Friday, October 21, 2011

FIRQA BANDI QUR'AN KI ROSHNI ME

Bismillahirrahmanirraheem
Aye sirf Allah ke banaye hue Imaam ko Imaam mane, Firqah- bandi khatam kar dijiye sab ek markaz par jama ho jaye aur ek ho jaye aur apas me jaghda na kare kyon ke Allah-Taala Quraan-Majid me farmata hai:-

Aapas mein jhagda na karo warna tumhari taqat khatm ho jayegi Aur Allah aur uske Rasool{sall’All aahu ta’aalaa alaihi wa’sallam} ke hukum par chalo aur aapas mein jhagda na karna ke (aisa karogey to) tum buzdil ho jaogey aur tumhara bal jata rahega( yani taqat khatam ho jayegai) aur sabr se kaam lo ki Allah sabr karney walo ke saath hai.

(*Surah-Al-Anfal , Aayat-No--46)

Sab milkar Allah ki (hidayat ki) Rassi ko mazbuti se thaam lo, aur aapas mein firqon mein na banto.


(Surah-Ale-Imran ,Aayat-No-103)

*Wal-Ahmdulilah i-Rabbil-Aalame en*