaqqu' rakhte ho,
ke woh(Yahoodi) tuM par yakeen karlenge?
In Me se ek Girohh ke log aise the,
ke Allah ka kalaaM(Torah) sunte,phir isey
'saMajhne ke baad, Khud BADALdete', halanke woh khoob jaante the
(ke Haqeeqat kya hai aur woh kyakar rahe hain)"

(Baqara(2):75)


Nabi(SAW): "TuM pehli uMMato ki
ek ek baalisht aur ek ek haath Ittebaa karoge,
yahan tak ke agar woh kisi Goh ke suraakh Me daakhil hue honge,
tuM 'us Me bhi UNKI Itteba karoge'.

Sahabi(RA): Kya is se Muraad'Yahood wa Nasaara hain?
Nabi(SAW): Haan, bilkul."

(Sahih Bukhari 7320)

EID-e-Milad ki BIDDAT'
ki Taarikh (History) ->- IRAQ ke sheher MOSUL ka ilaaqaIRBIL ka Badshah,
"MALIK MUZAFFAR ABU SAYEED" ne sabse pehle,

"[Nabi(SAW)ki WAFAAT ke "614 saal BAAD",
Mutabik 625 Hijri Me],
'Eid Milad ki BIDDAT' ko aijaad diya.


Is se Pehle, zaMana is BIDDAT sepaak tha.
Malik Muzaffar,
Milad ki Mehfil Me, jis par


- 100 Ghode,
- 5,000 Bakriyon ka gosht,
- 10,000 Murgiyan,
- 30,000 Halwe ke pede
- 1,00,000 Pyaaliyan,
ka Dastar-Khwaan sajaaya aur
"NAACHNE GAANE wale SOOFIYON"ko bulaya aur
Soofiya ki 'Mehfil-e-SaMaa' Munaqid ki gayi,
jisMe Soofiyon ne ZOHAR se le kar agle Din FAJR tak,
Raat bhar NAACHA, KOODA, JHOOMA aur DHOL peeta.
(jiske liye wo Mashhoor hain)"


(al-Bidaayah wa'l-Nihaayah;
Vol 13, pg 160.
(Ibn Katheer)"Ahle-Biddat",
apni Biddat ko 'Zinda rakhnekeliye',
Quran ko tak NAHI bakhsha.


Jashne Eid-Milad-un-Nabi(SAW) ki BIDDAT ko ZINDA rakhne ki NaakaM koshish karte hue,

"Surah Yunus(10):58"

ke alawa kai aur Qurani Aayaton ko bhi Ba-taur Saboot pesh kar, awaaM ko GUMRAH karte hain.


Chand Aayatein pesh hain:

# Surah al-Fath(48):28.


"Wohi hai,
jisne apne Rasool ko Hidayat aurDeen-e-Haqq ataa farMa kar bheja
taake isey taMaaM Adyan parghalib karde.
Aur Allah hi Gawaah kaafi hai."

(Surah as-Saff(61):6)


"Jab Eisa(AS)ne kaha;
.......aur us Rasool ki basharat sunaane wala hun,
jo Mere baad tashreef laa rahehain, jinka naaM AHMAD hai.phir jab wo waazeh nishaaniyan le kar unke paas tashreef le aaye, to woh kehne lage,
'Yeh to khula Jadoo hai'."


# Surah ad-Dhuha(93):11.


"Apne Rabb ki NeMaton kaTazkirah karte rahein."


# Surah at-Tawba(9):128.


"Beshak!
TuMhaare paas, tuM Me se ek Rasool tashreef laaye hain.
TuMhaari Takleef aur Mashaqqat Me padna,
un par Sakht guzarta hai.
Woh tuMhare liye bade Taalib aur Aarzoo-Mand rehte hain.
MoMino ke liye nihayat Shafeeq, be-hadd ReheM farMane wale hain."


# Surah Aal-e-IMran(3):164.


"Allah ka Ehsaan, ke Usne MusalMaano ke liye unhi Me se ek Rasool bheja."


# Surah al-Anbiya(21):107.


"Aur HuM(Allah) ne Aap[Nabi(SAW)]ko,
TaMaaM Jahaanon keliye RehMat bana kar bheja."


In Qur'ani Aayaton Me se, kisi EK Aayat Me bhi,
Pyare Nabi(SAW) ke "YauM-e-Paidaaish" ka zikr NAHIN hai.


Jab ZIKR hi NAHIN hai, phir to'JASHN Manaane' ki baat JAHAALAT hai.


Quran aur Allah ke Deen ko,
'Apne aur apne Bade/Buzurg/Maulviyon ke Zehnon' se SaMajhne ka Nateeja hai ke, JHOOTI Daleelein pesh karke, 'Allah, Rasool(SAW) aurSahaba(RA) par'
BOHTAN BANDHNA aur phir
Siraat-e-MustaqeeM se BHATAKjaana hai.


"Agar woh(log) WAISE IMaan laayein,
jaisa SAHABA(RA) ne IMaan laaya
to phir Waaqi'i HIDAYAT paajayenge."

(Baqara(2):137)


"Aur us se Badh kar ZAALIM kaunhoga,
jo ALLAH par Jhoota BOHTAAN baandhe"


(AnaaM(6):93)


Nabi(SAW)ne farMaya:
Jo shakhs Meri taraf aisi baat Mansoob kare,
jise Maine NAHIN kaha hai,
woh apna Thikana JAHANNUM Me bana le.


(Bukhari 109.)


Nabi(SAW):
Agar tuM, apne bhai ke baare Me woh baat bayan karo,
jo us ke andar Maujood NA ho,
to goya tuMne us par BOHTAAN baandha.


(MusliM 6758)
Wallah,
TEHQEEQ karein!


"Aye IMaan walo!
Agar tuMhare paas koi Fasiq koi Khabar laaye,
to KHOOB TEHQEEQ kar liya karo.
Aisa na ho ke LAA-ILMI Me
tuM kisi QauM ko Nuqsaan pahunchao
aur phir apne kiye par Pachtaate reh jaao"

(Hujraat(49):6)


Kisne Aap ko EID MILAD ke JASHN ka hukM de diya?


"Unhone(Allah ko Chhod kar)
apne UleMa aur Zaahidon ko RABB bana liya hai"

(Tawba(9):31)

(Is Ayat ko sun kar)
Adiyy Ibn HatiM(RA), Nabi(SAW) se farmaya:-"Yahood-wa-Nasara ne to apneUleMa ki kabhi IBAADAT NAHI ki.Phir yeh kyon kaha gaya ke unhone apne UleMa ko RABB banaliya?
Nabi(SAW) ne kaha: 'Unke UleMa ne',
jis cheez ko Halaal qaraar diya, usko unhone Halaal,
Aur jis cheez ho HaraaM kar diya,usko HaraaM hi saMjha.
Yehi inki Ibaadat karna hai"


(TirMizi 3095)


TuM us(Qur'an) ki pairvi karo,
jo tuMhare Rabb ki taraf se utara gaya hai.
Aur BAATIL HAAKIMON aur DOSTON ke peeche MAT chalo.
TuM bahut KAM naseehat qabool karte ho.
> Araf(7):3.

Aur duniya Me 'AKSAR log' aise hain
agar aap inka kehna Maanne lagein,
to wo aapko Allah ki Raah se GUMRAAH kar denge.
> AnaaM(6):116.

FarMa dijiye!
Kya huM tuMhein aise logon se khabardaar kar dein,
jo aaMal ke hisaab se SAKHT KHASAARA paane wale hain?
Yeh woh log hain jinki SAARI Koshishein
Duniya ki zindagi Me hi BARBAAD ho gayi aur woh yeh KHAYAAL karte rahe ke,
'huM bade achche kaaM anjaaM de rahe hain'.
> Kahf(18):103-104.

Abdullah Ibn UMar(RA) farMate hain:
TAMAAM Biddatein GUMRAAHI hain,
agarche "Ba-Zaahir woh, logon ko ACHCHI lagein".


> DaariMi 82.


Nabi(SAW):
Mujh se pehle jitne bhi Anbiya(AS) guzre,
in par WAAJIB tha ke jo bhi Khair-wa-Bhalaai inke liye jaanta tha,
apni uMMat ki us taraf RehnuMaai kare
aur jo bhi Sharr inke liye jaanta tha,
unhe us par Mutanabba(Aagaah) kare.
> MusliM 4882.

Kya Nabi(SAW)ne,
woh taMaaM baatein uMMat ko NAHI batlaayi,
jin par uMMat ko aMal karna tha?

Maine,
Har woh cheez jo Jannat ki taraf LE JAANE wali hai,
aur har woh cheez jo JahannuM se DOOR karne wali hai,
BATLAA di hai.
> Musannnaf Abdur-Razzak 20,100.

Main tuMko aise Raaste(Deen)par chhod kar jaa raha hun,
jis ki Raat uske Din ki tarah ROSHAN hai.
> Musnad AhMad 17,182.

Ab BAAD Me aane wale Logon ne
EID-MILAD/ Mehfil-e-Milad ki surat Me Shariyat ke naaM par BIDDATEIN jaari kar rakhi hai.


BY== BROTHER ANAS AHMAD