Sunday, November 9, 2014

JIN CHEEZON KI TIJAARAT HARAM HAI: (PART-3)

Bismillahirrahmanirraheem

JIN CHEEZON KI TIJAARAT HARAM HAI: (PART-3)


BILLI (CATS):

Hz Jabir (Ra) Se Marwi Hai Ke

"Nabi E Akram Sallaho Alaihi Wasallam Ne Billi Ki Qeemat Se Mana Farmaya Hai"

(Muslim 1569 Kitab Ul Masaqah, Abu Dawood 3479)

Billi Ki Tijaarat Me Ikhtelaaf Toh Hai Lekin Qaabil Tarjee Raaye Ye Hai Ke Billi Ki Tijaarat Haram Hai Jaisa Ka Uper Hadith Me Usse Mana Kiya Gaya Hai

(Imam Shaukani Neelul Awtaar 3/513)

KHOON (BLOOD):

1- allah Tala Ka Irshad Hai Ke

"Murdaar Aur Khoon Tum Par Haram Kar Diya Gaya Hai"

(Surah Maida 3)

In Ashya Ko Khana Haram Hai Lihaaza Uski Tijarat Bhi Haram Hai,

2- Hz Huzaifa (Ra) Se Marwi Hai Ke

"Rasoollullah Sallalaho Alaihi Wasallam Ne Khoon Ki Qeemat Haram Qarar Di Hai"

(Bukhari 2086 Kitab Ul Buyu, Ahmad 4/308, Abu Dawood 3483)

Imam Shaukani (Rh) Farmate Hain Ke

" Is Riwayat Se Saabit Hota Hai Ke Khoon Ki Khareed Wa Farokht Haram Hai"

(Neelul Awtar 5/238)

Lekin Ye Yaad Rahe Ke Shakht Zaroorat Ke Waqt Khoon Ki Khareed Farokht Durust Hai Aur Bil'umoom Majboori Aur Tangi Me Hi Khoon Ki Khareed Farokht Hoti Hai , Khushi Wa Aasaani Me Nahin,

Isi Tarah Ye Bhi Waazeh Rahe Ke 2 Khoon Aise Hain Jinki Khareed Farokht Durust Hai Kyonki Nabi E Akram Sallalaho Alaihi Wasallam Ne Unhe Halal Qarar Diya Hai Aur Wah Hain "Jigar Aur Tilli"

(Mishkaar 4232, Ibn Majah 3314, Ahmad 2/98)

NAR JANWAR (MALE ANIMALS) KE MANI KE KATRAAT (SPERM DROPS) AUR MADA (FEMALE) KE PET KE BACHHE:

Hz Abu Hurairah (Ra) Se Marwi Hai Ke

"Rasoollullah Sallalaho Alaihi Wasallam Ne Malaqeeh Aur Maza'meen Ki Khareed Farokht Se Mana Farmaya Hai"

(Sahih Jame Sagheer 6937, Kashful Astar Lil Bazzaar 1267, Nasburraya 4/10)

MAZAMEEN: Lafz E Mazmoonah Ki Jama Hai Iska Matlab Hai "Nar Oont Wagerah Ki Pusht Me Mani Ke Qatraat (Jinse Bachhe Bante Hain)"

MALAQEEN : Lafz Malqooha Ki Jama Hai Isse Muraad Wah Bacche Hain Jo Mada Jaanwaron Ke Peton Me Hain

(Sabeelul Islam 3/1105)

In Dono Ashya Ki Tijarat Isliye Mamnu Hai Kyonke Inke Majhool Hone Ki Wajah Dhoke Par Mushtamal Hai,

HAR HARAM CHEEZ:

1- Hz Jabir (Ra) Se Marwi Hai Ke Rasoollullah Sallalaho Alaihi Wasallam Se Daryaaft Kiya Gaya Ke Murdaar Ki Charbi Ke Mutaalliq Kya Huqm Hai ??

Kyonke Usse Khashtiyon Ko Polish Kiya Jata Hai, Chamde Ko Chikna Kiya Jaata Hai, Aur Log Use Jalaakar Roshni Haasil Karte Hain,

Aapne Farmaya

"Nahin ! Wah (Yani Uski Khareed Farokht) Bhi Haram Hai"

Fir Uske Saath Hi Nabi E Kareem Sallalaho Alaihi Wasallam Ne Farmaya

"Allah Tala Yahood Ko Gharat Kare Ke Jab Allah Tala Ne Charbion Ko Unke Liye Haram Kar Diya Toh Unhone Use Pighla Kar Farokht Kar Diya Aur Uski Qeemat Kha Gaye"

(Bukhari 2236 Kitab Ul Buyu, Muslim 1581, Abu Dawood 3486)

2- Hz Ibn Abbas (Ra) Se Marwi Hai Ke Nabi E Kareem Sallalaho Alaihi Wasallam Ne Farmaya

"Allah Tala Yahood Par Lanat Kare Jab Un Par Charbion Ko Haram Kiya Gaya Toh Wah Unhe Bech Kar Unki Qeemat Kha Gaye,"

"Aur Jab Allah Tala Kisi Qaum Par Koi Cheez Khana Haram Kar Dete Hain Toh Uski Qeemat Bhi Haram Kar Dete Hain"

(Sahih Abu Dawood 2978 Kitab Ul Buyu, Abu Dawood 3488)....