Tuesday, October 11, 2011

TARK RAFAYADAIN AUR UNKI AHADIS KA JAAYEZA

bismillahirrahmanirraheem

TARK RAFAYADAIN AUR UNKI AHADIS KA JAAYEZA
==============================
========
===========================
1.
SAYADNA IBN MSASUD RZ.
===========================

"Kya main tumhe rasul saw ki namaz padhau? pas aapne namaz padhi aur sirf pahli martaba haath uthaye"
(tirmizi, 257, aur mishkaaq: 809)
(BEHEQI, MASNAD AHMED, NASAI, TIRMIZI, TAHAWI, MUSANNAF IBN ABI SHIBA)


ye sanad aur matan ke lehaz se ek hi riwayat hai lekin mukallid (HANAFI) log ise 8 riwayat batate hain.
dekhiye detail:


SAYADNA ABDULLAH IBN MASOOD RZ
!
!
alqamat
!
!
ABDUR RAHMAN BIN ASWAD
!
!
AASIM BIN KALEEB
!
!
SUFIYAN SOORI
.............................
...
! ! !
! ! !
Wakee'e Abdullah bin mubarak
! (Sunan Nasai, j. 1, p 117)
!
!
!
!
i) Mohammed bin ismail (beheqi, j. 2,page 78)
ii) Amed bin Hambal (masnad ahmed j.1, page 388)
iii) Mehmood bin geelan (nasai, j. 1, page 120)
iv) Hannad (tirmizi, 59)
v) Naeem bin Hammad (tahawi, j. 1, page 154)
vi) Usman bin abi shiba (abu dawood, j. 1, page 109 aur MUSANNAF IBN ABI SHEBA J. 1, PAGE 136)


nOTE:

IS SILSILA SANAD PAR GAUR KAREIN:
SUFIYAN SOORI TAK EK HI RAAWI HAI.
AUR SUFIYAN SOORI SE 2 LOG RIWAYAT KARTE HAIN:
A) IMAM ABDULLAH IBN MUBARAK
B) IMAM WAKEE'
AUR IMAM IBN MUBARAK SE SIRF EK HI RAAWI (SAWEED) NAQAL KARTA HAI,
JABKE IMAM WAKEE' KE 6 SHAGIRD (STUDENTS) hain.
ahle hadees ka aiteraaz IBN MUBARAK AUR WAKEE' SE OPPAR KI SANAD PAR HAI,


PAHLA AITERAZ:
AASIM MUNFARD HAI AUR IMAM ALI BIN MADINI KAHTE HAIN KE JAB AASIM MUNFARD HO TO HUJJAT NAHI.
(MIZAN J. 2, PAGE 356 AUR TEHZIB J. 5, PAGE 56)


DOOSRA AITERAZ:
IS RIWAYAT KO IMAM SUFIYAN SOOR NE MUKHTASAR (BRIEF) KIYA HAI.
IMAM ABU HATIM FARMATE HAIN:
YAHI YE HADIS KHATA HAI KAHA JATA HAI KE SOORI KO ISME WAHEM HUA HAI, KYUNKI EK JAMAT NE AASIM SE IN ALFAZ ME RIWAYAT KI HAI KE NABI SAW NAMAZ SHURI KI AUR RAFAYADAIN KIYA PHIR RUKU KIYA AUR TATBEEQ KI AUR APNE DONO (HATHO) KO GUTHNO KE DARMIYAN RAKHA, KISI RAWI NE IMAM SOORI WALI BAAT BAYAN NAHI KI.
(ILLAL HADEES, J. 1, PAGE 96)


TEESRI BAAT KE:
IMAM SOORI NE TEHDEES KI SARAHAT NAHI KI BALKE MAN-AN MARWI HAI, AUR MUDALLIS KI RAWI SAMAA KI SARAHAT KE BAGAIR ZAEEF HOTI HAI.


{{{{{{{HANAFIO KA EK AITERAAZ: BUKHARI ME SOOFIYAN SOOR AN SE RIWAYAT KAR RAHE HAIN:


REPLY: IN TAMAM HADIS (BUKHARI KI) ME SUFIYAN SOORI KI ASNAD ME SAMA'A KI SARAHAT HAI:}}}}}}}}}


CHUNANCHE AIMA JARAH WA TADEEL NE WAZAHAT KI HAI KE IBN MASOOD RZ KI MAZKURA RIWAYAT ZAEEF HAI,
TAFSEEL DEKHO:


1)
Imam abdulla bin mubarak farmate hain, LAM YASBIT hadis ibn masood yani ibn masood rz ki taraf ye mansoob ye riwayat saabit nahi.
(tirmizi, j. 1, page 59, walilafz laho,
at tehqeeq ibn jauzi j, 1, page 278,
Tanqeeh ibn abdul hadi, j. 1, page 278,
majmooh sharah mohazzab noowawi j. 3, page 403,
Al-mughni ibn qadama j. 1, page 295,
Neelul Autaar shokani, ji. 2, page 180

2)
Imam Shaaaafi ne is riwayat ko radd kar diya tha ke ye saabit nahi.
(fathul baari, j. 2, page 175,
zarqaani sharah muwatta j. 1, page 158

3)
Imam Ahmed Bin hambal rz ne is riwayat ko zaeef qarar diya hai.
(At tamheed j. 9, page 219,
Talkhees habeer j. 1, page 222)

4)
Imam Abu hatim ne bhi ise zaeef qarar diya hai.
Illal hadees j. 1, page 96

5)
Imam Daruqutani farmate hain, LAM YASBAT (ye riwayat) saabit nahi.
(Al allas darqutani, j. 5, page 172-173)

6)
Imam Ibn hibban farmate hain "yani ye riwayat sab se ziyadah zaeef hai kyunki iski illatein hain jo ise baatil qarar deti hain:
(At Talkhees Habeer j. 1, page 122)

7)
Imam Abu dawood farmate hain,
"ye riwayat ek taweel hadis ka ikhtisaar hai, aur in alfaaz ke saath ye riwayat sahih nahi hai:
Abdu dawood Hadis 748 - matbua darus salam AUR abu dawod j. 1, page 116, batashee maulana hasan khan deobandi matbooa maktaba imdadiya multan AUR abu dawood aunul mabood j. 1, pag 173, AUR abu dawod ma mazal majhood j. 1, page 21,
AUR abud dawood j. 1, page 173 matbooa Halb 1952 iswi AUR MISHKAAT page 77,
AUR Tahqeeq fi ikhtilaful hadis j. 1, page 278,
TAMHEED J. 9, PAGE 220,
TALKHEES HABEER J. 1, PAGE 22)

8)
iMAM YAHYA BIN AADAM FARMATE HAIN,
ZAEEF HAIN (DEKHO TALKHEES HABEER J. 1 PAGE 222)

9)
Imam abdubakar bazaar farmate hain:
ye hadis saabit nahi aur hujjat bhi nahi:
(Tamheed page 220-221)

10)
Imam Mohammed bin Wazaah farmate hain:
Rafayadain na krne ki tamam riwayat zaeef hain:
Tamheed j. 9, page 221)

11)
Imam bukhari rz farmate hain:
YE RIWAYAT ZAEEF HAI:
(TALKHEES HABEER J. 1, PAGE 222,
MAJMOOA SHARAH MOHAZZAB J. 3, PAGE 402
JUZZ RAFAYADAIN; PAGE 34

12)
Imam Qataan fasi ne is ziyadat (dobara na karne) ko khata qarar diya hai
(nasb raaya j. 1, page 395)

13)
Imam ibn malqan ne zaeef qarar diya hai;
(Albadr munir j. 3, page 492
haashiya juzz rafayadain shaikh soori page 88

14)
Imam Haakim ne zaeef kaha
(tehzibus sanan j. 2, page 449
aur ibn qayyim mukhtasar khalafiyat j. 1, page 378

15)
Imam noowi ne (thezibus sanan, j. 2, page 449)

16)
Imam darmi
(thezibus sanan, j. 2, page 449)

17)
Imam Beheqi ne bhi
(Mukhtasar khalafiyat j. 1, page 378

18)
Imam Mohammed bin nasr marozi ne
(nasbur raaya j. 1 page 395

19)
Imam Ibn qadama maqdasi
(Almughni j. 1, page 295

20)
Imam Ibn Abdul Barr ne
(Tamheed j. 9, page 221-222, aru maraat j. 3, page 84)

YE TAMAM BUZURG HASTIYA UMMAT MARHUMA KE NAZDIK SAQA WA MUSTANAD HAIN,
INLOGO KA IS RIWAYAT KO BIL ITTEFAAQ ZAEEF WA MALOOL QARAR DENA IS BAAT KA KHULA SABOOT HAI KE YE RIWAYAT ZAEEF HAI:

to socho itne ziyada aima logo ne is riwayat ko zaeef qarar diya.
ab itne mohaddisin ke zaeef qarar dene ke muqaable me
IMAM TIRMIZI KE HASAN KAHNA kya kaam ka??????????

aur haan imam tirmizi raz hadis ko hasan kene me bhi mutasaahil hain.
chunanche ulema usool ka mashoor qaul hai:
:tirmizi hadis ko hasan kahne me mutasaahil hain'
(Fatehul baari: 9/62)


CHAUTHI BAAT:

khud hanafi ulema sayadna ibn masood raz ki in baato ko nahi maante: maslan:

i) sayadna ibn masood raz bagair izaan wa iqaamat ke namaz padhne ke qaail wa faail the
dekho: (kitabul asaar, by mohammed bin hasan sheebani, page 60, mutarjum)

ii) bawaqt ruku ghutno par haath rakhne ke bajaye khutne ko darmiyan haath rakhte the.
dekho (kitabul asaar, page 69)

iii) Imamat ke waqt aage khade hone ke bajaye saf ke darmiyan khade hote the.
dekho (kitabul asaar page 69)

Imam mohammed ra. (imam abu hanifa ra ke shagird) (student) ye sab baatein naqal karne ke baad likhte hain "hum sayadna ibn masood raz ke qaul par amal nahi karte"
dekho (kitabul asaar page 69)

to socho rafayadain ke masle me kyun ek zaeef riwayat ko pakad kar baithe hain. jahan imam tirmizi ne is riwayat ko HASAN KAHA HAI. iske bawajood wo khud rafayadain karte the, aur isi ke qaail the. aur jahan imam tirmizi ra ke is qaul ke baad apni kitaam me tariqa-e-namaz bayan karte hain to waha rafayadain par 10 sahab kiram ka ijmaa bayan karke apni mohar sabat karte hain ke yahi nabi saw ki sunnat hai.

vi) masla aamin biljaher wali hadis sufiyan soori ki waja se zaeef qarar dete hain. jaisa ke dars tirmizi (1/521) me maulana taqi usmani ne kaha hai, to yaha sufiyan soori ki hadis ko hasan kyu qarar diya jata hai agar aisa hai to phir aameen bil jaher ka moaqquf apnana padega.


PAANCHWI BAAT:
iMAM NOOWAWI FARMATE HAIN;
hamare sathiyo ne kaha hai ke agar ye riwayat sahih ho to iski taweel waajib ahi to iska maani ye hwa ke namaz ke ibtida me iftitah ke waqt dobara rafayadian na karte aur na hi munfard rakaat baqiya ko shuru karte waqt me karte the aur ye tawil do ahadis ko jama karne ke liye tayyun hogayi:
(alm majmooa sharah mohazzab j. 3, page 403)

DEOBANDIYO KE SHAIKH AKBAR IBN ARBI LIKHTE HAIN:
"YANI IBN masood aur bara'a bin aazib se marwi riwayat ka ziyada se ziyada ye mafhoom hai ke aap saw takbeer tehrima ke waqt ek baar rafayadain karte ek se ziyada bar na karte yani takbir tehrima ke waqt ek bar hi rafayadain karte dobara nahi karte.
(Al fatohaat makkiya j. 1, page 527 baat 69, taba darul ahya 1998)

aur suno deobandi ibn arabi ko SHAIKH AKBAR QARAR DETE HAIN:
DEKHO (TAREEKH DAWAT WA HAZIMAT, J. 5, PAGE 414
BUADAR NAWA PAGE 652,
FAIZUL BAARI J. 1, PAGE 174============================
2.
SAYADNA BARA'A BIN AAZIB RZ:
============================


"RASUL SAW JAB NAMAZ SHURU KARTE TO DONO HATH KANO K QARIB TAK LEJAKAR RAFAYADAIN KARTE PHIR (KISI JAGA) NA KARTE"
(ABDU DAWOD, TAHAWO, ABDUR RAZAD, MASNAD ABU YALA, DARQUTANI, MASNAD AHED ETC.)

HANAFI LOG ISE BHI 8 RIWAYAT QARAR DETE HAIN:


IS RIWAYAT KI SANAD KO DEKHIYEI PHIR ..........


SAYADNA BARA'A BIN AAZIB RZ
!
!
ABDUR RAHMAN BIN ABI LAILA
!
!
YAZEED BIN ZABI ZIYAAD (PHIR INSE 8 SHAGIRD (STUDENT) RIWAYAT KARTE HAIN:
!
!
i) Ismail bin zakariya (darqutani j. 1, page 393)
ii) Shoba darqutani page 393 aur MASNAD AHMED J. 4, PAGE 303
iii) SHAREEK (ABDU DAUD PAGE 109)
iv) SUFIYAN (TAHAWI PAGE 154)
v) IBN IDREES (MASNAD ABU YALA J. 3, PAGE 249)
vi) HASHEEM (MASNAD ABU YALA, J. 3, PAGE 248)
vii) IBN AINIYA (ABDUR RAZAK, J. 2, PAGE 71)
viii) IBN ABI LAILA (DARQUTANI, J. 1, PAGE 294)


Yazeed se SUMMA LAM YAUD (yani dobara rafayadain na kiya)
ke alfaaz marwi asnaad me sama'a ki sarahat nahi LEKIN
IMAM SHOBA KI RIWAYAT ME SAMA'A KI SARAHAT HAI MAGAR ISME SUMMA LAM YAUD (yani dobara rafayadain na kiya) KE ALFAAZ NAHI HAIN:
AUR YE MUSALLAMA USOOL HAI KE ADAM ZIKR SE ADAM SHAI LAAZIM NAHI AATA.

YAZEED majrooh wa mutakallim fiya hai
ispar hafze ki bina par kalam hai: aur in imamo ne JARAH KI HAIN:
(BAQI HADIS AUR AHLE HADIS PAGE 733)

i) So'aba (jarah wa tadeel, j. 9 page 265
ii) Abu hatim razi ne (jarah wa tadeel, j. 9 page 265)
iii) Yahya bin moeen ((jarah wa tadeel, j. 9 page 265 aur Walkamil ibn adi, j. 7, page 2729)
iv) Abu Zara'a (Zo'fa kabeer, j. 4, p 300)
v) Abdullah bin mubarak (Zo'fa kabeer, j. 4, p 300)
vi) Wake'e ((Zo'fa kabeer, j. 4, p 300))
vii) Abu Usama (Zo'fa kabeer, j. 4, p 300)
viii) Al Uqaili ((Zo'fa kabeer, j. 4, p 300)
ix) An Nasai (Zo'fa wamatrookin, tarjuma 65)
x) Al Jauz Jaani (Ahwal rijal raqm 135)
xi) Ahmed bin hambal (kitabul illal wa marfat rijal, j. 2, page 33)
xii) Ibn Adi (Al kaamil, j. 7, page 2730)
xiii) Ibn Hazam (Al Muhallah, j. 7, page 484)
xiv) Al Beheqi (Sunan Kubra, page 26)
xv) Haishimi (Majmuz zawaaid, page 71)
xvi) Ibn Kaseer (tafseer ibn kasir, j. 2, page 98 aur page 112, j. 2, page 208)
xvii) Ibn Turkamani (Al johar naqi j. 2, page 208)
xviii) Abu dawood (tehzibul kamal j. 3, page 1534)
xix) Ibn qaane'e (Tehzeebut tahzeeb, j 11, page 330)
xx) Alhakim abdu ahmed ((Tehzeebut tahzeeb, j 11, page 330)
xxi) Albardeehi ((Tehzeebut tahzeeb, j 11, page 330)
xxii) Ibn Khuzaima (Tehzeebut tahzeeb, j 11, page 330)
xxiii) Darqutani (Tehzeebut tahzeeb, j 11, page 330)
xxiv) Ibn Fazeel (Tehzeebut tahzeeb, j 11, page 330)
xxv) Ibn Hajar (tehzibut tahzib)
xxvi) Az Zehbi (Al Mughni fi zo'faa (7101)
xxvii) Ibn Madeeni (Al Zofaa kabeer uqaili, j. 4, page 380)
28) Sufiyan bin ainiya (al aam shaafai, j. 1, page 104)
29) Ibn Hibban (Al Majrooheen j 3, page 99)
30) Al haakim Abu Ubaidullah (Nasbur raaya, j. 1, page 402)

sococho itne aima jarah wa tadeel ne inko zaeef taslim kiya hai,
aur ispar jarah soo-e-hifz ki bina par hai.

AUR EK BAAT:
YAZEED KUKHTALAT BHI HAI, JAISA KE IBN HIBBAN AUR IBN SAAD NE SARAHAT KI HAI.
(TEHZEEBUT TAHZEEB,)

AUR YE RIWAYAZ ISNE IKHTELAAT KE ZAMANE ME BAYAN KI HAI:

iMAMM ABU DAWOOD FARMATE HAIN:
YANI "IMAM SUFIYAN FARMATE HAIN KE ISKE BAAD HAME KOOFA ME INHO NE summa la yaud (yani iftitah ke alawa rafayadain na karte) KE ALFAAZ KAHE,

IMAM DAWOOD FARMATE HAIN KE YAZEED SE YAHI RIWAYAT, HASHIM, KHAALID, IBN IDREES NE BHI RIWAYAT KI MAGAR INKI RIWAYAT ME la yaud (yani iftitah ke alawa rafayadain na karte) NAHI HAIN:
(ABU DAWOOD, J. 1, PAGE 109)


============================
3)
SAYADNA ABDULLAH BIN UMAR RZ.
============================

Hazrat Abdullah bin umar rz se riwayat hai k nabi saw namaz shuru farmate waqt rafayadain karte phir dobara nahi karte:
(khilafiyat beheqi bahawala nasbur raaya, j. 1, page 404)


REPLY:
a)
Allama zaili hanafi ne is riwayat ko nakal karne ke baad likha hai:
Ibn qayyim farmate hain, jinse hadis ki khusboo door se soonghi hai wo allah ki qasam khakar gawahi deta hai ke ye hadis mauzoo hai.
(almanaar almuneef fi sahih wa zaeef, page 138)

b) haafiz ibn hajar farmate hain ke ye riwayat maqloob wa mauzoo hai,
(at talkhees alhabeer j. 1, page 222)

c)
imam beheqi musannif khilafiyat se lekar abdullah bin aun kharaz tak sanad maloom nahi, ibn aun 232 hij. ko faot hue (tarikh bughdad, j. 1, page 36)
jabke imam beheqi 384 ko paida hue (seerul ala nabla, j. 11, page 529) darmiyan me taqriban 150 sal ka farq hai.
BY: BROTHER AKRAM KHAN