Wednesday, October 19, 2011

MASLAK E AHLE HADITH.. FIQH KI KITABON ME

BismillahirrahmanirraheemQUR'AN WA HADITH KO MAANNE WAALE (AHLE HADITH) HAR DAUR ME


Ye bhi ek naqaabil inkaar haqiqat hai ke qur'an wa hadith ke manne waale deegar ahle hadith har daur me rahe hain,

aisa nahi ho sakta ke qur'an wa hadith to maujood ho aur iske manne waale na hon !

Balki khairul quroon me to sirf AHLE HADITH hi they aur is daur ke tamam musalman sirf quran wa hadith par aml paira they, yahi inka aqeeda tha,

nabi(sws) ne apni hayaat taiyyaba ke aakhiri lamhaat me qur'an wa sunnat par hi amal karne ki wasiyat farmayi thi.. Aap(sws) ne farmaya:


" maine tumhare darmiyan do chizen chhodi hain jab tak inko mazbooti se pakde raho ge gumrah nahi ho sakte. Allah ki kitab aur meri sunnat"


(jami bayan al ilm jild 2 pg 180)

is wasiyat e nabwi (sws) ko sahaba kiram ra ne pakad liya aur hamesha isi par qayam rahe wah aapki hayaat taiyyabah me pesh aamidah masail ke silsile me aap(sws) Hi ki jaanib ruju karte they aur jo kuch aap(sws) farmate is par be chun chara amal karne lagte,

sahaba kiram ra sahih maano me laqab ahle hadith ke misdaaq de aur sahaba kiram ra ke baad bhi nabi(sws) ki pesangoyi ke mutabiq quran wa hadith par amal paira aur " maa ana alaihi ashaabi " misdaaq jamaat hamesha rahi hai aur rahegi ...

Aap(sws) ka irshad hai:- meri ummat ka ek giroh hamesha haq par qayem rahega, iski mukhalifat karne waale isko nuksan nahi pahuncha sakte yahan tak ki qayamat aa jaaye


(sahih muslim jild 2 page 143)


is hadith me " LA TAZAAL" istemal huwa hai

"La tazaal" ka lafz dawaam aur hameshgi ke maana me hain aur zaahir hai ki iska ittelaaq khairul quroon ahad nabi (sws), sahaba wa tabieen se qayamat tak haq par qayam rahne waali jamaat par hi hoga


is hadith rasool(sws) ki tashrih me baaz aimma islam aur muhaddiseen ke aqwaal mulaheza farmalen


1- imam ahmad bin hambal rh Farmate hain " an lam yakoonu ahlal hadees fa man hum"? Yani isse muraad agar AHLE HADITH nahi to phir kaun hain??


2- imam ali ibn madeeni rh ne farmaya" hum ashaabul hadith" yani ke wah ahle hadith hain


3- imam yazeed ibn haroon rh kahte hain " an lam yakoonu ahlal hadees fala ardi man hum"

yani agar isse muraad ahle hadith nahi hai to main nahi jaanta aur kaun log muraad hain


4- hz abdullah bin mubarak rh farmate hai ki isse murad ahle hadith hain


5-imam bukhari rh ne farmaya ke wah giroh ahle hadith ka hai


(sharf ashaabul hadith 32,33)


shah waliullah muhaddis dehlawi rh ne " hujjatul baligah" ke andar mazhab AHLE HADITH ki mufsil taarikhi zikr farmaaya hai, balki ek jagah to baab ka unwaan baandha hai "BAAB AL FIRQ BAINA AHLAL HADITH WA RAAYE "


Isi tarah mazhab ahle hadith ka tazkirah aksar kutub hadith wa fiqh wa fuqaha tafsir me maujood hai

chand misalen mulaheza farma len:-1- allama tafta zani ijma ki bahes me ek maslah ki baabat ruqm taraaz hai " wa alaihi aa matah ahlal hadees wa shafiyyah"

yani ye maslak aam ahle hadith aur shafiyyah ka hai

(talweeh 354)


2- allama ibne hammam hanafi rh ne apni kitab fath ul qadir par sharah hidaya me ahle hadith ka zikr kiya hai, chunanche QUNOOT E NAZILA ki bahes me likhte hain

"wabah qaal jama'at man ahlal hadith"

yani yahi qaul ahlal hadith ki ek jamaat ka hai

(fath ul qadir 188)

nez hajaamat ki wajah se roza faasid ho jaane ke baare me likhte hain " kama huwa qaula hanabala wa baiz ahlal hadith"

yani yahi qaul hanabila aur baaz ahle hadith ka hai

(page 411)


3- allama shami hanafi rh raddul mukhtaar sharah durre mukhtar me qunoot e nazila ke baare me ahlal hadith ka mazhab zikr karte huwe farmate hai " qad ala mat an haaza lam yaqul bah ala al shafi wa aujaah ali jamhoor ahlal hadith"

yani tum yah jaante ho ke iske Qaayel imam shafi hain aur iski nisbat jamhoor ahle hadith ki taraf ki hai

(raddul mukhtar jild 1 page 704)


4- allama ibne khaldoon rh farmate hain:- "aur fiqah inme do tareeqe par ho gayi, ahlal raaye aur qiyaas ke tareeqe par aur wah ahle iraaq(koofa) hain, aur ahlal hadith ke tareeqe par aur wah ahlal hejaz(madina/saudi) hain, aur ahle iraaq(koofa) me ilm hadith thoda tha is wajah se jo hamne bayan kiya"

(muqaddama ibne khaldun pg 272)


5- sheikh abdul qadir jilani rh farmate hain:-" bidation ki nishaani ye hai ke wah ahle hadith ki buraayi(badgoyi) karte hain aur aage irshaad farmaya ke bidati log ahle hadith ke tarah tarah ke naam rakhte hain jabke inka to sirf ek hi naam hai wah hai AHLE HADITH"

(Ghunya tut talibeen pg 198)


6- allama ibne taimiyya rh ne " minhajus sunnah" me ahle hadith aur ashabul hadith ke naam se ek mustaqil maktab e fikr ka zikr kiya hai, isse ya ghalat fahmi bhi door Ho jaani chahiye ke ahle hadith sirf muhaddiseen ko kahte hain aur wah koyi maktab fikr nahi,

chunanche ek jagah, jahmiya, qadsiya, aur motzala wagerah ki tardeed karte huwe ahle hadith ka zikr in alfaaz me farmate hain:-" iske baad ahle hadith ka ikhtelaaf hai jo apne usool me tamam firqon ke muqaable me kam ikhtelaf rakhte hain, isliye ki in ki ilmi miraas jo unhe nubuwwat(sunnat e nabwi) se mili hai , dusron ki miraas se bahut badi hai, inko allah ki rassi(quran majeed) ne bacha liya jise wah mazbooti se pakde hue hain"


(minhajus sunnah jild 3 pg 21)


6- imam ibne abdul barr moatta ki sharah "tamheed " jo shuru hadith ki qadeem tareen kitabon me hai.

Takriban tamam masail me jab ikhtilaaf ka zikr karte hain to AHLE HADITH ka mauqaf zaroor bayan karte hain.

Baherhaal is masla me kah agar imam bhool kar ya deegar sabab se begair taharat ke namaz padha de to muqtadiyon ki namaz ho hogi ya nahi!, Ikhtelaaf ka zikr karte hue farmate hain:-" yani jamhoor fuqaha aur ahle hadith ki baat ke qayel hai ki muqtadiyon ki namaz ho jaayegi aur unhe namaz lautaane ki zarurat nahi"

(al tamheed jild 1 page 183)


7- khamr(sharab) angoor ke seerah(juice) se bani hui cheez ko kahte hain, jaisa ke ahnaaf ka qaul hai, ya khamr har nashawar cheez ka naam hai, jo angoor se taiyyar ki gayi ho ya kisi aur cheez se jaisa ke jamhoor ummat ka maukaf hai, is ikhtelaaf ka zikr karte hue allama ibne abdul barr farmate hain:-" yani ahle madina aur tamam ahle hejaz aur aam ahle hadith aur inke aimmah is baat ke qaayel hain ke nashaawar(nasheeli) cheez khamr hai, aur iska huqm huqm angoor ki sharaab ki tarah hai"

(tamheed jild 1 pg 246)


9- allama abdul aziz bukhari hanafi rh " kashf al asrar" me ambiya ke liye raaya wa ijtehaad ke jawaaz ka tazkirah karte huwe farmate hain:- " yahi tumhare ulama me abu yousuf se manqool Hai aur yahi mazhab imam maalik rh, imam shafi rh aur aam ahle hadith ka hai"

(kashf al asrar jild 3 pg 925)


10- allama jalaluddin suyuti rh maslak ahle hadith ki tareef me farmate hain:-" har saahib e mazhab apni nisbat apne apne imam ki taraf karta hai aur iske farman ko apnaata hai, lekin AHLE HADITH apna talluk nabi(sws) se jodte hain aur aap(sws) hi ki taraf ruju karte hain, unhi se istadlal karte hain, inke dil ki beqaraariyan aap(sws) hi ke liye hain, aap(sws) ka hi iqrar karte hain, aap(sws) hi ki zaat e giraami par fakhr karte hain, inki nisbat quran hi ki taraf hai, kyonki wah ahlul hadith hain aur hadith ke taraf bhi isliye ke wah iske haafiz wa haamil hain"

( al mantak wal qalaam 11)

aage irshad farmate hain:-" ye ahle hadith ka giroh firqah naaziyah aadil jamaat hai, jisne sunnat se muhabbat kiya, ya kisi ko aap(sws) ka badal nahi samjhte, aap(sws) ke qaul wa sunnat me koi tabdeeli (changes) nahi karte!

(page 11)


11- hafiz ibne qutaibah deobandi rh ne maslak ahle hadith ki jamaat me ek mustakil kitab likhi aur iska naam rakha " taweel mukhtalaf al hadees fi rad ala aada ahlal hadith"

is kitab me unhone hadith aur ahle hadith dono ka difa farmaya hai

is tarah ki beshumaar misaalen kutub hadith , fiqh wagerah me maujood hain, jinse har daur me ahle hadith ka wajood saabit hota hai aur yah koi naya firqa wa jamaat nahi hai, jaisa ke hamare baaz bhai ghalat fahmi ka shikaar hain aur iska propaganda bade zor shor se karte hainallah inhe hidayat wa samjh de.....AMEEN


BY- SAHABUDDIN JALALUDDIN AL MADNI (AMEER RIYASATI JAMIAT E AHLE HADITH (UP)