Thursday, October 6, 2011

NABI, AWLIYA-ALLAH, JINNAT, MUSHRIK, SHAITAAN, SE SAWAAL-JAWAAB

Bismillahirrahmanirraheem
ALLAH KI ADAALAT ME HAAJIRI KA BAYAN" Tere rabb ki kasam! Ham un sabse puchenge ki tum (duniya me) kya karte rahe they"


(surah hijr 92,93)FARISHTON SE JAWAB TALBI" jis din allah taala saare insaanon ko ikattha karenge phir farishton se puchenge kya ye (mushriq) tumhari ibadat kiya karte they? Farishte arz karenge aapki zaat shareekon se paak hai hamaare mabood aap hi hain naa ki yah, asal me ye jinno ki ibadat kiya karte they aur un mushrikon ki zyadatar tadaad un par imaan laayi hui thi(us waqt kaha jaayega) aaj tumme koi dusse ko faayeda ya nuksaan nahi pahuncha sakta aur zaalimon(yani mushrik) se ham kahenge us aag ka maza chakkho jise tum jhutlaaya karte they"


(surah saba 40-42)


RASOOLON SE JAWAB TALBI" Jis din allah taala saare rasoolon ko jama karke puchega tumhe kya jawab diya gaya? We arz karenge hamko pata nahi, ghaib ka ilm rakhne waale to aap Hi hain"


(surah maida 109)

" aur jab rasoolon ki haajiri ka waqt aa pahunchega"


(surah mursalat 11)HZ ISA (AS) SE JAWAB TALBI" Aur jab allah taala(isa as se) puchenge:-" aiy isa bin maryam! Kya tune logon se kaha tha ki mujhe aur meri maa ko mabood bana lo? Isa (as) arz karenge:- subhanallah mera yah kaam na tha ki main aisi baat kahta jiska mujhe haq na tha agar maine aisi baat kahi hoti to aapko zaroor pata hota jo kuch mere dil me hai aap baakhoobi jaante hain lekin jo kuch aapke dil me hai main wah nahi jaanta aapki zaat to ghaib ki baaton se khoob waqif hai maine unhe iske siwa kuch nahi kaha jiska aapne mujhe huqm diya tha wah yah ki allah ki ibadat karo jo mera rab hai aur tumhara bhi rabb hai jab tak main unke beech tha unka haal dekhta raha jab tune mujhe (aasmano par) utha liya to phir tu hi nigahbaan tha aur har cheez ke nigahbaan to aap hi hain ab agar aap inhe azaab den to we Aapke bande hain aur agar maaf farma den to aap ghaalib aur hiqmat waale hain"


(surah maida 116-118)


AULIYA ALLAH SE JAWAB TALBI" jis din allah taala mushrikon aur unke thahraaye hue maboodon(auliya ,wali, peer) ko jinki wah allah ke elawa ibadat karte they ikattha karega aur puchega:-" kya tune mere bandon ko gumrah kiya ya we khud ki seedhi raah se bhatak gaye?? We arz karenge, subhaallah hamari yah majaal kahan thi ki aapke elawa kisi dusre ko apna mabood banaaye aapne khud ki inhe aur unke maboodon khoob samaane zindagi diya yaha n tak ki ye aapki yaad bhool gaye, aur khasaara uthane waalon mese hokar rah gaye"


( surah furqaan 17-18)


JINNAT AUR INSAANON SE JAWAB TALBI" Aiy giroh jinn wa insan ! Kya tumhare paas khud tumhi mese we paigambar nahi aaye they jo tumko meri ayat sunaate aur aaj ke din ke anjaam se daraate? We arz karenge, haan ham apne khilaaf khud gawahi dete hain, Duniya ki zindagi ne inhe dhoke ka shikaar bana rakha tha, we khud apne khilaaf gawahi denge ki we beshak hi kaafir they"

(anaam 130)


MUSHRIKON SE JAWAB TALBI" jis din allah unhe pukaarega aur puchega mere we shareek kahan hain jinhe tum(mera shareek) samjhte they? Jin par yah sawaal sab saabit hoga (yani mushrik) we jawab denge aiy hamare rabb! Beshak yahi we log they jinhe hamne gumrah kiya aur unhe hamne isi tarah gumraah kiya jis tarah ham khud gumrah hue (yani unhe gumraah karne ke liye koi jabardasti ya zabr nahi daala) ham aapke saamne(unki gumraahi se) baraa'at karte hain ( ye apni gumrahi ke khud zimmedaar hain) ye hamari bandagi nahi karte they( balki apni nafs ki bandgi karte they) phir mushrik se kaha jaayega zara pukaara apne thahraaye hue shareekon ko chunanche mushrik apne shareekon ko pukaarenge lekin we unhe koi jawab nahi denge aur ( mushrik apni aankhon se apne shirk ka) azab Dekh lenge (aur tamanna karenge) kaash we seedhe raaste par hote, us din allah taala(mushrikon) ko pukaarega aur yah bhi puchega zara yah to batao tumne rasoolon ko kya jawab diya tha? Us waqt we saari (mushkirana daleelen) bhool jaayenge aur we ek dusre se bhi puch nahi sakenge"


(surah qasas 62-66)SHAITAAN KA JAWAB


" uska saathi(shaitaan) arz karega:-" aiy mere rabb ! Maine ise sarkash nahi banaya tha balki ye khud parle darje ki gumrahi ka shikaar tha" irshaad hoga,meri adaalat me jhagda mat karo main tumhe pahle hi is bure anjaam se khabardaar kar chuka hun hamara faisla badla nahi jaata aur main bandon par zulm karne waala nahi hun"


(surah qaaf 27-28)