Monday, October 10, 2011

QU"RAAN WA SUNNAT KI PAIRWI KAISE KI JAAYE????????

BismillahirrahmanirraheemQURAN WA SUNNAT KI PAIRWI KAISE KI JAAYE??Irshad bari taala hai:

"(aiy musalmano!) aaj ke din maine tumhare liye deen muqammal kar diya hai, aur tum par apni nemat ko pura kar diya hai, aur tumhare liye islam ko (bataur) deen pasand kar liya hai"

(surah maida 3)


yah aayat 9 dhul hijjah 10 hijri maidaan e arfaat me naazil hui, iske naazil hone ke 3 mahine baad aap(sws) yah kaamil aur bahtareen deen ummat ko saunp kar rafeeq e aala se ja mile aur ummat ko wasiyat farma gaye

" main tumhare andar aisi do cheezen chhode ja raha hun ki jab tum inhe mazbooti se pakde rahoge kabhi gumraah nahi hoge yani allah ki kitaab aur uske nabi(sws) ki sunnat"

(baihaqi, moatta imam malik 2/899, hakim 1/93, aur ibne hajam ne sahih kaha hai)


malum huwa ki islam, kitaab wa sunnat me seemit hai, aur yah bhi saabit huwa ki masla wa fatawa sirf wahi sahih aur amal ke mutabik hai jo quran wa Hadith ke saath ho


aap(sws) farmate hain:

" meri tamam ummat jannat me daakhil hogi siwaaye uske jisne inkaar kiya, kisi ne pucha(aiy allah ke rasool!) inkaar karne waala kaun hai? Aapne farmaya, jisne mere huqmon ko maana wah jannat me daakhil hoga aur jisne meri nafarmani ki to usne inkaar kiya"


(sahih bukhari 280)


" hz abdullah bin umar ra farmate hain:- har bidat gumraahi hai chaahe log use neki samjhen"

( "al sunnat" muhammad bin nasar marozi pg 82, sharah usulul alkaani 1/92)


imam malik rh ne kya khoob farmaya:- jis shakhs ne islam me neki samjh kar koi nayi cheez ijaad ki to usne socha ki muhammad(sws) ne tableegh risaalat me baimaani se kaam liya (nauzubillah), rasoolullah(sws) ke zamaane me jo cheez deen na thi wah aaj bhi deen nahi ban sakti"

(al aetisham lil shaatibi 1/49)


HADITH KE MAAMLE ME CHAAN-BEEN(INVESTIGATION AUR AHTIYAAT)Allah taala farmate hain:-" aur hamne aapki Taraf zikr(qur'an) naazil kiya hai taaki aap logon par un ahkaamon ko wajeh karen jo unki taraf naazil ki gayi hai taaki we log gaur karen"

(surah nahal 16:44)


aap(sws) ne farmaya:-" yaad rakho mujhe quran majeed aur uske saath us jaisi ek aur cheez(hadith) di gayi hai"

(abu dawood 4604, ibne habban 97)


aur jis tarah allah taala ne apne huqmon ko farz kiya hai usi tarah apne rasool(sws) ke huqmon ko bhi farz karaar diya hai:

farmaya:-" aiy ahle imaan ! Allah ka huqm mano aur uske rasool ka, aur uske huqmon se hatkar apne amaal ko barbaad na karo"

(surah muhammad 47:33)


malum huwa ki quran majeed ki tarah hadith e nabwi bhi sharai daleel aur hujjat hai, magar hadith se daleel lene se pahle is baat ka pata hona zaroori hai ki kya wah hadith, aap(sws) se saabit bhi hai ya nahi?


Aap(sws) ne farmaya:-" aakhiri zamaane me dajjal aur kazzab honge we tumhe aisi hadith sunaayenge jinhe tumne aur Tumhare baap daadaon ne nahi suna hoga, isliye unse apne aapko bachaana, kahi aisa na ho ki we tumhe gumraah kar den aur fitne me daal den"

(sahih muslim 7 or 71)


aur farmaya:- jo shakhs mujh par jaan kar jhoot bole use chahiye ki apna thikaana aag me bana le"

(sahih bukhari 107, 108)


imam daare kutni rh farmate hai:-" aap(sws) ne apni taraf se baat pahuncha dene ke huqm dene ke baad apni zaat paak par jhoot bolne waale ko aag ki khabar sunaayi isliye isme is baat ki daleel hai ki aapne apni taraf se dhaeff ke bajaaye sahih aur baatil ke bajaaye haq ke pahuncha dene ka huqm diya hai nahi har us cheez ke pahuncha dene ka jiski nisbat aapki taraf kar di gayi"

isliye ki nabi(sws) ne farmaya:- aadmi ke jhoot hone ke liye yahi kaafi hai ki wah har suni sunaayi baat bayaan kar de"

(sahih muslim muqadama 5)


imam muhammad bin idrees shafai(rh) farmate hain:-" ibne seerin, ibraheem nakhai, tawus aur Wagerah tabaeen rh ka yah mazhab hai ki hadith sirf sika se hi li jaayegi aur muhaddeseen me se maine kisi ko is mazhab ke khilaaf nahi paaya"

(al tamheed ibne abdul barr)


bahut se sahaba kiram ra se yah saabit hai ki wah hadith ke bayaan karne me bahut hi ahtiyaat barta karte theyibne adi rh farmate hain:- sahaba ra ki ek jamaat ne aap(sws) se hadith bayan karne se sirf isliye bachna chaha ki kahin aisa na ho ki hadith me zyadati ya kami ho jaaye aur wah aapke is farman( jo shakhs mujh par jaankar jhoot bolta hai uska thikaana aag hai) ka karaar paaya jaaye


imam muslim(rh) farmate hain:- jo shakhs zaeef hadith ki kamzori ko jaanne ke bawajood uski kami bayaan nahi karta to wah apne is kaam ki wajah se gunaahgaar aur logon ko dhokha deta hai kyonki mumkin hai ki iski bayan ki hui hadith ko sunne waala un sab par ya unme se kuch par amal kare aur mumkin hai ki we sab hadith ya kuch hadith jhoot Hon aur unki koi asal na hon jabki sahih hadith is qadr hain ki unke hote hue daeef hadith ki zarurat hi nahi hai, phir bahut se log jaankar zaeef aur be sanad waali hadith bayan karte hain sirf isliye ki logon me unki shohrat ho aur yah kaha jaaye ki " unke paas bahut hadith hai aur usne bahut kitabein likhi hai" jo shakhs ilm ke maamle me ravish akhtiyaar karta hai uske liye ilm me kuch hissa nahi aur use aalim kahne ke bajaaye jaahil kahna zyada munaasib hai"

(muqaddama sahih muslim 1/177-179)


imam ibne taimiyya rh farmate hain:-" imamon mese kisi ne nahi kaha ki daeff hadith se wajib ya mustahab amal saabit ho sakta hai jo shakhs yah kahta hai use saare imaamon ke khilaaf kiya"

(al tawassul wal waseela)


yahya bin mueen, ibne hajam aur abu bakr ibne araabi rh ke nazdeek fazail e amaal me bhi sirf maqbool hadith hi amal ke qaabil hain


(qabayidul tahdees)


imam nawawi rh farmate hain:- Hadithon ke muhaddiseen aur imamon rh ka kahna kah ki jab hadith daeff ho to uske baare me yun nahi kahna chahiye ki " rasoollullah (sws)" ne farmaya ya " aapne kiya hai" ya " aapne karne ka huqm diya hai" ya " ya mana kiya hai" aur yah isliye ki hazam ke qalime riwayat ki sehat ka takaaza karte hain, isliye unka matlab usi riwayat par kiya jaana chahiye jo saabit ho warna wah insaan nabi(sws) par jhoot bolne walon ki tarah hoga magar (afsos ki) is usool ke saare fuqaha aur ulama ne dhyaan me nahi rakha, siwaaye muhaddiseeno ke, aur yah buri qism ki laapar waahi hai kyonki wah(ulama) bahut se sahi riwayat ke baare me kah dete hain ki " yah riwayat nabi(sws) se riwayat ki gayi hai" aur bahut se daeef riwayat ke baare me kahte hain ki "aap ne farmaya" use falan ne riwayat kiya hai" aur yah sahi tareeqe se hat jaana hai


kyonki muhaddiseen ke usool ke mutabik maqbool ahadith ke bayan me raawi ke naam ka Khulaasa karna chahiye tha (ki falan ne falan se riwayat ki)


wallahu alam